Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái cây thủy xương bồ lá to (acorus macrospadiceus (yamam ) f n wei y k li, 1985 ) làm cơ sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên phia oắc – phia đén tỉnh cao

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái hài mạng đỏ tía làm sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn phia oắc phia đén tỉnh cao bằng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái hài mạng đỏ tía làm cơ sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn phia oắc  phia đén tỉnh cao bằng
... tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh thái Hài mạng đỏ tía (Paphiopedilum micranthum T Tang et F T Wang, 1951) làm sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý khu bảo tồn Phia Oắc - Phia Đén tỉnh Cao Bằng ... nghiệp Nghiên cứu số đặc điểm sinh thái Hài Mạng đỏ tía (Paphiopedilum micranthum T Tang et F T Wang, 1951) làm sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý khu bảo tồn Phia Oắc Phia Đén tỉnh Cao Bằng ... điểm bật hình thái Hài mạng đỏ tía 3.3.4 Một số đặc điểm sinh thái loài - Độ tàn che nơi Hài mạng đỏ tía phân bố -Tổ thành tầng cao -Đặc điểm tái sinh Hài mạng đỏ tía - Đặc điểm bụi nơi Hài mạng...
 • 62
 • 236
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây bát giác liên làm sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên phia oắc phia đén tỉnh cao bằng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây bát giác liên làm cơ sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên phia oắc  phia đén  tỉnh cao bằng
... số đặc điểm sinh học loài Bát giác liên (Podophyllum tonkinense Gagnep) làm sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén - tỉnh Cao Bằng Sau thời gian nghiên ... số đặc điểm sinh học loài Bát giác liên (Podophyllum tonkinense Gagnep) làm sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén - tỉnh Cao Bằng Sau thời gian nghiên ... thái bảo tồn nguồn gen quý, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh học loài Bát Giác Liên (Podophyllum tonkinense Gagnep) làm sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý khu bảo tồn thiên nhiên...
 • 62
 • 370
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Pơ mu làm sở cho việc bảo tồn loài tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phia O ắc Phia Đén tỉnh Cao Bằng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Pơ mu làm cơ sở cho việc bảo tồn loài tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phia O ắc – Phia Đén tỉnh Cao Bằng
... C IM SINH HC LOI CY P MU (FOKIENIA HODGINSII (DUNN) A HENRY ET THOMAS, 1991.) LM C S CHO VIC BO TN LOI TI KHU BO TN THIấN NHIấN PHIA OC PHIA ẫN TNH CAO BNG KHểA LUN TT NGHIP I HC H o to Chuyờn ... cu Loi cõy P mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A Henry et Thomas,1991.) ti khu bo tn Phia Oc Phia ộn tnh Cao Bng 3.2 Phm vi thi gian nghiờn cu 3.2.1.a im tin hnh nghiờn cu Khu bo tn Phia Oc Phia ... phn Thc vt Khu bo tn thiờn nhiờn Phia Oc - Phia ộn Ngnh thc vt S h TV S chi TV S loi TV Khuyt lỏ thụng (Psilotophyta) 1 Thụng t (Lycopodiophyta) Mc tc (Equisetophyta) 1 Dng x (Polypodiophyta) 30...
 • 57
 • 600
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu một s ố đặc điểm sinh học loài cây pơ mu (fokienia hodginsii (dunn) a henry et thomas, 1991 ) làm sở cho việc bảo tồn loài tại khu bảo tồn thiên nhiên phia o ắc phia đén tỉnh cao bằng

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu một s ố đặc điểm sinh học loài cây pơ mu (fokienia hodginsii (dunn) a henry et thomas, 1991 ) làm cơ sở cho việc bảo tồn loài tại khu bảo tồn thiên nhiên phia o ắc – phia đén tỉnh cao bằng
... “NGHIÊN CỨU MỘT S ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC LOÀI CÂY PƠ MU (FOKIENIA HODGINSII (DUNN) A HENRY ET THOMAS, 1991. ) LÀM CƠ S CHO VIỆC B O TỒN LOÀI TẠI KHU B O TỒN THIÊN NHIÊN PHIA O C - PHIA ĐÉN TỈNH CAO ... nhằm: Nghiên cứu s đặc điểm sinh học loài mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A Henry et thomas, 199 1) làm s cho việc b o tồn loài Khu b o tồn thiên nhiên Phia O c - Phia Đén tỉnh Cao Bằng 1.2 ... nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu s đặc điểm sinh học loài mu (Fokỉen a hodginsii (Dunn) A Henry et Thomas, 1991. ) làm s cho việc b o tồn loài Khu b o tồn thiên nhiên Phia O c - Phia Đén tỉnh...
 • 52
 • 156
 • 0

Nghiên cứu một vài đặc điểm sinh học của rickettsia like bacteria (RLB) ở tôm hùm bông (panulirus ornatus fabricius, 1798)

Nghiên cứu một vài đặc điểm sinh học của rickettsia like bacteria (RLB) ở tôm hùm bông (panulirus ornatus fabricius, 1798)
... c a Rickettsia- like tôm hùm (Panulirus ornatus Fabricius, 1798) M c tiêu c a tài nh m xác nh c i m hình thái, kích thư c c a ch ng RLB tôm hùm bi t c s phân b c a chúng th c ăn nuôi tôm Nghiên ... s h p h i (Hình 3.1) A - Tôm hùm kh e Nha trang - Khánh Hòa B - Tôm hùm b b nh s a thu Khánh Hòa Hình 3.1: Hình tôm hùm máu tôm hùm kh e m nh (A); Hình tôm hùm máu tôm hùm b b nh s a (B) 3.1.2 ... Hình 2.2: Sơ kh i n i dung nghiên c u 38 Hình 3.1: Hình tôm hùm máu tôm hùm kh e m nh (A); Hình tôm hùm máu tôm hùm b b nh s a (B) 41 Hình 3.2: Th c ăn tôm hùm c bán t i ch Ba Ngòi...
 • 79
 • 389
 • 2

nghiên cứu một vài đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá sọc ngựa danio rerio (f.hamilton, 1822) nuôi tại khánh hòa

nghiên cứu một vài đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá sọc ngựa danio rerio (f.hamilton, 1822) nuôi tại khánh hòa
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÊ THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN VÀ THỬ NGHIỆM SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ SỌC NGỰA Danio rerio (F.HAMILTON, 1822) NUÔI TẠI KHÁNH HÒA ... nghiên cứu 2.4.1 Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu 18 Nghiên cứu vài đặc điểm sinh học sinh sản thử nghiệm sản xuất nhân tạo sọc ngựa Danio rerio (Hamilton, 1822) nuôi Khánh Hòa Đặc điểm sinh học sinh ... nhân tạo Danio rerio  Mục tiêu đề tài: - Xác định số đặc điểm sinh học sinh sản sọc ngựa Danio rerio nuôi Khánh Hòa Hòa Nắm quy trình sinh sản nhân tạo sọc ngựa Danio rerio nuôi Khánh...
 • 60
 • 459
 • 2

Nghiên cứu một số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học sự tham gia của cộng đồng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, tỉnh Đăk Nông

Nghiên cứu một số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học có sự tham gia của cộng đồng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, tỉnh Đăk Nông
... đề tài "Nghiên cứu số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tham gia cộng đồng Khu bảo tồn thiên nhiên Đùng, tỉnh Đăk Nông thực 4 CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu ... BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - LÊ QUANG DẦN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÀ ĐÙNG, ... ) (4) Các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tham gia cộng đồng địa phương Khu BTTN Đùng 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Quan điểm cách tiếp cận đề tài - Bảo tồn đa dạng sinh học nhiệm...
 • 154
 • 718
 • 5

Nghiên cứu thành phần, đặc điểm hình tháisinh vật học của một số loài bọ trĩ hại rau gia vị tiềm năng xuất khẩu tại hà nội

Nghiên cứu thành phần, đặc điểm hình thái và sinh vật học của một số loài bọ trĩ hại rau gia vị có tiềm năng xuất khẩu tại hà nội
... b tr h i m t s lo i rau gia v : rau hỳng qu , rau tớa tụ, rau kinh gi i - Ph m vi nghiờn c u: Thnh ph n, ủ c ủi m hỡnh thỏi, sinh v t h c c a m t s loi b tr ch y u h i rau gia v cú ti m nng xu ... vựng s n xu t rau an ton v vo khai thỏc cú hi u qu c s s ch , bao gúi v tiờu th rau gia v ủ t tiờu chu n v sinh an ton th c ph m ủ u tiờn t i Th ủụ Cỏc s n ph m rau c qu an ton v rau gia v c a ụng ... loi b tr h i ch y u trờn m t s lo i rau gia v (rau hỳng qu , rau tớa tụ, rau kinh gi i) - V t li u nghiờn c u: ủ nghiờn c u ủ c ủi m hỡnh thỏi b tr h i rau gia v v thiờn ủ ch c a chỳng, chỳng...
 • 103
 • 443
 • 1

nghiên cứu thành phần, đặc điểm hình tháisinh vật học của một số loài bọ trĩ hại rau gia vị tiềm năng xuất khẩu tại lạng sơn

nghiên cứu thành phần, đặc điểm hình thái và sinh vật học của một số loài bọ trĩ hại rau gia vị có tiềm năng xuất khẩu tại lạng sơn
... cú c s trng rau quy mụ ln gm hp tỏc xó rau N Chuụng, R Phi, Qung Hng c cp giy chng nhn iu kin sn xut, s ch rau an ton Rau c trng gm nhúm chớnh: Rau n lỏ, rau n qu, rau n c v rau gia v, ú, trung ... lng 11.855,067 tn Rau gia v ó c trng t rt lõu nc ta, nhiờn sn xut rau gia v theo hng trung, hng húa mi c phỏt trin cỏc vựng trng rau ln H Ni v ngoi thnh cú mt s vựng trng rau gia v ni ting nh ... cụng vựng sn xut rau an ton v a vo khai thỏc cú hiu qu c s s ch, bao gúi v tiờu th rau gia v t tiờu chun v sinh an ton thc phm u tiờn ti Th ụ Cỏc sn phm rau c qu an ton v rau gia v ca ụng D ó...
 • 76
 • 320
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ CHỦNG GIỐNG NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) NUÔI TRỒNG Ở THỪA THIÊN HUẾ " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... điều kiện sinh thái địa phương Nghiên cứu nhằm so sánh số đặc điểm sinh học suất giống nấm linh chi nuôi trồng huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm chọn giống nấm có khả sinh trưởng, phát ... có suất cao so với chủng giống lại 3.4 Năng suất chủng giống nấm linh chi Đối với nấm linh chi, suất chịu ảnh hưởng mạnh mẽ đường kính tán, độ dày tán, chi u cao đường kính tán Qua trình nghiên ... chủng nấm chất (96,5 % mùn cưa cao su + % bột ngô + 1,5 % cám gạo) TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Anh Nghiên cứu họ nấm linh chi (Ganodermataceae Donk) Thừa Thiên Huế Báo cáo khoa học Hội nghị sinh học...
 • 8
 • 340
 • 2

Nghiên cứu khoa học " ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI GIẢI PHẪU CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP LAI KHÁC LOÀI Ở TRÀM (MELALEUCA SPECIES) TRỒNG KHẢO NGHIỆM TRÊN VÙNG ĐẤT LẦY, NGẬP NƯỚC THEO MÙA TẠI GIA VIỄN - NINH BÌNH " docx

Nghiên cứu khoa học
... ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI GIẢI PHẪU LÁ CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP LAI KHÁC LOÀI TRÀM (MELALEUCA SPECIES) TRỒNG KHẢO NGHIỆM TRÊN VÙNG ĐẤT LẦY, NGẬP NƯỚC THEO MÙA TẠI GIA VIỄN - NINH BÌNH Hoàng Vũ ... nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu lai F1 nhằm xác định khác biệt với bố mẹ lai khác loài cần thiết quan trọng khảo nghiệm giống lai rừng Dưới kết nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu số tổ ... Đại học Lâm nghiệp Phạm Đức Tuấn Cục Lâm nghiệp TÓM TẮT Nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu nội dung thiếu hầu hết nghiên cứu lai giống rừng Kết nghiên cứu số tổ hợp tràm lai F1 Gia Viễn, ...
 • 7
 • 393
 • 1

nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh tháiđặc điểm tái sinh tự nhiên của loài cây bách vàng tại xã ca thành, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng làm sở cho việc bảo tồn và phát triển loài

nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái và đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài cây bách vàng tại xã ca thành, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển loài
... Nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Bách vàng (Xanthocyparis vietnamensis Fajon & Hiep) Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng làm cở sở cho việc bảo ... bảo tồn phát triển loài Mục tiêu nghiên cứu - Xác định địa điểm phân bố loài Bách vàng khu vực nghiên cứu; - Xác định số đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Bách vàng; - Tìm hiểu số đặc điểm sinh ... nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái học tái sinh tự nhiên Bách vàng (Callitropsis vietnamensis Fajon & Hiệp) trạng thái rừng Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng Thời gian nghiên cứu...
 • 75
 • 590
 • 0

Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học và biện pháp phòng trừ loài mối gây hại chính đối với rừng trồng bạch đàn, keo ở một số tỉnh miền núi phía bắc việt nam

Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học và biện pháp phòng trừ loài mối gây hại chính đối với rừng trồng bạch đàn, keo ở một số tỉnh miền núi phía bắc việt nam
... tiêu nghiên cứu Nghiên cứu mối gây hại rừng trồng bạch đàn, keo số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam đề xuất biện pháp phòng trừ chúng hợp lý, thân thiện môi trường 2.2 Đối tượng nghiên cứu - Các loài ... thuộc số tỉnh miền Bắc Việt Nam - Nghiên cứu hiệu phòng chống mối hại rừng trồng bạch đàn, keo trồng biện pháp lâm sinh, sinh học hóa học Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN Ý nghĩa khoa học ... sinh học, sinh thái học loài mối gây hại rừng bạch đàn, keo làm sở khoa học cho việc lựa chọn biện pháp phòng chống mối đạt hiệu cao Ý nghĩa thực tiễn - Nghiên cứu biện pháp phòng chống mối hại rừng...
 • 24
 • 293
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây Thông đỏ Nam (Taxus wallichiana Zucc) làm sở cho việc bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc Phia Đén huyện Nguyên B

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây Thông đỏ Nam (Taxus wallichiana Zucc) làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén huyện Nguyên B
... cứu < /b> đề tài: Nghiên < /b> cứu < /b> số < /b> đặc < /b> điểm < /b> sinh < /b> học < /b> loài < /b> Thông < /b> đỏ < /b> Nam < /b> (Taxus < /b> wallichiana < /b> Zucc) < /b> làm < /b> sở < /b> cho < /b> việc < /b> b o < /b> tồn < /b> phát < /b> triển < /b> nguồn < /b> gen < /b> thực < /b> vật < /b> quý < /b> khu < /b> b o < /b> tồn < /b> thiên < /b> nhiên < /b> Phia < /b> Oắc < /b> < /b> Phia < /b> Đén huyện < /b> ... wallichiana < /b> Zucc làm < /b> sở < /b> cho < /b> việc < /b> b o < /b> tồn < /b> phát < /b> triển < /b> nguồn < /b> gen < /b> thực < /b> vật < /b> quý < /b> khu < /b> b o < /b> tồn < /b> thiên < /b> nhiên < /b> Phia < /b> Oắc < /b> - Phia < /b> Đén huyện < /b> Nguyên < /b> B nh - tỉnh Cao B ng" làm < /b> sở < /b> cho < /b> việc < /b> b o < /b> tồn < /b> nhân rộng loài < /b> 1.2 Mục ... đề tài nghiên < /b> cứu < /b> sở < /b> cho < /b> việc < /b> b o < /b> tồn < /b> nhân rộng loài < /b> Thông < /b> đỏ < /b> Nam < /b> 1.4.2 Ý nghĩa thực < /b> tiễn - Kết nghiên < /b> cứu < /b> đề tài sở < /b> cho < /b> việc < /b> xây dựng biện pháp b o < /b> tồn < /b> phát < /b> triển < /b> Thông < /b> đỏ < /b> Nam < /b> khu < /b> b o < /b> tồn < /b> cách...
 • 79
 • 426
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm sinh học loài cây pơ mu fokienia hodgisii làm cơ sở cho việc bảo tồn loài tại kbt thiên nhiên phe oắc phe đén cao bằngnghiên cứu một số biện pháp đề phòng chấn thương khớp gối cho học sinh trường thpt thiệu hóa trong quá trình tập luyện và thi đấu môn võ vovinamnghiên cứu một số phản ứng hạt nhân cần thiết cho thiên văn họcnghiên cứu một số biến chứng ở bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp tại bệnh viện đa khoa củ chinghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính ipnghiên cứu một số chế độ bảo hiểm xã hội đáp ứng mục tiêu phát triển bhxh trong giai đoạn tớinghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnnghiên cứu một số đặc điểm hình thái sinh học sinh thái học và biện pháp phòng trừ ngài gạo corcyra cephalonicanghiên cứu một số đặc điểm về hình thái thể lực sinh viên trường đại học đà nẵngnghiên cứu một số đặc điểm hình thái thể lực của sinh viên trường đại họcnghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái và biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa nilaparvata lugens stal có hiệu quả tại thủ thừa long annghiên cứu một số đặc điểm hình thái đặc tính sinh học xác định các biovar của loài vi khuẩn ralstonia solanacearummột số đặc điểm sinh thái ở nơi nghiên cứukết quả nghiên cứu một số đặc điẻm sinh lý sinh thái của cây chò chỉnghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh thái của cây huỷnh và cây giổi xanh làm cơ sở xây dựng các giải pháp kỹ thuật gây trồngbai giang may cong cuGIẢI PHẨU SINH LÍ VẬT NUÔIPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨALuận án tiến sĩ kinh tế giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh tây bắc việt namCông nghệ Sản xuất izo octanSản xuất nhiên liệu sạchTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảTìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2Hướng dẫn Map xtreme NTCấu hình FTP trên linuxĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải DươngMapXtreme2004 rel61 dev suppkế hoạch EMarketing cho ý tưởng kinh doanh bánh online GreenCakePhương pháp phổ hấp thụ phân tửLẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCQuản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh