CÔNG NGHỆ SỬ LÍ KHÍ VÀ HIDRAT THIẾT BỊ KHÍ NÉN

Khảo sát qui trình công nghệ chế biến gạo các thiết bị trong sản xuất tại công ty lương thực long an

Khảo sát qui trình công nghệ chế biến gạo và các thiết bị trong sản xuất tại công ty lương thực long an
... văn đính kèm theo đây, với đề tài “ Khảo sát quy trình công nghệ chế biến gạo thiết bị sản xuất công ty lucmg thực Long An sinh viên Nguyễn Thị Diễm Thúy thực báo cáo hội đồng chấm luận văn thông ... Quốc doanh trực thuộc Sở Lương thực Long An có nhiệm vụ xay xát gạo theo tiêu Nhà nước giao Đen năm 1987, đối tên thành Xí nghiệp Chế biến Lương thực số trục thuộc Công ty Lương thực Long An Tên ... quản lý Công ty Lương thực Long An, tự chịu trách nhiệm kết hoạt động sản xuất kinh doanh mình, thực chức năng: tố chức thu mua, bảo quản, dự trữ, chế biến mặt hàng xuất khấu gạo cho Công ty Ngoài...
 • 61
 • 119
 • 0

tiểu luận môn Công nghệ xử lý khí thải tiếng ồn Công nghệ sửkhí NOx

tiểu luận môn Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn Công nghệ sử lý khí NOx
... phải gia nhiệt dòng khí trước đưa vào hệ thống xử PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ NOX BẰNG ĐIỀU CHỈNH QUÁ TRÌNH CHÁY PHÁT THẢI NOX PHỤ THUỘC VÀO NHIỀU YẾU TỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ NOX BẰNG ĐIỀU CHỈNH ... không cần hoàn nguyên mà sử dụng phân khoáng hữu PHƯƠNG PHÁP KHỬ NOX BẰNG CHẤT XÚC TÁC CO NOX H2S Pt-Rh NH3 H2 NOX NOX PHƯƠNG PHÁP KHỬ NOX BẰNG CHẤT XÚC TÁC Khi sử dụng khí monoxit cacbon CO làm chất ... trước khí thải vào tháp rửa HẤP THỤ NOX BẰNG VỮA VÔI • Vữa vôi Ca(OH)2 sử dụng chất lọc làm giảm nồng độ NOx đến 200ppm • Canxi nitrit dung dịch biến đổi thành canxi nitrat có giá trị nhờ xử lý...
 • 52
 • 164
 • 0

Kiểm nghiệm vacxin vô hoạt tụ huyết trùng trêu bò sản xuất bằng công nghệ sục khí

Kiểm nghiệm vacxin vô hoạt tụ huyết trùng trêu bò sản xuất bằng công nghệ sục khí
... tra trùng lô vacxin ho t THT trâu bò 55 4.3.2 K t qu ki m tra an toàn c a lô vacxin ho t THT trâu bò 57 4.3.3 K t qu ki m tra hi u l c c a lô vacxin ho t THT trâu bò s n xu t b ng công ... sung vào vacxin ch t b tr ñ gi m t l ph n ng, nâng cao kéo dài th i gian, kh t o mi n d ch phòng v c a vacxin. Vì v y vacxin ho t l i ñư c chia ra: vacxin ho t có ch t b tr vacxin ho t ... súc gia c m gi ng Vacxin ho t ñang ñư c dùng ngày r ng rãi nư c phát tri n, thay th vacxin c ñ c ñ c bi t vacxin ho t có ch t b tr h u (vacxin nhũ hoá) * Vacxin c ñ c: lo i vacxin ch a kháng...
 • 99
 • 312
 • 0

Xu thế chủ yếu của sự phát triển khoa học công nghệ, sự hình thành vai trò của kinh tế tri thức trong hai thập niên đầu tiên thế kỷ 21

Xu thế chủ yếu của sự phát triển khoa học công nghệ, sự hình thành và vai trò của kinh tế tri thức trong hai thập niên đầu tiên thế kỷ 21
... khoa học kết nghiên cứu đề tài KX08-02 Dựa phơng pháp luận chủ nghĩ Mác-Lê nin t tởng Hồ Chí Minh, đề tài phân tích làm rõ xu phát tri n mạnh mẽ khoa học công nghệ hai thập niên đầu kỷ ... với nhiều công trình nghiên cứu khác giới KTTT có vai trò chủ yếu (dominant) giới vào khoảng kỷ kỷ 21 kỷ chuyển hoàn toàn từ kinh tế công nghiệp TBCN sang KTTT toàn cầu hoá - Đề tài bớc đầu phân ... khoa học, đợt khảo sát thực tế số báo báo cáo đăng tải báo hội thảo đề tài khác (do ngời tham gia đề tài thực hiện) Kết đề tài đợc in thành số sách liên quan tới xu phát tri n khoa học công nghệ,...
 • 233
 • 913
 • 0

Các quá trình thiết bị công nghệ sinh học : CÁC SƠ ĐỒ THIẾT BỊ - DỤNG CỤ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỔNG HỢP TỪ PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT part 3 potx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CÁC SƠ ĐỒ THIẾT BỊ - DỤNG CỤ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỔNG HỢP TỪ PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT part 3 potx
... 26 - Chøn bë váût liãûu cáúy - Bäü cáúy 22 - Ni cáúy - Näưi lãn men 33 - Tạch sinh khäúi dung dëch canh trỉåìng - Bäü ẹp lc tỉû âäüng 36 - Sáúy sinh khäúi - Sáúy thng quay - Bao gọi b thi - Mạy ... trỉåìng v sinh khäúi; 35 Thanh trng; 3 6- Mạy ẹp lc tỉû âäüng; 3 7- Thng chỉïa sinh khäúi; 38 , 4 0- Thng chỉïa cháút lng canh trỉåìng; 39 , 50, 5 5- Cạc mạy phán ly; 4 1- Bäü ngỉng tủ; 4 2- Näưi cä ... Lc khäng khê; 2 9- Mạy lc âãø lm sảch khäng khê thi; 3 0- Thanh trng thiãút bë khỉí bt; 2 8- Mạy lc âãø lm sảch khäng khê nảp; 3 1- Bäü âo mạy dáûp bt; 3 2- Vi phun; 33 Näưi lãn men; 34 Trao nhiãût...
 • 5
 • 185
 • 0

Các quá trình thiết bị công nghệ sinh học : CÁC SƠ ĐỒ THIẾT BỊ - DỤNG CỤ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỔNG HỢP TỪ PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT part 2 pot

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CÁC SƠ ĐỒ THIẾT BỊ - DỤNG CỤ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỔNG HỢP TỪ PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT part 2 pot
... Thiãút bë sinh khäúi; 17 Cå cáúu dáûp bt;1 8- Bäü tạch bt; 1 9- Cạc thiãút bë lc huưn ph men; 2 0- Nh họa huưn ph; 2 1- Ngưn nhiãût; 2 2- Sáúy phun; 2 3- Xyclon tạch bủi; 2 4- Båm hụt bủi; 2 5- Cán ;2 6- Phãùu ... âỉåüc cä âàûc; 2 2- Mạy sáúy phun; 2 3- Xyclon ca mạy sáúy phun; 2 4- Phãøu chỉïa cháút cä dảng khä; 2 5- Mạy gọi tỉû âäüng vo bao; 2 6- Thiãút bë lc khê âãø lm sảch khê thi tỉì mạy sáúy; 2 7- Bäü thiãút ... axeton-butylic tỉì thng chỉïa vo bäü gản Lm lảnh cháút gản thãø têch 420 0 m3 - Näưi phn ỉïng 12 - Cạc bäü âun nọng 15 - Thiãút bë cä chán khäng 16 - Cạc bäü âun nọng 21 - Mạy sáúy phun 22 - Hãû...
 • 5
 • 223
 • 0

Các quá trình thiết bị công nghệ sinh học : CÁC SƠ ĐỒ THIẾT BỊ - DỤNG CỤ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỔNG HỢP TỪ PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT part 1 pptx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CÁC SƠ ĐỒ THIẾT BỊ - DỤNG CỤ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỔNG HỢP TỪ PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT part 1 pptx
... âỉåỵng; 6- Thạp trng; 7- Bäü giỉỵ nhiãût; 8- Bäü trao âäøi nhiãût; 9- Thiãút bë cáúy; 1 0- Näưi ni cáúy ;1 1- Näưi lãn men cäng nghiãûp; 1 2- Bäü lc vi khøn; 1 3- Thng chỉïa dung dëch lãn men ;1 4- Båm ... 7, bäü trao âäøi nhiãût säú - Näưi ni cáúy säú 10 - Thiãút bë náúu, thiãút bë trng - Näưi lãn men cäng nghiãûp säú 11 - Lc chán khäng säú 15 , thng chán khäng säú 17 Khäng khê Khäng khê Thi mixen ... (g/l ): Saccaroza 14 0; NH4NO3 −2,23; KH2PO4 1; MgSO4⋅7H2O − 0,23 - Mäi trỉåìng lãn men: Nỉåïc 10 00 ml + âỉåìng 15 0 g + NH4Cl 1, 9 g v bäø sung ZnSO4 lìm tàng kh nàng têch ly axit xitric - pH ca...
 • 5
 • 191
 • 0

bài giảng công nghệ 8 bài 52 thực hành - thiết bị đóng cắt lấy điện

bài giảng công nghệ 8 bài 52 thực hành - thiết bị đóng cắt và lấy điện
... cấu tạo thiết bị Công tắc điện Cầu dao Ổ điện Phích cắm điện  Giống : thiết bị đóng cắt mạch điện  Khác : ∼ BÀI 52 THỰC HÀNH THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ LẤY ĐIỆN Nêu điểm giống nhau, khác ổ điện phích ... cấu tạo thiết bị Công tắc điện Công tắc điện cực (Công tắc kép) 3a 3b BÀI 52 THỰC HÀNH THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ LẤY ĐIỆN I Tìm hiểu số liệu kĩ thuật II Tìm hiểu cấu tạo thiết bị Công tắc điện Cầu ... Phích cắm điện II Tìm hiểu cấu tạo thiết bị Công tắc điện Cầu dao Ổ điện Phích cắm điện Nối trung hòa bảo vệ BÀI 52 THỰC HÀNH THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ LẤY ĐIỆN Nêu điểm giống nhau, khác công tăc điện...
 • 11
 • 2,055
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP- CÔNG NGHỆ SỬKHÍ CO2

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP- CÔNG NGHỆ SỬ LÝ KHÍ CO2
... lượng khí SO2 thải vào khí 60 triệu tấn/năm Vấn đề ô nhiễm khí khí SO2 từ lâu trở thành mối hiểm hoạ nhiều nước Công nghệ xử SO2 công nghiệp đuợc phát tiển từ lâu Ngoài tác dụng làm khí quyển, ... cacbonic Khí CO2 với khí thải khử SO2 thoát khí quyển, natri sunfat tương ứng với lượng natri cacbonat sử dụng thải bể lắng dạng dung dịch nước thải 8.Xử SO2 chất hấp phụ thể rắn Các trình xử ... thụ khí SO2 nước Quá trình xử SO2 nước diễn theo phản ứng sau: SO2 + H2O ↔ H+ + HSO3- Sơ đồ hệ thống hấp thụ khí SO2 bao gồm giai đoạn sau: • Hấp thụ khí SO2 cách phun nước vào dòng khí cho khí...
 • 17
 • 101
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết bị thuỷ khí nénthiết bị điều khiểnthiết bị cơ khíthiết bị cơ khíthiết bị dầu khílắp đặt thiết bị cơ khítài liệu thiết bị điều khiểnbài giảng thiết bị điều khiểnthiết bị điều khiển pss1athiết bị điều khiển lập trìnhthiết bị điều khiển từ xathiết bị ném khíthiết bị điều khiển tự độnghướng dẫn bảo trì thiết bị cơ khíkinh nghiệm bảo trì thiết bị cơ khíVisualizing technology complete 1st edition debra geoghan test bankWardlaws perspectives in nutrition a functional approach 1st edition byrd bredbenner test bankWeb design introductory 4th edition shelly test bankluyện trắc nghiệm toán ôn thi đại họcTiếng anh y khoa theo chủ điểm phần 2giới thiệu tổng quan về phân tích tĩnh phi tuyến đẩy dần (pushover) được nêu trong một số tiêu chuẩn và các bước chi tiết về đánh giá kháng chấn khung bê tông cốt thép sử dụng pushover theo eurocode 8 12 hay TCVN 9386 20Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnhNghiên cứu tuyển chọn giống và các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến phục vụ phát triển bền vững ngành hàng hồ tiêunghiên cứu, ứng dụng plc s7 1200 điều khiển mô hình thang máy 6 tầng phục vụ thực tập tại phòng thí nghiệm truyền động điện – trường đại học nha trangPhát triển nông nghiệp xanh của hàn quốc và kinh nghiệm cho việt nam (tt)Bài giảng kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏBÀI GIẢNG KIỂM TOÁN ĐHCQ NGUYỄN THỊ DIỆU THANHTin học ứng dụng trong hóa họcGiáo án Đại số 10 Chương 3Nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng ảnh lá cây dược liệu sử dụng mạng nơ ronNghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị di chuyển đầu hàn để hàn hồ quang chìm dưới lớp thuốcMột số vấn đề sắp xếp lập kế hoạch gia công tối ưu trên mô hình máy đơnGiáo trình HIĐROCACBON (dùng cho sinh viên ngành đại học sư phạm hóa học)Giáo trình hợp chất thiên nhiên dùng cho sinh viên ngành đại học sư phạm hóa họcphát triển nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán tràng an