CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
... người lao động Nhà nước 5 Khả học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp: Nếu có nguyện vọng đủ tiêu chuẩn đào tạo thành Điều dưỡng trưởng, Điều dưỡng chuyên khoa, Cao đẳng Đại học điều dưỡng NGÀNH ... học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp Nếu có nguyện vọng đủ tiêu chuẩn đào tạo lên bậc Cao đẳng, đại học Điều dưỡng Nha theo quy chế tuyển sinh Bộ Y tế Bộ Giáo dục đào tạo NGÀNH DƯỢC SĨ Về ... liệu tiếng anh chuyên ngành - Người Điều dưỡng Nha có phẩm chất trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức lực thực hành chuyên ngành Điều dưỡng Nha khoa trình độ trung cấp, có sức khỏe,...
 • 6
 • 262
 • 2

Các chuẩn đầu ra trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành điện tử công nghiệp

Các chuẩn đầu ra trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành điện tử công nghiệp
... động hóa) Khả học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp  Có thể học tiếp dạng liên thông để đạt trình độ cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện tử, Tự động, Viễn thông, Điện tùy theo nhu cầu thực tế ... hàng, …, doanh nghiệp có ứng dụng CNTT Khả học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp  Có khả tiếp tục học trình độ cao đẳng  Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn tiếp thu nhanh công nghệ ... khả công tác sau tốt nghiệp Nhận phân công từ kỹ sư, đóng vai trò hỗ trợ cho kỹ sư triển khai dự án  Các công ty sản xuất lắp ráp thiết bị điện tử (trực tiếp thi công, giám sát, huấn luyện công...
 • 4
 • 352
 • 1

Chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin trình độ cao đẳng

Chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin trình độ cao đẳng
... nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng sau tốt nghiệp đảm nhận vị trí sau: - Cán kỹ thuật công ty có ứng dụng công nghệ thông tin - Cán nghiên cứu, giảng dạy công nghệ thông tin trung ... nhanh công nghệ - Có khả học liên thông lên trình độ đại học thuộc khối ngành công nghệ thông tin trường đại học nước Các chương trình, tài liệu tham khảo - Chương trình khung ngành Công nghệ thông ... thông tin trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/7/2004 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo - Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng ban hành kèm theo thông...
 • 3
 • 235
 • 0

Đề tài: CÁC NHÂN TỐ CỦA CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI potx

Đề tài: CÁC NHÂN TỐ CỦA CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI potx
... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ĐỖ ĐĂNG BẢO LINH CÁC NHÂN TỐ CỦA CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG ... lượng dịch vụ Ďào tạo ảnh hưởng Ďến hài lòng học viên trường Trung cấp chuyên nghiệp Ďịa bàn tỉnh Đồng Nai; - Đánh giá hài lòng học viên Ďối với chất lượng dịch vụ Ďào tạo Ďược cung cấp trường trung ... tổng thể theo biến nhân Ďặc trưng học viên 57 3.8.1 Sự hài lòng chung học viên trường trung cấp chuyên nghiệp Ďịa bàn tỉnh Đồng Nai 58 3.8.2 Sự hài lòng học viên theo giới...
 • 113
 • 228
 • 1

Phát triển chương trình đào tạo lập trình viên quốc tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại trung tâm tin học của trường đại học tây đô

Phát triển chương trình đào tạo lập trình viên quốc tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại trung tâm tin học của trường đại học tây đô
... ng trình đƠo t o L p trình viên qu c t trình đ trung c p chuyên nghi p Ch ng 3: Phát tri n ch ng trình đƠo t o L p trình viên qu c t trình đ Trung c p chuyên nghi p tin h c t i Trung tơm Tin ... nghề nghiệp ngành tin học lập trình tr ờng trung học kỹ thuật công nghiệp Đồng nai, năm 2008 7) Gi thuy t nghiên c u: - N uă phát tri năch ng trình đƠoăt oăL p trình viên qu căt trình đ trung ... p trình viên qu c t áp d ng t i thƠnh ph C n Th (Trung tâm Tin học Đại Học Tây Đô, Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại Học Cần Thơ – CUSC Trung tâm công nghệ phần mềm CSP - NIIT) 4.2 KHỄCHăTH ăNGHIểNăC...
 • 145
 • 215
 • 0

Phát triển chương trình đào tạo lập trình viên quốc tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại trung tâm tin học của trường đại học tây đô

Phát triển chương trình đào tạo lập trình viên quốc tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại trung tâm tin học của trường đại học tây đô
... 3: PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TIN HỌC TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC – TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ 89 3.2 Phân tích nghề Lập trình viên quốc tế: ... đào tạo Lập trình viên quốc tế 114 3.10 So sánh chƣơng trình đào tạo lập trình viên quốc tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp chƣơng trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp công nghệ thông tin ... MINH PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC MÃ SỐ: 60 14 01 Hƣớng dẫn khoa học: ...
 • 22
 • 206
 • 0

Hướng dẫn thực hành sư phạm thường xuyên 1,2 cho ngành đào tạo giáo viên mầm non trình độ Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Hướng dẫn thực hành sư phạm thường xuyên 1,2 cho ngành đào tạo giáo viên mầm non trình độ Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
... giảng viên Tổ Tâm lý- Giáo dục, Khoa Quản tr Nghiệp vụ mời giảng viên, chuyên gia chuyên ngành có lực uy tín hướng dẫn Thực hành phạm thường xuyên Nội dung 3: Khảo sát khả phạm thân, người giáo ... giảng viên, chuyên gia chuyên ngành có lực uy tín hướng dẫn Nội dung 2: Tiếp tục tập luyện số kỹ phạm học Thực hành phạm thường xuyên kỹ hình thành; làm tập thực hành (theo chương trình) Nội ... Học phần Thực hành phạm thường xuyên (01 ĐVHT) 1.1 Thời gian Sinh viên học tập trường phạm hướng dẫn giảng viên: Giờ thực hành/ Thảo luận lớp: 30 tiết Ngoài ra, sinh viên hoạt động theo...
 • 9
 • 1,643
 • 5

Tài liệu Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp doc

Tài liệu Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp doc
... vụ liên kết đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Các văn khác có liên quan đến việc liên kết đào tạo (nếu có) Số hồ sơ: đóng thành 01 hoàn chỉnh Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ trình việc mở lớp liên kết ... quy định hành liên kết đào tạo Bộ GDĐT định cho phép liên kết đào tạo; Nếu hồ sơ không đáp ứng đầy đủ quy định hành Bộ GDĐT thông báo văn cho sở đào tạo việc không phép liên kết đào tạo Hồ sơ Thành ... văn phê duyệt tiêu văn cho phép mở ngành đào tạo Hợp đồng liên kết đào tạo biên ghi nhớ thoả thuận liên kết đào tạo Thành phần hồ sơ Chương trình đào tạo Danh sách dự kiến nhà giáo tham gia giảng...
 • 4
 • 245
 • 0

Tài liệu Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. ppt

Tài liệu Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. ppt
... án mở ngành đào tạo Văn qui định Quyết định số 2368/QĐBGDĐT v Quyết định số 2368/QĐBGDĐT v Tờ trình đăng mở ngành đào tạo Quyết định số 2368/QĐBGDĐT v Phiếu theo dõi hồ sơ đăng mở ngành ... Bộ, ngành (đối với trường Trung ương) Thành phần hồ sơ Phiếu theo dõi mở ngành sở Bộ, ngành Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Chương trình học phần Danh sách giáo viên tham gia đào tạo ... Bộ phê duyệt hồ sơ mở ngành Bước Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp trả hồ sơ cho phận cửa Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình đăng mở ngành đào tạo trường Công văn sở giáo dục đào tạo (đối với trường...
 • 5
 • 297
 • 1

Quy trình thực hiện đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp pptx

Quy trình thực hiện đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp pptx
... hướng dẫn mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 7.10 Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp - Tên gọi ngành đào tạo ngành đào tạo phải phù ... 1: Bìa Đề án mở ngành đào tạo Mẫu 2: Tờ trình đăng mở ngành đào tạo Mẫu 4: Chương trình đào tạo TCCN Mẫu 5: Chương trình chi tiết học phần Mẫu 6: Danh sách giáo viên tham gia đào tạo Mẫu 7: ... chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung ngành Những ngành đào tạo chưa có chương trình khung, sở đào tạo tự xây dựng chương trình trình Bộ Giáo dục Đào tạo thẩm...
 • 15
 • 372
 • 1

Quy định biên soạn giáo trình sử dụng chung trình độ trung cấp chuyên nghiệp potx

Quy định biên soạn giáo trình sử dụng chung trình độ trung cấp chuyên nghiệp potx
... quy định pháp luật Chủ biên phải có Thạc sỹ tương đương trở lên Việc biên soạn giáo trình sử dụng chung thực Ban biên soạn giáo trình sử dụng chung (Ban biên soạn) Bộ trưởng định thành lập sở đề ... chức biên soạn giáo trình Ban biên soạn gồm có Chủ biên thành viên Thành phần tham gia Ban biên soạn bao gồm đại diện nhà giáo, cán quản lý giáo dục chuyên gia có kinh nghiệm chuyên môn biên soạn ... trở lên ngành chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung chuyên môn giáo trình dự kiến biên soạn; có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy quản lý, nghiên cứu giáo dục trung cấp chuyên nghiệp giáo dục đại...
 • 3
 • 232
 • 0

Luận văn thạc sĩ Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực y tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ tỉnh Cà Mau

Luận văn thạc sĩ Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực y tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ tỉnh Cà Mau
... 2 , N N c 23,3 ;c , 3 (2012) 3 , Tuy y N N theo theo y y ( ) 4 , ;D ; l l quan Mau au T ;T S ;T 2.1 - , 2.1 , S : , Nha s s YHCT CN K s k c Y KTV sinh KTV KTV KTV Xquang Nha XN PHCN ... 2011 24 30 11 2012 35 29 2013 45 15 146 101 26 18 trung b ( Theo y Trong k cho trung 19 - ph h y 20 quen (41 truy , 21 , 76%) , N khai y ban 22 , 15 C - 15 23 N N , M N C , , 24 V , ... ADB (2003, tr.12) 13 cho c 14 THEO Tr - h Khoa VH - TC - NT, PL XHNV 2006 3 2007 2008 28 2009 TDTT 2 22 32 55 18 15 2010 2011 20 10 67 17 31 15 35 28 16 177 15 y inh c Kinh/ ts HL 2009 4 7/10...
 • 50
 • 188
 • 0

Chương trình môn học điện kỹ thuật (trình độ trung cấp nghề)

Chương trình môn học điện kỹ thuật (trình độ trung cấp nghề)
... DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: Phạm vi áp dụng chương trình: - Chương trình môn học điện kỹ thuật sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề cao đẳng nghề Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy môn học: ... tụ điện - Học liệu: + Bộ tranh giấy bóng mờ (transparency) dùng để dạy Điện kỹ thuật + Tài liệu Hướng dẫn môn học Điện kỹ thuật + Tài liệu Hướng dẫn học tập thí nghiệm Điện kỹ thuật + Giáo trình ... chất lượng dạy học Những trọng tâm chương trình cần ý: - Nội dung trọng tâm: nguyên lí hoạt động máy điện nhận dạng máy điện Tài liệu cần tham khảo: - Giáo trình môn học Điện Kỹ thuật Tổng cục...
 • 9
 • 116
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chuẩn đầu ra của đại học sư phạm hà nộichuẩn đầu ra của đại học sài gònchuẩn đầu ra của đại học ngoại ngữ đà nẵngchuẩn đầu ra của đại học ngoại thươngchuẩn đầu ra đại họcchuẩn đầu ra đại học bách khoachuẩn đầu ra đại học ngoại ngữ đà nẵngchuẩn đầu ra đại học thương mạichuẩn đầu ra đại học sư phạm kỹ thuậtchuẩn đầu ra đại học sư phạm hà nộichuẩn đầu ra đại học kinh tế tp hcmchuẩn đầu ra đại học trà vinhchuẩn đầu ra đại học ngoại thươngchuẩn đầu ra đại học sài gònchuẩn đầu ra ngành kỹ thuật công nghiệpNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâykết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)mô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhBC KẾT QUẢ ATGTTuyến nước bọt tụy gantúi mậtquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Namđề thi anh 8 phú ninhphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegỨng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảiBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠBỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcChương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcChương I. §10. Làm tròn sốchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không giancông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim