tai lieu phuc vu mon ve ky thuat

Tài liệu Bài tập môn học kỹ thuật truyền dẫn pdf

Tài liệu Bài tập môn học kỹ thuật truyền dẫn pdf
... - K46 18 Bài tập môn học • Vẽ đồ thị quan hệ Sinh viên thực Kỹ thuật truyền dẫn EB PE No Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 19 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn • Biết tốc độ tối đa kênh truyền có ... Lớp ĐT7 - K46 10 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Tín hiệu AMI-NRZ(Bipolar NRZ) Tín hiệu HDB3 Sinh viên thực Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 11 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Tín hiệu Manchester ... ĐT7 - K46 12 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn • Phổ tín hiệu mã đường dây Phổ mã Unipolar NRZ Sinh viên thực Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 13 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Phổ mã Polar...
 • 27
 • 767
 • 0

Tài liệu Bài tập môn học: Kỹ Thuật truyền dẫn docx

Tài liệu Bài tập môn học: Kỹ Thuật truyền dẫn docx
... %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% shg; %Ket thuc chuong trinh Một số kết cho cỏc trường hợp: -7- -8- -9- - 10 - Bài II: Biểu diễn tớn hiệu điều chế số II.1.Mó nguồn chương trỡnh %ve tin hieu dieu che so bang...
 • 16
 • 482
 • 7

Tài liệu Quy định bản vẽ kỹ thuật docx

Tài liệu Quy định bản vẽ kỹ thuật docx
... (H7): ghi tên vẽ Khổ trung bình (H5): ghi tên hình biểu diễn, hướng chiếu Khổ chữ (H3.5): ghi số kích thước, nội dung khung tên , u cầu kỹ thuật Khung vẽ - khung tên  Khung vẽ khung tên vẽ nét liền ... nét liền đậm Khung vẽ cách mép ngồi khổ giấy 5mm Trường hợp cần đóng thành tập phía bên trái kẻ cách mép khổ giấy 25mm Khung tên đặt phía gốc bên phải vẽ Khung vẽ Giấy vẽ Khung vẽ Khung tên Tỷ lệ ... hàng chổ nối tiếp vẽ hở Trường hợp khác nét vẽ cắt chạm CHỮ - SỐ   Chữ số vẽ phải rõ ràng, dễ đọc Các loại chữ số:   Khổ chữ: chiều cao chữ hoa, tính (mm) Khổ chữ qui định : 1.8; 2.5; 3.5;...
 • 22
 • 736
 • 7

Tài liệu Khái niệm chung về kỹ thuật điện nhiệt pptx

Tài liệu Khái niệm chung về kỹ thuật điện nhiệt pptx
... biu din nh hỡnh 1 i c c 2 Hỡnh S truyn nhit t vựng núng xung quanh c t trng bng h s truyn nhit chung l K Theo ti liu k thut nhit tớnh h s K trng hp ny theo biu thc sau: K= (6) 1 c i + + + c ... Phng phỏp trc tip Cụng thc ó dn trờn Q = I R ch ỳng cho trng hp I v R l khụng i Trong trng hp chung ta vit c: Q = I ( )R( ) d (1) I ( ) , R( ) l hm dũng in v in tr ca thi gian S thc R v I ... 10 20 30 Hỡnh Sau tớnh c h s đl , s tớnh nhit tr i lu Tớnh nhit tr i lu: ký hiu rtl T cụng thc chung tớnh nhit tr : rt = Khệsố truyề nhiệ n t m2 0C rtđl = , Cú (6) đl W Tớnh mt cụng sut i lu:...
 • 81
 • 250
 • 0

Tài liệu Bài tập môn học Kỹ thuật vi xử lý pptx

Tài liệu Bài tập môn học Kỹ thuật vi xử lý pptx
... ax AX … or al, 30h AX … mov [bx][di], al STR … inc di DI … c) Cho biết kết hình (5 điểm) Bài (30 điểm) Vi t lại thân hàm InsertionSort(short A[], short N) cho ASSEMBLY (cho 8086) void InsertionSort(short ... A[i]; short j = i – 1; while (j >= && A[j] > X) { A[j + 1] = A[j]; j– –; } A[j + 1] = X; } } Bài (30 điểm) Vi t lại chương trình C sau ASSEMBLY (cho 80486): #include #include void ... toupper(STR); puts(STR); // hàm in xâu ký tự } Chú ý: Các hàm puts gets dùng ngắt 21h Hàm toupper cần vi t dạng chương trình ...
 • 3
 • 373
 • 2

Tài liệu đồ án môn học kỹ thuật lạnh pdf

Tài liệu đồ án môn học kỹ thuật lạnh pdf
... bảo quản phòng lạnh; tra bảng 2-1, trang 20, tài liệu Kỹ thuật lạnh ứng dụng Kết tính toán thể tích chất hàng dung tích phòng lạnh thể bảng Bảng Dung tích phòng lạnh Phòng Sản phẩm lạnh Rau Rau ... trang 77, tài liệu Kỹ ngăn che, ( thuật thông gió, tác giả Trần Ngọc Chấn Chiều dầy lớp vật liệu thứ i, ( ) Hệ số dẫn nhiệt lớp vật liệu thứ i, ( ); tra phụ lục 2, trang 377, tài liệu Kỹ thuật thông ... Dung tích kho lạnh, ( ) Dòng nhiệt tỏa nhập sản phẩm vào kho lạnh với nhiệt độ ban ); xác định theo đầu sau hạ xuống nhiệt độ bảo quản, ( bảng 3-5, trang 43, tài liệu Kỹ thuật lạnh ứng dụng,...
 • 32
 • 491
 • 5

Tài liệu Giáo trình môn học: Kỹ thuật thi công I pptx

Tài liệu Giáo trình môn học: Kỹ thuật thi công I pptx
... biãûn phạp thi cäng I 2 II I II 3 III III Hçnh 4-1 Âo häú cọ nỉåïc ngáưm hay trå i mỉa I , II , III : Rnh tiãu nỉåïc 1, 2, 3, : Thỉï tỉû låïp âo + Nãúu häú âo sáu thç chia lm nhiãưu âåüt, chiãưu dy ... (hçnh 4-9) RI HI I III Rmin HII = Hmax II RIII RII = Rmax Hçnh 4-9 Cạc thäng säú k thût ca mạy âo gu + RI: Bạn kênh âäø âáút vå i chiãưu cao tỉång ỉïng l HI Mä i mạy s cọ Râäømax + RII = Rmax: ... Vϕ = ϕ1 l i Thãø têch ca khä i chọp C’ECC1: Vϕ Thay cạc giạ trë vo (2.7) ta cọ: GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 17 ViIII = [F1 − (ϕ1 + ϕ )] + F2 l ⇔ ViIII ⇔ ViIII 1 + ϕ1 l i + ϕ l i 3 F1 +...
 • 150
 • 355
 • 1

Tài liệu Đáp án môn học Kỹ thuật vi xử lý pptx

Tài liệu Đáp án môn học Kỹ thuật vi xử lý pptx
... jb END_WHILE: mov [bx][si+2], ax inc di inc di jmp FOR END_FOR: } } Bài (30 điểm) Vi t đoạn main – Cất ghi – Gán địa tham số vào ebx – Kiểm tra điều kiện kết thúc FOR – Đổi mã ký tự – Khôi phục ... Tổ chức vòng WHILE So sánh phần tử Chú thích tốt 10 điểm điểm điểm void InsertionSort(short A[], short N) { asm { mov ... edx, STR int 21h ; exit to DOS mov ah, 4Ch int 21h MAIN ENDP TOUPPER PROC ; cất ghi vào stack, gán địa offset tham số cho ebx push ebp mov ebp, esp push push eax edi mov ebx, [ebp + 16] ; duyệt...
 • 4
 • 281
 • 4

Tài liệu Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn ppt

Tài liệu Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn ppt
... NRZ 14 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Phổ mã Polar RZ 15 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Phổ mã Manchester 16 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn 17 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn ... HDB3 11 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Tín hiệu Manchester 12 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn • Phổ tín hiệu mã đường dây Phổ mã Unipolar NRZ 13 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Phổ ... dây Tín hiệu Unipolar NRZ Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn 2.Tín hiệu RZ Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn 3.Tín hiệu Polar NZ 10 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Tín hiệu AMI-NRZ(Bipolar...
 • 27
 • 353
 • 0

Tài liệu Bài giảng môn học: Kỹ thuật ghép nối máy tính pptx

Tài liệu Bài giảng môn học: Kỹ thuật ghép nối máy tính pptx
... thấp liệu có giá trị chờ để đ-a bus liệu Các liệu đ-ợc đón nhận s-ờn tr-ớc Input/Output/R ead: Mức thấp đ-ờng dẫn địa báo hiệu truy nhập đọc Chng 4: Rónh cm m rng card mở rộng Trong thời gian liệu ... dùng để định địa cho nhớ thiết bị ngoại vi đ-ờng tín hiệu tạo thành BUS liệu cho vi xử lý, nhớ thiết bị ngoại vi Sau bật máy tính sau khởi động lại, đ-ờng dẫn Reset kích hoạt thời gian ngắn để đ-a ... số liệu (với VXL) Cổng A -> D0 - D7 Cổng B -> D0- D7 Cổng C -> D0- D7 Không có giá trị D0 - D7 -> Cổng A D0 - D7 -> Cổng B D0 - D7 -> Cổng C D0 - D7 -> Thanh ghi điều khiển Không có trao đổi liệu...
 • 75
 • 530
 • 5

Tài liệu Đồ án môn học - Kỹ thuật xử lý khí thải ppt

Tài liệu Đồ án môn học - Kỹ thuật xử lý khí thải ppt
... VÀ CNSH ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ LÝ KHÍ THẢI HẤP THU KHÍ HCl BẰNG DUNG DỊCH KIỀM GVHD SỐ BẢNG VẼ : 02 BẢNG VẼ SỐ 01 LÂM VĨNH SƠN SVTH NHÓM I LỚP 10HMT SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ NN 3 0-0 6-2 011 NHT :1 5-0 8-2 011 ... BỊ XỬ LÝ KHÍ HCL III.1 U CẦU THIẾT KẾ a Nhiệm vụ thiết kế: Đưa hệ thống xử khí thải HCL dung dịch kiềm Thiết kế cơng trình xử khí thải cụ thể: Tính cơng trình hấp thu b Các thơng số khí thải: ... dẫn khí Đường dẫn NaOH BỒN CHỨA Hệ thống XLNT nhà máy (t?n d?ng s?n xu?t clorua kim lo?i) TRƯỜNG ĐH K? THU?T-CƠNG NGH? TP.HCM KHOA MÔ I TRƯỜNG VÀ CNSH ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ LÝ KHÍ THẢI HẤP THU KHÍ...
 • 45
 • 420
 • 0

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN docx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN docx
... DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG Khái niệm chung Mạch Điện Mạch Điện hình sin Các phương pháp giải Mạch Sin Mạch Điện ba pha Khái niệm chung Máy Điện ... Chung Về Mạch Điện 1.1 Các Thành Phần Của Mạch Điện (H1.1) H 1.1 Nguồn Điện: Phát (Cung Cấp) Điện Năng Đường Dây: Dẫn (Truyền) Điện Năng Thiết Bò Biến Đổi: Biến Đổi Áp, Dòng, Tần Số… Tải Điện: Nhạân ... ig, u (1.4) Phần Tử Điện Trở (Điện Trở) (H1.7) H 1.7 ! Áp dòng Tỷ Lệ Thuận với 16 ! uR = RiR (1.5)  R = Điện Trở (ĐT) PT Điện Trở () ! iR = GuR (1.6)  G = Điện Dẫn (ĐD) PT Điện Trở (S) G= 1...
 • 139
 • 379
 • 3

Tài liệu phục vụ môn Giải tích mạch điện tử trên máy tính ppt

Tài liệu phục vụ môn Giải tích mạch điện tử trên máy tính ppt
... Trang 12 Tài liệu phục vụ môn Giải tích mạch điện tử máy tính PSPICE - PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN I SỰ LIÊN THÔNG GIỮ CAPTURE CIS VÀ PSPICE: Để mô sơ đồ mạch điện, trước hết bạn phải vẽ sơ đồ mạch điện ... Ngọc Anh để chạy phân tích Trang 16 Tài liệu phục vụ môn Giải tích mạch điện tử máy tính Sau chạy phân tích xong bạn bấm vào tiêu hình hình để xem dòng điện chạy qua nhánh mạch điện XEM ÁP để xem ... khóa điện đóng lại), chân số mức áp cao, chân số mức áp cao( có nghóa khóa điện hở mạch) Biên soạn: GV Trương Ngọc Anh Trang 24 Tài liệu phục vụ môn Giải tích mạch điện tử máy tính IV PHÂN TÍCH...
 • 25
 • 273
 • 0

Xem thêm