15 DANH ĐỘNG từ (v ING + TO v)

Danh động từđộng từ nguyên thể

Danh động từ và động từ nguyên thể
... you mind typing this letter? d Danh động từ sau giới từ Ex: He is fond of jogging in the morning Động từ nguyên mẫu có “to” a Một số động từ thường theo sau động từ nguyên mẫu có “to” - agree: ... night I recommend you to what he said Note: Một số động từ với động từ nguyên thể V-ing, so sánh khác ý nghĩa chúng  stop + V-ing: dừng hẳn hành động Ex: My father stopped smoking cigarette  stop ... refuse: từ chối - seem: - want: mong muốn - wish: ước muốn - would like Ex: I hope to be your good friend We decided to go for a walk in the forest b Một số động từ theo sau tân ngữ + động từ nguyên...
 • 5
 • 37
 • 0

Các dạng thức của động từ v ing, to v

Các dạng thức của động từ v ing, to v
... Like to do: làm việc tốt cần thiết Ex: - I like watching TV - I want to have this job I like to learn English Prefer V- ing to V- ing Prefer + to V + rather than (V) Ex: - I prefer driving to traveling ... encouraged me to try again - They forbade her to leave the house - They persuaded us to go with them * Note: Một số động từ v i động từ nguyên thể V- ing, so sánh khác ý nghĩa chúng Stop V- ing: dừng ... going into (Biển báo có ý nghĩa không v o trong.) Need to V: cần làm Need V- ing: cần làm (= need to be done) Ex: - I need to go to school today - Your hair needs cutting (= your hair needs to be...
 • 4
 • 1,127
 • 37

CÁCH sử DỤNG DANH ĐỘNG từ, HIỆN tại PHÂN từ (v ING) ở DẠNG CHỦ ĐỘNG

CÁCH sử DỤNG DANH ĐỘNG từ, HIỆN tại PHÂN từ (v ING) ở DẠNG CHỦ ĐỘNG
... vì(hành động cha xảy ra) Thờng với động từ nh: Tell, inform + V-ing : Ân hận làm(hành động xảy khứ) Be/ get/ become used to + V-ing (Quen vi cỏi gỡ ú hoc lm cỏi gỡ ú) II Present participle( V -ing) ... C NI DUNG CHUYấN I Gerund (V- ing) ng u cõu lm ch ng Vớ d: Playing sports is my vavorite spare time ng sau ng t "tobe" lm b ... important football match on TV at 8PM tomorrow night) Mt k hoch ó c sp xp trc (tng t vi be + V _ing) (Ex: Ill be meeting Ann tomorrow) nh ng i kốm: at (time) tomorrow, this time next week/month/year,...
 • 10
 • 89
 • 0

Verb + preporition + v + ing (động từ + giới từ + danh động từ)

Verb + preporition + v + ing (động từ + giới từ + danh động từ)
... for something” 2/5 Verb + Preporition + V + Ing (Động từ + giới từ + danh động từ) (xin lỗi điều gì) He apologised to me for keeping me waiting (không nói “ he apologised me” ) V i động từ trên, ... Verb + Preporition + V + Ing (Động từ + giới từ + danh động từ) - Are you thinking of / about buying a house? (Bạn nghĩ đến việc mua nhà phải không?) Dream of (mơ ước v ) - I’ve always ... Verb + Preporition + V + Ing (Động từ + giới từ + danh động từ) - What prevented him from coming to the wedding? (Điều ngăn cản đến dự lễ cưới?) Stop (ngăn cản) - We stopped everyone from coming...
 • 5
 • 234
 • 0

Tài liệu Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ pot

Tài liệu Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ pot
... Tính từ dạng V-ing thường dùng danh từ mà bổ nghĩa thực chịu trách nhiệm hành động Động từ thường nội động từ (không có tân ngữ) thời động từ thời tiếp diễn Phân từ (V-ed) dùng làm tính từ ... (The kitten was purring) * Phân từ (V-ed) dùng làm tính từ danh từ mà bổ nghĩa đối tượng nhận tác động hành động Câu có tính từ dạng P2 thường có nguồn gốc từ câu bị động The sorted mail was delivered ... danh từ mà bổ nghĩa đối tượng nhận tác động hành động Câu có tính từ dạng P2 thường có nguồn gốc từ câu bị động * Tính từ dạng V-ing thường dùng danh từ mà bổ nghĩa thực chịu trách nhiệm hành động...
 • 6
 • 463
 • 5

Danh sách động từ thêm ing và thêm to

Danh sách động từ thêm ing và thêm to
... [phrase] + to- V0 be + adj + enough + (for + O) + to- V0 be + too + adj + (for + O) + to- V0 It + takes/ took + O + time + to- V0 It + be + adj + (of O) + to- V0 S + V + it + N/ Adj + to- V0 [believe/think/make/find/consider] ... V -ing be/ get used to (quen với) It’s no use (vô ích) It’s no good (chẳng ích gì) look forward to (trông mong) There is no (ko cách) There be no shortcut to (ko biện pháp nào) In addition to ... resist (kháng lại) risk (liều lĩnh) stop (ngừng, bỏ) spend (tốn) suggest (đề nghị) tolerate (chịu đựng) try (thử) understand (hiểu) waste (phí, tốn) S + [V] + O +V -ing perceive (nhận thấy) hear (nghe)...
 • 3
 • 258
 • 0

báo cáo khoa học đề tài ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC DÒNG TỰ PHỐI VÀ TỔ HỢP LAI NGÔ NẾP

báo cáo khoa học đề tài ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC DÒNG TỰ PHỐI VÀ TỔ HỢP LAI NGÔ NẾP
... chọn lọc vật liệu ngô nếp thông qua đánh giá khả chịu hạn dòng bố mẹ lai F1 nhằm xác định khả chịu hạn bố mẹ lai, định hướng cho công tác chọn tạo giống ngô nếp lai khả chịu hạn mục tiêu cần ... Khoa (2005) điều kiện hạn nhẹ tỷ lệ rễ/thân có xu hướng tăng 3.2 Đánh giá tổ hợp lai dòng bố mẹ tự phối khả chịu hạn nhà có mái che (gây hạn nhân tạo) Thời gian sinh trưởng phù hợp để hoàn thành ... chứng Các vật liệu THL4, THL6, THL10, THL15 có số chịu hạn cao (>1) dòng D4, D5, D6 có số chịu hạn tiến sát đến Như vậy, qua kết phân tích dựa vào suất số chịu hạn DI, chọn số tổ hợp lai dòng có khả...
 • 11
 • 179
 • 0

Gerund verb (Danh Động Từ) and To infinitive (Lý thuyết + Bài Tập)

Gerund verb (Danh Động Từ) and To infinitive (Lý thuyết + Bài Tập)
... watching TV Like + to V: làm việc tốt cần thiết I want to have a job I like to learn English Would like + to V: mời đâu Would you like to go to the cinema? Prefer + doing something + to + doing something ... với To V V-ing, so sánh khác ý nghĩa chúng Stop + V-ing: dừng làm Stop making noise! (dừng làm ồn) Stop + to V: dừng để làm I stop to smoke (tôi dừng lại để hút thuốc) Remember/forget/regret + to ... prefer driving to travelling by train Prefer + to something + rather than (do) something else I prefer to drive rather than travel by train Need + to V: cần làm I need to go to school today Need/want/require...
 • 10
 • 2,437
 • 4

TO INFINITIVE AND GERUND (ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ VÀ DANH ĐỘNG TỪ)

TO INFINITIVE AND GERUND (ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ VÀ DANH ĐỘNG TỪ)
... flooded one day A for stop B to stopping C to stop D stop 36.Unless we throwing garbage into the river, it will be polluted A stop B don't stop C will stop D won't stop 37.The pollution rate ... need to stop _ at what damage we have done to the nature and try it before it's too late A looking/ to fix B to look/ to fix C .to look/ fixing D.looking/ fixing 25.Human beings must stop ... Halloween night A.telling and listening B tell and listen C to tell and listen D to tell and to listen They decided _ to Japan for their summer holiday A going B to go C go D to going 7.His parents...
 • 5
 • 309
 • 2

Gerunds - Danh động từ

Gerunds - Danh động từ
... cưới nhau.) Gerunds and Participle Nhớ Động từ + -ing dùng danh từ gọi gerund Động từ + -ing dùng động từ gọi present participle Người ta dùng participle adjective để ghép nối với danh từ Ví dụ: ... đặc tính danh từ nên ghép nối với tính từ để làm thành danh từ kép.Ví dụ: The sweet singing of the bird delights us (Tiếng hót ngào chim làm thích thú.) Một số động từ sử dụng có động từ thứ hai ... He stops talking (Anh ta trò chuyện.) Rõ ràng có khác cách dùng thêm -ing infinitive Sau động từ động từ theo sau phải có -ing stop (ngưng, thôi) fancy (mến, thích) admit (thừa nhận) consider...
 • 4
 • 487
 • 9

DANH ĐỘNG TỪ (GERUND)

DANH ĐỘNG TỪ (GERUND)
... hợp danh động từ Đại từ sở hữu danh từ cách sở hữu ghép với danh động từ tạo thành kết cấu phức hợp danh động từ Đại từ sở hữu danh từ cách sở hữu chủ ngữ mặt lô gích, danh động từ mặt lô gích động ... hoá giống phân từ tại .Động tác nói lên hình thức chung xảy đồng thời với động tác nói lên động từ vị ngữ .Động tác nói lên hình thức hoàn thành xảy trước động tác nói lên động từ vị ngữ (1)Children ... thường.Đại từ thường dùng tân cách, không dùng đại từ sở hữu (2)Does us singing in the room above disturb you? Chúng hát phòng có quấy rầy anh không? 4.Thời danh động từ Danh động từ có hình...
 • 2
 • 412
 • 4

BAI TAP LUYEN DAT CAU HOI VA HOAN THANH CAU VOI DONG TU NGUYEN MAU VA DANH DONG TU - PHAN 3

BAI TAP LUYEN DAT CAU HOI VA HOAN THANH CAU VOI DONG TU NGUYEN MAU VA DANH DONG TU - PHAN 3
... COMPLETION THE SENTENCES BY Ving / To - Vo He / not go on / study / English any longer I / give up / drink / beer / at the ... 21 Please / give up / smoke / ! 22 Thanh / not / agree / go / fish / at weekend 23 We / advise / the boy / not enter / the kitchen ... week 12 Have you / finish / / exercise / yet? 13 I / not fancy / go out / at night 14 They / put off / have / a dinner...
 • 2
 • 1,978
 • 56

Xem thêm

Từ khóa: các dạnh bài tập danh động từ và động từ nguyên thêt có todong tu theo sau la ving va to vnhung dong tu theo sau la ving va to vtổng quan về danh động từbiện pháp tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên khoa ngoại ngữ đhtnbài tập về danh động từdanh động từ và bài tậpđộng từ ba diễn tố trong tiếng việtdanh động từ và động từ nguyên mẫucau gian tiep voi danh dong tucum danh dong tu di voi gioi tubài tập danh động từ và động từ nguyên mẫubài tập về câu trực tiếp gián tiếp của danh động từgerunds and infinitives danh động từ và nguyên thể tiếng anhcac dong tu v bareVăn bản hành chính: Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 1Kehoach canhanVăn bản-Pháp luật - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒACổng thông tin điện tử Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam Cơ chế chính sáchVăn bản-Pháp luật - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒAVăn bản-Pháp luật - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA quy dinh pln2. Cau hoi Phan thi Tinh huong (Co dap an)2.MPT 2017.10.17 9919f45 BCTC quy III.2017Phu An Tam Tich Loc_QLCB_TKTTPhu An Tam Tich Loc_QLCB_TLDK_SACDPhu An Tam Tich Loc_QLCB_TLDK_SAGDPhu An Tam Tich Loc_QLNC_TLDK_SACDPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi mot lan-Vay the chapPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay the chapPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay tin chapPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay tin chapnew doc 2017-08-17 16.17.431.SJC 2017.10.17 42a01ae BB co dong bat thuong3.SJC 2017.10.17 c1b5182 TL hop DHCD bat thuong 201701.Chuong trinh du kien DHCD TLH 2015To trinh 01_HDQT_Sua doi bo sung dieu le cong ty_Tien Len