18 CÁCH THÀNH lập từ

Từ loại, Cách thành lập từ trong tiếng Anh

Từ loại, Cách thành lập từ trong tiếng Anh
... mãi2 rời khỏi Chicago) GIỚI TỪ CÁCH DÙNG Định nghĩa: Giới từ từ loại liên quan từ loại cụm từ, câu Những từ thường sau giới từ tân ngữ (Object), V_ ing, Cụm danh từ VD: a I went into the room ... giới từ "into" b I was sitting in the room at that time  "the room" TÂN NGỮ giới từ "in" Chú ý: Phân biệt trạng từ giới từ, thường từ có hai chức (vừa trạng từ giới từ) Điều khác Trạng từ ko ... vào âm tiết thứ từ lên (hay âm tiết thứ từ) Investment danh từ xuất xứ từ động từ invest (trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2) đuôi –ment ảnh hưởng đến trọng âm câu Document danh từ âm tiết, âm tiết...
 • 23
 • 478
 • 1

ĐỀ THI tiếng Anh lớp 9 (Cách thành lập từ)

ĐỀ THI tiếng Anh lớp 9 (Cách thành lập từ)
... newspaper DAY 97 - She is from Tel Aviv She is ISRAEL 98 - Mary looks about something She looks _ at everything WORRY 99 - I can't believe you, what you say is quite LOGIC ... WEIGH 94 - The car is a complete write-off It is quite REPAIR 95 - That little boy has a _ of cakes MOUTH 96 - The Saigon Giai Phong is a newspaper DAY 97 - She is from ... Vietnam HARD 89- They said 'good-bye' to each other just because of some minor UNDERSTAND 90 - He is old He's getting , and his often makes a lot of trouble FORGET 91 - This table...
 • 3
 • 130
 • 0

Cách thành lập từ

Cách thành lập từ
... here A B C D Câu 2.Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với từ lại A/ teacher B/ clear C/ reason D/ mean Câu Chọn từ / cụm từ thích hợp ứng với A B,C, D để hoàn thành câu sau Of the ... D/ for Câu 20.Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với từ lại A/ worked B/ visited C/ stopped D/ laughed Câu 21.Chọn từ / cụm từ thích hợp ứng với A B,C, D để hoàn thành câu sau ... unnecessary Câu Chọn từ / cụm từ thích hợp ứng với A B,C, D để hoàn thành câu sau I’ve lost my keys Can you help me look them ? A/ in B/ at C/ to D/ for Câu 10 Chọn từ / cụm từ thích hợp ứng...
 • 12
 • 95
 • 0

Cách thành lập Danh Từ Tích lũy T 10/ 2010

Cách thành lập Danh Từ Tích lũy T 10/ 2010
... talking to my father is a teacher GV : Đào Thị T Oanh Trờng THCS Quảng Đông T ch lũy chuyên môn Năm học : 2110 - 2011 Word building (cấu t o t ) T gốc ta gọi ngữ ( root form ) Khi ngữ thêm tiền ... - ment - ory GV : Đào Thị T Oanh Meaning on away , from to before two , twice round together againt down apart , not between wrong against after forth back under across not , without instead ... one connected state of one who little one who to make little without sstate of beeing a place for Examples afloat, ashore avert, abnormal , abstract adhere , accep, arrive antecedent , anteroom...
 • 6
 • 338
 • 2

Cách thành lập tính từ kép trong tiếng Anh docx

Cách thành lập tính từ kép trong tiếng Anh docx
... Nhiều tính từ kép khác không bao gồm tính từ phân từ có cấu trúc chung : Adv + -ed participle Adv + -ing participle Và sử dụng số tính từ phân từ tính từ kép Nào ta tìm hiểu thêm Những tính từ kép ... enterprise (Tôi hy vọng doanh nghiệp làm tiền) -ed particple + participle (từ động từ) : Did it really happen, or was it a madeup story? Chúng ta sử dụng số tính từ phân từ tính từ kép Ví dụ: nói: " ... thần kinh) Chú ý nhiều tính từ kép khác không bao gồm tính từ phân từ: Ex: The problem is short-term It was just a small-case project Adj + N + Ed: có Grey-haired, one-eyed, strong-minded, slow-witted...
 • 7
 • 2,319
 • 26

Cách thành lập danh từ ghép (compound nouns) ppt

Cách thành lập danh từ ghép (compound nouns) ppt
... main noun remains unchanged in plural (Tĩnh từ theo sau danh từ không thay đổi số nhiều) Rule: Plurals in both the first and last element Có vài danh từ sang số nhiều hai chữ đổi sang số nhiều ... (người lớn, người trưởng thành) Take-off => take-offs (chuyến bay cất cánh) Nhận xét thêm: The committee on promotion => the promotion committee (uỷ ban thăng chức, cách đúng) The arrival of ... committee (uỷ ban thăng chức, cách đúng) The arrival of the train => the train’s arrival (xe lửa tới, cách được) But: The girl in the corner (cô thiếu nữ đứng góc phòng) (can’t change to "the corner...
 • 2
 • 841
 • 1

Cách thành lập tính từ kép pptx

Cách thành lập tính từ kép pptx
... động từ bị động, danh từ tính từ kép tác nhân) Eg: A mountain that is covered with snow > A snow-covered mountain b/ Adj+V-ed/V3+N (dt giúp nghĩa chủ ngữ cho đt bị động, tính từ bổ sung từ chủ ... (danh từ giúp nghĩa chủ ngữ, động từ nội động từ hành động, trạng từ giúp nghĩa cho động từ) Eg: Vehicles that move fast > fast-moving vehicles N/Adj/Adv+V-ed/V3 a/ N+V-ed/V3+N (danh từ giúp ... động từ bị động, trạng từ giúp nghĩa cho đt bị động này) Eg: A writer who is known well > A well-known writer N/Adj+imitation V-ed (N+ed) N+ed gọi imitation past participle (quá khứ phân từ giả...
 • 5
 • 227
 • 1

Cách thành lập danh từ trong tiếng anh

Cách thành lập danh từ trong tiếng anh
... -ism/-ship  N Danh từ Động từ Nghĩa Capital capitalism chủ nghĩa tư Champion championship chức vô địch Friend friendship tình bạn f) Adj + -y/-ity/-ty/-cy/-ness/-ism/-dom  N Tính từ Danh từ Able ability ... Pay payee người trả tiền Sing singer ca sĩ Walk walker người d) N + -ist/-an/-ian/-ess  N Danh từ Danh từ Nghĩa Act actress nữ diễn viên Journal journalist Host hostess bà chủ nhà Lion lioness ... thực tế g) Adj tận -ent  -ence Tính từ Danh từ Nghĩa Absent absence vắng mặt Confident confidence tự tin Diligent diligence siêng Independent independence độc lập ...
 • 3
 • 492
 • 4

cach thanh lap tinh tu

cach thanh lap tinh tu
... Danh tu sang tinh tu Danh từ > Tính từ a _ous: poison > poisonous nerve > nervous danger > dangerous fame > famous b _al (thuộc về): Hay dùng vs danh từ có đuôi "tion", "ic", "ment", "ture" ... _al (thuộc về): Hay dùng vs danh từ có đuôi "tion", "ic", "ment", "ture" magic > magical nature > natural environment > environmental industry > industrial c _ish (theo cách của) fool > foolish ... logical > illogical Thêm tiền tố (prefixes) a super _ (quá, siêu) human > superhuman natural > supernatural sonic > supersonic b under _ (dưới, thấp, không đủ) cover > undercover done > underdone...
 • 5
 • 185
 • 0

CÁCH THÀNH LẬP DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH

CÁCH THÀNH LẬP DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH
... Khóa h c Ti ng Anh 10 – Cô Nguy n Th Ph ng Cách thành l p danh t M t s danh t đ c thành l p b ng cách thêm h u t sau vào danh t a.- ship champion => championship friend ... 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Ti ng Anh 10 – Cô Nguy n Th Ph ng Cách thành l p danh t Neighbour => neighbourhood It is a safe neighbourhood (trang 165 SGK) Chú ý: Danh t th ng có h u t tion (prevention, ... h u t “age” (language, usage),…Tuy nhiên, không ph i t có h u t nh v y c ng danh t Trong ti ng Anh, t có th v a danh t , v a đ ng t ho c v a tính t … Ví d nh : VD 1: position (n, v) : v trí...
 • 3
 • 209
 • 1

cách thành lập tính từ trong tiếng anh

cách thành lập tính từ trong tiếng anh
... c Ti ng Anh 10 – Cô Nguy n Th Ph ng Cách thành l p tính t literate => illiterate(mù ch , th t h c) She is wrong when she puts them in an illogical order f dishonest => dishonest (không thành th ... c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Ti ng Anh 10 – Cô Nguy n Th Ph ng Cách thành l p tính t disable => disabled (khuy t t t) retard => retarded (ch m phát tri ... SubConscious => subconscious (thu c ti m th c) ng h ng) M t s tính t mang ngh a ph đ nh đ c thành l p b ng cách thêm ti n t vƠo tr c tính t a Unhappy => unhappy (không h nh phúc, không vui) fortunate...
 • 4
 • 180
 • 1

CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪ Formation of adverbs

CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪ Formation of adverbs
... tính từ - She works very hard (Cô làm việc chăm chỉ.) Trong câu “hard” lại đóng vai trò trạng từ bổ nghĩa cho động từ “work” * Chú ý: - Ta có trạng từ “hardly”: có nghĩa là: không - Trạng từ “lately” ... “hardly”: có nghĩa là: không - Trạng từ “lately” có nghĩa gần Cách thành lập khác Đối với số TÍNH TỪ có tận “ly” -> ta thành lập TRẠNG TỪ theo cấu trúc: in a/an + adj-ly + way Ví dụ: Friendly -> ... - Tính từ tận “y” ta đổi “y” -> i + ly Ví dụ: Easy -> easily Happy -> happily Angry -> angrily Busy -> busily Tính từ biến đổi hoàn toàn chuyển sang trạng từ: Good -> well Một số tính từ biến...
 • 6
 • 177
 • 0

Cách thành lập ma trận bằng sự biến đổi trực tiếp

Cách thành lập ma trận bằng sự biến đổi trực tiếp
... 4.6 CÁCH THÀNH LẬP MA TRẬN MẠNG BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI PHỨC TẠP 4.6.1 Ma trận tổng trở nhánh tổng dẫn nhánh Ma trận tổng dẫn nhánh Ynhánh thu cách dùng ma trận vết cắt ˆ tăng thêm B liên kết với biến ... vòng ZVòng: Là ma trận tổng trở vòng YVòng: Là ma trận tổng dẫn vòng Trang 53 GIẢI TÍCH MẠNG 4.5.2 Ma trận tổng trở nút ma trận tổng dẫn nút Ma trận tổng dẫn nút YNút thu cách dùng ma trận nút A ... ZVoìng = C t [z]C Ma trận C ma trận đơn giản, nên C t [z] C đơn giản với biến đổi [z] Ma trận tổng dẫn vòng thu từ YVoìng = ( ZVoìng) −1 = (C t [z]C) −1 Ma trận mạng thu từ phép biến đổi đơn giản...
 • 15
 • 1,367
 • 8

Học cách thành công từ khuyết điểm

Học cách thành công từ khuyết điểm
... ý nghĩ phá hủy tự tin bạn Suy nghĩ tích cực hợp lý để tìm cách vận dụng bù trừ cho khuyết điểm, không hoàn hảo Và sau cam kết để thành công! - Chủ động giúp đỡ người khác: Giúp người hành vi tích ... quen với cách thức thể - Tư sáng tạo: Hãy chơi trò chơi trí tuệ, học ngôn ngữ mới… làm cho não bạn tình trạng tốt nhất, giúp cho bạn ngày nhạy bén suy nghĩ nhanh nhẹn Hãy học sơn, vẽ hay học nhạc ... khuyên phổ biến cho người muốn xây dựng nghiệp lâu dài tập trung vào điểm mạnh mình; có lẽ bên cạnh đó, bạn nên đừng quan tâm khuyết điểm thân ...
 • 3
 • 268
 • 0

Xem thêm