Chế tạo, nghiên cứu tính chất từ của nanocomposite polynaphthylamineFe3O4 và ứng dụng xử lí asen (III) trong nước

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể lõi vỏ loại II cds znse

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể lõi vỏ loại II cds znse
... CdS/ ZnSe phƣơng pháp hóa ƣớt nhƣ phƣơng pháp nghiên cứu đặc trƣng chúng 2.1 Chế tạo nano tinh thể lõi CdS nano tinh thể lõi/vỏ loại II CdS/ ZnSe phƣơng pháp hóa ƣớt Việc chế tạo NC lõi/vỏ loại II ... thụ quang, PL thời gian sống huỳnh quang NC loại II CdS/ ZnSe Sự phụ thuộc lƣợng phát xạ NC lõi/vỏ loại II CdS/ ZnSe có lớp đệm hợp kim vào công suất kích thích quang nhiệt độ Phương pháp nghiên ... liệu ZnSe, có số lớp x bề mặt lõi NC CdS đƣợc xác định sử dụng thông số tinh thể khối vật liệu vỏ nhƣ sau [141]: VZnSe(MLx) = 4/3.π.((rCdS+x.d )3 – r 3CdS) NZnSe(MLx) = ZnSe. VZnSe(MLx).10-27/ mZnSe...
 • 126
 • 225
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể lõivỏ loại II CdSZnSe (TT)

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể lõivỏ loại II CdSZnSe (TT)
... CHẤT QUANG CỦA TINH THỂ NANO LÕI/VỎ LOẠI II 1.1 Giới thiệu tinh thể nano lõi/vỏ loại II Hình 1.1 Sơ đồ vùng lượng NC (a) loại I (b) loại II [1] Trạng thái có lƣợng thấp điện tử lỗ trống NC loại II ... pháp TEM, XRD, RS, EDS, hấp thụ quang PL CHƢƠNG 3: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CÁC TINH THỂ NANO LÕI CdS VÀ CÁC TINH THỂ NANO LÕI/VỎ LOẠI II CdS/ZnSe 3.1 Chế tạo tinh thể nano lõi CdS Hình 3.4 Phổ hấp thụ ... CHƢƠNG 4: TÍNH CHẤT QUANG CỦA CÁC NANO TINH THỂ LÕI/VỎ LOẠI II CdS/ZnSe 4.1 Ảnh hƣởng kích thƣớc lõi, chiều dày vỏ lớp tiếp giáp lên tính chất quang tinh thể nano lõi/vỏ loại II CdS/ZnSe Bảng 4.1...
 • 27
 • 196
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể lõivỏ loại II CdSZnSe

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể lõivỏ loại II CdSZnSe
... kích thƣớc nano tinh thể CdS 52 3.1.3 Tính lặp lại công nghệ chế tạo nano tinh thể CdS 55 3.2 Nghiên cứu chế tạo nano tinh thể lõi/vỏ loại II CdS/ZnSe 56 3.2.1 Sự tan nano tinh thể ... 69 3.3 Chế tạo nano tinh thể lõi/vỏ loại II CdS/ZnSe 70 3.3.1 Chế tạo nano tinh thể lõi/vỏ loại II CdS/ZnSe với chiều dày lớp vỏ 71 3.3.2 Chế tạo nano tinh thể lõi/vỏ loại II CdS/ZnSe với ... ứng suất nén 109 xii MỞ ĐẦU Công nghệ khoa học nano lĩnh vực chế tạo, nghiên cứu ứng dụng vật liệu có kích thƣớc nano mét Các tinh thể kích thƣớc nano mét đƣợc gọi nano tinh thể (NC) Chúng...
 • 138
 • 295
 • 0

Nghiên cứu tính chất quang của ion đất hiếm sm3+ và dy3+ trong một số vật liệu quang học họ florua và oxit

Nghiên cứu tính chất quang của ion đất hiếm sm3+ và dy3+ trong một số vật liệu quang học họ florua và oxit
... chọn Nghiên cứu tính chất quang ion đất Sm3+ Dy3+ số vật liệu quang học họ florua oxit Mục tiêu luận án là: + Chế tạo thủy tinh telluroborate pha tạp ion Dy3+ Sm3+ + Nghiên cứu tính chất quang ... lên Tác giả R Reifeld [135] ch điều thực nghiên cứu so sánh tính chất quang ion Ho3+ Nd3+ thủy tinh florua oxit c Đặc điểm quang phổ ion Sm3+ Dy3+ Ion Sm3+ Dy3+ có cấu hình 4f5 4f9 với mức 6H5/2 ... hình IH để nghiên cứu tính chất quang học trình truyền lượng ion Sm3+ Dy3+ pha tạp tinh thể Ngoài ra, để so sánh tính chất quang ion RE3+ khác nhau, nghiên cứu tính chất quang Sm3+ Dy3+ thủy tinh...
 • 158
 • 206
 • 0

Nghiên cứu tính chất quang của ion đất hiếm sm3+ và dy3+ trong một số vật liệu quang học họ florua và oxit (TT)

Nghiên cứu tính chất quang của ion đất hiếm sm3+ và dy3+ trong một số vật liệu quang học họ florua và oxit (TT)
... chất quang ion đất Sm3+ Dy3+ số vật liệu quang học họ florua oxit Mục tiêu nghiên cứu: (i) Chế tạo thủy tinh telluroborate (TAB) pha tạp ion Dy3+ Sm3+ (ii) Nghiên cứu tính chất quang học ion Sm3+ ... huỳnh quang thông số phát xạ 4.6.1 Phổ huỳnh quang ion Sm3+ Hình 4.11 Phổ huỳnh quang ion Sm3+ Hình 4.12 Phổ huỳnh quang Sm3+ tinh thể K2GdF5 thủy tinh telluroborate 13 4.6.2 Phổ huỳnh quang Dy3+ ... LUẬN Đề tài Nghiên cứu tính chất quang ion đất Sm3+ Dy3+ số vật liệu quang học họ florua oxit , với mục tiêu đặt là: + Chế tạo vật liệu thủy tinh telluroborate pha tạp ion Dy3+ Sm3+ + Phân tích...
 • 28
 • 54
 • 0

Nghiên cứu tính chất quang của ion đất hiếm sm3+ và dy3+ trong một số vật liệu quang học họ florua và oxit

Nghiên cứu tính chất quang của ion đất hiếm sm3+ và dy3+ trong một số vật liệu quang học họ florua và oxit
... cht quang ca ion t him Sm3+ v Dy3+ mt s vt liu quang hc h florua v oxit Mc tiờu chớnh ca lun ỏn l: + Ch to thy tinh telluroborate pha ion Dy3+ v Sm3+ + Nghiờn cu cỏc tớnh cht quang hc ca cỏc ion ... iu ny thc hin cỏc nghiờn cu so sỏnh tớnh cht quang ca ion Ho3+ hoc Nd3+ nn thy tinh florua v oxit c c im quang ph ca cỏc ion Sm3+ v Dy3+ Ion Sm3+ v Dy3+ cú cu hỡnh 4f5 v 4f9 vi cỏc mc c bn 6H5/2 ... th pha Sm3+ v Dy3+ cng c c bit quan tõm 35 nh: BaY2F8 :Sm3+ [104], K5Li2LaF10 :Sm3+ [95], K2Y3F10 :Sm3+ [98], LiYF4 :Sm3+ [115], GGG :Sm3+ [65], YAl3(BO3)4 :Sm3+ [60], BaY2F8 :Dy3+ [78], KY3F10:Dy3+v...
 • 143
 • 110
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính sinh học của alphitonin, maesopsin và một số dẫn xuất của chúng

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính sinh học của alphitonin, maesopsin và một số dẫn xuất của chúng
... nhóm nitrile chọn đề tài: Nghiên cứu tổng hợp khảo sát hoạt tính sinh học alphitonin, maesopsin số dẫn xuất chúng” Đối tượng nghiên cứu nhiệm vụ luận án Đối tượng nghiên cứu: hợp chất Alphitonin-4-O-β-Dglucopyranoside, ... TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Maesopsin- 4-O-β-Dglucopyranoside (116) Alphitonin-4-O-β-Dglucopyranoside (125) Maesopsin (98) Alphitonin (82) 2.2 Mục tiêu Nghiên cứu tổng ... glucoside maesopsin- 4-O-β-D-Glc (116) có hàm lượng lớn Chay Bắc (> 0,07%) Vì hợp chất maesopsin- 4-O-β-D-Glc (116) sử dụng nguồn cung cấp auronol maesopsin (98) Hình 3.2 Sơ đồ tổng hợp maesopsin (98) Maesopsin...
 • 31
 • 161
 • 0

Phân tích tính chất tự nguyện, tự quản tổ chức và hoạt động của các tổ chức xã hội được thành lập theo sáng kiến của Nhà nước

Phân tích tính chất tự nguyện, tự quản tổ chức và hoạt động của các tổ chức xã hội được thành lập theo sáng kiến của Nhà nước
... quản của các tổ chức xã hội được thành lập theo sáng kiến của Nhà nước 2.1 Tính chất tự nguyện của các tổ chức xã hội được thành lập theo sáng kiến của Nhà nước Các ... kiến của Nhà nước Các tổ chức xã hội được thành lập theo sáng kiến của Nhà nước hoạt động tự quản theo quy định của pháp luật và theo điều lệ các thành viên tổ chức ... quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên tổ chức Việc đảm bảo tính chất tự nguyện, tự quản tổ chức và hoạt động của các tổ chức xã hội được thành lập theo sáng...
 • 9
 • 296
 • 1

Nghiên cứu một đặc tính sinh học của vi khuẩn SALMONELLA phân lập được từ lợn sau cai sữa bị tiêu chảy và chế tạo vacxin phòng bệnh

Nghiên cứu một đặc tính sinh học của vi khuẩn SALMONELLA phân lập được từ lợn sau cai sữa bị tiêu chảy và chế tạo vacxin phòng bệnh
... ti n nghiên c u yêu c u c a s n xu t, ti n hành nghiên c u ñ tài: "Nghiên c u m t s ñ c tính sinh h c c a vi khu n Salmonella phân l p ñư c t l n sau cai s a b tiêu ch y ch t o th nghi m vacxin ... nh" 1.2 M c tiêu nghiên c u - Phân l p, xác ñ nh hình thái, tính ch t nuôi c y, ñ c tính sinh v t hóa h c, serotyp y u t gây b nh c a vi khu n Salmonella phân l p ñư c t l n sau cai s a m t s ... tìm th y vi khu n Salmonella phân l n 9,9%, năm 1973 tìm th y vi khu n Salmonella h ch ru t 7,3% T i Nh t B n, Asai cs (2002)[32] cho th y t l nhi m Salmonella l n sau cai s a b tiêu ch y...
 • 100
 • 307
 • 0

Nghiên cứu chế tạo màng ZnO tạp chất Sn trên đế thủy tinh bằng phương pháp phún xạ magnetron DC và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc, tính chất điện, tính chất quang của màng

Nghiên cứu chế tạo màng ZnO tạp chất Sn trên đế thủy tinh bằng phương pháp phún xạ magnetron DC và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc, tính chất điện, tính chất quang của màng
... tính chất quang học màng tốt Trong khóa luận này, thực chế tạo màng ZnO: Sn đế thủy tinh phương pháp phún xạ magnetron DC Qua khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc, tính chất điện tính chất quang ... 3: CHẾ TẠO MÀNG ZnO PHA TẠP Sn BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON DC 3.1 Chế tạo bia gốm ZnO SZO Để thuận tiện việc so sánh kết quả, chế tạo hai loại bia gốm ZnO không pha tạp ZnO pha tạp Sn ... Hùng CHẾ TẠO MÀNG ZnO PHA TẠP Sn BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON DC .42 3.1 Chế tạo bia gốm ZnO SZO 42 3.2 Hệ tạo màng trình phún xạ .48 3.3 Các bước chuẩn bị trước phún...
 • 70
 • 251
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở một số cao su và blend của chúng với nano cacbon

Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở một số cao su và blend của chúng với nano cacbon
... nm Cũn cao su nanocompozit l tờn gi rừ hn cho loi polyme nanocompozit vi nn l cao su, cao su blend Nh vy mi khỏi nim, c tớnh chung ca polyme nanocompozit cng quy nh ging nh ca cao su nanocompozit ... dng ũi hi tớnh nng cao t cao su ng nano cacbon l mt nhng vt liu gia cng c ỏnh giỏ cao v tớnh cht 1.1.1 Khỏi nim v vt liu polyme nanocompozit v cao su nanocompozit Vt liu polyme nanocompozit l loi ... tỏn, tng hp cho cao su thiờn nhiờn (CSTN) - Nghiờn cu ch to v tớnh cht cao su nanocompozit trờn c s blend CSTN/NBR vi CNT - Nghiờn cu ch to v tớnh cht cao su nanocompozit trờn c s blend CSTN/CR...
 • 140
 • 293
 • 0

Luận án nghiên cứu chế tạo, tính chất và ứng dụng của một số vật liệu cao su silica nanocompozit

Luận án nghiên cứu chế tạo, tính chất và ứng dụng của một số vật liệu cao su silica nanocompozit
... liệu cao su nanocompozit trường hợp polyme nanocompozit cao su cao su blend Vật liệu sử dụng chế tạo cao su nanocompozit loại cao su, cao su blend như: cao su thiên nhiên, cao su butadien, cao ... silica nanocompozit Các tính chất cao su silica nanocompozit là: Tính chất học: Tùy thuộc vào hệ cao su phương pháp chế tạo, tính chất học cao su silica nanocompozit thay đổi khác Trong hệ cao su silica ... trùng hợp, nanosilica, phương pháp chế tạo ứng dụng vật liệu cao su nanocompozit 1.2.1 Giới thiệu cao su thiên nhiên, cao su butadien cao su EPDM 1.2.1.1 Cao su thiên nhiên Cao su thiên nhiên...
 • 153
 • 230
 • 0

luận án tiến sĩ nghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánh

luận án tiến sĩ nghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánh
... hóa theo mục tiêu nghiên cứu luận án Thời gian nghiên cứu: từ tháng năm 2011 đến tháng năm 20 14 Đóng góp luận án Xây dựng mô hình mô động lực học máy kéo truyền lực cấp phân tầng liên hợp ... thực nghiệm 47 Chƣơng XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC MÁY KÉO BỐN BÁNH VỚI HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC VÔ CẤP PHÂN TẦNG 48 3.1 Phác thảo sơ đồ truyền lực cấp phân tầng cho máy kéo nhỏ bốn bánh 48 3.2 Xây ... động bao vòng cấp 13 1.10 Truyền động xích cấp 14 1.11 Truyền động dây đai kim loại cấp 14 1.12 Truyền động đai rộng cấp 15 1.13 Đánh giá dạng truyền động cấp 16 1. 14 Bộ truyền động...
 • 153
 • 260
 • 0

tóm tắt luân án nghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánh

tóm tắt luân án nghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánh
... hóa theo mục tiêu nghiên cứu luận án Thời gian nghiên cứu: từ tháng năm 2011 đến tháng năm 20 14 Đóng góp luận án - Xây dựng mô hình mô động lực học máy kéo truyền lực cấp phân tầng liên hợp ... hóa toán học Trong luận án sử dụng chủ yếu phương pháp mô hình hóa toán học mô phần mền Mathlab- simulik để giải toán khảo sát vấn đề nghiên cứu 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm Nghiên ... truyền lực cấp phân tầng - Xác định phương án điều khiển tự động tỉ số truyền truyền động cấp hệ thống thủy lực sử dụng van đóng ngắt tạo lực ép tác động vào bánh đai chủ động, bánh đai bị...
 • 27
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 9 chất oxi hóa khử phản ứng trao đổi electronnghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánhtính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol geltính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol gel với xúc tác axittính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol gel với xúc tác bazơtính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp trộn nóng chảycấu tạo phân tử và tính chất hóa họccác sơ đồ nghịch lưu hoạt động rất khác nhau có thể có cùng mạch động lực nhưng điều khiển khác nhau cũng tạo thành các tính chất khác nhautính chất xúc táctính chất của hợp đồng bảo hiểmtính chất của giảo cổ lamkhái quát tình hình phát triển giáo dục và đào tạo quận bình tâncăn cứ vào tính chất hỗ trợ do ở nguyên tử nitơ trong phân tử amin còn đôi electron chưa liên kết có thể kết hợp với proton h nên amin thể hiện tính chất bazơhạng mục thử nghiệm cao thế bằng điện áp chỉnh lưu có tính chất tham khảoupload files KimLien KT%20hut%20dam%20kin.pdf1.SDG 2017.10.17 8df6494 BAO CAO TAI CHINH QUY 3.pdf1.SJ1 2017.10.17 fc925be SJ1 Thay doi giay dang ky kinh doanh Signed.pdfhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQlVWTnI2dm13aDg6. Quyet dinh 87 2007 QD BTC17. Thong tu 131 2010 TT BTC21. Thong tu 74 2011 TT BTCKT hut dam MUI MIENGSerum Albumin vs Outcomes in Critically Ill Children | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnC P NH T NHI M TR NG HUY T V S C NHI MOrtho-K for myopia contrpl and treatment | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn Ortho K EngULTRASONOGRAPHY CHANGES AFTER PYELOPLASTYU bạch mạch Lymphangiomas | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn U b ch m chVitamin A Supplementation for Prevention EDITVALIDATION OF THE STEP BY STEP APPROACH.pdfAerosolized colistin for the treatment of nosocomial pneumoniaTiêm tĩnh mạch ( bài in ) | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn Tiem tinh mach1Pain management in neonate | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnNew evidence in paraquat poisoning | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnRenal trauma | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn