giáo án lớp 1 cktkn hay đây ạ

giao an lớp 1 CKTKN

giao an lớp 1 CKTKN
... nêu cấu tạo số 10 10 gồm với ; với “ 10 gồm với ; với “ 10 gồm với ; với “ 10 gồm với ; với “ 10 gồm với Bài 3: HS đếm từ 1- > 10 ; 10 -> Điền số ô trống thiếu 10 10 Bài 4: Khoanh tròn vào số ... Có 10 , 10 hình tròn , 10 ô vuông, 10 que tính , có số lượng 10 * Vậy mười biểu diễn bắng chữ số 10 10 ” đọc “ mười” - Số 10 : Được viết chữ số trước chữ số sau => 10 - Cho HS viết bảng số 10 ... 10 ; 10 -> - Bảng con: 10 > ; < 10 ; < 10 ; - Lớp bảng em - 10 > ; < 10 ; < 10 , 10 =10 - GV nhận xét 3/ Bài mới: a, Giới thiệu bài: Luyện tập b, Hưởng dẫn HS làm Bài tập 1: VBT / 26 / SGK / 40 -...
 • 25
 • 140
 • 0

giao an lop 1(CKTKN)

giao an lop 1(CKTKN)
... với anh chò – nhường nhòn em nhỏ (T2) − Giáo viên đưa tranh lễ phép với anh chò, nhường nhòn em nhỏ − Nhận xét 3) Bài mới: a) Giới thiệu : Nghiêm trang cháo cờ b) Hoạt động 1: Quan sát tranh ... pháp: Trực quan, đàm thoại • Hình thức học: Lớp • ĐDDH : Tranh vẽ − Quan sát tranh tập + Các bạn nhỏ tranh làm ? + Các bạn người nước em biết  Các bạn giới thiệu làm quen với Mỗi bạn mang quốc tòch ... Phương pháp: Trực quan, luyện tập, thực hành • Hình thức học: cá nhân , lớp • ĐDDH: Tranh minh họa sách giáo khoa − Giáo viên treo tranh sách giáo khoa + Tranh vẽ gì? − − Học sinh quan sát Học sinh...
 • 35
 • 186
 • 0

Giáo Án Lớp 1 CKTKN

Giáo Án Lớp 1 CKTKN
... - Hát vui - em trả lời - ½ lớp đọc, lớp viết - em nhắc lại tựa - Cả lớp quan sát - HS so sánh - Cả lớp cài âm u - 2/3 lớp đọc - em trả lời - Cả lớp cài tiếng nụ - 10 em đọc - Nhận xét - em đọc ... trả lời - ½ lớp đọc, lớp viết - em nhắc lại tựa - Cả lớp quan sát - Cả lớp cài âm - 2/3 lớp đọc - em trả lời - Cả lớp cài tiếng - 10 em đọc - Nhận xét - em đọc - Viết vào bảng - 10 em đọc - HS ... dán: - Phết lớp hồ mỏng dán, cho em thực hành dán - GV quan sát giúp đỡ HS yếu Củng cố, dặn dò: - Đánh giá thái độ học tập HS - Đánh giá sản phẩm - Dặn em chuẩn bò đồ dùng cho tiết sau - Cả lớp...
 • 28
 • 175
 • 0

GIAO AN LOP 1 CKTKN

GIAO AN LOP 1 CKTKN
... đến 51 Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 44 đến 51 Nghe hiểu kể lại đoạn truyện thao tranh truyện kể: chia phần II ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Bảng ôn trang 10 4 SGK_ Tranh minh hoạ cho câu ứng dụng _ Tranh ... treo tranh kể + Tranh 1: Có người săn từ sớm đến gần tối, họ săn có sóc nhỏ + Tranh 2: Họ chia chia lại, chia phần người không Lúc đầu vui vẻ, sau họ đâm bực mình, nói chẳng + Tranh 3: Anh kiếm ... nhận xét − − 1+ 4=? 4 +1= ? − Trong phép tính cộng số đổi chỗ cho sao? − 4 +1= +4 Nêu cách so sánh phép tính với số Bằng số 3–3=0 4–4=0 Một số trừ 1+ 4=5 4 +1= 5 Kết không thay đổi − − Bước 1: thực tính...
 • 28
 • 180
 • 0

GIAO AN LOP 1( CKTKN- CO DU 3 MUC TIEU) - VIEN

GIAO AN LOP 1( CKTKN- CO DU 3 MUC TIEU) - VIEN
... trõ 7 -6 - 7 -2 -5 7-6 = *Bµi : TÝnh - Nªu miƯng kÕt qu¶ tÝnh - Cđng cè phÐp trõ nhÈm *Bµi 3: TÝnh.(dßng 1) 7 -3 = 7- = - 4= -7 = 7- 0= 7-5 = 7- 1= -3 -2 = - -1 = 7- -2 = -5 -1 = 7- -3 = - -3 = - Nªu ... - Quan s¸t tranh sgk trang 28 + Bíc2 - H×nh b¹n ®ang lµm g× ? - B¹n ®ang lau bµn ghÕ - H×nh bè ®ang lµm g× ? - §ang d¹y em häc bµi - H×nh b¹n ®ang lµm g× ? - §ang thu dän ®å ch¬i - B¹n ®ang ... trªn nhùa - =2 ( T¬ng tù ) 7- =5 + PhÐp trõ -3 = – =3 7- =2 ®äc c¸ nh©n - Cho nªu bµi to¸n HS lËp phÐp tÝnh - Nªu phÐp tÝnh 7-2 =5 7 -3 = 4 7-5 =2 7-4 =3 HS ®äc ®ång thanh, nhãm c¸ nh©n, - Em cã nhËn...
 • 28
 • 168
 • 0

GIAO AN LOP 1 (CKTKN)

GIAO AN LOP 1 (CKTKN)
... nhẩm: 18 + = 3, Tính: 10 + + = 4, Nối: ( Theo mẫu): 11 + 15 + 17 + 11 + 16 + 12 + 12 + 7+2 12 + = 15 + = 15 + + = 17 19 12 16 14 18 12 +2 13 + 14 + - HS làm - GV theo dõi - Chấm, chữa Nhận xét học ... Bài 1: Số? < < 11 11 < 15 > > 13 > >11 > Bài2, Viết số ? Mời một: Mời ba: Mời hai: Mời bốn: Mời lăm: Mời: Bài 3,Số? Số 13 gồm chục đơn vị Số 14 gồm chục đơn vị Số 15 ... Luyện tập: HS làm vào Bài 1: Viết số: Mời sáu: Hai mơi: Mời chín: Bài 2: đọc số: 15 : 18 : 17 : Bài 3: , = 17 19 10 12 16 15 20 10 Bài 4: Trong số 13 , 17 5, 15 , 18 , 12 Số bé nhất? Số lớn nhất?...
 • 68
 • 173
 • 2

GIÁO ÁN LỚP 1 CKTKN 2 BUỖI TUẦN 33

GIÁO ÁN LỚP 1 CKTKN 2 BUỖI TUẦN 33
... động HS Giải: Số vịt là: 10 – = (con) Đáp số : vịt Nhắc tựa Học sinh viết số : Từ 11 đến 20 : 11 , 12 , 13 , 14 , ………………., 20 Từ 21 đến 30: 21 , 22 , 23 , 24 , ……………… , 30 Bài 2: Học sinh nêu u cầu bài: ... 4+3=7 7 -1= 6 3+4=7 7-6 =1 + = 10 4+4=8 6+3=9 8 -2= 6 Bài 2: Tính 7 +2= 9 6-3=3 GV gọi HS nêu u cầu HS nêu u cầu GV u cầu HS làm miệng HS làm miệng 2+ 4 +1= 7 - 6- 2= 2+ 6-3=5 9-8-0 =1 3 +2- 3 =2 9+0 -1= 8 Bài ... Lan lại là: 10 – = (cái thuyền) Đáp số : thuyền Nhắc tựa Em nêu : 10 – = , 10 – = Em nêu : 10 – = , 10 – = Tương tự hết lớp 5+4=9, 1+ 6=7, 4 +2= 6 9–5=4, 7 1= 6, 6–4 =2 9–4=5, 7–6 =1, 6 2= 4 Lấy kết...
 • 20
 • 313
 • 0

giao an lop 1- cuc hay

giao an lop 1- cuc hay
... cách ô - Kẻ nan đứng, nan dài ô rộng ô - Kẻ nan ngang, nan rộng ô dài ô - Cắt theo đường thẳng cách -GV làm thao tác chậm để HS quan sát nan giấy * Cho HS kẻ đoạn thẳng cách - Quan sát cách thực ... trời khoảng trời xanh không? Hôm trời nhiều mây hay mây? Những đám mây có màu gì? Chúng đứng im hay chuyển động? Cho HS quan sát cảnh vật xung quanh Sân trường, cối, vật lúc khô hay ướt át ? Em ... động 3: 6-7’ Bài Làm việc theo nhóm - GV hướng dẫn HS quan sát tranh đọc - Các nhóm quan sát tranh thảo luận nối câu ghi tranh sau xem tranh với đồng hồ thích hợp thích hợp nối cho xác - HD HS...
 • 28
 • 134
 • 0

Giao an lop 1 CKTKN-GDKNS

Giao an lop 1 CKTKN-GDKNS
... 1+ 2= 1+ 1= 2+2= Bổ sung 3 +1= 1+ 3= 2 +1= - Nhận xét II Bµi míi: Giíi thiƯu bµi, nêu mục tiêu , ghi tên Giíi thiƯu phÐp céng, b¶ng céng ph¹m vi a Bíc 1: Giíi thiƯu phÐp c«ng: + += - Treo tranh giao ... Ho¹t ®éng 1: KĨ l¹i néi dung tõng tranh ( BT1) - GV nªu yªu cÇu vµ giao viƯc quan s¸t tranh - HS quan s¸t vµ th¶o ln BT1 vµ lµm râ néi dung sau: theo cỈp - HS tr¶ lêi tríc líp - ë tõng tranh cã ... øng dơng: - Cho HS quan s¸t tranh minh ho¹ + Tranh vÏ g× ? Hoạt động học Bổ sung - HS ®äc: ( cá nhân , nhãm, líp) - HS quan s¸t tranh & nhËn xÐt + Tranh vÏ c¶nh gia ®×nh ®ang + G§ em ®· bao giê...
 • 229
 • 161
 • 1

Giáo án lớp 1 CKTKN mới

Giáo án lớp 1 CKTKN mới
... bảng lớp - Hướng dẫn HS cách làm chữa - Cả lớp đọc đồng lần Bài Tính: 1+ 1= 2 1+ 2=3 2 +1= 3 - GV gọi em lên bảng làm - HS làm bảng lớp - GV nhận xét, sửa chữa - HS lại làm vào bảng Bài 2: Tính: 1+ 1= 2 ... tính bảng lớp, lớp làm vào bảng 3 - Viết số thích hợp vào ô trống - + viết vào ô trống - HS làm bảng lớp - Cả lớp làm vào bảng tổ + làm cột 1, tổ + làm cột 2 + = 3= +1 10 +1= 2+ =3 = + 1+ = 2+ ... - HS làm bảng lớp ngang - Cả lớp làm vào bảng - GV làm mẫu + = Lấy cộng với kết + = 3 +1= 4 1+ 1=2 ghi vào sau dấu 2+2=4 2 +1= 3 1+ 2=3 1+ 3=4 - HS GV nhận xét Bài Tính: - HS làm bảng lớp - GV hướng...
 • 17
 • 69
 • 0

Giao an lop 1 cuc hay

Giao an lop 1 cuc hay
... ng 1: Hng dn xem tranh 24 * Tranh 1: ờm hi tranh mu nc + Quan sỏt tranh ờm hi ca Vừ c Hong Chng, 10 tui) * Hng dn HS xem tranh v tr li cỏc cõu hi: - Tranh v nhng gỡ ? + Tranh v nhng ngụi nh cao, ... động 1: Lễ phép với anh chị , nhờng nhịn em nhỏ (12 P) GV: Tranh 1: Anh đa cam cho em ăn, em nói lời cảm ơn Tranh 2: Hai chị em chơi trò chơi c.Hoạt động 2: Thảo luận ? Theo em bạn Lan tranh có ... - Tranh ca bn Hong phong v ban + V ban ngy ngy hay ban ờm ? - Tranh v cnh õu ? - Vỡ bn Hong Phong li t tờn l Chiu v ? - Mu sc tranh nh th no ? - Em cú nhn xột gỡ v tranh ờm hi ? * Gi ý: Tranh...
 • 56
 • 70
 • 0

giáo án lớp 1 CKTKN bốn cột hoàn chỉnh

giáo án lớp 1 CKTKN bốn cột hoàn chỉnh
... sánh số lượng sử dụng từ “bé , dấu ...
 • 39
 • 261
 • 0

giao an lop 1 CKTKN

giao an lop 1 CKTKN
... động dạy học: 1- Kiểm tra cũ: - 2HS lên bảng viết số - Gọi HS lên bảng viết số từ o đến 10 từ 11 HS1 : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đến 19 HS2 : 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 18 .19 - GV KT phần ... thích hợp - Chữa bài: Tranh 1: 16 gà nối với số 16 Tranh 2: 17 gà nối với số 17 Tranh 3: 18 gà nối với số 18 Tranh 3: 19 gà nối với số 19 - GV Nhận xét chữa Bài 4: - Gọi 1HS đọc yêu cầu - Các em ... tiện + Có thể nhẩm 15 -3 =12 + Có thể nhẩm theo bớc B1: trừ = B2: 10 = = 12 + Có thể nhẩm theo cách bớt liên tiếp 15 bớt =14 , 14 bớt =13 , 13 bớt 1= 12 - HS làm theo hớng dẫn - GV quan sát uốn nắn HS...
 • 150
 • 180
 • 0

giáo án lớp 1 CKTKN tuần 30 (cả sáng và chiều)

giáo án lớp 1 CKTKN tuần 30 (cả sáng và chiều)
... động 1: Làm bảng - HS làm bảng - GV ghi bảng lớp 24 – 12 = 12 71 – 50 = - HS Y lên bảng 79 – 37 = 96 – 66 = - CN + ĐT - CV nx + tuyên dương * Thư giãn: bóng lăn - HS làm vào Hoạt động 2: Làm vào ... HSK, G - chơi lớp - HS theo dõi Toán Ôn : Các ngày lễ tuần I.Mục tiêu:Giúp HS - Làm quen với đơn vò đo thời gian: Ngày tuần lễ, nhận biết tuần lễ có ngày ( HSY) - Biết đọc thứ, ngày, tháng tờ lòch ... nhà - HS đại diện tổ( lớp cổ vũ) - HS nx - HS ý Tự học Luyện viết tả nghe viết: Chuyện lớp I Mục tiêu: Giúp HS - Viết tả nghe viết “ chguyện lớp khổ 1( hsy mỹ Huyền GV đọc đánh vần em viết chưa...
 • 9
 • 109
 • 2

Giáo án lớp 1 CKTKN tuần 30 (mới)

Giáo án lớp 1 CKTKN tuần 30 (mới)
... phộp tớnh ó hc 15 dựng dy hc: Hoạt động gv Kim tra bi c : 5' - Gi hc sinh tr li cõu hi bi v sgk /16 1 - Nhn xột - Ghi im Bi mi: *M bi - Gii thiu bi Hng1 ễn cng tr khụng nh pv 10 0 Bi1: Tớnh nhm - ... thiu thờm lch treo tng Thứ sáu ngày tháng năm 2 010 Chớnh t Tiết 12 : mèo học Mc tiờu: - Nhỡn sỏch hoc bng, chộp li ỳng dũng u bi th Mốo i hc: 24 ch khong 10 15 phỳt - in ỳng ch r, d, gi; in, iờn ... bi p nht - Trỡnh by v theo t Chớnh t Tiết 11 :chuyện lớp 1. Mc tiờu: Nhỡn sỏch hoc nhỡn bng chộp li v trỡnh by ỳng kh th cui bi Chuyn lp: 20 ch khong 10 phỳt - in ỳng cỏc vn: uụt, uục ch c, k...
 • 16
 • 191
 • 0

Xem thêm