luat da dang sinh hoc 2008 dieu 65 den dieu 69

Bài thuyết trình luật đa dạng sinh học 2008

Bài thuyết trình luật đa dạng sinh học 2008
... chung biên giới với Việt Nam CHƯƠNG VI HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC Điều 69 Hợp tác quốc tế việc thực điều ước quốc tế đa dạng sinh học  NN CHXHCN Việt Nam cam kết thực điều ước quốc tế ... Tài liệu tham khảo Luật bảo vệ phát triển rừng 2004 Luật đa dạng sinh học 2008 http://luanvan.co/luan-van/bao-cao-ra-soat-danh-gia-vbqppl-trong-linh-vuc-b ao-ton-da-dang -sinh- hoc-8584/ http://luathoc.cafeluat.com/showthread.php/11552-Muc-do-phu-hop-cua-LuatDa-dang -sinh- hoc-voi-cac-van-ban-co-lien-quan ... TRUYỀN THỐNG VỀ NGUỒN GEN  Mục 3- QUẢN LÝ RỦI RO DO SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN GÂY RA ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC CHƯƠNG V BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÀI...
 • 22
 • 305
 • 0

Luật đa dạng sinh học số 20 năm 2008 docx

Luật đa dạng sinh học số 20 năm 2008 docx
... trạng bảo tồn đa dạng sinh học; áp lực, thách thức đa dạng sinh học; d) Yêu cầu đặt đa dạng sinh học; đ) Đa nh giá lợi ích của bảo tồn phát triển bền vững đa dạng sinh học phát triển ... tồn đa dạng sinh học hoặc thả vào nơi sinh sống tự nhiên của chúng Muc PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC LOÀI SINH VẬT Điều 42 Thành lập sở bảo tồn đa dạng sinh học Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh ... dựng sở dữ liệu đa dạng sinh học quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; đầu tư sở vật chất - kỹ thuật cho khu bảo tồn, sở bảo tồn đa dạng sinh học của Nhà nước; bảo đa m sự tham gia...
 • 38
 • 124
 • 1

Đánh giá Luật đa dạng sinh học Việt Nam 2008

Đánh giá Luật đa dạng sinh học Việt Nam 2008
... IV ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM 4.1 Đánh giá Luật đa dạng sinh học Việt Nam 4.1.1 Đánh giá sách dựa tiêu chí chọn 4.1.1.1 Tính hợp pháp Luật Đa ... Hà Vân Trang Tiểu luận Đánh giá Luật đa dạng sinh học Việt Nam 2008 sinh vật Việt Nam b) Ða dạng loài Việt Nam quốc gia có đa dạng sinh học cao loài động thực vật vi sinh vật Qua tài liệu điều ... luận Đánh giá Luật đa dạng sinh học Việt Nam 2008 Bảng : Sự phong phú loài sinh vật Việt Nam (Nguồn: Báo cáo Quốc gia đa dạng sinh học, 2011) c) Ða dạng nguồn gen trồng, vật nuôi Theo đánh giá...
 • 31
 • 543
 • 3

Giới thiệu Luật đa dạng sinh học

Giới thiệu Luật đa dạng sinh học
... nguồn gen Chương V: An toàn sinh học Chương VI: Hợp tác quốc tế bảo tồn đa dạng sinh học Chương VII: Thẩm quyền, trách nhiệm, tổ chức quản lý nguồn lực bảo tồn đa dạng sinh học Chương VIII: Điều khoản ... pháp luật hành, tính đến định hướng cải cách hệ thống pháp luật môi trường Phân định rõ phạm vi điều chỉnh với luật liên quan Luật Đa dạng sinh học kết việc tập hợp hoá, pháp điển hoá quy định đa ... tập hợp hoá, pháp điển hoá quy định đa dạng sinh học nhiều văn quy phạm pháp luật khác QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO (2) Bảo đảm tính thống quản lý nhà nước đa dạng sinh học Quan tâm đến lợi ích đối tượng liên...
 • 7
 • 513
 • 9

Chương trình triển khai Luật đa dạng sinh học

Chương trình triển khai Luật đa dạng sinh học
... lý nhà nước đa dạng sinh học, quy định Bộ TNMT chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước đa dạng sinh học  Bộ TNMT xây dựng Chương trình triển khai Luật đa dạng sinh học (2009-2014) ... bảo tồn đa dạng sinh học Đào tạo nguồn nhân lực bảo tồn đa dạng sinh học Tăng cường hợp tác quốc tế bảo tồn đa dạng sinh học Hợp phần 3: Tăng cường lực thực thi Luật Đa dạng sinh học (tiếp) Trong ... thực thi luật đa dạng sinh học Việt Nam + Phát triển hệ thống thông tin sở liệu hỗ trợ thực thi luật đa dạng sinh học Việt Nam Hợp phần 3: Tăng cường lực thực thi Luật Đa dạng sinh học (tiếp)...
 • 20
 • 292
 • 0

Phương hướng và hoàn thiện Pháp luật đa dạng sinh học ở Việt Nam

Phương hướng và hoàn thiện Pháp luật đa dạng sinh học ở Việt Nam
... Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học Việt nam I Phương hướng hoàn thiện: phạm vi luận nhỏ, xin đưa số phương hướng chung để hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo tồn ĐDSH ... trạng Pháp Luật bảo tồn đa dạng sinh học nước ta” hoạt động cần thiết để nhìn nhận mặt yếu pháp luật đa dạng sinh học đề phương hướng cho giai đoạn Nếu khung pháp lý chung cho đa dạng sinh học Việt ... Nghị định thư Cartagena An toàn sinh học III Đánh giá quy định Việt Nam đa dạng sinh học: Thực trạng chung pháp luật: 1.1 Việt Nam, pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học hình thành từ sớm Sắc lệnh...
 • 23
 • 556
 • 1

LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC

LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC
... cấp, trao đôi quản lý thông tin đa dạng sinh học; thống quản lý Cơ sơ dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia Điều 72 Báo cáo đa dạng sinh học Báo cáo đa dạng sinh học một phần của Báo cáo ... tiên bảo vệ, sinh vật biến đôi gen loài ngoại lai xâm hại; c) Thực trạng bảo tồn đa dạng sinh học; áp lực, thách thức đa dạng sinh học; d) Yêu cầu đặt đa dạng sinh học; đ) Đa nh giá ... quả nghiên cứu khoa học đa dạng sinh học phải thu thập quản lý thống Cơ sơ dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia Tô chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đa dạng sinh học có trách nhiệm...
 • 23
 • 131
 • 0

thông tin cơ sở về các loài bị đe dọa và các loài ngoại lai tại việt nam và các đề xuất cho nội dung của luật đa dạng sinh học

thông tin cơ sở về các loài bị đe dọa và các loài ngoại lai tại việt nam và các đề xuất cho nội dung của luật đa dạng sinh học
... thực nghiên cứu lấy thông tin sở loài bị đe dọa loài ngoại lai kiến nghị cho nội dung Luật Đa dạng Sinh học Tổng quan tình trạng loài bị đe dọa Việt Nam 3.1 Liệt kê loài bị đe dọa Tuy việc đánh ... trạng loài bị đe dọa Việt Nam 3.1 Liệt kê loài bị đe dọa 3.2 Các loài bị đe dọa Việt Nam 3.3 Các mối đe dọa loài 3.4 Các hành động để bảo tồn loài bị ... (2007) Thông tin sở loài bị đe dọa loài ngoại lai Việt Nam đề xuất cho nội dung Luật Đa dạng Sinh học Báo cáo trình Vụ Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Chương trình BirdLife Quốc tế Việt...
 • 48
 • 252
 • 2

GIỚI THIỆU LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC

GIỚI THIỆU LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC
... 7 Đa p ứng yêu cầu cải cách công tác lập pháp, chi tiết đúng mức và có tính khả thi III PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC Luật đa dạng sinh học ... công bố Luật Luật đa dạng sinh học có hiệu lực thi hành từ ngày 01 thág năm 2009 Phạm vi điều chỉnh Luật Đa dạng sinh học quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh ... nước II QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC Luật Đa dạng sinh học được soạn thảo sở quán triệt các quan điểm chỉ đa o bản sau đây: Cụ thể hoá Hiến pháp...
 • 9
 • 83
 • 0

Báo cáo quản lý tài nguyên rừng luật đa dạng sinh học

Báo cáo quản lý tài nguyên rừng luật đa dạng sinh học
... TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN BÁO CÁO QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG ĐỀ TÀI: LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC GVHD: PGS.TS Ngô An Nội dung GIỚI THIỆU CHUNG LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC  GIỚI THIỆU CHUNG Năm 2003, Bộ Tài nguyên ... đa dạng sinh học (gồm khoản) Điều Những hành vi bị nghiêm cấm đa dạng sinh học (gồm khoản) - Đa dạng sinh học phong phú gen, loài sinh vật hệ sinh thái tự nhiên -Bảo tồn đa dạng sinh học việc ... Điều Nguyên tắc bảo tồn phát triển bền vững đa dạng sinh học (gồm khoản) Điều Chính sách Nhà nước bảo tồn phát triển bền vững đa dạng sinh học (gồm khoản) Điều Trách nhiệm quản nhà nước đa dạng...
 • 25
 • 193
 • 1

NỘI DUNG TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC

NỘI DUNG TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC
... điều Luật BVMT? a) Điều 115 Luật bảo vệ môi trường; b) Điều 116 Luật bảo vệ môi trường; c) Điều 117 Luật bảo vệ môi trường; d) Điều 118 Luật bảo vệ môi trường Câu 23: Điều 127 Luật Bảo vệ môi trường ... tốt việc vệ sinh, việc xử lý rác, góp phần làm môi trường địa phương Ý thức bảo vệ môi trường tập thế, quan trường học ý thức cộng đồng xã hội Sống môi trường tập thể có ý thức bảo vệ môi trường ... chóng giảm thiểu tác hại môi trường, xây dựng môi trường Xanh - Sạch Đẹp Thường xuyên tổ chức nhiều thi tìm hiểu môi trường, luật bảo vệ môi trường địa phương, trường học, tuyên truyền qua thông...
 • 14
 • 57
 • 0

Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
... hoạt động khu bảo tồn, sở bảo tồn đa dạng sinh học hành lang đa dạng sinh học đề xuất II NHIỆM VỤ QUY HOẠCH A NỘI DUNG CHỦ YẾU Đến năm 2020: Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020 theo ... lập khu bảo tồn, sở bảo tồn đa dạng sinh học, hành lang đa dạng sinh học địa phương theo phân cấp; d) Tổ chức quản lý khu bảo tồn, sở bảo tồn đa dạng sinh học hành lang đa dạng sinh học theo ... tồn đa dạng sinh học hành lang đa dạng sinh học; tiêu chí phân hạng, phân loại khu bảo tồn theo hệ sinh thái; thành lập khu bảo tồn, sở bảo tồn đa dạng sinh học hành lang đa dạng sinh học; định...
 • 30
 • 425
 • 0

Dự án quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

Dự án quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020
... Dự báo xu diễn biến đa dạng sinh học địa bàn tỉnh Sóc Trăng 1.7.5 Quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 a) Quy hoạch bảo tồn sinh cảnh/quần cư quan trọng địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến ... Tập đồ quy hoạch đa dạng sinh học tỉnh Sóc Trăng - Các báo cáo chuyên đề quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng ... 5.1 Mục tiêu, nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học 136 5.2 Các tiêu chí nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 136 5.3 Lập đồ quy hoạch đa dạng sinh học tỉnh Sóc Trăng 139 Cơ quan...
 • 169
 • 468
 • 1

Đánh giá thực trạng pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học ở nước ta

Đánh giá thực trạng pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học ở nước ta
... dạng sinh học nước ta bắt nguồn từ tồn quản lý nhà nước bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt vấn đề quản lý đa dạng sinh học pháp luật III/ Thực trạng pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam: ... bảo tồn đa dạng sinh học Từ ta thấy nội dung pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học bao gồm: 3.1/ Quản lý Nhà nước hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học: - Hiện nay, pháp luật Việt nam chưa có văn pháp ... chủ thể bảo tồn đa dạng sinh học: 23 IV/ Đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam việc bảo tồn đa dạng sinh học giải pháp: 24 1/ Đánh giá chung: 24 2/ Đánh giá lĩnh...
 • 31
 • 1,231
 • 6

Xem thêm