NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ F1 (TRỐNG MÔNG X MÁI AI CẬP) VÀ F1(TRỐNG MÔNG X MÁI LƢƠNG PHƢỢNG) NUÔI BÁN CHĂN THẢ TẠI THÁI NGUYÊN

Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình khả năng sản xuất thịt của F1 (trống Mông x mái Lương Phượng) F1 (trống Mông x mái Ai Cập) nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất thịt của gà F1 (trống Mông x mái Lương Phượng) và F1 (trống Mông x mái Ai Cập) nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THU QUYÊN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ F1 (TRỐNG MÔNG X MÁI AI CẬP) VÀ F1( TRỐNG MÔNG X MÁI LƢƠNG PHƢỢNG) NUÔI BÁN ... Mông x mái Ai Cập) nuôi bán chăn thả Thái Nguyên Mục tiêu đề tài - Đánh giá đặc điểm ngoại hình hai ổ hợp lai F1 (trống Mông x mái Lƣơng Phƣợng) F1 (trống Mông x mái Ai Cập) - Đánh giá khả sản ... PHÁP VÀ CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 2.2.1 Nội dung nghiên cứu : - Đặc điểm ngoại hình - Khả sản xuất thịt : + F1 (trống Mông x mái Lƣơng Phƣợng) + F1 (trống Mông x mái Ai Cập) + Mông thuần, gà...
 • 89
 • 1,454
 • 2

nghiên cứu đặc điểm ngoại hình khả năng sản xuất của thịt đen nuôi tại nông hộ tỉnh cao bằng

nghiên cứu đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà thịt đen nuôi tại nông hộ tỉnh cao bằng
... sinh s n c a y u t nh hư ng 23 1.2 Tình hình nghiên c u nư c 26 1.2.1 Tình hình nghiên c u nư c 26 1.2.1.1 Tình hình nghiên c u b o t n gi ng nư c 26 1.2.1.2 Vài nét v th t ñen Cao B ng ... trư ng t ñ i c a th t ñen Bi u ñ 3.1 Sinh trư ng tương ñ i c a th t ñen nh 3.1 M t s hình nh c a ñi u tra nh 3.2 M t s hình nh th t ñen ngày tu i nh 3.3 M t s hình nh th t ñen tu ... 3.1 Cơ c u ñàn nuôi t i h vùng ñi u tra B ng 3.2 Tình hình chăn nuôi th t ñen t i h dân B ng 3.3 T l % ñ c ñi m ngo i hình c a t i huy n B o L c B ng 3.4 Kh i lư ng th t i th i ñi...
 • 94
 • 230
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình khả năng sản xuất củagà ra thế hệ I tại trại thực nghiệm Liên Ninh

Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất củagà ra thế hệ I tại trại thực nghiệm Liên Ninh
... theo d i đợc sử lý theo phơng pháp thống kê sinh học chơng trình Minitab 13 Execl 2003 Ê Ê E KếT QUả NGHIÊN CứU Đặc i m ngo i hình Đặc i m ngo i hình RA hệ I đợc theo d i th i i m 01 ngày ... tu i ấp tạo hệ II dòng RA Các tiêu theo d i - Đặc i m ngo i hình 01 ngày tu i 19 tuần tu i - Khả sinh trởng phát triển từ 19 tuần tu i - Sức sống khả chống chịu bệnh tật từ 19 tuần tu i - Tiêu ... Khảo sát đánh giá đặc i m ngo i hình - Theo d i đánh giá tiêu suất qua giai đoạn gà con, gà dò gà đẻ - Tiến hành chọn lọc đàn hạt nhân cho tự giao tạo hệ Phơng pháp nghiên cứu Đánh giá đặc i m...
 • 10
 • 120
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ bãi thả đến khả năng sản xuất thịt của lai f1 (♂ ri x ♀ sasso) địa phương trong nông hộ tại thái nguyên

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ bãi thả đến khả năng sản xuất thịt của gà lai f1 (♂ ri x ♀ sasso) và gà địa phương trong nông hộ tại thái nguyên
... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TIẾN ĐẠT NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ BÃI THẢ ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ LAI F1 (♂ RI x SASSO) VÀ GÀ ĐỊA PHƯƠNG TRONG NÔNG HỘ TẠI THÁI NGUYÊN ... bán chăn thả theo hƣớng an toàn sinh học nông hộ, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ bãi thả đến khả sản xuất thịt lai F1 (♂ Ri x Sasso) địa phương nông hộ Thái ... Thái Nguyên 2.2 NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP VÀ CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 2.2.1 Nội dung nghiên cứu - Ảnh hƣởng mật độ bãi thả đến khả sản xuất thịt lai F1 (♂ Ri x Sasso) địa phƣơng nuôi mật độ...
 • 90
 • 307
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ chuồng nuôi đến khả năng sản xuất thịt của ross 308 nuôi trong vụ hè - thu tại phú lương, thái nguyên

nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ chuồng nuôi đến khả năng sản xuất thịt của gà ross 308 nuôi trong vụ hè - thu tại phú lương, thái nguyên
... giảm, dẫn đến tăng trọng kém; giai đoạn cần nhiệt độ 30 350C; nhiệt độ thấp hơn, ăn kém, chậm lớn, chết nhiều Sau tuần tuổi nhiệt độ tiêu chuẩn chuồng nuôi từ 18 200C giúp ăn khoẻ, ... bnh Bnh hen - S g mc - T l mc/tng n - S g cht - T l cht/tng n TN Bnh cu trựng - S g mc - T l mc/tng n - S g cht - T l cht/tng n TN Bnh tiờu chy - S g mc - T l mc/tng n - S g cht - T l cht/tng ... khng ch mc 27 - 28C S b trớ thớ nghim: Din gii Ging g Lụ C Lụ TN I II III Ross 308 Ross 308 S lng g (con/lụ/) 30 30 30 30 30 S ln lp li 3 3 Nht Nht Nht Nht Nht 42 42 42 42 42 27 - 28 30 32 34...
 • 122
 • 233
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức (methionine + cystine)lysine trong khẩu phần ăn đến khả năng sản xuất thịt của lai (ri x lương phượng) nuôi vụ thu – đông tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức (methionine + cystine)lysine trong khẩu phần ăn đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (ri x lương phượng) nuôi vụ thu – đông tại thái nguyên
... (methionine + cystine)/lysine phần ăn đến khả sản xuất thịt lai (Ri x Lương Phượng) nuôi vụ Thu Đông Thái Nguyên Mục tiêu đề tài - Đánh giá ảnh hưởng mức (methionine + cystine)/lysine phần ăn đến khả ... pháp nghiên cứu 2.3.1 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng mức (methionine + cystine)/lysine phần ăn đến khả sản xuất thịt lai (Ri x Lương Phượng) nuôi vụ Thu Đông Thái Nguyên 1.3.2 ... thích hợp phần Đó lý mà chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng mức (methionine + cystine)/lysine phần ăn đến khả sản xuất thịt lai (Ri x Lương Phượng) nuôi vụ Thu Đông Thái Nguyên Mục...
 • 86
 • 227
 • 0

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ Chuồng Nuôi Đến Khả Năng Sản Xuất Thịt Của Ross 308 Nuôi Trong Vụ Hè - Thu Tại Phú Lương, Thái Nguyên

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ Chuồng Nuôi Đến Khả Năng Sản Xuất Thịt Của Gà Ross 308 Nuôi Trong Vụ Hè - Thu Tại Phú Lương, Thái Nguyên
... giảm, dẫn đến tăng trọng kém; giai đoạn cần nhiệt độ 30 350C; nhiệt độ thấp hơn, ăn kém, chậm lớn, chết nhiều Sau tuần tuổi nhiệt độ tiêu chuẩn chuồng nuôi từ 18 200C giúp ăn khoẻ, ... bnh Bnh hen - S g mc - T l mc/tng n - S g cht - T l cht/tng n TN Bnh cu trựng - S g mc - T l mc/tng n - S g cht - T l cht/tng n TN Bnh tiờu chy - S g mc - T l mc/tng n - S g cht - T l cht/tng ... THT CA G ROSS 308 NUễI TRONG V Hẩ - THU TI PH LNG, THI NGUYấN Chuyờn ngnh: Chn nuụi Mó s: 60 62 01 05 LUN VN THC S KHOA HC NễNG NGHIP Ngi hng dn khoa hc: PGS TS Trn Huờ Viờn THI NGUYấN - 2013 i...
 • 121
 • 145
 • 0

So sánh ảnh hưởng của hai loại thức ăn Oxy Dabaco đến khả năng sản xuất thịt của lai (Mía × Lương Phượng) nuôi tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.

So sánh ảnh hưởng của hai loại thức ăn Oxy và Dabaco đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (Mía × Lương Phượng) nuôi tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.
... - thnh ph Thỏi Nguyờn - Hai loi thc n: Oxy v Dabaco 2.3.3 Ni dung v phng phỏp nghiờn cu 2.3.3.1 Ni dung nghiờn cu nh hng ca thc n Dabaco v Oxy n kh nng sn xut tht ca g lai (Mớa ì Lng Phng) 2.3.3.2 ... bit, tip cn v nm vng khoa hc Tin hnh chuyờn nghiờn cu khoa hc: So sỏnh nh hng ca hai loi thc n Oxy v Dabaco n kh nng sn xut tht ca g lai (Mớa ì Lng Phng) nuụi ti xó Quyt Thng, thnh ph Thỏi Nguyờn ... cụng vic, cho ngh nghip sau ny 13 Phn CHUYấN KHOA HC Tờn ti: So sỏnh nh hng ca hai loi thc n Oxy v Dabaco n kh nng sn xut tht ca g lai (Mớa ì Lng Phng) nuụi ti xó Quyt Thng, thnh ph Thỏi Nguyờn...
 • 63
 • 140
 • 0

Khả năng sản xuất thịt của tàu vàng

Khả năng sản xuất thịt của gà tàu vàng
... nghiệp NGUYỄN QUANG MINH,2002 So sánh sức sản xuất sức sống Tàu vàng Lương phượng LVTN, ĐHNL LÂM MINH THUẬN ctv, 2001 Nâng cao khả sản xuất Tàu vàng Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp số 2/2001 ... Minh, 2002), điều chứng tỏ Tàu vàng có tốc mọc lông chậm so với Lương phượng đến 12 tuần tuổi hầu hết Tàu vàng có lông phủ hoàn thiện vào thời điểm xuất chuồng Khả sinh trưởng Theo dõi ... Trọng lượng trống (g) 2005 2030 2018 2040 1959 2000 Trọng lượng mái (g) 1488 1560 1524 1554 1600 1577 TTTĐ trống (g /gà/ ngày) 23,5 23,6 23,5 23,9 23,0 23,4 TTTĐ mái (g /gà/ ngày) 17,6...
 • 3
 • 782
 • 9

So sánh ảnh hưởng của hai loại thức ăn oxy dabaco đến khả năng sản xuất thịt của lai

So sánh ảnh hưởng của hai loại thức ăn oxy và dabaco đến khả năng sản xuất thịt của gà lai
... - thnh ph Thỏi Nguyờn - Hai loi thc n: Oxy v Dabaco 2.3.3 Ni dung v phng phỏp nghiờn cu 2.3.3.1 Ni dung nghiờn cu nh hng ca thc n Dabaco v Oxy n kh nng sn xut tht ca g lai (Mớa ì Lng Phng) 2.3.3.2 ... tip cn v nm vng khoa hc 9 Tin hnh chuyờn nghiờn cu khoa hc: So sỏnh nh hng ca hai loi thc n Oxy v Dabaco n kh nng sn xut tht ca g lai (Mớa ì Lng Phng) nuụi ti xó Quyt Thng, thnh ph Thỏi Nguyờn ... cụng vic, cho ngh nghip sau ny 13 Phn CHUYấN KHOA HC Tờn ti: So sỏnh nh hng ca hai loi thc n Oxy v Dabaco n kh nng sn xut tht ca g lai (Mớa ì Lng Phng) nuụi ti xó Quyt Thng, thnh ph Thỏi Nguyờn...
 • 65
 • 517
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, TẬP TÍNH SINH HOẠT, KHẢ NĂNG TẬP TÍNH SINH SẢN CỦA LỢN RỪNG THÁI LAN NHẬP NỘI NUÔI Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... Việt Nam Vì vậy, tiến hành nghiên cứu nghiên cứu đặc điểm ngoại hình, tập tính sinh hoạt ngày, khả tập tính sinh sản đàn lợn rừng Thái Lan nhập nội Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu Nghiên ... nuôi Phần lớn số lượng lợn rừng nuôi Việt Nam lợn rừng có nguồn gốc từ Thái Lan [6] Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu hệ thống đặc điểm sinh học khả sinh sản giống lợn điều kiện chăn nuôi Việt ... trị trung bình độ lệch chuẩn tính trạng đề cập Kết thảo luận 3.1 Đặc điểm ngoại hình lợn rừng Thái Lan nhập nội Kết quan sát theo dõi đặc điểm ngoại hình lợn rừng Thái Lan nhập nội mô tả theo đặc...
 • 8
 • 539
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đa hình một số gen quy định sinh trưởng và khả năng sản xuất thịt của lợn lai đực rừng thái lan x nái địa phương bắc nặmnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển năng suất phẩm chất của một số dòng giống lúa nhập nội từ nhật bản tại trường đại học nông lâm thái nguyênkết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất của ngan pháp r71 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyênkhả năng sản xuất thịt của vịt m14 thương phẩm6khả năng sản xuất thịt của vịt m14 thương phẩmnghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họcđặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của vịt trời anas supercillosanghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sinh enzim xenlulaza của hai chuẩn nấm mốc thuộc chi aspergillus phân lập từ đất trồng lúa ở thừa thiên huếnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn lactobacillus sporogenesnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogtkoyanagiharadanghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogt koyanagi haradanghiên cứu đặc điểm lâm sàng và huyết học ở bệnh nhân sxhd tại bệnh viện xanh pôn năm 2011 2012nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và bước đầu đánh giá một số chỉ số apri và fibroscan ở bệnh nhân viêm gan mạn do vi rút viêm gan cnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số xét nghiệm của người phụ nữ mang gen hemophilianghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên dưới tán rừng trồng tại sóc sơn hà nộiPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngKế hoạch sơ kết học kì I12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ánGiaoTrinh kinh te cong nghiepCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộNội dung cơ bản của hồi giáoLuan van quan ly de tai tốt nghiệpGA TTNNChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauTư tưởng hồ chí minh về thanh niênvấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hội7 thiet ke huong doi tuong9 hamvaloptemplateCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTA