20 đề THI TUYỂN CÔNG CHỨCMÔN THI viết NGÀNH văn THƯ lưu TRỮ năm 2016

Tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức viên chức ngành Văn thư lưu trữ

Tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức viên chức ngành Văn thư lưu trữ
... Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành văn th lu trữ Kỹ thuật viên lu trữ Lu trữ viên trung cấp Lu trữ viên Lu trữ viên Lu trữ viên cao cấp I - Kỹ thuật viên lu trữ Chức trách: ... IV - Lu trữ viên chính: Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ chủ trì tổ chức thực công tác nghiệp vụ lu trữ phức tạp kho lu trữ từ tỉnh trở lên Nhiệm vụ cụ thể: - Chủ trì tổ chức thực ... trữ tháng trở lên III - Lu trữ viên: Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ, thực qui trình nghiệp vụ lu trữ kho lu trữ từ cấp huyện tơng đơng trở lên, theo văn quy định loại kho lu trữ...
 • 7
 • 1,058
 • 3

TÀI LIỆU THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH văn THƯ lưu TRỮ

TÀI LIỆU THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH văn THƯ lưu TRỮ
... lưu văn Mỗi văn phải lưu hai chính; lưu văn thư quan, tổ chức lưu hồ sơ Bản lưu văn văn thư quan, tổ chức phải xếp thứ tự đăng ký Bản lưu văn quy phạm pháp luật văn quan trọng khác quan, tổ chức ... luật, văn hành văn chuyên ngành (kể văn bản, văn lưu chuyển nội văn mật) quan, tổ chức phát hành gọi chung văn b) Văn đến Tất loại văn bản, bao gồm văn quy phạm pháp luật, văn hành văn chuyên ngành ... cán bộ, công chức, viên chức văn thư; quản lý công tác thi đua, khen thư ng công tác văn thư; Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật công tác văn thư; Tổ chức sơ...
 • 130
 • 1,011
 • 6

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành văn THƯ lưu TRỮ

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành văn THƯ lưu TRỮ
... thông tư số Công chức làm công tác Công chức làm công tác Bí thư đoàn niên Công chức làm công tác 14/2011/TT-BNV, tham mưu hộ tịch - tư pháp địa văn thư, lưu trữ cho Chủ tịch UBND cấp xã thực chức ... trữ bảo quản Lưu trữ cấp xã? 15/12 hàng năm 31/12 hàng năm 01/12 hàng năm Phó chủ tịch UBND cấp Công chức làm công tác Công chức làm công tác xã phụ trách Văn phòng địa văn thư, lưu trữ - thống ... 03/6/2011 Bộ Nội vụ ban hành thay văn sau đây? Công văn số 102/VTLTNN-NVĐP ngày 04/3/2004 Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước Công Văn 316/LTNN- Công văn số 25/NV Công văn số NVĐP ngày 24/6/1999 ngày...
 • 24
 • 1,598
 • 10

500 Câu hỏi thi công chức chuyên ngành Văn thư Lưu trữ 2015

500 Câu hỏi thi công chức chuyên ngành Văn thư Lưu trữ 2015
... phân công Chuyên viên Văn thư Lưu trữ Văn thư Văn thư Người khác thủ trưởng phân công Văn thư Lưu trữ Chuyên viên quan phân công Văn thư Người khác thủ trưởng phân công Văn thư Lưu trữ Chuyên ... 110/2004/NĐ-CP, Trình 52 tự quản lý văn gồm bước? Hai bản: lưu Văn thư quan, tổ chức gốc lưu hồ sơ Hai bản: Hai bản: gốc lưu Văn thư lưu văn thư quan, tổ chức lưu gốc lưu lưu trữ người giải Phải đóng Phải ... gồm văn quy phạm pháp luật, văn hành văn chuyên ngành, văn văn mật) quan, tổ chức phát hành Là tất loại văn bản, bao gồm văn quy phạm pháp luật, văn hành văn chuyên ngành (kể văn bản, văn nội văn...
 • 112
 • 475
 • 5

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHƯC 2013 Lĩnh vực chuyên ngành: VĂN THƯ LƯU TRỮ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHƯC 2013 Lĩnh vực chuyên ngành: VĂN THƯ LƯU TRỮ
... lưu trữ tài liệu lưu trữ, chứng thực lưu trữ? thời hạn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử trách nhiệm giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử? Câu 31 Anh (chị) trình bày quy định Luật Lưu trữ ... nào? Câu 29 Anh (chị) trình bày quy định Luật Lưu trữ 2011 trách nhiệm quản lý lưu trữ kinh phí cho công tác lưu trữ? Câu 30 Anh (chị) nêu quy định Luật Lưu trữ 2011 hình thức sử dụng tài liệu lưu ... Lưu trữ 2011 sử dụng tài liệu lưu trữ Lưu trữ lịch sử? Câu 27 Anh (chị) trình bày quy định Luật Lưu trữ 2011 hoạt động dịch vụ lưu trữ chứng hành nghề lưu trữ? Câu 28 Anh (chị) cho biết mục tiêu...
 • 4
 • 245
 • 0

Bàn về những công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên khoa lưu trữ học và quản trị văn phòng công bố trên tạp chí văn thư-lưu trữ Việt Nam

Bàn về những công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên khoa lưu trữ học và quản trị văn phòng công bố trên tạp chí văn thư-lưu trữ Việt Nam
... triJ ho so", den nam 1973 Noi san tren duoc ddi ten "Tap san Van thu Luu tru", nam 1990 doi "Tap chi Liai tru Viet Nam" , nam 2003 vdi Quyet dinh so 67/2003/QD-BNV 01 thang 10 nam 2003 cua Bo trudng ... thuc hi6n c6ng tac nghien curu khoa hpc ddi vdi can bp giang vien Khoa nham tang cudng hon nira sir hpp tac truyen thdng ben vimg gii^d Khoa va Tap chi nhiJng nam tdi, thuc hien tdt ban nguyen ... bd sdm 115 nhat, nam 1968 Hai bai duoc cong bd trudc thdi die'm Tap chi Vdn thu - Lim rn? chinh ihurc duoc cap giay phep boat d6ng (I969)L Nam cd nhieu bai nhat duoc cong bd la nam 2005: cd 07...
 • 9
 • 166
 • 0

20 đề thi viết có đáp án

20 đề thi viết có đáp án
... there - I/ fly/ HCM city/ this weekend - when/ come back home/ you/ chance/ enjoy Quang specialties - see/ soon Full writing: I am writing now after my arrival in Da Nang this afternoon Miss Lan ... students/ feel equal/ many ways - Finally/ students/ not have/ think/ what to wear every day - therefore/ uniforms/ should/ wear Full writing: I think school students need to wear uniforms when they are ... many ways Finally, the students don’t have to think of what to wear every day Therefore, uniforms should be worn ENGLISH Writing 6: - I/ arrive/ Ha Noi/ this morning - Mr Hung/ my uncle/ pick/ me/...
 • 13
 • 246
 • 1

Tài liệu Đề thi hết môn công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng doc

Tài liệu Đề thi hết môn công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng doc
... Môn thi: Công tác văn thư lưu trữ quan Đảng Thời gian làm bài: 90 phút Loại đề thi: Không sử dụng tài liệu Đối tượng thi: Sinh viên hệ quy Câu Trình bày hệ thống tổ chức quan lưu trữ cấp Đảng? ... quan lưu trữ Đảng với hệ thống tổ chức quan lưu trữ Nhà nước? (4 điểm) Câu Khái niệm tài liệu lưu trữ Đảng; Phân tích ý nghĩa tài liệu lưu trữ Đảng (3 điểm): Câu Thẩm quyền thu thập quản lý tài ... nghĩa tài liệu lưu trữ Đảng (3 điểm): Câu Thẩm quyền thu thập quản lý tài liệu lưu trữ Đảng (3 điểm): Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm ...
 • 2
 • 1,801
 • 8

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ THI VIẾT ANH VĂN C Writing tasks

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ THI VIẾT ANH VĂN C Writing tasks
... nothing can take the place of the teacher in terms of developing students’ education b- the teacher can give the students the real essence of education c- the teacher can help students in such ... our daily tasks, finances and time 2- Body: a- computers help us by making things less difficult b- finances can be very difficult without any tools c- computers can dramatically decrease the ... that can perform teaching in such a way that the computer cannot Topic 10: “ Making a decision on one’s first job is difficult” 1- Introduction: Sometimes it’s difficult for them to make a decision...
 • 18
 • 1,125
 • 1

Đề thi viết chữ đẹp Huyện Ứng Hòa năm 2010

Đề thi viết chữ đẹp Huyện Ứng Hòa năm 2010
... thức tổ chức việc đề thi thực thi "viết chữ đẹp" năm học 2009 - 2010 huyện ứng hoà I/ Việc đề thi: Ban đề thi có nhiệm vụ đê, in đề mẫu nội dung giấy thi cho giáo viên học sinh dự thi Yêu cầu: thực ... Đề thi viết chữ đẹp huyện ứng Hoà năm học 2009 - 2010 Lớp Bài thi số : Tập chép (cả chữ viết hoa) Đàn kiến yêu ! Đàn kiến bé tí tị ti, Làm việc ... Giáo viên viết cỡ chữ nhỏ - Học sinh: + Lớp chủ yếu viết theo mẫu chữ thờng Bài số có tập chép chữ hoa + Lớp 2-3 viết hai cỡ chữ vừa nhỏ, chữ hoa chữ thờng + Lớp 4-5 viết cữ chữ nhỏ 1/ Bài thi số...
 • 5
 • 387
 • 2

20 đề thi ĐH môn Văn(hay)

20 đề thi ĐH môn Văn(hay)
... thi th i hc mụn Vn nm 201 4 Nhm giỳp cỏc bn lm quen vi thi tt nghip THPT mụn Vn nm 201 4, DeThiThuDH.net ó tng hp v trớch ng cỏc thi th tt nghip mụn Vn t cỏc trng THPT trờn c nc thi ... cho im ti a - Trõn trng nhng bi lm sỏng to GIO DC V O TO THI TH I HC NM 201 4 Mụn: Ng Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) thi gm 03 cõu Cõu (2,0 im) Cho hai cõu th sau: Mt tri xung ... -ht -S GIAO DUC & AO TAO THAI BINH ấ THI TH I HC TRUNG TM GDTX & HN TIấN HAI NM HOC 201 4 ***** MễN NG VN 12 Thi gian lam bai 120 phut Ho va tờn thi sinh : Sụ bao danh : Cõu : 3,0 iờm a...
 • 165
 • 1,890
 • 0

Bài soạn Đề thi HSG Ngữ văn 6 lần 1 năm học 2010 - 2011

Bài soạn Đề thi HSG Ngữ văn 6 lần 1 năm học 2010 - 2011
... thí sinh: Chữ ký cán coi thi số Số báo danh: Phòng thi số: Trờng THCS Nguyễn Thi n Thuật đề thức Hớng dẫn chấm cho đề kiểm tra Hsg Năm học 2 010 2 011 Môn: Lớp Cõu : - Ni dung : kh th ó s dng ... chung, p ca ngi dõn khỏng chin chng M cu nc - Yờu cu : Vit di dng on vn, cú m -kt on, ngụn t chn lc Cõu : - Gii thiu s qua v nguyờn nhõn bui quyờn gúp - Tin trỡnh bui quyờn gúp : + Cụ hiu trng ... sỏnh, nhõn húa c ỏo + Hỡnh nh nhõn húa : ng hiờn ngang , rt du dng phm cht anh dng , hiờn ngang ng thi rt thy chung, du dng ca cõy da trờn mnh t Nam B chin tranh, bom n + ng t : cm sõu , bỏm cht...
 • 2
 • 992
 • 8

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác Văn thư - Lưu trữ ở Trường Tiểu học “C” thị trấn Tri Tôn huyện Tri Tôn đến năm 2015

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác Văn thư - Lưu trữ ở Trường Tiểu học “C” thị trấn Tri Tôn huyện Tri Tôn đến năm 2015
... - Lưu trữ Trường Tiểu học “C” thị trấn Tri Tôn huyện Tri Tôn đến năm 2015 ” từ ưu điểm để phát huy yếu để khắc phục sửa chữa, nhằm đưa công tác văn thư - lưu trữ Trường Tiểu học “C” Thị Trấn Tri ... công tác lưu trữ 13 1.2.3 Nội dung công tác lưu trữ 14 1.3 Quan điểm Đảng công tác văn thư lưu trữ 15 1.4 Các văn pháp luật công tác văn th - lưu trữ 16 Chương : Thực trạng công tác văn thư lưu ... sức lao độn g cán văn thư - lưu trữ nâng cao chất lượng công tác văn thư - lưu trữ quan đạt hiệu có khoa học Công tác văn thư - lưu trữ Trường Tiểu học “C” Tri Tôn bước vào nề nếp, thực đạt hiệu...
 • 30
 • 702
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm văn thư lưu trữđề thi ngành văn thư lưu trữđề thi viên chức chuyên ngành văn thư lưu trữtuyển dụng công chức văn thư lưu trữ năm 2013tuyển dụng công chức ngành văn thư lưu trữquy chế công tác văn thư lưu trữ năm 2013báo cáo công tác văn thư lưu trữ năm 2010báo cáo công tác văn thư lưu trữ năm 2013báo cáo công tác văn thư lưu trữ năm 2012báo cáo công tác văn thư lưu trữ năm 2011nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2010nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2013nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2012công tác văn thư lưu trữ năm 2012công tác văn thư lưu trữ năm 2013111Nghi quyet DHCD 2011thong bao ngay dang ky cuoi cungThư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signed111BC rieng giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.CHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại học2. Phieu dang ky du thiThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch ytccDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)Hướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017Thông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox