Tiếng anh Đề thi thử đại học 3 trường Ba Đình (TH) Nguyễn Huệ Trần Nhân Tông

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 1: MÔN HÓA- THPT Lý Nhân Tông doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 1: MÔN HÓA- THPT Lý Nhân Tông doc
... Al(OH)3 , Al2O3 , Na2CO3 D Pb(OH)2 , ZnO ,Fe2O3 Trang 4/5 - Mã đề thi 134 - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 134 ... đậm đặc C dung dịch NaOH đặc D CaO Câu 23: Chia m gam Al thành hai phần nhau: - Phần tác dụng với lượng dư dung dịch HCl , sinh x mol khí H2; Trang 2/5 - Mã đề thi 134 - Phần hai tác dụng với ... khuấy , thu dung dịch có pH = Hỏi x bao nhiêu? A 100ml B 1000ml C 99 ml D 990ml Trang 3/5 - Mã đề thi 134 Câu 38: Cho phản ứng sau : (1) Cu(NO3 )2 (4) NH3 Cl2 t0 t0 t0 (2) NH4 NO2 (5) NH4Cl t0...
 • 5
 • 202
 • 0

đề thi thử đại học môn sinh năm 2010 chuyên nguyễn huệ đề 1

đề thi thử đại học môn sinh năm 2010 chuyên nguyễn huệ đề 1
... lệch bội dạng 2n + tạo kiểu giao tử có sức sống với tỉ lệ 1A : 1a : 1a1 : 1Aa : 1Aa1 : 1aa1 có kiểu gen sau ? A Aaa1 B AAa1 C Aaa D aaa1 Câu 19 : Một quần thể thực vật cách li có tần số kiểu gen 0,375AA:0,250Aa:0,375 ... kiểu gen xuất từ phép lai Aaaa x Aaaa A 1AAaa : 2Aaaa : 1aaaa B 1AAAA : 8AAAa : 18 AAaa: 8Aaaa: 1aaaa C 1AAAa : 5AAaa : 5Aaaa: 1aaaa D 1AAaa : 4Aaaa : 1aaaa Câu 29: Trong phương thức hình thành ... phần sinh vật thải dạng chất tiết Trang 2/6 - Mã đề thi 611 phần bị tiêu hao dạng hô hấp sinh vật Đáp án A 1, 3,4 B 1, 2,4 C 1, 2,3 D 2,3,4 Câu 21: Đặc điểm sau mã di truyền? A Mã di truyền đọc cách...
 • 6
 • 164
 • 0

đề thi thử đại học môn sinh năm 2010 chuyên nguyễn huệ

đề thi thử đại học môn sinh năm 2010 chuyên nguyễn huệ
... trị vào kỉ, đại sau đây? A Kỉ Jura đại Trung sinh B Kỉ Đệ tam đại Tân sinh C Kỉ Cacbon đại Cổ sinh D Kỉ Tam điệp đại Trung sinh Trang 3/6 - Mã đề thi 109 Câu 32: Nhận xét sau không so sánh khác ... tự nhiên, tất thức ăn cho sinh vật cung cấp bên hệ sinh thái hệ sinh thái nhân tạo thức ăn người cung cấp có phần sản lượng sinh vật thu hoạch mang hệ sinh thái C Hệ sinh thái tự nhiên nhân tạo ... hại Sơ đồ biểu diễn cho mối quan hệ A kí sinh sinh vật ăn sinh vật khác B kí sinh ức chế cảm nhiễm C cạnh tranh vật ăn thịt – mồi D cộng sinh, hợp tác hội sinh Câu 35: Trong tế bào thể người bình...
 • 6
 • 167
 • 0

Tuyển chọn một số đề thi tiếng anh luyện thi thử đại học 2013

Tuyển chọn một số đề thi tiếng anh luyện thi thử đại học 2013
... NGỮ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2013 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 06 trang) Mã đề 145 Họ, tên thí sinh: Số ... 10B 20C 30B 40D 50C 60D 70D 80B SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - 2013 Khối D : môn Anh văn Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the ... take an entrance exam this year A Perhaps we don't have to take an entrance exam this year B We must take an entrance exam this year C We mightn't take an entrance exam this year D It is very...
 • 18
 • 400
 • 4

Đề thi thử số 16 môn tiếng anh, kỳ thi thử đại học năm 2010 doc

Đề thi thử số 16 môn tiếng anh, kỳ thi thử đại học năm 2010 doc
... to do…… shopping Do you want anything ? 3,Can you keep…….secret ? I’m getting married 4,He got……sack because he was caught stealing money 5,It isn’t easy, but I think we are making… progress 6,I ... take……opportunity to visit the Louvre The end ! Key 16 Question 1-b 2-b 3-c 4-a bequeath [bi’kwi:ð] ®Ó l¹i (b»ng chóc th ) 5-b philanthropist [fi’lænθrəpi] lòng bác ái, từ thi n administer cung cấp, thực endow ... administer cung cấp, thực endow [in’dau ] dâng vốn cho(một tổ chức), cho tiền nominate định, thức đề nghị đề lại officiate [ə’fi∫ieit] làm nhiệm vụ, làm bổn phận, hành lễ symphony [‘simfəni] nhạc giao...
 • 24
 • 203
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO Môn thi: Tiếng Anh docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO Môn thi: Tiếng Anh docx
... take an entrance exam this year A Perhaps we don’t have to take an entrance exam this year B We mustn’t take an entrance exam this year C We mightn’t take an entrance exam this year D It is very ... about it 69 The only thing they didn’t steal was the television A They only stole the television B They stole everything in the house, including the television C They took everything except for the ... television D The television was the only thing that was stolen 70 This conference wouldn’t have been possible without your organization A Had you not organized this conference, it wouldn’t be possible...
 • 4
 • 2,906
 • 10

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 3 môn anh

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 3 môn anh
... _ this year as a result of the good weather A doubled B doubles C have doubled D has doubled 38 I wish Janet _ to the meeting this afternoon A could come B can come C came D will come 39 ... anyone recognised her A almost B not C hardly D nearly 33 John is going to get _ Lisa A marry with B marry to C married with D married to 34 The university is proud of their students, earn ... that D whom 35 He jumped into the river with _ clothes on A all his B his whole C the whole D his all 36 That wasnt a true story I just _ it up A put B made C got D did 37 The number...
 • 5
 • 156
 • 0

Đề thi thử đại học 3

Đề thi thử đại học 3
... kớnh R1 = 13 (C2) cú tõm I2(6; 0), bỏn kớnh R2 = Giao im A(2; 3) Gi s d: a( x - 2) + b( y - 3) = (a2 + b2 0) Gi d1 = d (O, d ), d2 = d (I , d ) Trn S Tựng 2 (6 a - a - 3b)2 2 T gi thit, ta suy ... - d1 = R2 - d2 d2 - d1 = 12 a2 + b2 - (-2 a - 3b)2 a2 + b2 = 12 ộb = b2 + 3ab = b = -3a ã Vi b = 0: Chn a = ị Phng trỡnh d: x - = ã Vi b = 3a: Chn a = 1, b = ị Phng trỡnh d: x - y + = x ... c M (3; 0) ị MI = ị AB = ị AD = 2 Phng trỡnh AD: x + y - = Gi s A(a; a) (vi a < 3) Ta cú AM = a = ị A(2; 1) T ú suy ra: D(4; 1), B(5; 4), C(7; 2) 2) iu kin: x > BPT log3 x - x + + log3 x...
 • 3
 • 327
 • 0

de thi thu dai hoc 3

de thi thu dai hoc 3
... other planet Câu 33 : This passage would be of most interest to A students of anthropology B geologists C mathematicians D amateur astronomers Câu 34 : It can be inferred from this passage that ... Page 7/28/20 13 Câu 72: In the kitchen there is a… table A beautiful large round wooden C wooden round large beautiful B large beautiful wooden round D round large wooden beautiful Câu 73: ….Peter ... important thing, though, is to (49)….started Who knows what you (50)……find? Câu 36 : A pushed B attracted C fetched D brought Câu 37 : A lay B make C put D find Câu 38 : A fairly B greatly C mostly D widely...
 • 5
 • 392
 • 0

Đề thi thử Đại học 3

Đề thi thử Đại học 3
... Đất nước Nguyễn Khoa Điềm để thấy mối quan hệ biện chứng cá nhân với đất nước: Trong anh em hôm Đều có phần Đất Nước Khi hai đứa cầm tay Đất Nước hài hòa nồng thắm Khi cầm tay người Đất Nước vẹn ... cao, Tập hai, tr 117, NXB Giáo dục - 2008) ─── Hết ─── Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: ...
 • 2
 • 99
 • 0

đề thi thử đại học 3

đề thi thử đại học 3
... LỊCH ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 13. 3.H Cho đoạn mạch RLC: R = 100(Ω), C = −4 10 (F) Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = 200sin100πt (V) Thay π đổi L để công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại, ... m B 0,4 µ m; 0,48 µ m C 0, 53 µ m; 0,44 µ m D Một đáp số khác 38 .7.B Phát biểu sau SAI nói phép phân tích quang phổ? G.V: NGUYỄN MINH LỊCH ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC A Phép phân tích quang ... mặt bên với góc tới i1 = 450 Các góc r1; r2; i2 nhận giá trò giá trò sau? A 30 0; 30 0 450 B 30 0; 450 30 0 C 450; 30 0 30 0 D Kết khác 29.5.V Cho hệ hai thấu kính L1 L2 có trục L1 thấu kính hội tụ...
 • 4
 • 90
 • 0

TRƯỜNG THPT TÂN THỤY ANH - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011- Môn thi: TOÁN HỌC pptx

TRƯỜNG THPT TÂN THỤY ANH - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011- Môn thi: TOÁN HỌC pptx
... 0,25 b ; S bin thi n Tớnh n iu Nhỏnh vụ cc x - y' + + 0 - 0,25 + j y + - o c ; th : + Ly thờm im + V ỳng hng lừm v v bng mc cựng mu mc vi phn trỡnh by 0,25 -1 5 -1 0 -5 -2 -4 -6 -8 10 15 0,25 ... kỳ thi thử đại học năm 2011 Mụn Toỏn : Thời gian làm 180 phút Trường thpt tây thụy anh P N Cõ í Ni dung u I Kho sỏt s bin thi n v v th hm s m = Vi m = ta c ... d2 cú pt 2x y - z + = 0,25 + Tỡm c giao ca d2 vi mp(Q) l H (-1 ;0 ;1) 0,25 im i xng M ca M qua d2 l M (-3 ;-2 ;-1 ) 2.Tỡm A d1; B d cho AB ngn nht Gi A(t;t;2t) v B (-1 -2 t1 ;-t1 ;1+t1) AB ngn...
 • 8
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 3 tr đề thi thử đại học lần5 trường thpt chuyên bắc ninh năm học 2013 2014 môn toán khối abooh đề thi thử đại học 3 miền bắc trung nam môn ngữ vănđề thi thử đại học của trường đại học sư phạmđề thi thử đại học của trường chuyên amsterdamđề thi thử đại học của trường đại học sư phạm 2014đề thi thử đại học của trường đại học sư phạm 2013đề thi thử đại học của trường amsterdamđề thi thử đại học của trường chuyên thái bìnhđề thi thử đại học của trường amsterdam 2013đề thi thử đại học của trường amsterdam năm 2013đề thi thử đại học các trường chuyên 2013đề thi thử đại học của trường lương thế vinhđề thi thử đại học của trường đại học vinhđề thi thử đại học của trường chuyên đại học vinhđề thi thử đại học của trường chuyên vinhQuyết định 03 2016 QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 3153 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 2443 QĐ-UBND năm 2016 về Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuQuyết định 1154 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 34 2016 QĐ-UBND về quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016Quyết định 2434 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020Tổng hợp 33 câu vận dụng cao hay File word có đáp ánQuyết định số 14073 QĐ-BCT về việc đình chỉ tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơQuyết định 2223 QĐ-BTNMT về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trườngQuyết định 141 QĐ-TCTK phê duyệt kế hoạch đào tạo công chức, viên chức 2015-2020Phương trình Oxyz HỆ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN OXYZ CƠ BẢN 182 BTTN ( Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải)Đề thi thử giữa kỳ Toán lớp 12 hayQuyết định 6518 QĐ-STC về bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tàu, thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao tại Hà NộiQuyết định 2070 QĐ-BTP về Đề án hỗ trợ trẻ em VN được giải quyết cho làm con nuôi ở nước ngoài tìm về cội nguồnQuyết định 2765 QĐ-BTC về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 36a NQ-CP về Chính phủ điện tửBảng giá đất tỉnh Phú Thọ áp dụng từ năm 2015 đến 2019Bảng giá đất tỉnh Khánh Hòa áp dụng từ năm 2015 đến 2019Bảng giá đất tỉnh Cà Mau áp dụng từ năm 2015Bảng giá đất tỉnh Đồng Tháp áp dụng 05 năm (2015-2019)Quyết định 693 QĐ-TCTS-NTTS về việc công nhận các sản phẩm thức ăn thủy sản sản xuất trong nước được phép lưu hành