Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống ngô nếp lai tại tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất chất lượng một số giống ngô nếp lai tại tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống ngô nếp lai tại tỉnh Vĩnh Phúc
... tiến hành nghiên cứu đề tài: « Nghiên cứu khả sinh trưởng, suất chất lượng số giống ngô nếp lai tỉnh Vĩnh Phúc » Mục tiêu - yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu - Xác định đƣợc đặc điểm nông sinh học nguồn ... hình sinh trƣởng, phát triển giống ngô nếp lai có triển vọng điều kiện vụ xuân vụ đông 2007 - Nghiên cứu yếu tố cấu thành suất suất giống ngô nếp lai - Nghiên cứu khả chống chịu sâu bệnh giống ngô ... nghiên cứu ngô Ngắn ngày NL-8 Viện nghiên cứu ngô Ngắn ngày LSB4 Viện nghiên cứu ngô Ngắn ngày Giống đối chứng thí nghiệm giống VN2 đƣợc trồng nhiều tỉnh Vĩnh Phúc 2.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên...
 • 73
 • 330
 • 1

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất chất lượng một số giống ngô nếp lai tại tỉnh vĩnh phúc

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống ngô nếp lai tại tỉnh vĩnh phúc
... Xuất phát từ nhu cầu trên, chúng tô i tiến hành nghiên cứu đề « tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, suất chất lượng số giống ngô nếp lai tỉnh Vĩnh Phúc » Mục tiêu - yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu - ... 2007 - Nghiên cứu yếu tố cấu thành suất suất giống ngô nếp lai - Nghiên cứu khả chống chịu sâu bệnh giống ngô nếp lai - Phân tích hàm lƣợng Prôtêin, Amylopectin - Đánh giá chất lƣợng giống (độ ... cứu ngô Ngắn ngày NL-7 Việ n nghiên cứu ngô Ngắn ngày NL-8 Việ n nghiên cứu ngô Ngắn ngày LSB4 Việ n nghiên cứu ngô Ngắn ngày Giống đối chứng thí nghiệm giống VN2 đƣợc trồng nhiều tỉnh Vĩnh Phúc...
 • 99
 • 304
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất chất lượng một số giống ngô nếp lai tại tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống ngô nếp lai tại tỉnh vĩnh phúc
... - PHẠM QUANG TRIỀU “ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ GIỐNG NGÔ NẾP LAI TẠI TỈNH VĨNH PHÚC ” CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... nghiên cứu ngô Ngắn ngày Giống đối chứng thí nghiệm giống VN2 trồng nhiều tỉnh Vĩnh Phúc 2.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, khả chống chịu, suất chất lượng giống ngô nếp ... 2007 - Nghiên cứu yếu tố cấu thành suất suất giống ngô nếp lai - Nghiên cứu khả chống chịu sâu bệnh giống ngô nếp lai - Phân tích hàm lượng Prôtêin, Amylopectin - Đánh giá chất lượng giống (độ...
 • 69
 • 117
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất chất lượng một số giống ngô nếp lai tại tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống ngô nếp lai tại tỉnh vĩnh phúc
... tiến hành nghiên cứu đề tài: « Nghiên cứu khả sinh trưởng, suất chất lượng số giống ngô nếp lai tỉnh Vĩnh Phúc » Mục tiêu - yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu - Xác định đƣợc đặc điểm nông sinh học nguồn ... hình sinh trƣởng, phát triển giống ngô nếp lai có triển vọng điều kiện vụ xuân vụ đông 2007 - Nghiên cứu yếu tố cấu thành suất suất giống ngô nếp lai - Nghiên cứu khả chống chịu sâu bệnh giống ngô ... 1.6 Tình hình nghiên cứu sử dụng ngô nếp giới Việt Nam 1.6.1 Tình hình nghiên cứu sử dụng ngô nếp giới Theo Tomob, để chọn giống ngô nếp ngƣời ta dùng vật liệu ban đầu từ giống ngô nếp địa phƣơng...
 • 20
 • 40
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng năng suất chất lượng một số giống ngô nếp lai tại tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng năng suất và chất lượng một số giống ngô nếp lai tại tỉnh Bắc Giang
... cần thiết Xuất phát từ nhu cầu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngô nếp lai tỉnh Bắc Giang Số hóa trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... cao ngô nếp đưa năm qua số liệu amyloza cao dầu cao Tiềm năng suất hạt giống lai đặc biệt nhìn chung thấp so với ngô tẻ Những giống ngô nếp lai báo cáo có khả cạnh tranh với giống ngô ngựa suất ... 2.1 Mục tiêu - Xác định giống ngô nếp lai cho suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh 2.2 Yêu cầu - Theo dõi giai đoạn sinh trưởng số giống ngô nếp lai có triển vọng vụ xuân...
 • 92
 • 192
 • 0

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất chất lượng một số giống bí đỏ trồng tại trường đại học nông lâm thái nguyên

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống bí đỏ trồng tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, suất chất lượng số giống đỏ trồng trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đề tài đƣợc thực nhằm: Tìm giống đỏ vừa có suất, chất lƣợng tốt vừa có khả sinh ... 3, Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 29 CHƢƠNG II VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu - Các giống đỏ: gồm giống 1- Giống đỏ ... bệnh hại giống thí nghiệm 58 Bảng 3.8: Năng suất yếu tố cấu thành suất số giống đỏ thí nghiệm vụ xuân năm 2009 62 Bảng 3.9: Năng suất yếu tố cấu thành suất số giống đỏ thí nghiệm...
 • 95
 • 2,434
 • 20

Tài liệu Đề cương luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ GIỐNG BÍ ĐỎ VỤ XUÂN VỤ THU ĐÔNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM pptx

Tài liệu Đề cương luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ GIỐNG BÍ ĐỎ VỤ XUÂN VÀ VỤ THU ĐÔNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM pptx
... điểm sinh trưởng, suất chất lượng số giống đỏ vụ xuân vụ thu đông trường Đại học Nông Lâm 2 Mục đích đề tài - Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, suất chất lượng số giống đỏ Trung tâm thực ... trường Đại học Nông Lâm - Xác định giống đỏ suất, chất lượng phù hợp với điều kiện sinh thái tiểu vùng khí hậu trường Đại học Nông Lâm khu vực tương tự 3 Yêu cầu đề tài - So sánh đặc điểm ... vật đỏ 1.3 Một số đặc tính sinh vật học đỏ 1.3.1 Đặc tính thực vật học 1.3.2 Sinh trưởng, phát triển đỏ 1.4 Tình hình nghiên cứu sản xuất đỏ giới Việt Nam 1.4.1 Tình hình nghiên cứu...
 • 20
 • 1,128
 • 9

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất chất lượng một số giống nếp mới tại tỉnh hưng yên

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng một số giống nếp mới tại tỉnh hưng yên
... trư ng sinh thái lành Hưng Yên m t t nh n m trung tâm ðBSH Vi t Nam Trung tâm hành c a t nh thành ph Hưng Yên Phía b c giáp t nh B c Ninh, phía ñông giáp t nh H i Dương, phía tây tây b c giáp th ... "ðánh giá kh sinh trư ng phát tri n, su t ch t lư ng m t s gi ng lúa n p m i (N98, N202, N208) t i t nh Hưng Yên M c tiêu nghiên c u c a ñ tài: - ðánh giá kh sinh trư ng, phát tri n, giá tr kinh ... nh Hưng Yên, v Xuân 2010 2.2.2.4 Thí nghi m m c bón phân Kali cho gi ng n p m i t i m t s ñ a ñi m c a t nh Hưng Yên, v Xuân 2010 2.2.3 ðánh giá ñ n ñ nh c a gi ng n p m i t i Hưng Yên...
 • 116
 • 327
 • 2

Đánh giá ảnh hưởng của số nhánh đến sinh trưởng, năng suất chất lượng một số giống bí đỏ trồng phổ biến tại nghệ an

Đánh giá ảnh hưởng của số nhánh đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống bí đỏ trồng phổ biến tại nghệ an
... ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN CÔNG VƯƠNG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ NHÁNH ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ GIỐNG BÍ ĐỎ TRỒNG PHỔ BIẾN TẠI NGHỆ AN LUẬN VĂN ... khả sinh trưởng giống 2) Nghiên cứu ảnh hưởng giới hạn số nhánh đến suất chất lượng giống 32 3) Nghiên cứu ảnh hưởng số nhánh đến chất lượng giống thông qua số tiêu sinh hóa 2.3 Vật ... “Nghiên cứu ảnh hưởng phương thức để nhánh khác đến sinh trưởng, suất chất lượng số giống đỏ trồng phổ biến Nghệ An 3 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Cơ sở khoa học 1.1.1 Nguồn gốc phân bố đỏ gồm có...
 • 84
 • 97
 • 0

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển, năng suất chất lượng một số dòng chè shan mới góp phần chọn tạo, nhân giống cho các vùng trồng chè shan

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng một số dòng chè shan mới góp phần chọn tạo, nhân giống cho các vùng trồng chè shan
... shan vùng núi cao Xuất phát từ mục tiêu tiến h nh đề t i: Nghiên cứu sinh trởng, phát triển, suất v chất lợng số dòng chè Shan góp phần chọn tạo, nhân giống cho vùng trồng chè Shan 1.2 Mục đích yêu ... trởng, phát triển, tiềm cho suất v chất lợng dòng chè Shan -Nghiên cứu đặc điểm sinh trởng sinh thực dòng chè Shan phục vụ cho công tác lai hữu tính -Đánh giá khả nhân giống vô tính dòng chè Shan ... m đầu dòng 58 3.4 Nghiên cứu chất lợng chè nguyên liệu v chè th nh phẩm dòng chè Shan trồng bảo quản phú hộ 4.5 Nghiên cứu phát triển hoa, kết dòng chè Shan 75 81 4.6 Nghiên cứu khả nhân giống...
 • 123
 • 245
 • 0

'Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng hoa cát tường (eustoma grandiflorum) nhập nội tại hà nội'

'Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng hoa cát tường (eustoma grandiflorum) nhập nội tại hà nội'
... VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM -* - VŨ THU DIỄM NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN ... KỸ THUẬT ĐẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG HOA CÁT TƯỜNG (EUSTOMA GRANDIFLORUM) NHẬP NỘI TẠI HÀ NỘI Chuyên ngành : Trồng trọt Mã sè : 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học Pgs ... Đ Tư ng nghi n e h i m sinh trưởng, phát tri n ủ 1/8/2009 giống hoa át u gi i o n vư n sản uất C /1 / C e 2.3.2 Nghiên cứu số iện pháp kỹ thuật làm tăng suất, chất lượng hoa cho giống C (Malibu...
 • 121
 • 452
 • 2

Nghiên cứu khả năng sử dụng, bảo tồn một số loài thực vật có hoạt tính sinh học tinh dầu tại trại đa đạng sinh học mê linh

Nghiên cứu khả năng sử dụng, bảo tồn một số loài thực vật có hoạt tính sinh học và tinh dầu tại trại đa đạng sinh học mê linh
... Nguồn thực vật tinh dầu Trạm Đa dạng sinh học Linh 23 3.5 Nghiên cứu khả gây trồng, phát triển bảo tồn số loài thực vật hoạt tính số loài thuốc nguy bị đe doạ 3.5.1 Nghiên cứu khả bảo ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRẦN ĐỨC BÌNH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, BẢO TỒN MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC VÀ TINH DẦU TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC ... ĐIỂM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nguồn thực vật tinh dầu hoạt tính sinh học trạm Đa dạng sinh học Linh 2.2 Địa điểm nghiên cứu Trạm Đa dạng sinh học Linh, ...
 • 47
 • 221
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất chất lượng một số dòng, giống sắn tại huyện bảo yên tỉnh lào cai

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng một số dòng, giống sắn tại huyện bảo yên tỉnh lào cai
... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - PHẠM HỒNG MINH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƢỢNG MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG SẮN TẠI HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO ... cao suất, chất lƣợng dòng, giống sắn vấn đề cần thiết Với lý tiến hành thực đề tài: "Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao suất chất lượng số dòng, giống sắn huyện Bảo Yên tỉnh ... 3.7 Năng suất chất lƣợng dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 51 Bảng 3.8 Hiệu kinh tế dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai...
 • 108
 • 122
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu về năng suất và chất lượng thịtnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng năng suất phẩm chất của một số giống lúa chất lượng cao tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu khả năng sản xuất chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen hfabp bằng phương pháp pcrrflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạnnghiên cứu khả năng sinh trưởng năng suất chất lượng một số giống chè nhập nội và biện pháp bón phân qua lá cho giống chè có triển vọng tại xã la bằng huyện đại từ tỉnh thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương tỉnh lào cainghiên cứu ảnh hưởng của phân bón silica đến sinh trưởng năng suất và chất lượng lạc trên đất phù sa cũ bạc màu tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm lân kali đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của giống ngô chất lượng protein cao có triển vọng tại thái nguyênnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển năng suất phẩm chất của một số dòng giống lúa nhập nội từ nhật bản tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá yogen no2 và phân hữu cơ sinh học sông gianh đến năng suất và chất lượng gạo giống lúa p6 trên đất phù sa sông thái bìnhảnh hưởng của liều lượng đạm lân kali đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của giống ngô chất lượng proteinnghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện định hoá tỉnh thái nguyênảnh hưởng của phân đạm đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của một số giống khoai lang trong vụ đông xuân 2011 2012 tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ annghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm hà nộinghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá keo giậu được và không được cân đối năng lượng protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượngtai lieu tham khao nghien cuu anh huong mot so bien phap ky thuat den nang suat va chat luong rau cai ngông tai huong thuong dong hythai nguyenufma so kx 01 11 1522267ufma so kx 06 11 1522270(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12ufbien ban giao nhan san pham khcn235281f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22459Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnBAI 2 xac dinh dungcu dienHƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGD20100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCTÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBao cao thuong nien 2010 Phan 210. To trinh sua doi Dieu leQuy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTBai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieuTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃ