đề thi viết thi công chức chuyên ngành công thương có đáp án

bộ 60 đề thi tuyển văn thư ngành giáo dục đáp án hay nhất

bộ 60 đề thi tuyển văn thư ngành giáo dục có đáp án hay nhất
... thuật trình bày văn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định (2.5 điểm) Thể thức văn chuyên ngành (7.5 điểm) Thể thức kỹ thuật trình bày văn chuyên ngành Bộ trưởng, Thủ ... dưỡng cán bộ, công chức, viên chức văn thư; quản lý công tác thi đua, khen thư ng công tác văn thư; (05 điểm) Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật công tác văn thư; ... chuyển; (7.5 điểm) Văn chuyên ngành Các hình thức văn chuyên ngành Bộ trưởng, Thủ trưởng quan quản lý ngành quy định sau thoả thuận thống với Bộ trưởng Bộ Nội vụ; (7.5 điểm) Văn tổ chức trị, tổ...
 • 88
 • 241
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án khối chuyên đh sư phạm hà nội

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án khối chuyên đh sư phạm hà nội
... cdng nho thi nlng lucrng cita s6ng di6n tir ci\rig lon D Sirng diqn.tiL lz\ sting ngang.l'rong qLrd trirrh lan truy€n s6ng di€n tu 'thi di€n tru'o'ng bi€n thi n v.i tt trrro'ng bi6n thi6 n clao ... c6u 50) Cdu 41 Ducrng kinh cua h9 MAt Trdi vdo cd A 50 don vithi6n vdn B 80 do"n vithi6n van C 100 dcvn vi thi6 n vdn D 200 dcrn vi thi n vin C6'u 42 MQt do4n mach nOi titip R,L,C c6 tAn s6 dong ... cu6n cdm L thi tAn s6 clao ...
 • 40
 • 373
 • 3

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án chuyên hùng vương

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án chuyên hùng vương
... thấy hệ cân lò xo giãn 10cm Kéo vật theo phương thẳng đứng lò xo chiều dài 42cm, truyền cho vật vận tốc 20cm/s hướng lên (vật dao động điều hoà) Chọn gốc thời gian vật truyền vận tốc, chiều dương ... 3π/4 C u chậm pha i góc π/3 D u sớm pha i góc π/4 Trang 3/6 - Mã đề thi 132 Câu 31: Một vật tham gia đồng thời hai dao động phương, phương trình dao động thành phần: x1 8cos(10t A x sin(10t C ... phần Quãng đường mà vật di chuyển 8s 64cm Biên độ dao động vật A 4cm B 2cm C 3cm D 5cm Câu 42: Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng chiều dài tự nhiên 30cm Treo vào đầu lò xo vật nhỏ thấy hệ cân...
 • 6
 • 375
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án chuyên lê quý đôn

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án chuyên lê quý đôn
... mt on mch cú biu thc u = 220 cos100t (V ) , t tớnh bng giõy (s) Tớnh t thi im s, tỡm thi im u tiờn in ỏp cú giỏ tr tc thi bng giỏ tr hiu dng v ang gim ? 3 1 (s) (s) (s) (s) B C D 200 400 ... ca vt chuyn ng quay Ti thi im t = 0, mt vt rn bt u quay xung quanh mt trc c nh xuyờn qua vt vi gia tc gúc khụng i Sau giõy nú quay c mt gúc 25rad Tc gúc tc thi ca vt ti thi im t = 5s: 10 rad/s ... phng tip tuyn vi mộp sn Ti thi im t = 10s, ng nng ca sn l: W = 9000 J B W = 6000 J C W = 2400 J D W = 4500 J Ht Trang 6/6 Mó thi 136 Mã đề : 136 01 02 03 04 05 06...
 • 7
 • 294
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án chuyên lý tự trọng

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án chuyên lý tự trọng
... quay vật B Momen quán tính vật rắn giá trị phụ thuộc vào vị trí trục quay C Momen quán tính vật rắn giá trị dương cộng Trang 5/7 - Mã đề thi 132 D Momen quán tính vật rắn giá trị dương ... tốc trọng trường g Momen quán tính trục quay I = ml /3 Tần số góc dao động A g / 3l B 3g / 2l C g / l D 3g / l Câu 52: Phát biểu sai ? A Momen quán tính vật rắn đặc trưng cho quán tính quay vật ... L = H D L = H π π π π Trang 3/7 - Mã đề thi 132 Câu 31: Một lắc đơn chiều dài l , khối lượng vật m Vật tích điện điện tích q dao u r động điện trường E phương ngang Chu kỳ dao động điều...
 • 7
 • 459
 • 2

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án khối chuyên đh khtn

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án khối chuyên đh khtn
... di6m v ; :2 cam bang 1a thi hiQu diQn th€ tr6n tu diQn ld 100V A ciu 15mJ 15: chon cau dfng' B.5mJ L: C'10mJ D'25mJ gian thi MotvdtdaodOngchiut6cdungciram6tngoailucbienthi€r ltuin hodn theo thoi ... tru'd'ng A Khi ril trud.ng bi6n thi n theo thd'i gian thi n6 sinh di€n truo'ng B Dub.ng s6'c cria di€n truong xo6y ld nhffng dudng cong kh6ng khdp kin C Khi diQn truong bi6n thi n theo thoi gian, n6 ... dd dao dQng t4i d6 bi6n thiOn.tuAn hodn theo tho'i gian B dd IQch pha cria hai s6ng tai d6 bi6n thi6 n theo tho'i gian C pha dao-dQng cira phAn iu tOi truong tai d6 bii5n thi6 n theo thd'i gian D...
 • 27
 • 343
 • 1

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án khối thpt chuyên đại học sphn

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án khối thpt chuyên đại học sphn
... Câu 45: M t kim lo i gi i h n quang i n 600nm c chi u sáng b ng ánh sáng bư c sóng 480nm, electron quang i n b n v i v n t c ban u c c i vm Chi u vào kim lo i ó ánh sáng bư c sóng electron ... Young v giao thoa ánh sáng, ngư i ta dùng ánh sáng bư c sóng 0,5µm t m t t m th y tinh b dày 10µm vào trư c m t hai khe th y vân sáng trung tâm d i t i v trí vân sáng b c 10 Chi t su t c ... khe n 1m A B hai vân sáng mà gi a chúng m t vân t i Kho ng cách AB mm? A 0,25 B 1,00 C 0,75 D 0,50 Câu 18: Hi n tư ng giao thoa ánh sáng ch ng t : A b n ch t h t c a ánh sáng B b n ch t sóng...
 • 7
 • 321
 • 1

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án khối thpt chuyên đhsp hn

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án khối thpt chuyên đhsp hn
... dpng thi6 t bi t6n sO 6mKhi ngudn am chuyOn dQng thing dOu lai gAnthi6t bi dqng dimg y6n thi thi(it bf dusc tAn sO 6m ld 850 Hz, cdn nguOn 6m chuy6n bQng thang dAu vdi cung t6c dg q6 xa thi5 t ... ldm catdt thi dQng ndng ban dAu cgc d4i cira Olectron quang diQn thay d6i C Gifi nguydn tan-s6 cira 5nh sang kich thich vd kim lo4i lirm cat6t, tdng culng dQ chirm sang kfch thich thi dQng ndng ... chtm sang kich thich vd kim lo4i dung ldm c,at6t, ginm tAn s5 ctra 6nh s6ng kich thich thi dQng ndng ban dAu cgc d4i ctra Olectron quang diQn giAm B Git nguy6n chim sang kich thich, thay OOi...
 • 8
 • 290
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án trg chuyên yên bái

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án trg chuyên yên bái
... 0,41μm D 0,38μm - HẾT Trang 6/8 - Mã đề thi 209 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 MÔN VẬT LÝ Phần chung 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 ... ánh sáng bước sóng nhỏ C Vẫn dùng ánh sáng tăng cường độ sáng D Dùng ánh sáng tần số lớn Câu 28: Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC dạng i = 0,02cos2000t(A) Tụ điện mạch ... chùm ánh sáng mặt trời dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vết sáng nhiều màu chiếu vuông góc có màu trắng chiếu xiên B Một chùm ánh sáng mặt trời dạng...
 • 8
 • 107
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án trường chuyên lê hồng phong

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án trường chuyên lê hồng phong
... kh phát l n bư c sóng ánh sáng kích thích chi u t i Bư c sóng mà v t kh phát nh bư c sóng ánh sáng kích thích chi u t i M t v t ñư c chi u sáng b i ánh sáng bư c sóng phát ánh sáng ... sáng bư c sóng ñó D M i v t ñư c chi u sáng v i ánh sáng bư c sóng thích h p ñ u phát ánh sáng M t ño n m ch ñi n xoay chi u g m m t t ñi n dung kháng ZC = 200Ω m t cu n Câu 12 dây m c n ... Chi t su t c a ch t làm lăng kính ñ i v i ánh sáng ñơn s c bư c sóng ng n l n C M i ánh sáng ñơn s c m t màu s c t n s nh t ñ nh D T c ñ truy n c a ánh ñơn s c khác m t môi trư ng khác Câu...
 • 5
 • 170
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án trường chuyên lê quý đôn năm 2010

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án trường chuyên lê quý đôn năm 2010
... a thu tinh i v i ánh sáng màu vàng ) A , vàng, l c B l c, tím C , vàng D Câu 33: M t ch t phát quang kh n ng phát ánh sáng màu l c c kích thích phát sáng H i chi u ánh sáng n s c d i ây ch ... 134 Câu 51: M t mômen l c l n 30Nm tác d ng vào m t bánh xe mômen quán tính i v i tr c bánh xe 2kgm2 N u bánh xe quay nhanh d n u t tr ng thái ngh ng n ng c a bánh xe th i i m t=10s A E ... Nh ng âm cao s l ng h a âm nh âm s c B Âm phát t m t nh c c s t ng h p c a âm c b n h a âm C Âm s c khác th dao ng âm khác D Âm c b n phát t dây àn t n s f1 = f0 h a âm c a t n s...
 • 6
 • 119
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án trường chuyên thái bình

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án trường chuyên thái bình
... Ω; C Đo n m ch hai ph n t R-L, t ng tr 40 Ω; D Đo n m ch hai ph n t R-C, t ng tr 40 Ω Câu 23: Khi chi u b n b c x g m b c x n m vùng h ng ngo i, ánh sáng vàng, ánh sáng chàm b c x ... dòng n m ch bi u th c: u = 200 cos(100π t − π )(V ); i = 5sin(100π t − π / 3)( A) Đáp án sau đúng? A Đo n m ch hai ph n t R-C, t ng tr 40 Ω; B Đo n m ch hai ph n t L-C, t ng tr ... 50: Chi u m t tia sáng đơn s c t n s f t chân không vào m t môi trư ng su t h ng s n môi ε, đ t th m µ Bi t v n t c ánh sáng chân không c Trong môi trư ng tia sáng s bư c sóng λ’ đư...
 • 5
 • 178
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án khối chuyên lý khtn

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án khối chuyên lý khtn
... Thuyết điện tử ánh sáng A nêu lên mối quan hệ tính chất điện từ v quang học môi trờng truyền ánh sáng B đề cập tới chất điẹn từ sáng C đề cập đến lỡng tính chất sóng-hạt ánh sáng D giải thích ... Câu23:Phát biểu n o sai ánh sáng? A Sóng ánh sáng bớc sóng c ng d i c ng thể rõ tính chất sóng B Chỉ ánh sáng lỡng tính sóng- hạt C Phôtôn ứng với sóng điện từ bớc sóng c ng ngắn c ng ... định, bán kính R, khối lợng M, momen quán tính I= MR2 /2 Một sợi dây mềm không d n khối lợng không đáng kể vắt qua ròng rọc đầu dây treo vật nhỏ khối lợng m1=2M v m2=M Giữ cho vật nhỏ độ cao...
 • 5
 • 176
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án khối chuyên đh sphn

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án khối chuyên đh sphn
... ta thấy màu vàng Phát biểu sau đúng? A Kính không hấp thụ ánh sáng đỏ B Kính không hấp thụ ánh sáng da cam, hấp thụ ánh sáng đỏ C Kính hấp thụ ánh sáng da cam, không hấp thụ ánh sáng đỏ D ... Momen quán tính vật rắn phụ thuộc vị trí trục quay B Momen quán tính vật rắn đặc trưng cho mức quán tính vật rắn chuyển động quay C Momen quán tính vật rắn dương, âm tuỳ thuộc vào chiều quay vật ... ngoại nằm vùng ánh sáng khả kiến, tần số tia hồng ngoại nhỏ tần số ánh sáng đỏ Câu 26 Chiếu chùm sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,400µm vào catot tế bào quang điện Công suất ánh sáng mà catot nhận...
 • 5
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi viên chức chuyên ngành văn thư lưu trữđề thi viên chức chuyên ngành kế toánđề thi trắc nghiệm tin học văn phòng có đáp án ngành địa chínhđề thi thử đại học môn lý 2013 co dap anđề thi thử đại học môn hóa 2011 có đáp ánđề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2012 co dap anđề thi thử đại học môn hóa học có đáp ánđề thi tốt nghiệp môn toán năm 2013 co dap anđề thi thử đại học môn hóa 2013 co dap anđề thi trắc nghiệm tin học đại cương co dap anđề thi kinh tế quốc tế trắc nghiệm có đáp ánđề thi tự luận kinh tế quốc tế có đáp ánđề thi pháp luật đại cương trắc nghiệm co dap anđề thi trắc nghiệm tin học văn phòng co dap anđề thi thử đại học môn sinh 2014 có đáp ánchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệugiáo án tháng 9 2017 (1) (2)báo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơ220 IELTS SPEAKING TOPICS_02Co che di truyen va bien di phan tuli thuyet va bai tap tuong tac genLien ket gen va hoan vi genUng dung di truyen hocBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI