Ôn tập tiếng Anh lớp 9 nâng cao kèm đáp án đề 1

ĐỀ LÀM TIÉNG ANH LỚP 9 NÂNG CAOĐÁP ÁN

ĐỀ LÀM TIÉNG ANH LỚP 9 NÂNG CAO CÓ ĐÁP ÁN
... people’s participation in diverse activities, (6) giving feedback to the Draft Amendment of the 199 2 Constitution, building a civilised lifestyle, protecting the environment (7) urban landscape ... people’s participation in diverse activities, (6) giving feedback to the Draft Amendment of the 199 2 Constitution, building a civilised lifestyle, protecting the environment (7) urban landscape ... just a glimpse of London I did, (7) , get a chance to see all the (8) famous places After (9) of days in London we traveled to the south of England stopping to visit Stonehenge If you...
 • 10
 • 4,717
 • 6

BÀI tập TIẾNG ANH lớp 9 cả năm có đáp án

BÀI tập TIẾNG ANH lớp 9 cả năm có đáp án
... TRẮC NGHIỆM MÔN : Tiếng Anh Bai Kiem Tra So Hoc Ky Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) Thứ ………, ngày ……….tháng … năm ……… Mã đề thi 2 09 Họ, tên thí sinh: Lớp : Mark ... TRẮC NGHIỆM MÔN : Tiếng Anh Bai Kiem Tra So Hoc Ky Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) Thứ ………, ngày ……….tháng … năm ……… Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Lớp : 41 ... Christmas ? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ I: Câu I (1đ) Mỗi ý chọn ghi 0,25 đ B B 3.B C 39 Câu II: ( 2đ ) Mỗi ý chọn ghi...
 • 59
 • 2,583
 • 6

Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 10 Nâng CaoĐáp Án

Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 10 Nâng Cao Có Đáp Án
... IGE LANGUAGE CENTER Registration Form Name: Occupation: Address: Course to register: Date of birth: _ _ THE END - English 10 – Advanced/ Test 45’ (2) TA10-NC A02 , 2006 Thong Linh ... €…………………………………………………………………………………………… th 27.He/ die/ July 10 , 1995 €…………………………………………………………………………………………… THE END - - English 10 – Advanced/ Test 45’ (5) TA10-NC A02 , 2007 Thong Linh High School ... €…………………………………………………………………………………………… th 27.He/ die/ July 10 , 1995 €…………………………………………………………………………………………… THE END _ _ English 10 – Advanced/ Test 45’ (5) Thong Linh High School Class: Name: TA10-NC A01 , 2007 Test...
 • 95
 • 574
 • 2

Các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)
... thi hc sinh gii mụn Ting Anh lp cp tnh ( kốm ỏp ỏn) Affectionately yours, Hoang s 2: sở giáo dục & Đào Tạo Cao Bằng đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp cấp tỉnh năm học 20 09- 2010 Môn thi : tiếng ... The end đáp án hớng dẫn chấm đề thi chọn HSG lớp cấp tỉnh năm học: 20 09- 2010 Đề số A Listening You will hear people describing some of the things they at work Listen and tick ( x ) the activities ... thi hc sinh gii mụn Ting Anh lp cp tnh ( kốm ỏp ỏn) s 3: THI CHN HC SINH GII CP HUYN NM HC 2011-2012 Mụn : Ting Anh Lp Thi gian: 150 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) Question I: listening (2 points)...
 • 27
 • 5,466
 • 17

Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 9

Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 9
... câu) - That: thay cho danh từ ngời/ vật (không dùng mệnh đề không xác định_có dấu phẩy) Conditional sentences: (Câu điều kiện) * Conditional type 1(câu điều kiện loại 1): * Công thức: If + S + V(s, ... tired Relative clauses: (Mệnh đề quan hệ) - Who: thay cho danh từ ngời (subject_làm chủ ngữ câu) - Whom: thay cho danh từ ngời (object_làm tân ngữ câu) - Which: thay cho danh từ vật (S/O_ chủ ngữ ... theo sau S2 (to)be thờng chia WERE với tất chủ ngữ (xem công thức) + S1 S2 giống không (tuỳ theo nghĩa câu) Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ kết quả) so /therefore : thế/ / Ex: Ba stayed...
 • 2
 • 6,761
 • 283

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 9

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 9
... câu) - That: thay cho danh từ ngời/ vật (không dùng mệnh đề không xác định_có dấu phẩy) Conditional sentences: (Câu điều kiện) * Conditional type 1(câu điều kiện loại 1): * Công thức: If + S + V(s, ... if he had an alarm clock II BàI tập: - Ôn lại từ vựng từ Unit đến Unit 10 - Bài tập phần: Language focus từ Unit đến Unit 10 - Các loại tập trắc nghiệm: Khoanh trũn phng ỏn ỳng nht a, b, c hoc ... tired Relative clauses: (Mệnh đề quan hệ) - Who: thay cho danh từ ngời (subject_làm chủ ngữ câu) - Whom: thay cho danh từ ngời (object_làm tân ngữ câu) - Which: thay cho danh từ vật (S/O_ chủ ngữ...
 • 3
 • 8,780
 • 314

Đề cương ôn tâp tiếng anh lớp 9

Đề cương ôn tâp tiếng anh lớp 9
... câu) - That: thay cho danh từ ngời/ vật (không dùng mệnh đề không xác định_có dấu phẩy) Conditional sentences: (Câu điều kiện) * Conditional type 1(câu điều kiện loại 1): * Công thức: If + S + V(s, ... tired Relative clauses: (Mệnh đề quan hệ) - Who: thay cho danh từ ngời (subject_làm chủ ngữ câu) - Whom: thay cho danh từ ngời (object_làm tân ngữ câu) - Which: thay cho danh từ vật (S/O_ chủ ngữ ... S2 (to)be thờng chia WERE với tất loại chủ ngữ (xem công thức) + S1 S2 giống không (tuỳ theo nghĩa câu) Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ kết quả) so /therefore : thế/ / Ex: Ba stayed...
 • 3
 • 1,387
 • 29

Tài liệu BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 NÂNG CAO docx

Tài liệu BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 NÂNG CAO docx
... không dùng: -trước danh từ số nhiều nói chung -danh từ trừu tượng, không đếm -các danh từ màu sắc -các môn học -các vật liệu, kim loại -các tên nước, châu lục, thành phố -các chức danh, tên người ... thought (Vấn đề khó nghó.) - He speaks English more fluently than his friend (Anh ta nói tiếng Anh trôi chảy bạn anh ta.) III Superlative of adj/ adv Short adj/ adv the + adj/adv + EST Ex: Yesterday ... Article: THE THE dùng trước: -những vật -các danh từ xác đònh cụm tính từ mệnh đề tính từ -các danh từ xác đònh qua ngữ cảnh đề cập trước -các danh từ giải trí -trước tên tàu thuyền, máy bay...
 • 43
 • 3,311
 • 58

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 9 học kỳ II trung học cơ sở

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 9 học kỳ II trung học cơ sở
... III Read the following passage and decide which option A, B, C, D best fits each space Everyone ... C in D at 15 She isn't VietNamese ., she speaks Vietnamese perfectly A So B However C And D or III Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences 1.I (know) ... _ When does the festival end up? _ III Read the passage and fill in each gap with a suitable word from the box With Top Bought Friends...
 • 15
 • 3,078
 • 28

bai tap tieng anh lop 10 nang cao HKI

bai tap tieng anh lop 10  nang cao HKI
... though) …………………………………………………………………………… 10 He ate the chocolate cake even though he is on a diet (inspite of) …………………………………………………………………………… English 10 Period 10 LESSON 10: REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH) ... those these 10 there 10 here Ex: He said to me, “Why did you go with her father last week?” He asked me why I had gone with her father the week before S + asked + O + wh- + S + V… English 10 Period ... tomorrow Remember the lights before you leave the classroom 10 Teacher to students: You are not allowed this door English 10 Period LESSON 3: THE PRESENT SIMPLE, THE PRESENT PROGRESSIVE...
 • 35
 • 1,567
 • 71

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 9 và tuyển sinh vào 10

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 9 và tuyển sinh vào 10
... Minh Tổ Ngoại Ngứ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP NĂM HỌC 2013-2014 Tài liệu lưu hành nội Cách đánh dấu trọng âm: a Từ cĩ âm tiết: Trọng âm cĩ thể rơi vào âm tiết đầu âm tiết thứ hai - Danh từ tính từ: - ... enjoys 10 You must return this book to the library with in five days  This book TRƯỜNG THCS TỊNH PHONG 10 GV: Dương Quang Minh Tổ Ngoại Ngứ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP NĂM HỌC 2013-2014 ... your) đổi ta dựa vào túc từ đứng sau động từ giới thiệu (said/ told) S + say to + O “ you _ you _ your” TRƯỜNG THCS TỊNH PHONG 17 GV: Dương Quang Minh Tổ Ngoại Ngứ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP NĂM HỌC 2013-2014...
 • 27
 • 1,961
 • 17

Ôn tập tiếng anh lớp 9 theo các chuyên đề CHuyên đề 6

Ôn tập tiếng anh lớp 9 theo các chuyên đề CHuyên đề 6
... 35 You have known me _ ten years TÀI LIỆU ÔN TẬP TUYỂN SINH 10 ÔN TẬP TIẾNG ANH A since B for C in D on th 36 My sister was born April _ 197 8 A on / in B in / on C at / on D at / in 37 ... ………………………………………………………………… 11 I said to Thao, “ Lend me some money for a few days” TÀI LIỆU ÔN TẬP TUYỂN SINH 10 39 C 40 A 30 D ÔN TẬP TIẾNG ANH š I told Thao …………………………………………………………………… 12 The teacher said to them, ... result A B C D She prefers watching TV than using the Internet A B C D TÀI LIỆU ÔN TẬP TUYỂN SINH 10 ÔN TẬP TIẾNG ANH st th The course will begin in April and end on December 24 A B C D The dentist...
 • 6
 • 2,295
 • 224

bài tập ôn tập tiếng anh lớp 9

bài tập ôn tập tiếng anh lớp 9
... to classical music A listen B listened C listens D listening I’ve lived in this house 199 0 A from B since C for D in Mr Smith his car for 15 years, but it still looks very new A has ... A our B us C ours D we 28 We went by car but the children went _foot A on B by C to D with 29 Buddhism is an A group B religion C association D imagination 30 Lan the peaceful atmosphere ... time 38 I was having a rest when the volcano _ A exhibited B exhausted C exhaled D erupted 39 We _ an English exercise A are doing B did C have done D all are correct 40 He usually worn...
 • 20
 • 3,382
 • 101

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tiếng anh lớp 7 nâng cao có đáp ánbài tập tiếng anh lớp 9 nâng caođề cương ôn tập tiếng anh lớp 4 nang caobai tap tieng anh lop 9 unit 2 co dap anbai tap tieng anh lop 9 unit 7 co dap anbai tap tieng anh lop 9 unit 6 co dap anbai tap tieng anh lop 9 unit 3 co dap anbai tap tieng anh lop 9 unit 4 co dap anbai tap tieng anh lop 9 unit 8 co dap anbài tập tiếng anh lớp 9 cơ bản có đáp ánbai tap doc hieu tieng anh lop 9 nang caobai tap tieng anh lop 4 nang caobài tập tiếng anh lớp 7 nâng caobài tập tiếng anh lớp 8 nâng caođề cương ôn tập tiếng anh lớp 9 hk1PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học