đáp án bài tập hữu cơ 1

Bài soạn 352 bai tap huu co 11 - 12 co dap an

Bài soạn 352 bai tap huu co 11 - 12 co dap an
... a) 1-Brom-2, 5- iclo-2-metyl-3-etyl hexanol-4 b)1, 4- iclo-5-brom-1, 4- imetyl-3-etylpentanol-2 c) 2, 5- iclo-6-brom-4-etyl-5-metyl hexanol-3 d) 1-( 1-Cloetyl )-3 -clo-4-brom-3-metyl-2-etyl butanol-1 ... 104 105 c a d b a c c d a a b b c b 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 d d d b a d b a c d b c a d 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 b d d a c d c b a ... HO-CH2 -CO- CH2-COOH c) HO-CH2-CH2-O-CH2-COOH d) HO-CH2-CHCH-COOH Câu 294 A an ehit mà đốt cháy A tạo số mol CO2 số mol A đem đốt A an ehit nào? a) Etanđial b) Axetanđehit c) Acrolein d) Fomanđehit Câu 295...
 • 28
 • 390
 • 2

BAI TAP HUU CO 11 DAY DU CO KEM THEO DAP AN

BAI TAP HUU CO 11 DAY DU CO KEM THEO DAP AN
... propan-1-ol Câu 102: Ancol no đơn chức tác dụng với CuO tạo an ehit A ancol bậc B ancol bậc C ancol bậc D ancol bậc ancol bậc Câu 103: Oxi hóa gam ancol no X thu 5,8 gam an ehit CTPT ancol A CH3CH2OH ... ankanol đơn chức D X ancol đơn chức mạch hở Câu 111 : Khi đốt cháy đồng đẳng ancol đơn chức thấy tỉ lệ số mol n CO : n H O tăng dần Ancol thuộc dãy đồng đẳng A ancol không no B ancol no C ancol ... 2,2-đimetylbutan B 2-metylpentan C n-hexan D 2,3-đimetylbutan Câu 17: Khi clo hóa hỗn hợp ankan, người ta thu sản phẩm monoclo Tên gọi ankan là: A etan propan B propan iso-butan C iso-butan n-pentan D...
 • 57
 • 2,063
 • 11

352 bai tap hữu đáp án

352 bai tap hữu cơ có đáp án
... CO2 nhỏ 6x X tối đa cơng thức phân tử phù hợp với kiện này? a) cơng thức b) cơng thức c) cơng thức d) cơng thức Câu 299 A chất hữu Đốt cháy mol A thu mol CO2 A cho phản ứng tráng gương A tác ... 34,29% C; 6,67% H; 13,33% N Cơng thức phân tử A cơng thức đơn giản Cơng thức phân tử A là: a) C3H7NO3 b) C3H5NO3 c) CH3NO2 d) Một cơng thức khác Câu 298 X chất hữu cơng thức đơn giản CHO Đốt ... hiđrocacbon: a) cơng thức tổng qt CnH2n + – 2k – x với x số ngun tử H mất, cho biết hóa trị x b) tập hợp ngun tử C H tạo hiđrocacbon ngun tử H hay số ngun tử H mà có, cơng thức tổng qt...
 • 28
 • 145
 • 0

Bài tập hữu lớp 11 đáp án

Bài tập hữu cơ lớp 11 có đáp án
... Xicloankan (chỉ vòng) A tỉ khối so với nitơ A tác dụng với clo chiếu sáng cho dẫn xuất monoclo nhất, xác định công thức cấu tạo A ? CH3 A B CH3 CH3 C H3C D H3C CH3 Bài tập Hữu lớp 11 năm ... màu dung dịch brom 45 Bài tập Hữu lớp 11 năm 2015 hay B A nguyên liệu để điều chế thủy tinh hữu C A đồng phân hình học D A hai liên π phân tử Câu 29: Axit hữu A thành phần nguyên tố gồm ... CH3 Câu 11: Chât cấu tạo sau tên gọi ? A o-xilen B m-xilen Câu 12: CH3C6H2C2H5 tên gọi là: A etylmetylbenzen CH3 C p-xilen B metyletylbenzen D 1,5-đimetylbenzen 25 Bài tập Hữu lớp 11 năm...
 • 60
 • 1,386
 • 2

Danh từ và sở hữu cách (đáp án bài tập tự luyện) pot

Danh từ và sở hữu cách (đáp án bài tập tự luyện) pot
... an _ arm a _ house a _ cat a _ student _an ink -pot _a small orange an _ old book a _university 10 an _honest man S H U CÁCH I Dùng cách s h u vi t l i nh ng câu sau ñây (theo quy t c ... Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Danh t S h u cách The rain has left much water III ð i sang s nhi u a pen pens an egg eggs a cup cups ... in the country My mother – in – law ‘s house is in the country II Dùng cách s h u vi t l i nh ng câu dư i ñây có th ñư c (Bài t p c a ph n Chú ý 3) Tell me if the work of yesterday was well done...
 • 3
 • 6,992
 • 135

tài liệu đáp án bài tập hóa vô chương 2

tài liệu đáp án bài tập hóa vô cơ chương 2
... f) SO2Cl2 a) b) c) d) e) f) SiCl4 + 2H2O = SiO2 + 4HCl PI3 + 3H2O = H3PO3 + 3HI TiOSO4 + H2O = TiO2 + H2SO4 BCl3 + 3H2O = H3BO3 + 3HCl MnF7 + 4H2O = HMnO4 + 7HF SO2Cl2 + 2H2O = H2SO4 + 2HCl Bài ... 10-14 NH3 C6H5NH2 (CH3)2NH C2H5NH2 N2H4 NH2OH CH3NH2 C5H5N NH2CONH2 Tích số tan số chất: Chất Fe(OH)3 Fe(OH )2 Cr(OH)3 T 3+ [Fe ][OH-] [FeOH2+][OH- ]2 [Fe(OH )2+ ][OH-] [Fe2+][OH- ]2 [Fe(OH)+][OH-] ... [Cr3+][OH-]3 [CrOH2+][OH- ]2 -37,3 10 10 -25 ,7 10-16,4 10-15 10-9,3 10-30 ,2 10 -20 ,2 Chất Al(OH)3 Sn(OH )2 Ag2O T 3+ - 10 10 -23 10- 12, 8 10 -26 ,2 10-17,1 10-7,8 Phức [Co(SCN)6]3[CuCl2]- K 10 -2, 2 10-5,35 [Al...
 • 15
 • 494
 • 4

tài liệu đáp án bài tập hóa vô chương 3

tài liệu đáp án bài tập hóa vô cơ chương 3
... 1,19 − × 0, 535 = = 1 ,32 1V n3 10 b) Phản ứng : 3ClO- + I-  3Cl- + IO3Xảy pH = 13 gồm hai bán phản ứng khử: = 1 IO3- + 3H2O + 6e → I- + 6OH- ClO- + H2O + 2e → Cl- + 2OHTính khử cho hai bán phản ứng ... với ion Co2+ ion Co3+, nên bán phản ứng(1): Co3+ + e → Co2+ (1) Chuyển thành: [Co(NH3)6 ]3+ + e = [Co(NH3)6]2+ Từ : K kb ,[ Co ( NH ) ]3+ 1.10 35 ,21 0 ϕ [Co ( NH ) ]3+ = ϕ Co3+ + 0,059 lg = 1,84 ... hợp ϕ o(V) 1, 63 1 ,36 0, 535 1,19 pH 0 a) Tính khử chuẩn 25 0C cặp oxy hóa- khử liên hợp HClO/Cl - IO3-/I2 b) Tính xem phản ứng có xảy pH = 13 hay không? 11 3ClO- + I-  3Cl- + IO3a) + Tính khử...
 • 20
 • 285
 • 3

bài tập phân tích đầu tư chứng khoán đáp án bài tập tổng hợp đáp án

bài tập phân tích đầu tư chứng khoán có đáp án bài tập tổng hợp có đáp án
... cấu nh sau a Chứng khoán niêm yết 20% b Chứng khoán cha niêm yết 30% c Trái phiếu Chính phủ 40% d Đầu t khác 10% (Bất động sản, ) Giả sử ta thông tin rủi ro nh sau: Rủi ro chứng khoán niêm yết ... nh sau: a Chứng khoán niêm yết 20% b Chứng khoán cha niêm yết 30% c Trái phiếu Chính phủ 40% d Đầu t khác 10% (Bất động sản, ) Giả sử ta thông tin rủi ro nh sau: Rủi ro chứng khoán niêm yết ... số Vn-index 540 điểm, để dự đoán trị giá số vào cuối năm phơng pháp điều tra số chuyên gia phân tích chứng khoán t liệu nh sau: Vn-index năm sau Số ngời dự đoán P't Mức chênh lệch Vn-index...
 • 34
 • 720
 • 11

luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm hóa học 12 nguyễn hữu thạc

luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm hóa học 12 nguyễn hữu thạc
... m dap an diing, nhanh nha't va chinh xac nhat (khong cSn phai giai cu the nhu lam bai tap ta luan) LUYfiN C H O N NHANH D A P A N B A I T A P T R A C N G H l f i M H O A H O C 12 In 1000 cuon, ... xua't duac bao nhieu lit ancol 46° ? Bie't hieu sua't dieu che la 75% A 50 ,12 lit va 100 lit B 43 ,125 lit va 93,75 lit C 43 ,125 lit va 100 lit D 41,421 lit va 93,76 lit; Hay chon dap an dung mi •MS ... vira hgc dugc each lam tdt nha't m6t bai tap trac nghiem Cuon sach Luyen chpn nhanh dap an bdi tap trdc nghiem Hoa hoc 12 dugc tai ban Ian thii hai c6 chinh l i va bo sung Xin dugc gidi thieu vdi...
 • 123
 • 212
 • 1

ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014 ( ĐỀ CƯƠNG, HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI, NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI ĐÁP ÁN, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG)

ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014 ( ĐỀ CƯƠNG, HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI, NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI CÓ ĐÁP ÁN, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG)
... trình Luật Hôn nhân Gia đình Việt Nam (2 012) Trường Đại H ọc Luật TPHCM; Luật Hôn nhân Gia đình 2000 2014 văn hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân Gia đình mà Giảng viên cung cấp Đọc tài liệu hướng dẫn ... 481 -486 Luật Hôn nhân Gia đình 2014 Điều 122 + Thẩm quyền đăng ký hộ tịch giải vụ việc hôn nhân gia đình yếu tố nước Đọc Luật Hôn nhân Gia đình 2014 Điều 123 - Quan hệ hôn nhân y ếu tố ...  Luật Hôn nhân Gia đình 1959, 1986, 2000  Luật Hôn nhân Gia đình sửa đổi 2014 + Sinh viên đọc giáo trình Chương III từ trang 109-131 - Nguồn Luật Hôn nhân -Gia đình + Khái niệm nguồn Luật Hôn...
 • 25
 • 7,061
 • 52

de va dap an bai tap ve dao dong co hoc 83409

de va dap an bai tap ve dao dong co hoc 83409
... D T/ Câu 5: Con lắc đơn dao động với chu kỳ 2s treo vào thang máy đứng yên, lấy g =10m/s Khi thang máy lên nhanh dần với gia tốc có độ lớn 0,5m/s2 lắc dao động điều hòa chu kì dao động A 1,95s ... lượng dao động 150mJ, thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần xuống với gia tốc 2,5m/s2 Biết thời điểm thang máy bắt đầu chuyển động lúc lắc có vận tốc không Con lắc tiếp tục dao động điều hòa thang ... hỏi thời gian để hai lắc trùng phùng lần thứ lắc thực dao động A 24s; 10 11 dao động B 48s; 10 12 dao động C 22s; 10 11 dao động D 23s; 10 12 dao động Câu 3: Hai lắc đơn có chu kì dao động T1...
 • 9
 • 294
 • 2

Đáp án bài tập THUẬT TOÁN APRIORI

Đáp án bài tập THUẬT TOÁN APRIORI
... 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 THU T TOÁN APRIORI minsupp= 2/9 = 22% C1 Itemset supp 1st scan {M1} {M2} {M3} {M4} {M5} L1 Itemset supp {M1} {M2} {M3} {M4} {M5} THU T TOÁN APRIORI minsupp= 2/9 = 22% Itemset ... THU T TOÁN APRIORI CSDL D Tid 100 Items M1, M2, M5 200 M2, M4 300 M2, M3 400 M1, M2, M4 500 M1, M3 600 M2, ... {M3, M5} {M4, M5} L2 Itemset supp {M1, M2} {M1, M3} {M1, M5} {M2, M3} {M2, M4} {M2, M5} THU T TOÁN APRIORI C3 Itemset {M1, M2, M3} {M1, M2, M5} rd sc an minsupp= 2/9 = 22% C3 Itemset supp {M1,...
 • 6
 • 5,610
 • 191

Xem thêm

Từ khóa: đáp án bài tập lớn cơ kết cấu 1 sơ đồ 9bài tập hữu cơ 11dap an bai tap tieng anh 12 nang cao unit 3bài tập hữu cơ 11 violetdap an bai tap tieng anh 10 cua mai lan huongđáp án bài tập tiếng anh 11 mai lan hươngcác dạng bài tập hữu cơ 11bài tập hữu cơ 11 tự luậnđáp án bài tập tiếng anh 12 unit 5trắc nghiệm có đáp án hóa hoc hưu cơ 12phan dang bai tap huu co 11bài tập hữu cơ 1dap an bai tap tieng anh 11 unit11 mai lan huongdap an bai tap vat ly 10 ve chat khi qua trinh dang tichđáp án bài tập hình học 11 trang 126Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiTuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưBai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải pháptổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2Bồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoay