Tổ chức trần thuật trong tiểu thuyết thoạt kỳ thủy của nguyễn bình phương

Khoá luận tốt nghiệp tổ chức trần thuật trong tiểu thuyết thoạt kỳ thủy của nguyễn bình phương

Khoá luận tốt nghiệp tổ chức trần thuật trong tiểu thuyết thoạt kỳ thủy của nguyễn bình phương
... lí luận đó, vào tìm hiểu cụ đặc sắc tổ chức trần thuật tiểu thuyết T h o t k ỳ t h ủ y Nguyễn Bình Phương Chương NGƯỜI KẺ CHUYỆN VÀ ĐIẺM NHÌN TRẦN THUẬT TRONG TIẺU THUYÉT THOẠT KỲ THỦY CỦA NGUYỄN ... Nguyễn Bình Phương Điều cho thấy ảnh hưởng đậm nét Nguyễn Bình Phương văn học đương đại 1.2.2 Tình hình nghiên cứu tiểu thuyết Thoạt kỳ thủy Nguyễn Bình Phương Là số tiểu thuyết tiêu biếu Nguyễn ... chung trần thuật học Chương 2: Người kể chuyện điểm nhìn trần thuật tiểu thuyết T h o t k ỳ t h ủ y Nguyễn Bình Phương Chương 3: Phương thức kĩ thuật trần thuật tiểu thuyết T h o t k ỳ t h ủ y Nguyễn...
 • 65
 • 290
 • 0

thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết thoạt kỳ thủy của nguyễn bình phương

thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết thoạt kỳ thủy của nguyễn bình phương
... gian nghệ thuật Thoạt kỳ thủy 36 Chƣơng NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT THOẠT KỲ THỦY CỦA NGUYỄN BÌNH PHƢƠNG 39 3.1 Ngôn ngữ nghệ thuật tiểu thuyết 39 3.2 Ngôn ngữ tiểu thuyết ... Nguyễn Bình Phƣơng Chƣơng 2: Thời gian không gian nghệ thuật tiểu thuyết Thoạt kỳ thủy Nguyễn Bình Phƣơng Chƣơng 3: Ngôn ngữ nghệ thuật Thoạt kỳ thủy Nguyễn Bình Phƣơng NỘI DUNG Chƣơng THẾ GIỚI ... NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT THOẠT KỲ THỦY CỦA NGUYỄN BÌNH PHƢƠNG 3.1 Ngôn ngữ nghệ thuật tiểu thuyết Văn chƣơng nghệ thuật ngôn từ Có lẽ mà ngôn ngữ có vai trò quan trọng văn học nói chung tiểu...
 • 56
 • 360
 • 1

Ngôn ngữ nhân vật người điên trong tiểu thuyết thoạt kỳ thủy của nguyễn bình phương

Ngôn ngữ nhân vật người điên trong tiểu thuyết thoạt kỳ thủy của nguyễn bình phương
... thần nhân vật Trong tiểu thuyết Thoạt kỳ thủy, ngôn ngữ nhân vật người điên tồn hai dạng chính: ngôn ngữ đối thoại ngôn ngữ độc thoại 2.2.1 Ngôn ngữ đối thoại Đối thoại lời đối đáp nhân vật Đây ... đủ, sâu sắc 2.2 Ngôn ngữ nhân vật người điên Với tư cách hành vi tự biểu đạt thân nhân vật, ngôn ngữ nhân vật tác phẩm Nguyễn Bình Phương cá thể hóa cao độ mang đặc trưng riêng Đây phương tiện quan ... biết người điên nghĩ gì? Đâu lôgic ngôn ngữ họ? Tác giả có khả đưa người đọc bước vào giới nội tâm điên loạn đường nghệ thuật? Nguyễn Bình Phương trả lời câu hỏi tiểu thuyết ngắn mình: Thoạt kỳ thủy...
 • 8
 • 1,248
 • 0

Tổ chức trần thuật trong tiểu thuyết giàn thiêu của võ thị hảo

Tổ chức trần thuật trong tiểu thuyết giàn thiêu của võ thị hảo
... im nhỡn t ngoi vo trong, vy tõm lớ nhõn vt c hin mt cỏch t nhiờn, th gii nhõn vt mang i sng ni tõm phong phỳ v sõu sc Phạm Thị Thanh Nga 40 K32A Ngữ Văn Khoá luận tốt nghiệp Trong sut ton b tỏc ... cha cao quan im ca cỏc nh nghiờn cu Trong phm vi ca mt khoỏ lun tt nghip, chỳng tụi ch xin trớch dn mt s nh ngha c coi l tiờu biu v c nhiu ngi quan tõm hn c Trong cun T in thut ng hc cỏc nh nghiờn ... li núi trc tip ca cỏc nhõn vt [2 - Tr 324] Trong bi V vic m mụn trn thut hc ngnh nghiờn cu hc Vit Nam, tỏc gi Li Nguyờn n li khng nh: Thc cht hot Phạm Thị Thanh Nga 12 K32A Ngữ Văn Khoá luận tốt...
 • 77
 • 236
 • 0

Luận văn ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết hồ quí ly của nguyễn xuân khánh luận văn thạc sỹ ngữ văn

Luận văn ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết hồ quí ly của nguyễn xuân khánh luận văn thạc sỹ ngữ văn
... trần thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Chương Các bình diện ngôn ngữ lời trần thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly 11 Chương TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VÀ NGÔN NGỮ TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ 1.1 Tiểu thuyết ... nghiên cứu Luận văn tập trung sâu tìm hiểu ngôn ngữ trần thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Nguyễn Xuân Khánh với phương diện bản: điểm nhìn trần thuật, đan cài lớp ngôn ngữ đặc điểm ngôn ngữ trần thuật ... lí thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu Đó thể loại tiểu thuyết, tiểu thuyết lịch sử, ngôn ngữ tiểu thuyết, ngôn ngữ tiểu thuyết lịch sử, ngôn ngữ trần thuật tiểu thuyết Đây khái niệm luận...
 • 97
 • 837
 • 3

Ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết Hồ Quí Ly của Nguyễn Xuân Khánh

Ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết Hồ Quí Ly của Nguyễn Xuân Khánh
... 1: Tiểu thuyết lịch sử ngôn ngữ trần thuật tiểu thuyết lịch sử Chương Các kiểu lời trần thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Chương Các bình diện ngôn ngữ lời trần thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Chương TIỂU ... sâu tìm hiểu ngôn ngữ trần thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Nguyễn Xuân Khánh với phương diện bản: điểm nhìn trần thuật, đan cài lớp ngôn ngữ đặc điểm ngôn ngữ trần thuật thể cấp độ ngôn từ tác phầm ... BÌNH DIỆN NGÔN NGỮ TRONG LỜI TRẦN THUẬT CỦA TIỂU THUYẾT HỒ QUÝ LY 55 3.1 Đặc điểm từ ngữ lời trần thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly 55 3.1.1 Lớp từ ngữ thi ca 61 3.1.2 Lớp từ ngữ hội...
 • 94
 • 241
 • 0

Nhân vật người điên trong tiểu thuyết âm thanh và cuồng nộ của w faulkner và thoạt kỳ thủy của nguyễn bình phương

Nhân vật người điên trong tiểu thuyết âm thanh và cuồng nộ của w faulkner và thoạt kỳ thủy của nguyễn bình phương
... với Âm cuồng nộ Thoạt kỳ thủy, họ gặp việc đưa người điên trở thành hình tượng trung tâm văn học Hình tượng người điên Âm cuồng nộ W Faulkner hình tượng người điên Thoạt kỳ thủy Nguyễn Bình Phương ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN - VŨ THỊ NỀN NHÂN VẬT NGƢỜI ĐIÊN TRONG TIỂU THUYẾT ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ CỦA W FAULKNER VÀ THOẠT KỲ THỦY CỦA NGUYỄN BÌNH PHƢƠNG KHÓA LUẬN ... cuồng nộ Thoạt kỳ thủy phương diện văn học so sánh cố gắng làm sáng tỏ vấn đề Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài Nhân vật người điên tiểu thuyết Âm cuồng nộ W Faulkner Thoạt kỳ thủy Nguyễn Bình Phương ...
 • 68
 • 464
 • 3

Nghệ thuật trần thuật trong tác phẩm người đi vắng của nguyễn bình phương

Nghệ thuật trần thuật trong tác phẩm người đi vắng của nguyễn bình phương
... Nghệ thuật trần thuật tác phẩm Người vắng Nguyễn Bình Phƣơng” Chính vậy, thực đề tài này, ngƣời viết muốn sâu nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề Nghệ thuật trần thuật tác phẩm Người vắng Nguyễn ... lý thuyết trần thuật hành trình sáng tác Nguyễn Bình Phƣơng Chƣơng 2: Đi m nhìn trần thuật Người vắng Nguyễn Bình Phƣơng Chƣơng 3: Phƣơng thức kĩ thuật trần thuật Người vắng Nguyễn Bình Phƣơng ... Những yếu tố trần thuật 10 1.2 Hành trình sáng tác Nguyễn Bình Phƣơng 21 CHƢƠNG ĐI M NHÌN TRẦN THUẬT TRONG TÁC PHẨM NGƯỜI ĐI VẮNG CỦA NGUYỄN BÌNH PHƢƠNG 24 2.1 Đi m nhìn gắn với...
 • 65
 • 204
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp nghệ thuật trần thuật trong tác phẩm người đi vắng của nguyễn bình phương

Khoá luận tốt nghiệp nghệ thuật trần thuật trong tác phẩm người đi vắng của nguyễn bình phương
... Nghệ thuật trần thuật tác phẩm Người vắng Nguyễn Bình Phương Chính vậy, thực đề tài này, người viết muốn sâu nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề Nghệ thuật trần thuật tác phẩm Người vắng Nguyễn ... tố trần thuật Đó tiền đề để tiến hành nghiên cứu cụ thể đề tài Nghệ thuật trần thuật tác phẩm Người vắng Nguyễn Bình Phương 1.2 Hành trình sáng tác Nguyễn Bình Phương Nguyễn Bình Phương sinh ... trò trần thuật loại tác phẩm tự Trần thuật biện pháp nghệ thuật để tạo thành văn văn học Trần thuật không đồng với tự sự, trần thuật không xuất tác phẩm tự mà xuất tác phẩm trữ tình Trần thuật...
 • 57
 • 326
 • 0

Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết thập tam bộ của mạc ngôn

Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết thập tam bộ của mạc ngôn
... thể nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết Thập tam Mạc Ngôn có nhìn khái quát thành công nhà văn nghiệp sáng tác - Phương pháp hệ thống: Tìm hiểu nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết Thập tam Mạc Ngôn ... đổi Mạc Ngôn tiểu thuyết phương diện: kết cấu, nghệ thuật trần thuật, ngôn ngữ tự Dựa sở nghiên cứu tiểu thuyết Mạc Ngôn nói chung, Nguyễn Thị Tịnh Thy với đề tài Nghệ thuật tự tiểu thuyết Mạc Ngôn ... phương thức trần thuật thể thành công tiểu thuyết Thập tam Ngoài hai kiểu trần thuật thường gặp trần thuật từ thứ ba trần thuật từ thứ nhất, tiểu thuyết Thập tam xuất phương thức gặp trần thuật thứ...
 • 86
 • 138
 • 1

Nhân vật mang tâm thức hiện sinh trong tiểu thuyết tạ duy anh và nguyễn bình phương (LV1235)

Nhân vật mang tâm thức hiện sinh trong tiểu thuyết tạ duy anh và nguyễn bình phương (LV1235)
... học sinh đến văn học sinh Chƣơng 2: Đặc điểm nhân vật mang tâm thức sinh tiểu thuyết Tạ Duy Anh Nguyễn Bình Phương Chƣơng 3: Nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết Tạ Duy Anh Nguyễn Bình Phương ... ĐIỂM NHÂN VẬT MANG TÂM THỨC HIỆN SINH TRONG TIỂU THUYẾT CỦA TẠ DUY ANH VÀ NGUYỄN BÌNH PHƢƠNG 58 2.1 Khái niệm nhân vật vai trò nhân vật tiểu thuyết 58 2.1.1 Khái niệm nhân vật ... liệu Trong khuôn khổ luận văn, vào khảo sát kiểu nhân vật mang tâm thức sinh tiểu thuyết Tạ Duy Anh Nguyễn Bình Phƣơng Đối tƣợng khóa luận khảo sát tiểu thuyết sau: * Tạ Duy Anh với tiểu thuyết: ...
 • 161
 • 240
 • 1

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì pptx

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì pptx
... thức tổ chức điểm nhìn mới, đáng ý ba tượng bật: dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật; luân chuyển điểm nhìn người trần thuật nhân vật; gấp bội điểm nhìn Sự dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật Trong ... nhiên, trước phân tích dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật tiểu thuyết thời đổi mới, thiết tưởng cần có phân biệt mặt lý luận điểm nhìn bên điểm nhìn bên Điểm nhìn bên trường hợp người kể chuyện ... thế, kết hợp điểm nhìn người kể chuyện điểm nhìn nhân vật thực chất phân tán, gấp bội điểm nhìn Điểm nhìn người kể chuyện lúc thống với nhân vật nhân vật, điểm nhìn lại khác Hiệu nghệ thuật hình...
 • 16
 • 389
 • 1

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới docx

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới docx
... tăng ý thức dân chủ sáng tạo nghệ thuật, nhà văn Việt Nam thời kỳ đổi đem đến cho kỹ thuật tự nhiều cách tân nghệ thuật đáng ý, có nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trần thuật Đây phương diện quan trọng ... hiệu hình thức đương đại tiểu thuyết (3) Trong Khải huyền muộn, kỹ thuật lồng tiểu thuyết sử dụng nhuần nhuyễn Người đọc nhìn thấy nhiều điểm nhìn: điểm nhìn người trần thuật, Bạch nhân vật anh: ... khỏi ràng buộc Có thể nói, tiểu thuyết Việt Nam đương đại, Thuận người thực thành công kỹ thuật phân thân hình thức lồng tiểu thuyết qua cách tạo dựng điểm nhìn nghệ thuật song trùng, tước bỏ...
 • 7
 • 246
 • 1

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới pps

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới pps
... nhiên, trước phân tích dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật tiểu thuyết thời đổi mới, thiết tưởng cần có phân biệt mặt lý luận điểm nhìn bên điểm nhìn bên Điểm nhìn bên trường hợp người kể chuyện ... đáng ý ba tượng bật: dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật; luân chuyển điểm nhìn người trần thuật nhân vật; gấp bội điểm nhìn Sự dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật Trong văn học truyền thống, chủ yếu ... thế, kết hợp điểm nhìn người kể chuyện điểm nhìn nhân vật thực chất phân tán, gấp bội điểm nhìn Điểm nhìn người kể chuyện lúc thống với nhân vật nhân vật, điểm nhìn lại khác Hiệu nghệ thuật hình...
 • 9
 • 264
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyếtnghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyếtnghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết lịch sửnghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết lê lựunghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết hồ anh tháinghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết 2004 2009 về đề tài chiến tranhnghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết của tạ duy anhluận văn ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết một mình một ngựa của ma văn khángtổ chức ngôn ngữ trong tiểu thuyết mười lẻ một đêmluận văn điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết tạ duy anhngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết đương đạigiọng điệu trần thuật trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngđiểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết mắt biếcngôn ngữ và giọng điệu trần thuật trong tiểu thuyết về chiến tranh việt nam sau năm 1975CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây