Ôn tập Hóa học lớp 11 cuối năm

Ôn tập hóa học lớp 11 năm 2015

Ôn tập hóa học lớp 11 năm 2015
... 0,0001M PHN 3: TRC NGHIấM HU C 1/Hãy nêu khái niệm hóa học hữu A Hóa học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất cacbon B Hóa học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất cacbon, trừ cacbon ... oxit, cacbon (IV)oxit muối cacbonat C Hóa học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất cacbon, trừ cacbon (II) oxit, cacbon (IV)oxit D Hóa học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất C, ... chất hóa học tơng tự 20/Loại liên kết hóa học thờng xuất hợp chất hữu cơ: A Liên kết hiđro B Liên kết ion C Liên kết cộng hóa trị D Tất loại 21/Hợp chất 2-mêtylbutan tạo gốc hiđrôcacbon -C5H11...
 • 32
 • 436
 • 0

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong các bài luyện tập, ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong các bài luyện tập, ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông
... NGHIấN CU 11 T T NHIM V CA TI 11 T T KHCH TH V I TNG NGHIấN CU 11 T T PHM VI NGHIấN CU 11 T T GI THUYT KHOA HC 11 T T PHNG PHP NGHIấN ... TP, T ễN TP THEO NHểM 110 T 3.7.1 Kinh nghim v vic trang b k nng lm vic nhúm cho hc sinh 110 T T 3.7.2 Kinh nghim v vic chun b cho tit ụn, luyn cú t chc hot ng nhúm 111 T T 3.7.3 ... ng nhúm 112 T T 3.7.4 Kinh nghim v vic thu hỳt s chỳ ý ca HS 113 T T KT LUN V KIN NGH 116 T T KT LUN 116 T T KIN NGH 118 T T TI LIU THAM...
 • 143
 • 6,433
 • 36

ôn tâp hóa học lớp 11

ôn tâp hóa học lớp 11
... CHCH + + + + f 2CHCH H2 Br2 HCl mol H2O Pd, PbCO3 , t 2+ Hg xt (đime hóa) 600 C, xt (trime hóa) g 3CHCH Cõu 11 Vit PTHH iu ch cỏc cht sau t cỏc mono me tng ng Axetilen, vinyl clorua, ... gam hn hp Cu v Al tỏc dng vi dung dch HNO c, d un núng sinh 11. 2 lớt khớ NO (ktc) l sn phm kh nht Tớnh % lng mi kim loi hn hp ban u Cõu 11 Cho 19,5 gam mụt kim loai M hoa tri n tan hờt dung dich ... lờ mol tng ng la 2:1 Tớnh thờ tich cua hụn hp X (ktc) Cõu Hoa tan hoan toan 11 gam hh gụm Fe va Al dd HNO d thu c 11, 2 lit hh X (ktc) gụm NO va NO2 co khụi lng 19,8 gam Biờt phan ng khụng tao...
 • 26
 • 470
 • 8

Nâng cao khả năng hợp tác của học sinh thông qua việc giảng dạy các bài luyện tậpôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông

Nâng cao khả năng hợp tác của học sinh thông qua việc giảng dạy các bài luyện tập và ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông
... hợp tác qua luyện tập , ôn tập- Hóa học lớp 11 nâng cao Đóng góp đề tài Áp dụng phƣơng pháp dạy - học hợp tác vào trình dạy học thông qua luyện tập ôn tập chƣơng trình lớp 11 nâng cao nhằm nâng ... TẬP VÀ ÔN TẬP ( PHẦN HOÁ LỚP 11 NÂNG CAO) 2.1 Hệ thống luyện tập , ôn tập chƣơng trình hoá học phổ thông - Trong chƣơng trình hoá học phổ thông, luyện tập, ôn tập đƣợc phân bố đồng đều, hợp lý ... tiễn dạy học, mục tiêu đề tài nhằm nghiên cứu phƣơng pháp dạy - học hợp tác kết hợp với việc sử dụng đồ tƣ sơ đồ mạng Grap qua luyện tập - ôn tập chƣơng trình Hóa học lớp 11 nâng cao nhằm nâng cao...
 • 22
 • 308
 • 0

ÔN tập hóa học lớp 11 cơ bản

ÔN tập hóa học lớp 11 cơ bản
... (3) , (4) , (6) Cõu 25: Nng mol/l ca ion H+ d2 NaOH 0,001M l: A 10-3 M B 10-2 M C 10-10 M D 10 -11 M Cõu 26: Cho 200 ml dd Ba(OH)2 0,2M vo 300 ml dd HCl 0,1M Khi lng BaCl2 thu c l : ( Cho Ba = ... thu c 4,48 lớt hn hp khớ N 2O v N2 (ktc) Phn trm theo kh i l ng khớ N2O v N2 l: A 72% v 28% B 61 ,11% v 38,89% C 48,84% v 51,16% D 51,16% v 48,84% Cõu 53: Cho s :NO2 + O A + H 2O Mg (OH ) + ... D 4,1 Cõu 57: Dung dch baz mnh Ba(OH)2 cú [Ba2+] = 0,0005 M pH ca dung dch ny l: A 9,3 B 8,7 C 11 D 14,3 Cõu 58:Nhng cp cht no sau õy cựng tn ti mt dung dch? A NaHCO3 v NaOH B HCl v AgNO3 C KOH...
 • 5
 • 403
 • 8

Đề cương ôn tập Hóa học lớp 11 Học kì I

Đề cương ôn tập Hóa học lớp 11 Học kì I
... Na2SiO3 H2SiO3 SiO2 c Si Mg2Si SiH4 SiO2 Si Bi T silic ioxit v cỏc cht cn thit vit phng trỡnh hoỏ hc iu ch axit silixic Bi Vit phng trỡnh húa hc cu phn ng mụ t thy tinh b axit HF n mũn Bit ... cho CO2 i qua dung dch NaOH Bi Trỡnh by hin tng xy sc khớ CO2 qua ndung dch Ca(OH)2 Gii thớch Bi Hon thnh cỏc phn ng sau: a Silic ioxit natri silicat axit silisic silic ioxit silic b Cỏt ... phân mu i nitrat kimlo i b Tính áp suất p biết diện tích bình không đ i thể tích chất rắn không đáng kể Hóa trị kim lo i không đ i trình nhiệt phân ĐS : a Cu 4,872 atm III BI TP TRC NGHIM KHCH...
 • 20
 • 6,582
 • 188

Nâng cao khả năng hợp tác của học sinh thông qua việc giảng dạy các bài luyện tậpôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông

Nâng cao khả năng hợp tác của học sinh thông qua việc giảng dạy các bài luyện tập và ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông
... học hợp tác qua luyện tập, ôn tập- Hóa học lớp 11 nâng cao Đóng góp đề tài Áp dụng phƣơng pháp dạy - học hợp tác vào trình dạy học thông qua luyện tập ôn tập chƣơng trình lớp 11 nâng cao nhằm nâng ... chương trình môn Hóa học 11 trung học phổ thông ban nâng cao (Phụ lục 1) Sự phân phối tiết học đƣợc thể hợp lí bảng Phân phối chương trình môn hóa học lớp 11 trung học phổ thông ban nâng cao (Phụ ... TẬP - ÔN TẬP ( PHẦN HOÁ HỌC LỚP 11 NÂNG CAO ) 27 2.1 Hệ thống luyện tập, ôn tập chƣơng trình hoá học phổ thông Trong chƣơng trình hoá học phổ thông, luyện tập, ôn tập đƣợc phân bố đồng đều, hợp...
 • 114
 • 181
 • 0

ôn tập hóa học lớp 11 cơ bản học kì II

ôn tập hóa học lớp 11 cơ bản học kì II
... phương trình hóa học b Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có (A) c Khi cho ancol tác dụng với CuO, đun nóng thu andehit tương ứng Gọi tên (A) viết phương trình hóa học CHƯƠNG VII – ANĐEHIT ... Chúng tham gia phản ứng hóa học điều kiện nào? Câu Viết công thức cấu tạo, gọi tên đồng phân chất có công thức phân tử: C 5H12, C5H10, C8H10? Câu Viết phương trình hóa học xảy ra, ghi rõ điều ... zen không tan nước, không làm màu dung dịch brom dung dịch KMnO4 - Với đồng đẳng benzen: Tuân theo quy luật viết phản ứng o C Câu hỏi tập Câu Tại ankan nhiệt độ thường tương đối trơ mặt hóa học? ...
 • 7
 • 996
 • 4

ÔN TẬP SINH HỌC LỚP 11 CẢ NĂM

ÔN TẬP SINH HỌC LỚP 11 CẢ NĂM
... Thức ăn ống tiêu hoá thú ăn thực vật tiêu hoá cách nào? A Cơ học sinh học B Cơ học hoá học C Hoá học sinh học D Cơ học, hoá học sinh học 46a Chức hoạt động tiêu hóa thể gì? a Biến đổi thức ăn thành ... chất, có loại tập tính: 31 - Tập tính bẩm sinh: loại tập tính sinh có, truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài - Tập tính học được: loại tập tính hình thành trình sống cá thể, thông qua học tập rút kinh ... hóa tuổi thọ hệ thần kinh Câu 13 Đặc điểm tập tính bẩm sinh tập tính học được? Trả lời: ** Tập tính bẩm sinh thường bền vững, không thay đổi Tập tính học thay đổi, hình thành tùy vào mức độ tiến...
 • 74
 • 178
 • 0

Sử dụng dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ để nâng cao hiệu quả dạy học các bài luyện tập ôn tập (Hóa học lớp 11 Trung học phổ thông)

Sử dụng dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ để nâng cao hiệu quả dạy học các bài luyện tập ôn tập (Hóa học lớp 11 Trung học phổ thông)
... HỌC VINH NHỮ THỊ NGỌC HÀ SỬ DỤNG DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC CÁC BÀI LUYỆN TẬP - ÔN TẬP (HÓA HỌC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG) Chuyên ngành: Lí luận Phương pháp dạy ... động nhóm dạy học hóa học trường trung học phổ thông: Mô hình ba bình diện PPDH, PPDH hợp tác theo nhóm Những đặc trưng dạy học hợp tác theo nhóm Tác dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm Các ... hoá học luyện tập - ôn tập( Hóa học 11 THPT)” Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan sở lí luận dạy học hợp tác theo nhóm - Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm vào dạy học luyện tập...
 • 134
 • 87
 • 0

Đề cương ôn tập hóa học lớp 9 năm 2015

Đề cương ôn tập hóa học lớp 9 năm 2015
... H2O Bảng tuần hoàn nguyên tố H2CO3 hóa học: + Tác dụng với dung dịch bazo: Published By Huy Le • Page Các công thức cần nhớ: Đề cương ôn tập môn Hóa Học Học Kì _ Số hiệu nguyên tử = số đơn ... Đề cương ôn tập môn Hóa Học Học Kì + Tác dụng với kim loại: + Tác dụng với Oxit Bazo: _Clo + Kim loại => Muối ... dụng với Oxit Kim loại đứng sau Al dạy hoạt động hóa học C Các Oxit Cacbon: 1.Cacbon Oxit (CO) : + Là Oxit trung tính: điều kiện thường, CO không phản ứng với nước, kiềm axit + CO chất khử: _CO...
 • 3
 • 233
 • 1

Ôn tập hóa học lớp 8 kì II

Ôn tập hóa học lớp 8 kì II
... Ngô Thanh Hà Ôn tập Hóa học Lớp 8, II Lai Trường THCS&THPT KPă KLơng – Mang Yang – Gia Sở dĩ không gọi NO2 nitơ (IV) oxit P4O10 photpho (V) oxit không phân biệt với N2O4 P2O5 II Axit Định ... Ôn tập Hóa học Lớp 8, II Lai g) Đồng (II) oxit + hidro Trường THCS&THPT KPă KLơng – Mang Yang – Gia  → đồng + nước Trong phản ứng trên, phản ứng phản ứng oxi hóa – khử? Xác ... sunfuric H2SO3 axit sunfurơ HNO3 axit nitric HNO2 axit nitrơ III Bazơ (hidroxit) Định nghĩa Giáo viên: Ngô Thanh Hà Ôn tập Hóa học Lớp 8, II Lai Trường THCS&THPT KPă KLơng – Mang Yang – Gia Bazơ...
 • 6
 • 1,483
 • 34

Đề cương ôn tập Hóa Học lớp 10 - Học kì 1. (Cơ bản và Nâng cao) theo SGK

Đề cương ôn tập Hóa Học lớp 10 - Học kì 1. (Cơ bản và Nâng cao) theo SGK
... có 94 nguyên tử 10B có nguyên tử 11B ? Bài tập SGK: 3, 7, 8/14; 2/18 Bài tập SBT: 1.1 4 ; 1.1 6 ; 1.1 8 ; 1.1 9 ; 1.2 1 ; 1.2 3 ; 1.5 6 ; 1.5 7; 1.5 8 Bài tập làm thêm (Sách Nâng Cao) SGK: 3, 4, 5, 6/14 ... + H2O Bài tập làm thêm SGK: 7 /104 ; 6, 7, 8/ 110 ; 8,9 ,10, 11/113 SBT: 4.5 ; 4.7 ; 4.8 ; 4.12 ; 4.13 ; 4.18 ; 4.31 ; 4.32 ; 4.33 ; 4.34 Giáo Viên : Ngô Thanh Hà -5 - Đề cương ôn tập học Trường ... rua vôi? Giáo Viên : Ngô Thanh Hà -2 - Đề cương ôn tập học Nhận biết ion Cl- II HƯỚNG DẪN ÔN TẬP Trường THCS&THPT Kpă KLơng – Mang Yang – Gia Lai B Các dạng tập Dạng 1: Xác đònh thành phần cấu...
 • 6
 • 8,848
 • 304

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập hóa học lớp 11đề cương ôn tập hóa học lớp 11đề cương ôn tập hóa học lớp 11 học kì 1đề cương ôn tập hóa học lớp 11 kì 2ôn tập hóa học lớp 11 học kì 1đề cương ôn tập hóa học lớp 11 học kì 2ôn tập hóa học lớp 11 kì 2vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong các bài luyện tập ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thôngđề cương ôn tập tiếng việt lớp 4 cuối năm họccâu hỏi ôn tập hóa học lớp 8 học kì 1câu hỏi ôn tập hóa học lớp 8ôn tập sinh học lớp 11tài liệu ôn tập hóa học lớp 10ôn tập tiếng việt lớp 1 cuối nămđề cương ôn tập sinh học lớp 11 học kì 2Thông tư 30 2016 TT-BGTVT quy định về thủ tục trình tự và xác nhận kháng nghị hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 174 2016 TT-BTC sửa đổi điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư 152 2015 TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 38 2016 TT-BYT quy định biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 160 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 220 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 33 2016 TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông tư 251 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 06 2016 TT-BNG hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định 17 2014 NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hànhThông tư 290 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 277 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 272 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 292 2016 TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 296 2016 TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 269 2016 TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 274 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 289 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 12 2016 TT-BVHTTDL quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhThông tư 28 2016 TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 40 2016 TT-BGTVT Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhĐánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Pác Miầu huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng