Đề thi thử hóa đại học năm 2015

ĐỀ THI THỬ HÓA ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐỀ THI THỬ HÓA ĐẠI HỌC NĂM 2012
... ng D Tờn ca este X l vinyl axetat - HT THI TH VO I HC, CAO NG ( thi c? 05 trang) Mụn thi: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) PHN CHUNG: (44 c?u t c?u n c?u 44) ... source not CH3CH2CH2Cl found found found found 09 ( thi c? 05 trang) THI TH V?O I HC, CAO NG M?n thi: H?A HC Thi gian l?m b?i: 90 ph?t (kh?ng k thi gian giao ) PHN CHUNG: (44 c?u t c?u n c?u 44) ... thu c l? : A 21,6 g B 23,4 g C 24,8 g D.26,0g 10 ( thi cú 04 trang) THI TH VO I HC, CAO NG Mụn thi: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) PHN CHUNG: (44 cõu t cõu n cõu 44)...
 • 139
 • 249
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 1 docx

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 1 docx
... án đề 1: 1- C 2-C 3-A 4-C 5-C 6-C 7-B 8-A 9-C 10 -A 11 -B 12 -B 13 -A 14 -D 15 -B 16 -D 17 -B 18 -B 19 -C 20-A 2 1- D 22-B 23-A 24-C 25-D 26-A 27-C 28-A 29-A 30-B 3 1- A 32-C 33-A 34-B 35-C 36-B 37-A 38-D 39-A ... 30-B 3 1- A 32-C 33-A 34-B 35-C 36-B 37-A 38-D 39-A 40-B 4 1- A 42-D 43-D 44-A 45-B 46-D 47-A 48-A 49-A 50-D Nick: hung239 91 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ... lipit thu 46 gam glixerol (glixerin) hai loại axit béo A C15H31COOH C17H35COOH B C17H31COOH C17H33COOH C C17H33COOH C15H31COOH D C17H33COOH C17H35COOH Câu 44 Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu Y 2a...
 • 4
 • 169
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 2 pps

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 2 pps
... 10-C MOD: Duy Hung 1 2- B 13-A 14-C 15-D 16-D 17-C 18-B 19-B 20 -A 22 -C 23 -A 24 -C 25 -C 26 -D 27 -B 28 -C 29 -A 30-B 3 2- D 33-B 34-C 35-C 36-A 37-D 38-C 39-A 40-A 4 2- A 43-D 44-D 45-A 46-B 47-C 48-B 49-A ... – NH2; CH3 – NH2, C3H7-NH2 B C3H7NH2, CH3-NH2, C6H5-NH2 C CH3-NH2; C3H7-NH2, C6H5-NH2 D C4H9NH2, CH3-NH2, C6H5-NH2 Đề Câu 26 So sánh tính Bazơ: NH3, CH3NH2; C6H5NH2 A NH3 < CH3-NH2 < C6H5NH2 B ... C2H4(OH )2 + NaCl Công thức cấu tạo X Y A CH3 – COOC2H4Cl; CH3COOCH2-CH2-Cl B Cl-CH2-COOC2H5 ; Cl – CH2COOCH2 – CH2-Cl C Cl-CH2 – COOC2H5; CH3COOCH2-CH2Cl D CH3 – COO- CH (Cl) – CH3; CH3COOCH2-CH2Cl...
 • 5
 • 197
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 3 ppt

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 3 ppt
... 21-c 22-a 2 3- b 24-d 25-d 26-c 27-a 28-d 29-a 30 -b 31 -a 32 -d 33 -a 34 -d 35 -b 36 -c 37 -a 38 -c 39 -d 40-b 41-c 42-d 4 3- b 44-c 45-c 46-c 47-a 48-d 49-a 50-c Nick: hung 239 91 Create PDF files without this ... (3) Ankin (4) Ankien (5) Hiđrôcacbon thơm (6) Xicloankan a b (2 ,3) c. (3) , (4), (5) d (3, 4) Đáp số : 1-c 2-c 3- b 4-d 5-a 6-d 7-c 8-b 9-b 10-c 11-a 12-a 1 3- c 14-c 15-b 16-c 17-b 18-c 19-a 20-b ... Câu 32 Phản ứng hoá học sau điều chế tơ capron to a nH2N-CH2-COOH  (-HN-CH2 – C - )n + nH2O  O CH3 CH3 xt , t o b nCH2=C (-CH2-C - )n   COOCH3 COOCH3 to c nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC- (CH2)4-COOH...
 • 5
 • 206
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 4 pptx

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 4 pptx
... nóng Đáp án đề 4: 1-B 2-C 3-A 4- C 5-A 6-D 11-C 12-B 13-C 1 4- C 15-C 16-B 21-C 22-B 23-D 2 4- A 25-C 26-A 31-B 32-C 33-A 3 4- B 35-D 36-B 41 -C 42 -D 43 -A 44 -A 45 -A 46 -A Create PDF files without this message ... novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 7-D 8-B 9-C 10-C 17-D 18-A 19-C 20-A 27-B 28-D 29-D 30-D 37-C 38-A 39-B 40 -A 47 -C 48 -A 49 -C 50-B Create PDF files without this message by purchasing novaPDF ... là: a 15,87% - 36,5% - 47 ,63% b 25,17% - 32,25% - 42 ,58% c 18,26% - 37,86% - 43 ,88% d 15,87% , 36 ,4% ; 47 ,73% 10 Este – Lipit (3) Câu 25 Khi đun nóng este CH3COOCH2CH3 với xúc tác H2SO4 loãng ( trình...
 • 5
 • 147
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 5 pps

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 5 pps
... 19-d 20-d 21-b 22-c 23-b 24-c 2 5- a 26-b 27-d 28-c 29-a 30-b 31-b 32-a 33-a 34-b 3 5- b 36-b 37-b 38-a 39-a 40-d 41-b 42-a 43-a 44-b 4 5- c 46-a 47-b 48-d 49-d 50 -b Create PDF files without this message ... C2H5COOCH3 HCOOCH(CH3)2 B HCOOC2H5 CH3COOCH3 C C2H3COOC2H5 C2H5COOC2H3 D HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 Đáp án: 1-c 2-a 3-b 4-a 5- b 6-b 7-d 8-a 9-c 10-d 11-c 12-b 13-b 14-c 1 5- a 16-d 17-b 18-b 19-d ... hiđrô có 7 ,5 phần khối lượng cacbon 3,2 phần khối lượng Oxi Thuỷ phân E thu axit A ancol bậc CTCT E là: a HCOOC(CH3)2-CH=CH2 b CH3COO-C(CH3)2-CH3 c CH2=CH-COO-C(CH3)2CH3 d CH2=CH-COO-C(CH3)2-CH=CH2...
 • 4
 • 166
 • 0

đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 6 pot

đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 6 pot
... chất nitro là: A C6H5NO2 C6H4(NO2)2 B C6H4(NO2)2 C6H3(NO2)3 C C6H3(NO2)3 C6H2(NO2)4 D C6H2(NO2)4 C6H(NO2)5 Câu 52 Trong hóa học người ta thường dùng trò số tích ion H2O (k H 2O = 1 0-1 4) 25oC Nhưng ... B C D .6 Câu 40 Lấy số mol chất hữu X cho phản ứng với dung dòch NaHCO3 dư, hay với Na dư thu CO2 H2 có số mol Và số mol X đem phản ứng X B HO-CH2-CH(OH)-COOH A HO-CH2-CH2-COOH C HOOC-CHOH-COOH ... Cho a/2 mol X tác dụng với a mol NaOH vừa Công thức cấu tạo X là: B HO-C6H3(CH3)OH A HO-C6H4-CH2OH C HO-C6H3(CH2OH)2 D (HO)2C6H2(CH2OH)2  → Câu 55 Cho phản ứng tổng hợp amôniắc: N2 + 3H2 ← 2NH3...
 • 5
 • 182
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 7 pot

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 7 pot
... B CH2Cl-CHCl-CH3, CH2OH-CH-OH-CH3, CH3-CO-CH=O C CH2=CH-CH2Cl CH2=CH-CH2OH, CH2=CHCHO D CH2Cl-CHCl-CH2Cl, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH2=CH-CHO Câu 18 Cho V lít dung dòch A ... trình phản ứng: CH2Cl-COOCH2CH2Cl + NaOH  ……  A CH2Cl-COONa + CH2OH-CH2Cl + NaCl B CH2OH-COONa + CH2OH-CH2OH + NaCl C CH2OH-COOONa + CH3CHO + NaCl D CH2ONa-COOONa + CH2ONa-CH2ONa + NaCl + H2O ...  P2O5  H3PO4    Giả thi t hiệu suất trình 90% Khối lượng quặng photphoric 73 % Ca3(PO4)2 cần thi t để điều chế H3PO4 50% là: A 12,03 67 B 1203, 67 kg C 12036 ,7 gam D 1302,668 kg Câu 29 Dùng...
 • 4
 • 187
 • 0

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 8 ppt

Đề thi thử hoá đại học năm 2009 - đề 8 ppt
... = CH-CH3  X  Y  Z Chất X,Y,Z là:    500 C A CH2Cl-CHCl-CH3 , CH2OH-CH-OH-CH3, CH3-CH2OH-CH=O B CH2Cl-CHCl-CH3, CH2OH-CH-OH-CH3, CH3-CO-CH=O C CH2=CH-CH2Cl CH2=CH-CH2OH, CH2=CH-CHO ... là: Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) A) HOOC-COOH B) HOOC-CH2-COOH, C HOOC-CH2-CH2COOH, D).HOOC-CH2-CH2-CH2 - COOH Câu 44 Điện phân lit ... Cu(OH)2 Dung dòch màu xanh lam A CH3-CHBr2, CH3COOH B CH3COOC2H5 O=HC-CH=O C CH2 =CH-Cl, CH3CH=O D CH2Cl-CH2Cl, CH2OH-CH=O Câu 36 Cho 4, 48 lít clo (đktc) qua 0 ,8 lít dung dòch NaOH 1M Sau phản ứng...
 • 4
 • 169
 • 0

13 đề thi thử Hóa đại học năm 2014 (có đáp án)

13 đề thi thử Hóa đại học năm 2014 (có đáp án)
... CH2=CH2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC -CAO ĐẲNG- LẦN NĂM HỌC : 2 013- 2014 MÔN THI : HÓA HỌC (Thời gian làm 90 phút) • • • • • • • • Trang Chủ Hoá Học Phương pháp giải nhanh hoá học Video giảng hoá học Thi trắc ... 30/03 /2014 11:04 Chia sẻ viết với bạn bè với nút • • • ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC –CAO ĐẲNG –LẦN NĂM HỌC 2 013- 2014 MÔN THI : HÓA HỌC Thời gian làm bài:90 phút; http://hoctothoa.com Website dạy học hóa ... C B C A B 10 A 24 B 38 A 11 A 25 A 39 C 12 D 26 B 40 C 13 C 27 B 41 A ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC -CAO ĐẲNG- LẦN NĂM HỌC : 2 013- 2014 MÔN THI : HÓA HỌC (Thời gian làm 90 phút) Cho biết :H=1; Be =9; C =12...
 • 68
 • 403
 • 0

Hướng dẫn giải đề số 1 thi thử hoá đại học năm 2009 ppt

Hướng dẫn giải đề số 1 thi thử hoá đại học năm 2009 ppt
... nAl pư = 0 ,1 mol (1) ⇒ n = 0 ,1 = 0 ,15 mol Ag SO 4 (1) ⇒ n Ag SO 4(2) (1) (2) = 0 ,17 5 − 0 ,15 = 0, 025 ⇒ x= 0 ,17 5.2 .10 8+0,025.56=39,2g ⇒ Đáp số: A Câu 33: Ta nhẫm 0,59 M = = 59 hh a 0, 01 ⇒ Đáp án: ... đường chéo giải sau: 9, nK O = = 0,1mol 94 K 2O + H 2O ⎯⎯ KOH (1) → Theo (1) đề ta có : C % dd = 200 × 5, 10 0 10 0 = 10 , 200 + 9, (0 ,1 × 56) + ⇒ Đáp án: C Tài liệu Trung tâm luyện thi đại học CLC ... C H = =1 ⇒ n C H 10 ⇒ Đáp án : B Câu 13 : Số oxi hoá cao = số thứ tự nhóm +3 B sai H3 X O3 ⇒ Đáp án : B Câu 14 : ⇒ Đáp án : D Câu 15 : Dễ dàng nhẩm hh CH4 ; 0,05 mol C2H4 ; 0,025 mol ⇒ n = 1. 0,05...
 • 4
 • 170
 • 0

Hướng dẫn giải đề số 3 thi thử hoá đại học năm 2009 pdf

Hướng dẫn giải đề số 3 thi thử hoá đại học năm 2009 pdf
... C2 H 5OH → CH 3COOH Hoặc HC ≡ CH → CH ⇒ Đáp án: D CH → C2 H 5OH → CH 3COOH Câu 30 : Câu 31 : Ta dễ dàng chứng minh nCO = n Số C đốt nCO = 0, 0 03 = Meste ⇒ Số C = n 0, 09 30 đốt Do số C nguyên, ⇒ ... D Câu 32 : Ta có pư: Fe + Cl ⎯⎯ FeCl (1) → 2 Theo (1) thấy: mol Fe phản ứng ⎯⎯ mrắn tăng: 35 ,3g → 106,5 ⇒m= 56 3. 35,5 ⇒ Đáp án: D Câu 33 : Dùng phương pháp loại trừ để kiểm tra nhanh hệ số cân ... hết ⇒ B2O3 : Oxit lưỡng tính ⇒ Đáp án: D Câu 24: ⇒ ⇒ ⇒ Câu 25: Câu 27: Theo đề ⇒ X: (NH4)2CO3 khí: NH3, CO2 Đáp án: D Dễ thấy HCOONH4; HCHO phản ứng với dung dòch AgNO3/NH3 → (NH4)2CO3 Đáp án:...
 • 6
 • 162
 • 0

Hướng dẫn giải đề số 4 thi thử hoá đại học năm 2009 pot

Hướng dẫn giải đề số 4 thi thử hoá đại học năm 2009 pot
... H2SO4 đặc B, D có HNO3 Câu 38: Dễ thấy dáp án hợp lí B Câu 39: Vì CO2, NO, Cu không phản ứng với HCl ⇒ Đáp án: D Câu 40 : Dễ thấy đáp án hợp lí B Giảng viên Nguyễn Tấn Trung (TT luyện thi Đại học ... Đáp án: D muối Ta có sơ đồ hợp thức phản ứng (1) Cu2 S ⎯⎯ SO4 − → 0,1 0,1 FeS ⎯⎯ SO4 2− → (mol) (2) 0,05 0,1 (mol) 2+ 2− Ba + SO4 ⎯⎯ BaSO4 ↓ (3) → (1), (2), (3) ⇒ Đáp án: B Câu 22: Pứ: AgNO3 + Fe( ... nhận SO4 ⇒ m=3 gam ⇒ Đáp án: C m = m KLpư + 62 × n Câu 11: X: ( C, H, O) có M=60 phản ứng với NaOH có CTPT: C2H4O2 ⇒ Đáp án: B Câu 12: m 6,96 Ta có: M Rượu = rượu = = 58 n rượu 10, - 8, 48 16...
 • 4
 • 158
 • 0

Xem thêm