Ôn tập tiếng anh lớp 6 có đáp án

HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 9 ĐÁP ÁN CỰC CHUẨN

HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN CỰC CHUẨN
... quan hệ Thầy giáo hỏi “Đi đâu” A lại trả lời “Em làm tập rồi.” Núi không vào đề tài, lạc đề • Bài 47: a) Phân biệt cách dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp 19 HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN ... 20 HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN d) Hoán dụ -> trái tim người chiến sĩ yêu nước, gan , dũng cảm miền Nam… e) Nói giảm nói tránh->Tránh cảm giác đau buồn cảm xúc tác giả… • Bài 49: ... ông giáo ạ! Cái giống khôn TT • Bài 10: Tìm thành phần tình thái, cảm thán câu sau : HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN a) Nhưng mà ông sợ, lẽ ghê rợn tiếng nhiều (Kim Lân, Làng) b)...
 • 26
 • 3,333
 • 17

ON TAP KI 2 LOP 11 CO DAP AN

ON TAP KI 2 LOP 11 CO DAP AN
... dây thời gian có độ lớn A 24 0 mV B 24 0 V C 2, 4 V D 1 ,2 V Câu 47 Một khung dây đặt cố định từ trường mà cảm ứng từ có độ lớn ban đầu xác định Trong thời gian 0 ,2 s từ trường giảm thời gian khung ... dài đặt song song cách 50cm chân không, cho hai dòng chiều có cường độ I1 = 3A, I2= 2A chạy qua 1.Xác định cảm ứng từ điểm: a.N cách I1 30cm, cách I2 20 cm b.M cách I1 30cm, cách I2 40cm 2. Tìm quỹ ... dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T Dòng điện dây dẫn 20 A lực từ có độ lớn A 19 ,2 N B 1 920 N C 1, 92 N D N Câu 14 Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 1,5 A...
 • 9
 • 98
 • 0

TUYỂN tập đề THI học kì 2 môn TIẾNG ANH lớp 6 (có đáp án)

TUYỂN tập đề THI học kì 2 môn TIẾNG ANH lớp 6 (có đáp án)
... each correct answer B C D A D B B B B 10 A 11 B 12 B 13 D 14 A 15 D 16 C 17 B 18 D 19 C 20 A 21 D 22 A 23 D 24 C 25 D 26 B 27 B 28 B 29 C 30 C Part2: (10 points) - point for each correct answer ... http://thcs-suoingo-tayninh.violet.vn/ 21 D 22 C 23 B 24 B IV.0,5 x = 2ms 25 B 26 A 27 B V.TỰ LUẬN – WRITING: 0,5 x = 2ms 29 .There are people in my family 30.I live in _ 31.My father is a/ an _ 32. I am a student 28 D TEST ... điểm) từ câu đến câu 20 câu 0 ,25 điểm D C C C B B C B B C 14 C 15 D 16 D 17 B 18 C 19 D 20 B Phần III (1, điểm) câu 0 ,2 iểm 22 D 23 B 24 C 25 F 26 A Phần IV (2 điểm)mỗi câu 0 ,25 điểm name years in...
 • 28
 • 735
 • 2

Tuyển tập 46 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 (có đáp án)

Tuyển tập 46 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 (có đáp án)
... LUY N THI HSG L P FOR 6TH FORMS GIFTED STUDENTS 56- lungs 60 -climate 57-Lead 61 -floods F) M i cõu ỳng 0,5 62 -d 63 -d 64 -b PREPARED & RELEASED BY 58-brains/health 65 -c 59-lead/exhausts 66 -d BèNH ... LUY N THI HSG L P FOR 6TH FORMS GIFTED STUDENTS Kè THI HSG 2013 2014 MễN : Anh - Th i gian : 120 phỳt H v tờn: L p : Ch kớ giỏm th Mó phỏch I-Khoanh tròn đáp án ... N THI HSG L P FOR 6TH FORMS GIFTED STUDENTS PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LI N SN, L P TH CH - VP TI LI U LUY N THI HSG L P FOR 6TH FORMS GIFTED STUDENTS Kè THI HSG 2013 2014 MễN : Anh...
 • 218
 • 3,277
 • 26

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 đáp án hướng dẫn

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 có đáp án hướng dẫn
... 36- C 42-A 37-B 38-C 39-D 40-C 41-B Page 32 DIRECTIONS 43-C 49-D 44-D 45-A 46- D 47-A 48-A 50-D 56- D 51-A 52-B 53-D 54-B 55-A 68 -B 69 -C 57-B 58-D 59-C 60 -B 61 -A 62 -C 63 -C 64 -B 70-B 65 -A 66 -C 67 -A ... outside the ovals Đáp án tập trắc nghiệm Tiếng anh 1-A 7-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6- B 8-D 14-A 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 15-D 21-B 16- C 17-A 18-B 19-B 20-C 22-A 28-B 23-B 24-B 25-B 26- B 27-B 29-B 35-A ... leaving 66 -My grandfather………many years ago A-had died B-has died C-died D-was dying 67 -I………… my son the money for that last week A-gave Page 19 B-given C-have given D-was given DIRECTIONS 68 -Yesterday...
 • 33
 • 1,047
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HK2 – TIẾNG ANH LỚP 6 ( ĐÁP ÁN)

ĐỀ KIỂM TRA HK2 – TIẾNG ANH LỚP 6 ( CÓ ĐÁP ÁN)
... room, (2 ) room and the kitchen My parents’ room is big (3 ) my room isn't (4 ) my room there is a door (5 ) a window There is (6 ) old bed, a table and there are two chairs There are some books (7 ) ... often…………………a big breakfast before going to school Chọn câu trả lời đúng: A eats (1 ) B has (2 ) C both (1 ) (2 ) D gets (3 ) 13, Chọn từ tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau: classes are there ... Chọn câu trả lời đúng: A What B on C (2 ) D (1 ) 16, Đọc kỹ đoạn văn sau điền A, B, C D vào chỗ trống tương ứng với phương án lựa chọn My room This is our house (1 ) are four rooms in the house: the...
 • 6
 • 14,672
 • 118

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HKII – TIẾNG ANH LỚP 6 ( ĐÁP ÁN)

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HKII – TIẾNG ANH LỚP 6 ( CÓ ĐÁP ÁN)
... Me The Time, Please? - Chọn Câu Trả Lời đúng: A It's Late B Both (1 ) And (2 ) c It's About Eight (1 ) D Sorry, I Don't Know (2 ) 13 Chọn Từ/ Cụm Từ Thích Hợp để Hoàn Thành Câu Sau: Nam Can Speak ... Your Classes Finish?- At A Quarter Past Eleven Chọn Câu Trả Lời đúng: a What Time (2 ) B Both (1 ) And (2 ) C When (1 ) D How Long 19 Chọn Từ/tổ Hợp Từ Thích Hợp để Hoàn Thành Câu Sau: Our House Is ... Watching C Watches D Watch 15 Chọn Từ Phần Gạch Chân Phát âm Khác Với Phần Gạch Chân Của Ba Từ Còn Lại: Chọn Câu Trả Lời đúng: A Flag B Maths C Snack D Famous 16 Chọn Từ/tổ Hợp Từ Thích Hợp để...
 • 6
 • 2,523
 • 48

DE KIEM TRA TIENG ANH HOC KI II LOP 6 CO DAP AN

DE KIEM TRA TIENG ANH HOC KI II LOP 6 CO DAP AN
... KI M TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2008-2009 MÔN TIẾNG ANH LỚP ĐÁP ÁN I Mỗi câu 0,25 đ a c c a b d b 10 a 11 d 12 a II Mỗi câu 0,5 đ They usually go skiing with their family in ... their family in the winter My favorite drink is orange juice Let’s play volleyball Her friend is from France III Mỗi câu 0,5 đ visit jog doesn’t want is driving IV Mỗi câu 0,5 đ b a c d V Đúng từ...
 • 2
 • 316
 • 2

BỘ đề TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH lớp 6 đáp án

BỘ đề TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH lớp 6 có đáp án
... a 163 What color is _ hair ? It’s black A your B you C me D I 164 We go to the movies Sunday evening A to B at C on D in 165 It's very in the winter A cold B hot C cool D warm 166 ... D three 265 My school is not big It’s A big B small C not small D new 266 How many floors _ it have? A does B is C D are 267 What _ you every morning? A are B C is D does 268 class ... a 163 What color is _ hair ? It’s black A your B you C me D I 164 We go to the movies Sunday evening A to B at C on D in 165 It's very in the winter A cold B hot C cool D warm 166 ...
 • 34
 • 716
 • 4

đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 đáp án

đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 có đáp án
... -THE END Họ tên thí sinh: ………………………….……………….SBD:………… Phòng: Page of PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học 2014- 2015 Môn: Tiếng Anh ĐÁP ÁN + HƯỚNG DẪN CHẤM PART ... linking words… - (0 ,6) Content: should be clear, logical and creative with explanations… - (0,2) Language skills: should be free of grammatical and spelling errors… Giám khảo ý: - Đáp án+ Hướng dẫn ... a park (4) I grew (5) _, the house and the (6) _seemed smaller but I still loved visiting the old lady There were so many beautiful things in the house Sometimes, I played (7) _the...
 • 5
 • 3,694
 • 67

đề thi kiểm tra môn tiếng anh lớp 6 đáp án chi tiết

đề thi kiểm tra môn tiếng anh lớp 6 có đáp án chi tiết
... điểm 0.5 điểm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 20 16 Môn: Tiếng Anh - Lớp Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) Thí sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra - Họ tên: ... THANH OAI ĐỀ THI OLYMPIC LỚP TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRUNG Năm học 2014 - 2015 Môn: Tiếng Anh Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Chú ý:- Bộ đề thi gồm 05 trang, từ trang 01 đến trang ... lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKII - NĂM HỌC 2015 – 20 16 Môn thi: Anh Văn; LỚP: Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề) A MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: Ma trix Chủ đề Nhận...
 • 49
 • 888
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tiếng anh lớp 6 có đáp ánbai tap tieng anh hki lop 6 co dap ánsach bai tap tieng anh lop 6 co dap andownload bai tap tieng anh lop 6 co dap angiai bai tap tieng anh lop 6 co dap anbai tap trac nghiem tieng anh lop 6 co dap ancác bài tập tiếng anh lớp 6 co dap anbai tap tieng anh nang cao lop 6 co dap ancác dạng bài tập tiếng anh lớp 6 có đáp ánbài tập tiếng anh lớp 6 có đáp án mai lan hươngbài tập tiếng anh lớp 6 có đáp án violetbài tập thì tiếng anh lớp 6 có đáp ánbài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 có đáp ángiai bai tap tieng anh mai lan huong lop 6 có đáp anbai tap tieng anh lop 6 co dap an chi tietTài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản .13. Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021Công ty cổ phần ô tô TMT công bố biên bản, nghị quyết ĐHĐ cổ đông năm 2017 kính gửi các cổ đông và quý khách hàng đối tác1 Thu moi hop DHDCD thuong nien 2011 TMT2 Chuong trinh Dai hoiTo trinh so 71 ve viec Chu tich HDQT kiem Tong GD CtyBao cao cua Ban Tong Giam docGiải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2016 của Công ty cổ phần ô tô TMTBáo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2016 ( trước kiểm toán)Công bố thông tin số 742 TMT-TCKT ngày 20 7 2017 về việc Giải trình KQSXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017bao cao tai chinh rieng nam 2014 truoc kiem toanBao cao hoat dong cua BKSBao cao thuong nien nam 2011 TMT7. Quy che to chuc DHDCD thuong nien 20119. Bao cao cua Ban TGD trinh Dai hoiThu moi hop DHDCD thuong nien 2012 TMT2. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.7. Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.8.Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021.10. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,