BÁO cáo vệ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG 6 THÁNG đầu năm

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và dự kiếm tuyển dụng 6 tháng cuối năm

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và dự kiếm tuyển dụng 6 tháng cuối năm
... ký HĐLĐ 12 tháng Trong nữ Hình thức tuyển Tự tuyển Thông tổ chức giới thiệu việc làm LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) Ghi chú: Các đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo định kỳ ... đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo định kỳ theo biểu mẫu quy định quan quản lý lao động trước ngày 05/01 ngày 05/07 hàng năm ...
 • 2
 • 1,246
 • 9

Báo cáo môn học an toàn lao động vệ sinh lao động trong ngành xây dựng

Báo cáo môn học an toàn lao động vệ sinh lao động trong ngành xây dựng
... AN TON LAO NG V SINH LAO NG TRONG NGNH XY DNG CC T NG VIT TT An ton An ton lao ng An ton giao thụng An ton húa cht An ton v sinh lao ng An ton - v sinh viờn Bo v mụi trng Bo h lao ng Ban chp ... PCCN PCCC PCLB PTBVCN SXKD AN TON LAO NG V SINH LAO NG TRONG NGNH XY DNG Tai nn lao ng TNL Tai nn giao thụng Tỡm kim cu nn Tng Liờn on Lao ng Vit Nam y ban Nhõn dõn V sinh lao ng Xớ nghip Xớ nghip ... s v 2,9% AN TON LAO NG V SINH LAO NG TRONG NGNH XY DNG ng Thit b khụng m bo an ton 64 1,8% Khụng cú thit b an ton 46 1,3% Khụng cú quy trỡnh, bin phỏp an ton lao ng 194 5,6% Khụng trang b phng...
 • 22
 • 270
 • 1

Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm

Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm
... Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm mở lớp đào tạo, tập huấn giao ban thờng kỳ công tác VSATTP trang bị, thiết bị văn phòng cho Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm để hoạt động thuận lợi Trên báo cáo công ... khác IV Đánh giá chung Ưu điểm Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011 có bớc chuyển biến rõ rệt, vai trò tham mu Trung tâm Y Tế đợc chủ động cao, quan tâm công tác VSATTP nhà quản lý, Chính ... cấp đợc nêu cao trọng, ý thức ngời sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nh ngời tiêu dùng đợc lên tháng đầu năm 2011 tợng ngộ độc thực phẩm xảy cộng đồng Yếu tồn - Phơng tiện tra, kiểm tra,...
 • 5
 • 7,371
 • 17

báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm

báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm
... có sản phẩm • Mối nguy vi sinh loài vi sinh thực phẩm gây bệnh cho người Vi sinh vật phát triển thường sinh nhiều sản phẩm phụ, số chúng chứa độc tố gây bệnh, làm an toàn vệ sinh thực phẩm Dựa ... Khóm ta ( Ananas comosus var Spanish_ hình 1.2) chịu bóng tốt, trồng tán khác Quả to vị • Khóm mật ( Ananas comosus sousvar- Singapor Spanish) có to, thơm ngon, trồng nhiều Nghệ An Thanh Hóa • ... với mật độ cao S aureus thực phẩm thị điều kiện vệ sinh kiểm soát nhiệt độ trình chế biến nên thhường có mặt nhóm thực phẩm qua chế biến nấu chín 2.2 Tính chất kháng sinh đề kháng • Tụ cầu vàng...
 • 78
 • 2,338
 • 0

Kỹ thuật vệ sinh, an toàn lao động và phòng chữa cháy - Chương 7 pot

Kỹ thuật vệ sinh, an toàn lao động và phòng chữa cháy - Chương 7 pot
... âãø cho bt phun ngoi (hçnh 7- 3 ) 1- V bçnh; 2- Bçnh thy tinh; 3- Chäút; Al2(SO4)3 Hçnh 7- 3 : Bçnh chỉỵa chạy bàòng bt họa hc NaHCO3 4- Vi phun; 5- Tay cáưm; 6- Van; 7- Nàõp Trng lỉåüng bçnh khäng ... 1998 6) Nguùn Bạ Dng - Bo häü lao âäüng xáy dỉûng - Âải hc Xáy dỉûng H Näüi 1980 7) Zäläút - nhêt - xki N.Â, Uak - xi - näúp V.I, Ubi khai - - va G.A - Nhỉỵng bi táûp k thût an ton xáy dỉûng NXB ... v van bë àn mn 149 TI LIÃÛU THAM KHO 1) Hong Cäng Cáøn - Bi ging An ton lao âäüng Âải hc  Nàơng Trỉåìng Âải hc K thût -  Nàơng - 19 97 2) Nguùn Bạ Dng, Nguùn Âçnh Thạm, Lã Vàn Tin - K thût an...
 • 21
 • 254
 • 3

Kỹ thuật vệ sinh, an toàn lao động và phòng chữa cháy - Chương 6 pptx

Kỹ thuật vệ sinh, an toàn lao động và phòng chữa cháy - Chương 6 pptx
... Axãtän -2 0 2,2 13 Benzen -1 4 - 1,4 7,1 Xàng A-74 -3 6 -7 0,79 5 ,61 Dáưu mạy biãún ạp 122 163 - - Dáưu ho thàõp sạng 45 86 1,4 7,5 Rỉåüu metylic - 34,7 Glyxerin 158 - 3,3 - Dáưu säla 1 16 147 - - Nhỉûa ... 870,0 Ãtan (C2H6) 530 3,0 30,1 15 180,5 Ãtylen (C2H4) 540 3,0 34,8 34 392,0 Mãtan (CH4) 550 5,0 32 ,6 16 104,2 Hrä ( H2 ) 530 4,15 3,45 75 62 ,5 Khê håi nỉåïc 500 - 60 0 7,12 - 66 - 72 - Khê thiãn ... dỉåïi nhiãût âäü cao, vê dủ chạy benzen: 2C6H6 + 15O2 12CO2 + 6H2O (6 - 3) - Chạy khäng bäúc lỉía chè xy âäúi våïi mäüt säú cháút thãø ràõn than cäúc, than gäù, mäư họng, kim cỉång, kim loải kçm...
 • 13
 • 190
 • 1

Kỹ thuật vệ sinh, an toàn lao động và phòng chữa cháy - Chương 5 docx

Kỹ thuật vệ sinh, an toàn lao động và phòng chữa cháy - Chương 5 docx
... r/2 = 0,75h; mäüt khäúi nọn cọ chiãưu cao 0,8h v âạy r = 1,5h; hçnh 5- 1 1b) våïi cạc phỉång trçnh âån gin sau: - Khi: 0≤ hx≤ 2/3h thç: rx= 1,5h( 1- hx ) 0,8h (5 - 12) hx ) h (5 - 13) - Khi: 2/3h ... Loải lỉåïi; d) Loải dáy kãút håüp våïi 1- Kim thu sẹt; 2- Dáy thu sẹt; 3- Lỉåïi thu sẹt; 4- Dáy dáùn sẹt; 5- Váût tiãúp âáút; 6- Cäüt trủ; 7- Cäng trçnh - Dáy dáùn sẹt âm bo cho dng sẹt âi theo ... lỉåïi 5x5m - Trong trỉåìng håüp cạ biãût cọ thãø kãút håüp mäüt säú dảng thu läi (loải dáy kãút håüp våïi thanh, (hçnh 5- 1 0d) 111 5 7 Hçnh - 10 Så âäư bäú trê thu läi chäúng sẹt a) Loải thanh;...
 • 23
 • 200
 • 1

Kỹ thuật vệ sinh, an toàn lao động và phòng chữa cháy - Chương 4 pptx

Kỹ thuật vệ sinh, an toàn lao động và phòng chữa cháy - Chương 4 pptx
... cäng thỉïc (4 - 14a) v (4 - 14b) s l: ϕ * Âäúi våïi âáút khäng dênh: δcâ= γ(H+ h)tg2 (45 0- ) (4 - 15a) * Âäúi våïi âáút dênh: ϕ ϕ δcâ= γ(H + h)tg2 (45 0- ) - 2Ctg (45 0- ) (4 - 15b) 2 4. 3.2 Näüi dung ... äøn âënh: (4 - 24a) (4 - 24b) Trong âọ: N - ti trng tạc dủng vo vàng; kG F - diãûn têch lm viãûc ca tiãút diãûn ngang vàng; cm2 Ftt - diãûn têch toạn ca tiãút diãûn ngang vàng; cm2 Rn - cỉåìng ... tạc phi cọ táúm âáûy hồûc lan can chàõn xung quanh 87 0 ,45 m Hçnh 4- 7 Lan can dn giạo 1m, êt nháút phi cọ hai ngang 1- Cäüt dn giạo; - Sn thao tạc; Thanh ngang lan can 0,15m 1m * Táút c cạc läù...
 • 22
 • 242
 • 0

Kỹ thuật vệ sinh, an toàn lao động và phòng chữa cháy - Chương 3 ppt

Kỹ thuật vệ sinh, an toàn lao động và phòng chữa cháy - Chương 3 ppt
... chn hồûc kiãøm tra Mp phanh hm phi bo âm u cáưu sau: ≥ Kp ( 3- 1 ) Mt Trong âọ: - Mp - mämen phanh sinh - Mt - mämen åí trủc truưn âäüng - Kp - hãû säú an ton dỉû trỉỵ ca phanh; phủ thüc vo dảng truưn ... (a+c) ⎟ ⎝ ⎠ (3 - 36 ) Trong âọ: d - âỉåìng kênh ca läù van; cm P - ạp sút lm viãûc giåïi hản näưi; kG/cm3 q - trng lỉåüng âéa van v cc van; kG Q - trng lỉåüng ti trng di âäüng; kG S - trng lỉåüng ... våïi phanh âai phi loải b cọ vãút nỉït åí trãn âai phanh, bạnh phanh bë mn hån 30 % chiãưu dy ban âá ca thnh bạnh phanh; âai phanh bë mn quạ 50% chiãưu dy ban âáưu, âai phanh v bạnh phanh mn khäng...
 • 27
 • 206
 • 0

Kỹ thuật vệ sinh, an toàn lao động và phòng chữa cháy - Chương 2 potx

Kỹ thuật vệ sinh, an toàn lao động và phòng chữa cháy - Chương 2 potx
... ca nãưn (hçnh 2- 2 ) Hçnh 2- 2 Så âäư ngun tàõc lm cạch rung thủ âäüng chäù lm viãûc 1- Táúm cạch rung thủ âäüng, 2- L xo, 3- Gäúi tỉûa , 4- Nãưn rung âäüng, 2 5 5-_ Hỉåïng rung âäüng -Cọ thãø thay ... Cm giạc lảnh: 28 - 29 oC * Cm giạc nọng: 31,5 - 32, 5oC * Cm giạc mạt: 29 - 30oC * Cm giạc ráút nọng: 32, 5 - 33,5oC * Cm giạc dãù chëu: 30 - 31oC * Cm giạc cỉûc nọng: trãn 33,5oC - Thán nhiãût ... khe láúp 1 2 3 Hçnh 2- 1 Så âäư mạy gim rung a) Så âäư mạy khỉí rung: 1- Bn rung, 2- Mọng bã täng cäút thẹp, 3- Váût liãûu xäúp b) Så âäư mọng våïi khe cạch rung: 1- Mạy rung âäüng, 2- Mọng bã...
 • 27
 • 164
 • 0

Kỹ thuật vệ sinh, an toàn lao động và phòng chữa cháy - Chương 1 doc

Kỹ thuật vệ sinh, an toàn lao động và phòng chữa cháy - Chương 1 doc
... tai nản Kts 11 1. 5.2 Hãû säú tráưm trng Ktt 11 1. 5.3 Hãû säú tai nản nọi chung Ktn 12 Chỉång 2: K thût vãû sinh lao âäüng sn xút 2 .1 Nhỉỵng váún âãư chung ca vãû sinh lao âäüng 13 2 .1. 1 Âäúi tỉåüng ... tạc bo häü lao âäüng 1. 1 .1 Mủc âêch, nghéa ca cäng tạc bo häü lao âäüng 1. 1.2 Tênh cháút ca cäng tạc bo häü lao âäüng 1. 2 Näüi dung v phỉång phạp nghiãn cỉïu bo häü lao âäüng 1. 2 .1 Näüi dung ... trçnh chạy 11 1 6.2.2 Hçnh thỉïc chạy 11 3 6.3 Kh nàng chạy näø nguy hiãøm ca cạc cháút 11 3 6.3 .1 Chạy näø ca häùn håüp håi khê våïi khäng khê 11 4 6.3.2 Chạy näø ca cháút lng trongk häng khê 11 5 6.3.3...
 • 17
 • 165
 • 1

Thực trạng các biện pháp an toànvệ sinh an toàn lao động tại khách sạn thắng lợi

Thực trạng các biện pháp an toàn – vệ sinh an toàn lao động tại khách sạn thắng lợi
... giá đề xuất biện pháp công tác an toàn vệ sinh lao động khách sạn  Công tác an toàn vệ sinh lao động khách sạn Thắng lợi có ưu điểm sau: • Có thể thấy khách sạn Thắng Lợi quan tâm trọng ... lý • i 10 1.2.17 Thực trạng biện pháp an toàn vệ sinh an toàn lao động khách sạn Thắng lợi 1.2.18 1.2.19 1.2.20 1.2.21 1.2.22 2.1 Giới thiệu chung khách sạn Khách sạn Thắng Lợi Địa chỉ: 200 ... LUẬN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG • Giáo viên hướng dẫn: Vũ T.Thu Huyền • Lớp học phần: 1402TSMG1411 • Nhóm • Đề sinh viên thực hiện: nhóm tài: Biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động doanh nghiệp...
 • 30
 • 1,748
 • 29

286/BC-STT&TT BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011

286/BC-STT&TT BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011
... nhằm sử dụng có hiệu tái đầu tư sở vật chất có, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ trị giao Trên báo cáo công tác tháng đầu năm chương trình công tác tháng cuối năm 2011 Sở Thông tin Truyền ... học Công nghệ - Tổ chức tập huấn lĩnh vực báo chí cho phóng viên quan báo chí tỉnh Về công tác tra, kiểm tra, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo - Tiếp tục thực chương trình công tác tra năm 2011 ... ban hành chương trình công tác năm 2011 thông báo nội dung thi đua khen thưởng năm 2011 ngành Thông tin Truyền thông đến phòng Văn hóa Thông tin huyện thành phố - Xây dựng kế hoạch trình UBND...
 • 9
 • 811
 • 2

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012 sở công thương

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012 sở công thương
... công nghệ thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại giai đoạn 2012- 2015 Công tác quản lý thương mại Công tác Quản lý thị trường * Quản lý xuất nhập khẩu: tính đến tháng 6/ 2012 địa bàn tỉnh có 164 ... 2008 -2012 địa bàn Vĩnh Phúc * Quản lý kỹ thuật công nghệ Môi trường công nghiệp: Chỉ đạo thực tốt chức quản lý nhà nước kỹ thuật công nghệ Môi trường công nghiệp tháng đầu năm thẩm định báo cáo ... nghiệp vụ khuyến công năm 2012 cho 130 học viên làm CB quản lý phòng Công Thương, phòng Kinh tế huyện, thành, thị CB khuyến công viên xã địa bàn tỉnh Hỗ trợ kinh phí mua báo Công thương Tạp chí Công...
 • 10
 • 989
 • 1

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012
... thôn theo kế hoạch năm 2011 Đánh giá chung: * Kết số tiêu kinh tế - hội chủ yếu tháng đầu năm 2012: Stt Chỉ tiêu Ước TH tháng đầu năm 2012 KH năm 2012 Cùng kỳ 2011 tỷ đồng 168 .8 54,4 +3,2 Đơn ... vụ quân năm 2012 Tuy nhiên, tình hình kinh tế - hội huyện gặp không khó khăn, hạn chế, là: - Chương trình xây dựng nông thôn tiến độ chậm khó khăn kinh phí Kinh tế trang trại, gia trại chưa ... 98.8 418 97,8 91 50 55 42 +0,7 +6, 9 +9,9 -1 ,6 + 16, 9 +22,9 - 63 -2 5 -1 5 10 -2 4 10 11 12 13 Đàn lợn Đàn gia cầm Sản lượng NTTS Sản lượng KTTS Giá trị sản xuất CN-TTCN Thương mại dịch vụ Giá trị...
 • 14
 • 442
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vệ sinh an toàn lao động và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trườngvệ sinh an toàn lao động và bảo vệ môi trườngbáo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường họcmẫu báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩmkỹ thuật vệ sinh an toàn lao động và phòng chữa cháy chương 7mẫu báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm trường họcviệc thực hiện quy tắc vệ sinh an toàn lao động còn chưa triệt để và nghiêm chỉnhđiều kiện làm việc và vệ sinh an toàn lao độngvệ sinh an toàn lao độngtổ chức bộ máy làm vệ sinh an toàn lao độngtắc chung về vệ sinh an toàn lao độngvấn đề vệ sinh an toàn lao độngcông tác vệ sinh an toàn lao độngvệ sinh an toàn lao động và phòng chống sự cố môi trườngphần 5 vệ sinh an toàn lao độngBài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấpBài 33. Cấu tạo trong của cá chépBài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớpBài 5. Trùng biến hình và trùng giàyBài 9. Công thức hoá họcBài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khíBài 14. Lực hướng tâmBài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật HúcUnit 02. Health. Lesson 6. Skills 2Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2Tuần 3. Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vậtBài 3. Khâu thườnggiao an sinh 6Chương I. §1. Mệnh đềChương I. §7. Hình bình hànhChương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉDU BAO VON KHA DUNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNGBài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếpChương I. §4. Đường tiệm cậnChương III. §2. Phương trình đường tròn