nghiên cứu phương pháp nhận dạng hình dạng

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng hình dạng

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng hình dạng
... để dễ dàng nhận dạng hình dạng sử dụng đặc trng hỗn hợp ảnh - 11 - Nhận dạng nói chung hội tụ vấn đề nhận dạng trực quan dựa thông tin hình dạng hình học Phơng pháp nhận dạng hình dạng thờng ... .80 Hình 4.2: Thử nghiệm hitchcook 82 Hình 4.3: Phơng pháp nhận dạng bán cục quan hệ không đổi 83 Hình 4.4: Phơng pháp nhận dạng quan hệ bán cục không đổi 83 Hình 4.5 Phơng pháp nhận ... hình dạng chủ yếu phơng pháp định Contrario cho nhận dạng hình dạng *Cấu trúc luận văn Chơng : Tổng quan tìm kiếm ảnh dựa hình dạng Chơng 2: Tách nhóm Chơng 3: Phơng pháp Contrario cho nhận dạng...
 • 90
 • 309
 • 2

Luận văn: Nghiên cứu phương pháp nhận dạng hình dạng ppt

Luận văn: Nghiên cứu phương pháp nhận dạng hình dạng ppt
... để dễ dàng nhận dạng hình dạng sử dụng đặc trng hỗn hợp ảnh - 11 - Nhận dạng nói chung hội tụ vấn đề nhận dạng trực quan dựa thông tin hình dạng hình học Phơng pháp nhận dạng hình dạng thờng ... hình dạng chủ yếu phơng pháp định Contrario cho nhận dạng hình dạng *Cấu trúc luận văn Chơng : Tổng quan tìm kiếm ảnh dựa hình dạng Chơng 2: Tách nhóm Chơng 3: Phơng pháp Contrario cho nhận dạng ... .80 Hình 4.2: Thử nghiệm hitchcook 82 Hình 4.3: Phơng pháp nhận dạng bán cục quan hệ không đổi 83 Hình 4.4: Phơng pháp nhận dạng quan hệ bán cục không đổi 83 Hình 4.5 Phơng pháp nhận...
 • 90
 • 270
 • 0

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế bằng mô hình SVM (Support Vector Machines)

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế bằng mô hình SVM (Support Vector Machines)
... học công nghệ thông tin truyền thông nguyễn quang huy nghiên cứu ph-ơng pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế hình svm (support vector machines) Chuyên ngành: KHOA HC MY TNH Mã số: 60 48 01 ... gi l cỏc vector h tr (support vectors) Cỏc vector h tr c phõn bit da trờn h s i , cỏc vector h tr vi < i < C c gi l cỏc vector h tr khụng nm trờn biờn (unbounded support vectors), cỏc vector h ... mt s cụng c hc mỏy hiu qu nh mng N ron, mụ hỡnh Markov n v SVM (Support Vector Machines) 1.2 Gii thiu cỏc hng tip cn vic nhn dng ch vit tay 1.2.1 Nhn dng ch in Phc v cho cụng vic t ng húa c ti...
 • 77
 • 324
 • 0

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng ảnh mặt người và ứng dụng

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng ảnh mặt người và ứng dụng
... Tôi xin cam đoan luận văn Nghiên cứu phương pháp nhận dạng ảnh mặt người ứng dụng công trình nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn trung thực Các kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn ... VỀ NHẬN DẠNG ẢNH MẶT NGƢỜI 1.1 Tổng quan nhận dạng ảnh mặt ngƣời Xử lý ảnh lĩnh vực đƣợc quan tâm nhiều khoảng 10 năm trở lại Bài toán nhận dạng ảnh nhằm mục đích phát nhận dạng đối tƣợng ảnh ... TỔNG QUAN VỀ NHẬN DẠNG ẢNH MẶT NGƢỜI 1.1 Tổng quan nhận dạng ảnh mặt ngƣời 1.2 Các hƣớng tiếp cận nhận dạng mặt ngƣời 1.2.1 Phƣơng pháp trích chọn đặc trƣng sử dụng mặt riêng (Eigenface)...
 • 65
 • 480
 • 2

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ hán nôm dựa trên gốc từ

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ hán nôm dựa trên gốc từ
... liệu Tách chữ Tập chữ đơn Các thành phần gốc từ Tách gốc từ CSDL gốc từ mẫu CSDL nhận dạng chữ Nôm Nhận dạng gốc từ Tập đặc trƣng gốc từ đƣợc nhận dạng Nhận dạng Ký tự Mã Unicode chữ Nôm Kết thúc ... toán nhận dạng chữ Nôm nói riêng, phương pháp nhận dạng chữ Nôm nghiên cứu Trong chương 3, tập trung tìm hiểu, nghiên cứu phương pháp tách gốc ký tự chữ tượng hình để từ áp dụng cho nhận dạng chữ ... .48 3.3 Nhận dạng chữ Nôm dựa gốc từ 54 3.3.1 .Tập đặc trưng dựa gốc từ 54 3.3.2 Nhận dạng dựa so khớp gốc từ 55 3.3.3 Nhận dạng dựa đặc trưng gốc từ mô hình Entropy...
 • 122
 • 316
 • 1

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng mặt người dựa trên PCA LDA và mạng neural

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng mặt người dựa trên PCA  LDA và mạng neural
... vực nhận dạng mặt người Chương 2: Nhận dạng mặt người dựa PCA- LDA mạng nơron: Trình bày phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) , phân tích phân lớp 10 tuyến tính (LDA) mạng nơron Xây dựng phương ... phân loại phương pháp, hướng tiếp cận Trong luận văn này, nghiên cứu phương pháp nhận dạng mặt người dựa phương pháp trích chọn đặc trưng PCA biến đổi LDA, sau đặc trưng nhận dạng mạng nơron ... dụng tiêu biểu nhận dạng mặt người Một hệ thống nhận dạng mặt người điển hình bao gồm thành phần hình 1.4 Ảnh mặt Trích chọn Nhận dạng Thông tin người người đặc trưng mặt người nhận dạng Hình 1.4...
 • 86
 • 453
 • 3

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ việt in chất lượng thấp

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ việt in chất lượng thấp
... trưng chữ Việt chữ Việt chất lượng thấp, vấn đề tồn toán nhận dạng ảnh văn chất lượng thấp, đưa mô hình chung hệ thống nhận dạng, hướng tiếp cận nhận dạng, yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống nhận dạng ... phương pháp phân lớp mẫu trích chọn đặc trưng nhằm lựa chọn phương pháp thích hợp cho việc nhận dạng chữ Việt in chất lượng thấp , thử nghiệm xây dựng chương trình nhận dạng ký tự chữ Việt văn ... TOÁN NHẬN DẠNG CHỮ VIỆT .4 1.1 Qui trình chung hệ nhận dạng chữ 1.1.1 Phân lớp mẫu .4 1.1.2 Nhận dạng văn 11 1.2 Chữ Việt đặc tr ưng chữ Việt 14 1.2.1 Bảng chữ...
 • 78
 • 163
 • 0

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ hán nôm dựa trên gốc từ luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 03 pdf

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ hán  nôm dựa trên gốc từ  luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 03 pdf
... CSDL gốc từ mẫu Nhận dạng gốc từ CSDL nhận dạng chữ Nôm Nhận dạng Ký tự Tập đặc trƣng gốc từ đƣợc nhận dạng Mã Unicode chữ Nôm Kết thúc Hình 3.1 Mô hình nhận dạng chữ Nôm dựa gốc từ Theo trình nhận ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THANH BÌNH NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NHẬN DẠNG CHỮ HÁN - NÔM DỰA TRÊN GỐC TỪ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm Mã số: 604 8010 3 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... từ 48 3.3 Nhận dạng chữ Nôm dựa gốc từ 54 3.3.1 Tập đặc trƣng dựa gốc từ 54 3.3.2 Nhận dạng dựa so khớp gốc từ 55 3.3.3 Nhận dạng dựa đặc trƣng gốc từ mô hình Entropy...
 • 118
 • 294
 • 0

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH
... dụng giải pháp quản tự động Một giải pháp nhận dạng biển số xe sở công nghệ xử ảnh Nhận dạng xử ảnh giải pháp có tầm ứng dụng to lớn Có thể kể hàng loạt lĩnh vực áp dụng kỹ thuật nhận dạng ... công nghệ xử ảnh quản phương tiện giao thông nên đề tài “ Nghiên cứu giải pháp nhận dạng biển số xe sở công nghệ xử ảnh em lựa chọn với mong muốn ứng dụng công nghệ vào vấn để quản ... vi nghiên cứu III Phân tích ảnh nhận dạng biển số xe Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thuyết ảnh số, xử ảnh, mạng neural, thuật toán trích lọc vùng chứa biển số xe, tách ký tự nhận dạng...
 • 101
 • 1,006
 • 7

Nghiên cứu phương pháp nhận thực 802 1x EAP trong bảo mật mạng cục bộ không dây WLAN

Nghiên cứu phương pháp nhận thực 802 1x EAP trong bảo mật mạng cục bộ không dây WLAN
... chung, m ng không dây nói riêng, ñ c bi t WLANs ñư c ñ t v trí hàng ñ u phát tri n không ng ng Đ tài Nghiên c u phương pháp nh n th c 802. 1X- EAP b o m t m ng c c b không dây WLAN phù h p v i ... A TRÊN IEEE 802. 1X/ EAP TRONG WLANs CHƯƠNG T NG QUAN V WLANs 1.1 Gi i thi u 1.2 Khái quát v IEEE 802. 11 WLAN 1.2.1 S hình thành phát tri n c a IEEE 802. 11 WLAN 1.2.2 Ki n trúc IEEE 802. 11 Hình ... cho WLANs th c t th i gian cho phép thi t b hi n hành Đ i tư ng ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: IEEE 802. 11i, 802. 1X/ EAP, mô hình nh n th c WLANs, RADIUS giao th c EAP - Ph m vi nghiên...
 • 26
 • 322
 • 1

Nghiên cứu phương pháp nhân giống in vitro và in vivo giống hoa Loa kèn màu mói nhập nội

Nghiên cứu phương pháp nhân giống in vitro và in vivo giống hoa Loa kèn màu mói nhập nội
... vỉvo giống hoa Loa kèn màu mói nhập nội 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài: 1.2.1 Mục đích đề tài: Nghiên cứu phương pháp nhân giống hoa Loa kèn màu nhập nội sở tiến tới hình thành quy trình nhân giống ... dụng phương pháp nuôi cấy in vitro giống hoa Loa kèn tím nhập nội từ Pháp đưa quy trình nhân giống kể từ đưa mẫu vào sản xuất củ giống [7] Năm 2001, Dương Tấn Nhựt cộng nghiên cứu nhân giống hoa ... chồi hoa sớm hơn, số lượng hoa tăng lên [16] 2.4.2 Tình hình nghiên cứu nước: Ở nước ta nay, nghiên cứu nhân giống hoa Loa kèn trắng nước hay số giống Loa kèn màu nhập nội tập trung vào biện pháp...
 • 47
 • 550
 • 0

nghiên cứu phương pháp giải toán hình học phẳng hiệu quả

nghiên cứu phương pháp giải toán hình học phẳng hiệu quả
... qua bƣớc dạy học phát giải vấn đề: Bước Phát thâm nhập vấn đề Bước Tìm giải pháp Bước Trình bày giải pháp Bước Nghiên cứu sâu giải pháp Phát giải vấn đề giải tập hình giải tích mặt phẳng a Ba điểm ... phẳng từ toán hình phẳng túy Từ việc giải toán mục 1, ta nêu lên quy trình để xây dựng toán hình giải tích mặt phẳng dựa vào kết hợp toán mục IV.2 toán túy hình phẳng nhƣ sau: Bƣớc Lựa chọn toán ... Bước Nghiên cứu sâu giải pháp - Nếu ta đặc biệt toán 1.6 thành hình vuông ABME, ta nhận đƣợc kết tƣơng tự toán 1.5 - Để giải toán 1.6 “mấu chốt” vấn đề xử lý toán túy hình phẳng sau: Cho hình...
 • 65
 • 279
 • 1

Nghiên Cứu Phương Pháp Nhân Nhanh Giống Xoan Đào Bằng Phương Pháp In Vitro Phục Vụ Chuyển Gen

Nghiên Cứu Phương Pháp Nhân Nhanh Giống Xoan Đào Bằng Phương Pháp In Vitro Phục Vụ Chuyển Gen
... nhanh giống xoan đào phương pháp in vitro phục vụ chuyển gen 1.2 Mục tiêu Xác định môi trường tái sinh, môi trường nhân nhanh, rễ tạo hoàn chỉnh Xoan đào phục vụ nghiên cứu chuyển gen tăng trưởng ... nghệ Sinh học phục vụ công tác chuyển gen GA20 vào Xoan phục vụ tăng trưởng nhiên Việc nghiên cứu nhân giống Xoan đào đến chưa tiến hành, tìm môi trường thích hợp phục vụ công tác chuyển gen 16 ... Chồi Xoan Đào (sau 30 ngày nuôi cấy) 30 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ - Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp nhân nhanh giống xoan đào phương pháp in vitro...
 • 50
 • 213
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NHẬN DẠNG KHUYẾT TẬT CỦA CẦU MÔ HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP NĂNG LƯỢNG VÀ MẠNG NEURO-FUZZY" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... xác hình, luật mờ điều chỉnh cập nhật thông qua trình huấn luyện mạng neuron giai đoạn nhận dạng thông số Gần đây, nghiên cứu kiểm tra hư hỏng cầu hình dựa phương pháp lượng kỹ thuật mạng ... thi cầu thực Thứ ba, phương pháp khai thác ưu điểm mạng ANN toán nhận dạng đối tượng dạng black-box Tuy nhiên, nhiều thí nghiệm kiểm chứng cầu hình với tần số dao động khác nhận thấy phương pháp ... trúc mạng thông số mạng cách tối ưu thông qua trình huấn luyện mạng Bố cục báo gồm mục sau Mục I trình bày tổng quan phương pháp kiểm tra khuyết tật cầu; giới thiệu đối tượng nghiên cứu phương pháp...
 • 13
 • 247
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp nhận dạng hình ảnhgóp phần nghiên cứu phương pháp chiết xuất berberin từ cây vàng đắng coscinium usitatum pierrenghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng glycosid theo chất gs trong sản phẩm chiết xuất làm thuốc chữa bệnh đái tháo đường từ quả mướp đắngphương pháp nhận dạngphương pháp nhận dạng tiếng nóiphương pháp nhận dạng vân taycác phương pháp nhận dạng tiếng nóiphương pháp nhận dạng chữ viết taycác phương pháp nhận dạng chữ viết taycác phương pháp nhận dạng vân taynghiên cứu công nghệ nhận dạngnghiên cứu kỹ thuật nhận dạng bàn tay ngườinghiên cứu phương pháp bảo mật tin nhắn trên điện thoại di độngphương pháp nhận dạng đối tượng ảnhphương pháp nhận dạng rủi ro tín dụng111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2bctc da kiem toan nam 2016power card tricks 1Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017111BC hop nhat giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch cnyshThS chuẩn đầu ra ch tmhThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Thông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox