GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ ĐIỆN

Giáo trình thiết bị điện tử bán dẫn

Giáo trình thiết bị điện tử bán dẫn
... PHƢƠNG PHÁP NI CẤY EPITAXIA 1.1 VẬT LIỆU BÁN DẪN Chất bán dẫn nhóm chất có đặc tính dẫn điện nằm chất dẫn điện chất cách điện Tính dẫn điện chất bán dẫn thay đổi tùy thuộc vào thay đổi về: + ... cấm chất bán dẫn, ốt phát quang laser bán dẫn tạo với bước sóng dải rộng gồm vùng hồng ngoại vùng quang phổ nhìn thấy 7 1.1 VẬT LIỆU BÁN DẪN Đặc tính điện tử quang học chất bán dẫn bị ảnh hưởng ... Chƣơng 1: Đặc tính tinh thể ni cấy chất bán dẫn Chương 2: Ngun tử electron Chương 3: Vùng lượng phần tử mang điện chất bán dẫn Chương 4: Hạt dẫn dư thừa chất bán dẫn Chương 5: Lớp tiếp giáp (lớp chuyển...
 • 352
 • 204
 • 0

CHƯƠNG 11 MÁY NGẮT ĐIỆN CAO ÁP, GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ ĐIỆN

CHƯƠNG 11 MÁY NGẮT ĐIỆN CAO ÁP, GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ ĐIỆN
... Bưng thäøi elegas dc hay ngang elegas 380 v cao hån 2000 v cao hån 40000 v cao hån Chán khäng dáûp häư quang Chán khäng 110 v cao hån 600 250 Bng 11. 2: So sạnh vãư cháút lỉåüng cạc kiãøu mạy ... häư quang ráút cao, âỉåüc sỉí dủng lm mäi trỉåìng dáûp häư quang Kiãøu mạy ngàõt ny cọ nhỉỵng âàûc ké thût váûn hnh v kinh tãú ké thût cao Tỉì âọ so sạnh cạc tham säú åí bng 11. 1, 11. 2, v theo ... âiãûn ạp 110 kV v cao hån Mạy ngàõt êt dáưu 35 kV v cao hån Cạc ỉu viãût cå bn Cạc nhỉåüc âiãøm cå bn (2) Cå cáúu tỉång âäúi âån gin Cọ kh nàng âàût mạy biãún dng åí bãn Nàng lỉûc ngàõt cao Thêch...
 • 48
 • 200
 • 0

CHƯƠNG 12 THIẾT BỊ CHỐNG XÉT, GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ ĐIỆN

CHƯƠNG 12 THIẾT BỊ CHỐNG XÉT, GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ ĐIỆN
... näúi âáút âáút làûp lải tiãúp tải ngưn qua âiãûn khạng 3.3 3.7 6 6.6 7.3 9 10.0 11.5 12 12-15 11.0 12. 0 9-10 12 12-15 16.4 18.0 15 18-21 22.0 24.0 18-21 24 24-27 33.0 36.3 27-30 36 36-39 47.0 52.0 ... chäúng sẹt UltraSIL cho trãn bng 12- 8 v 12- 9 184 Âënh mỉïc CS (kV) 10 12 15 18 21 24 27 30 33 36 Âënh mỉïc CS (kV) 10 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 54 60 Bng 12. 8: Cạc âàûc bo vãû - VariSTAR ... 71.0 76.8 82.4 90.1 103.0 120 .0 24.4 96.2 79.1 85.6 91.8 100.0 115.0 133.0 27.0 107.0 87.8 95.1 102.0 112. 0 127 .0 148.0 29.0 115.0 94.7 103.0 110.0 120 .0 137.0 160.0 Bng 12- 9: Cạc âàûc bo vãû -...
 • 25
 • 184
 • 0

CHƯƠNG 15 HỆ THỐNG SCADA, GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ ĐIỆN

CHƯƠNG 15 HỆ THỐNG SCADA, GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ ĐIỆN
... hay RTU Vo 10V Chøn họa DC Âiãưu khiãøn 24V Lỉåüng Âiãưu khiãøn váût lê 24V vo chuøn âäøi Hçnh 15- 1 Phỉång ạn scada trảm âiãûn lỉûc 197 NT, ca PLC måïi v màût khạc l cạc tiãún bäü måïi ca cạc ... Så âäư mäüt hãû SCADA måïi cå bn theo chè tiãu váûy, dng åí cáúp phán xỉåíng hay trảm âiãûn hçnh 15- 1 Truưn tin xa cạc vàn phng KÂ xa SCADA xê nghiãûp Mạy qun trë Hãû thäng tin qun lê Mảng Ethernet ... SCADA xê nghiãûp SCADA phán xỉåíng Ethernet SCADA Phán xỉåíng RS-485 RS-485 RS-485 RS-485 Hçnh 15- 2: SCADA phán xỉåíng Cạc cáúp SCADA xê nghiãûp cäng nghiãûp Mäüt hãû thäúng sn xút cäng nghiãûp...
 • 14
 • 221
 • 0

PHẦN THỨ BA THIẾT BỊ ĐIỆN CHUNG CAP ÁP - CHƯƠNG 10 DAO CẮT, GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ ĐIỆN

PHẦN THỨ BA THIẾT BỊ ĐIỆN CHUNG CAP ÁP - CHƯƠNG 10 DAO CẮT, GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ ĐIỆN
... -Cáưu dao thäng dủng -Cáưu dao cọ mủc âêch âàûc biãût -Cáưu dao cọ mủc âêch hản chãú -Cáưu dao chun dủng -Cáưu dao mäüt bäü tủ âiãûn -Cáưu dao bäü tủ -Cáưu dao khạng âiãûn song song Khi sỉí dủng dao ... Hçnh 1 0-1 1 l loải cáưu dao phủ ti kiãøu tiãúp âiãøm dao Dao cạch li -Cáưu dao phủ ti cọ thãø âỉåüc tạc âäüng bàòng mäüt hai cạch sau: Hçnh 1 0-1 1: Dao cạch li -cáưu dao phủ ti tiãúp âiãøm dao kiãøu ... chênh (hçnh 1 0-1 0) Dao cạch li - cáưu dao phủ ti Dao cạch li cáưu dao phủ ti âỉåüc sỉí dủng ngy cng nhiãưu cạc trảm âọng ngàõt trung ạp cng viãûc sỉí dủng cạc dao cạch li v mạy ngàõt mảch Dao cạch...
 • 10
 • 192
 • 0

PHẦN THỨ HAI THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ ÁP - CHƯƠNG 6 RƠLE, GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ ĐIỆN

PHẦN THỨ HAI THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ ÁP - CHƯƠNG 6 RƠLE, GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ ĐIỆN
... 5000 Loải råle Råle âiãûn tỉì : Ptâ[W] -1 10 1 0-3 Råle tỉì âiãûn : 1 0-9 1 0-4 0,1 104 108 10 500 Råle cm ỉïng : 1 0-2 102 1 0-1 103 102 104 100 ttâ[1 0-3 s] 2000 6. 2 RÅLE ÂIÃÛN TỈÌ Ngun lê lm viãûc Sỉû ... táưn säú låïn 3).1 0- 6. 3 RÅLE ÂIÃÛN ÂÄÜNG Ngun lê Theo ngun tàõc, råle âiãûn âäüng cọ hai cün dáy hçnh 6- 6 Khi cọ dng qua cün dáy l i1 v cün dáy cọ dng âiãûn i2 Tải vë trê hçnh 6. 6 ta cọ cm ỉïng ... 7-1 : Mäüt säú loải cm biãún thäng dủng Âải lỉåüng âáưu vo Phỉång phạp thay âäøi tỉì dáùn 80 -Cm biãún chuøn dëch cå hc - Lỉûc , hồûc ạp sút -Thay âäøi khe håí khäng khê -Dng mäüt hai phỉång phạp...
 • 55
 • 232
 • 0

PHẦN THỨ NHẤT LÍ THUYẾT CƠ SỞ - KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN, GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ ĐIỆN

PHẦN THỨ NHẤT LÍ THUYẾT CƠ SỞ - KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN, GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ ĐIỆN
... xục Trë säú K [ N] âäưng - âäưng bảc - bảc nhäm - nhäm ( 0,08 âãún 0,14).10 ( 0,06)1 0-2 ( 0,127).1 0-2 -2 sàõt - âäưìng nhäm - âäưng Trë säú K [ N] ( 3,1).1 0-2 ( 0,38).1 0-2 Ngoi cäng thỉïc (2.2) ... räüng ri nháút thỉåìng cọ gäúc bảc : bảc-niken, bảc- oxit câimi, bảc- vonfram, bảc-mälipâen Ngoi âäi ngỉåìi ta sỉí dủng kim loải gäúm cọ gäúc âäưng nhỉ: âäưng -vonfram, âäưng mälipâen, âäưng câimi ... nháút - Dảng vi phán l d F dF I I d l x B dl l ( 4-1 ) I.B.dl sin Cọ : dl trng chiãưu dng âiãûn i Tỉì âọ ta cọ lỉûc âiãûn âäüng : l F Hçnh 4-1 : Lỉûc âiãûn âäüng l dF I.Bdl sin = I.B l sin ( 4-2 ) - Nãúu...
 • 35
 • 194
 • 0

GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ ĐIỆN-CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN CHỌN KẾT CẤU THIẾT KẾ

GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ ĐIỆN-CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN CHỌN KẾT CẤU THIẾT KẾ
... 14 446 o  0 .16 46o   (0 .11 1  j0 .11 51)  t Cơng suất tác dụng phía sơ cấp: P  I1 R td  13 752  0 .11 11 210 067.34 W Cơng suất phản kháng phía sơ cấp: Q  I1 X td  13 752  0 .11 51 217 610 .9VAr ...  19 3.6336.87 o  (15 4.9  j 116 .17 8) t Tổng trở vào máy biến áp: (12 53.2  j4675 .1)(15 4.9  j 116 .17 8) Z  Z t Z v  Z1  M  1. 4  j3.2  Z M  Z (12 53.2  j4675 .1)(15 4.9  j 116 .17 8) ... t  14 8.8  j 119 .4  19 0.75338.74 o  Điện áp sơ cấp: U1  I1z v  11 .725  19 0.753  2236.6V Tổng tổn hao máy biến áp:  p  I12R1  IoR M  I 22R  11 .7242  1. 4  0.45422  12 53.2  41. 667...
 • 208
 • 162
 • 0

GIÁO TRÌNH THIẾT bị điện

GIÁO TRÌNH THIẾT bị điện
... CỤ ĐIỆN Lý Thuyết Khí Cụ Điện Trang 3/ 103 TRƯỜNG ð I H C CƠNG NGHI P TP HCM KHOA ĐIỆN CHƯƠNG 1: LỰC ĐIỆN ĐỘNG TRONG KHÍ CỤ ĐIỆN Khi lưới điện xảy cố ngắn mạch, dòng điện cố gấp chục lần dòng điện ... KHOA ĐIỆN CHƯƠNG 2: PHÁT NÓNG KHÍ CỤ ĐIỆN I KHÁI NIỆM Khi khí cụ điện làm việc lâu dài mạch dẫn điện, nhiệt độ khí cụ điện tăng lên gây tổn thất điện dạng nhiệt đốt nóng phận dẫn điện cách điện ... trễ Dòng điện từ hóa 7.4% dòng điện định mức Vẽ mạch điện tương đương đồ thị véc tơ máy làm nhiệm vụ hạ điện áp Tính (a) dòng điện từ hóa thành phần tổn hao dòng điện kích thích; (b) dòng điện kích...
 • 208
 • 85
 • 0

Giáo trình thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điện

Giáo trình thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điện
... ngành khí - Luyện kim tạo hệ thống thiết bị có khả luyện thép có chất lượng cao Điện, loại dùng lượng điện để luyện thép Ưu điện so vời Máctanh chỗ: Nhờ nhiệt độ điện cao nên luyện ... liệu nước hồ sơ thiết bị số nhà máy luyện thép ngành Luyện thép nước ta Nhà máy Luyện - Cán thép Gia Sàng, Nhà máy Luyện thép Lưu xá, nhằm phục vụ trực tiếp cho việc giảng dạy giáo viên học tập ... cao nên điện hồ quang dùng để luyện thép có chất lượng cao từ thép vụn lượng nhỏ gang thỏi dùng để luyện lại phế liệu thép hợp kim với chất phụ gia đắt tiền Nguyên liệu để luyện thép điện...
 • 145
 • 777
 • 7

BÀI GIẢNG GIÁO TRINH TRANG BỊ ĐIỆNTHIẾT BỊTIỆN NGHI TRÊN Ô TÔ

BÀI GIẢNG GIÁO TRINH TRANG BỊ ĐIỆN VÀ THIẾT BỊTIỆN NGHI TRÊN Ô TÔ
... Chơng Máy phát điện xoay chiều 3.1 Khái niệm chung 3.1.1 Công dụng máy phát điện - Máy phát điện máy biến đổi thành điện sản sinh điện để cung cấp cho thiết bị dùng điện tô, thực xong trình ... 8.3.5 Mạch điện đèn báo pha 178 chơng 1: Điện, Điện tử 1.1 Vật liệu điện- điện tử Trong kỹ thuật điện điện tử Vật liệu điện- điện tử đợc chia làm bốn loại: 1.1.1 Vật liệu dẫn điện - ... sóng Thiết bị xe Công tắc cho loại Công tắc cho loại đèn báo Công tắc nút ấn Rơle, rơle tổng hợp rơle chặn khởi động Rơle thời gian, rơle giảm tốc ắc quy Thiết bị điều khiển, thiết bị mạch...
 • 180
 • 88
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình thiết bị điện điện tửgiáo trình thiết bị điện chiếu sánggiáo trình thiết bị điện cao ápgiáo trình thiết bị điện 2008 lê thành bắcgiáo trình thiết bị điện mỏgiáo trình thiết bị điện lê thành bắcgiáo trình thiết bị điện gia đìnhgiáo trình thiết bị điện tửgiáo trình thiết bị điện công nghiệpgiáo trình thiết bị điện gia dụnggiáo trình thiết bị điện dân dụnggiáo trình thiết bị điện tử dân dụnggiáo trình thiết bị điều khiển điệngiáo trình thiết kế điệngiáo trình thiết bị truyền chấtGiới thiệu một số hệ thống điện tàu 5300T. Đi sâu nghiên cứu hệ thống hòa đồng bộ các máy phátÔn tập bài tập Kĩ Thuật Số FULL ChươngVăn hóa kinh doanh trong chiến lược phát triển của doanh nghiệpBÁO CÁO THỰC TẾ SẢN XUẤT NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM HÀ BẮCÔn tập tư tưởng hồ chí minhSlide văn hóa kinh doanh (bản full)Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản trong thời kỳ tăng trưởng cao 19551973Thuyết trình phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngPhân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với khả năng sinh lợi trong các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Sở Giao Dịch – Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamGIÁO TRÌNH CHUYÊN đề LỊCH sử VN tự CHỌN 1 LÀNG xã VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG tám 1945Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan làng ngang na tỉnh bắc ninh nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống (tt)Chuyên đề vật lý hiện đạiBài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 1Lịch sử vật lýgiáo án toán lớp 3 học kỳ 2MAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH VIỆT NAMGiáo trình kỹ thuật biển phần 1Bài giảng công tác xã hội nông thônBài giảng một số loại hình du lịch ở việt nam