Lập trình hệ thống nhúng với 8051

Lập trình hệ thống nhúng

Lập trình hệ thống nhúng
... thể hệ thống mẹ việ cụ thể hệ thố mẹ Hệ thống nhúng hệ thống phần cứng thố nhú hệ thố phầ hệ thống phần mềm hệ thố phầ mề Hệ thống nhúng (embedded system) system) n Đặc điểm điể Các hệ thống nhúng ... Hệ thống nhúng (embedded system) system) n n n Một hệ thống có khả tự trị nhúng vào thố khả tự trị đượ nhú môi trường hay hệ thống mẹ mộ trườ mộ thố mẹ Hệ thống nhúng có vai trò ... để thực số hệ thố nhú đượ thiế kế để thự hiệ mộ số nhiệm vụ chuyên dụng nhiệ vụ dụ n Một hệ thống nhúng thường khối hệ thố nhú thườ phả khố riêng biệt mà hệ thống thiết bị biệ mà hệ thố cá thiế...
 • 33
 • 586
 • 1

Lập Trình Hệ Thống Nhúng

Lập Trình Hệ Thống Nhúng
... thiệu lập trình hệ nhúng Chương Lập trình v{o Chương Lập trình v{o n}ng cao Chương C|c kỹ thuật lập trình n}ng cao Chương Lập trình device driver Linux Chương Lập trình tảng QT Chương Lập trình ... HelloWorld Lập trình nhúng ARM-Linux 35 1.4.1 Môi trường phát triển ứng dụng nhúng  Mô hình lập trình hệ thống nhúng  Môi trường lập trình KIT micro 2440 Lập trình nhúng ARM-Linux 36 Mô hình lập trình ... Place, … Lập trình nhúng ARM-Linux 1.1 Giới thiệu lập trình hệ nhúng  Môn học n{y hướng tới: • Lập trình hệ nhúng tảng ARM + Linux • Minh họa KIT FriendlyArm micro 2440 • Lập trình C/C++, lập trình...
 • 260
 • 508
 • 3

Thực hành lập trình hệ thống nhúng potx

Thực hành lập trình hệ thống nhúng potx
... bàn phím Xuất hình số lớn Viết chương trình giải phương trình bậc nhất: ax + b = Với a b nhập từ bàn phím Hiển thị kết hình Viết chương trình giải phương trình bậc hai: ax + bx + c = Với a, b ... Hiển thị kết hình 10 Viết chương trình nhập số a, b từ bàn phím Xuất hình số lớn 11 Viết chương trình nhập số a, b c từ bàn phím Xuất hình số lớn 12 Viết chương trình nhập số a, b từ bàn phím Xuất ... chương trình nhập vào tháng, in hình số ngày tương ứng tháng vừa nhập ÔN TẬP: 18 Viết chương trình nhập vào thông tin người (tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp) Xuất hình thông tin 19 Viết chương trình...
 • 10
 • 228
 • 0

bài giảng lập trình hệ thống nhúng

bài giảng lập trình hệ thống nhúng
... thể hệ thống mẹ Hệ thống nhúng hệ thống phần cứng hệ thống phần mềm Hệ thống nhúng (embedded system) system) Đặc điểm Các hệ thống nhúng thiết kế để thực số nhiệm vụ chuyên dụng Một hệ thống nhúng ... Tổng quan Hệ thống nhúng Một số ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ C Lưu đồ Hệ thống nhúng (embedded system) system) Một hệ thống có khả tự trị nhúng vào môi trường hay hệ thống mẹ Hệ thống nhúng có ... thường khối riêng biệt mà hệ thống thiết bị Phần mềm viết cho hệ thống nhúng gọi firmware lưu trữ chip nhớ đọc (read-only memory) nhớ flash không (readphải ổ đĩa Hệ thống nhúng (embedded system)...
 • 82
 • 123
 • 0

Lập trình hệ thống nhúng bùi quốc bảo

Lập trình hệ thống nhúng  bùi quốc bảo
... khiển hệ thống (system control space) dạng little endian BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM 12 Processor operating mode Handle mode: Khi CPU chạy chương trình xử lý exception (ví dụ: trình ... Trong trạng thái này, CPU không ñược truy cập vào số tài nguyên hệ thống (VD: ghi cấu hình) Sử dụng chạy chương trình ñiều khiển hệ ñiều hành BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM 15 Mode ... - ðH Bách Khoa TP.HCM 16 Chương trình với hệ ñiều hành Hệ ñiều hành chạy chế ñộ thread mode với privileged access level Khi exception (VD: ngắt timer) xảy ra, hệ ñiều hành ñi vào chế ñộ handle...
 • 22
 • 162
 • 0

Lập trình hệ thống nhúng delay sử dụng vòng lặp lệnh

Lập trình hệ thống nhúng delay sử dụng vòng lặp lệnh
... time”, hệ thống chạy sai Y Nếu có trình phục vụ I/O chạy thời gian dài, ñáp ứng hệ I/O service #2 thống bị chậm N I/O need service N ðộ ổn ñịnh hệ thống phụ thuộc nhiều yếu tố Khó sửa ñổi chương trình ... delay1 ms(void); void delay5 0ms(void); void delayMs(unsigned int n); #endif BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM delay. c #include #include delay. h” void { } void { } void { } delay1 ms(void) ... delay Expected timing void Delay( uint32_t milliseconds) { // Setup a hardware timer for // the given time // Loop until the delay has //been reached } int main(void) { while (1) { Task_1(); Delay( 5);...
 • 11
 • 85
 • 0

Lập trình hệ thống nhúng top down design

Lập trình hệ thống nhúng top down design
... (requirements) ràng buộc (constraints) cho hệ thống Requirements tham số mà hệ thống phải thỏa mãn Từ requirement ta phát triển thành specifications Constrain giới hạn mà hệ thống phải thỏa mãn BỘ MÔN KỸ ... TỬ-ðH BK TP.HCM High level design ðưa mô hình hệ thống Chia hệ thống làm nhiều module Ước lượng chi phí ðưa thời gian biểu ðưa sơ ñồ luồng liệu (data flow graph) Tại trình này, ta biết ñược dự ... Hình oval: software BỘ MÔN KỸ THUẬT ðIỆN TỬ-ðH BK TP.HCM Engineering design Thiết kế sơ khởi hệ thống: ðưa sơ ñồ cấu trúc top- down Những tín hiệu I/O Những cấu trúc liệu ñược chia sẻ module Sơ...
 • 12
 • 102
 • 0

Thuyết trình Lập Trình Hệ Thống Nhúng La4

Thuyết trình Lập Trình Hệ Thống Nhúng La4
... 1 Yêu cầu  Giới thiệu hệ điều hành thời gian thực  Chỉnh sửa Task startup hoạt động hệ điều hành FreeRTOS  Sử dụng Bộ lập lịch (Scheduler) theo thuật toán Preemptive ... số chức bản: • • • • Lập lịch theo mức độ ưu tiên Quản lý truyền thông đồng Tác vụ Task Interrupt Phân phối nhớ động Quản lý thiết bị vào Hệ điều hành FreeRTOS Các loại hệ điều hành thời gian ... (Scheduler) theo thuật toán Preemptive  Làm việc với Interupt, ISR, Hardware Timing Function hệ điều hành FreeRTOS Hệ điều hành FreeRTOS Khái niệm:  “A real-time system is one in which the correctness...
 • 16
 • 206
 • 0

Những phương pháp lập trình hệ thống chuyên ngành điện tử viễn thông

Những phương pháp lập trình hệ thống chuyên ngành điện tử  viễn thông
... Giới Thiệu Thực hành Lập trình Hệ Thống giúp cho sinh viên viết chương trình ngôn ngữ Assembly máy tính PC Giáo trình hướng dẫn sinh viên kỹ việc lập trình Assembly như: Sử dụng trình biên dịch hợp ... Windows, biên dịch, sửa lỗi liên kết, khảo sát tập lệnh, ngắt đơn giản Hệ điều hành DOS Để vận dụng nâng cao kỹ lập trình hệ thống Hợp ngữ, đòi hỏi sinh viên phải nổ lực nhiều việc tự học, đọc thêm ... Chạy chương trình (Run) Viết cấu trúc chương trình hợp ngữ dạng tái định (EXE) Đọc hiểu sửa lỗi chương trình KIẾN THỨC CẦN CHUẨN BỊ - Các thao tác hệ điều hành Windows Cấu trúc chương trình hợp...
 • 39
 • 380
 • 0

Báo cáo môn học Lập Trình Hệ Thống với Java Đề tài số 7 Tìm hiểu Lập trình phân tán trong Java

Báo cáo môn học Lập Trình Hệ Thống với Java Đề tài số 7 Tìm hiểu Lập trình phân tán trong Java
... }) 38 Lập Trình Hệ Thống Với Java Tìm hiểu lập trình phân tán Java Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Hồ Chí Minh 2011 73 { 74 JCheckBox checkBox = new JCheckBox(h); 75 hobbies.add(checkBox); ... Lập Trình Hệ Thống Với Java Tìm hiểu lập trình phân tán Java Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Hồ Chí Minh 2011 Example 5-14 ProductImpl .java import java. rmi.*; import java. rmi.server.*; ... dụng javaw, bạn không thấy thông báo lỗi, bạn gãi đầu bạn tự hỏi CLIENT không tìm thấy đối tượng máy chủ 16 Lập Trình Hệ Thống Với Java Tìm hiểu lập trình phân tán Java Trường Đại Học Công Nghệ...
 • 81
 • 255
 • 0

Tài liệu lập trình hệ thống

Tài liệu lập trình hệ thống
... hợp μP muốn gởi liệu thiết bị 2, đọc tín hiệu sẵn sàng thiết bị 2, thiết bị nhận liệu μP gởi liệu mạch chốt thiết bị đọc liệu vào Phạm Hùng Kim Khánh Trang Tài liệu Lập trình hệ thống Chương 2.2 ... Trang Tài liệu Lập trình hệ thống Chương Bus CPU Bus hệ thống (system bus) Registers ALU Memory board I/O board Bus nội (on-chip bus) Bus cục (local bus) Đồng xử lý Hình 1.6 - Các bus hệ thống ... Phạm Hùng Kim Khánh Trang Tài liệu Lập trình hệ thống Chương nhớ khác khả chạy hay nhiều chương trình song song Các lệnh thêm vào thực thi trình thông dịch chạy cấp 2, gọi hệ điều hành Nhiều lệnh...
 • 32
 • 620
 • 5

Lập trình hệ thống

Lập trình hệ thống
... Giới Thiệu Thực hành Lập trình Hệ Thống giúp cho sinh viên viết chương trình ngôn ngữ Assembly máy tính PC Giáo trình hướng dẫn sinh viên kỹ việc lập trình Assembly như: Sử dụng trình biên dịch hợp ... Windows, biên dịch, sửa lỗi liên kết, khảo sát tập lệnh, ngắt đơn giản Hệ điều hành DOS Để vận dụng nâng cao kỹ lập trình hệ thống Hợp ngữ, đòi hỏi sinh viên phải nổ lực nhiều việc tự học, đọc thêm ... Chạy chương trình (Run) Viết cấu trúc chương trình hợp ngữ dạng tái định (EXE) Đọc hiểu sửa lỗi chương trình KIẾN THỨC CẦN CHUẨN BỊ - Các thao tác hệ điều hành Windows Cấu trúc chương trình hợp...
 • 39
 • 620
 • 0

Giáo trình C và ngôn ngữ lập trình hệ thống

Giáo trình C và ngôn ngữ lập trình hệ thống
... dạng x c định c ch th c dò đ c ký tự dòng vào nh c ch chuyển dịch thông tin đ c đự c tr c gán cho địa tơng ứng C ch dò đ c thứ đ c theo trờng vào, khoảng trắng bị bỏ qua C ch áp dụng cho hầu ... theo nhiều c ch kh c nhau: C ch : Đa ba số vào dòng, số phân c ch dấu c ch dấu tab C ch : Đa ba số vào ba dòng kh c Cách : Hai số đầu dòng ( c ch nahu dấu c ch hoặ tab ), số thứ ba dòng C ch : Số ... phần bắt bu c chơng trình Chơng trình bắt đầu th c câu lệnh hàm main() kết th c gặp dấu } cuối hàm Khi chơng trình làm vi c, máy chạy từ hàm sang hàm kh c C c chơng trình C đ c tổ ch c theo mẫu...
 • 139
 • 1,452
 • 5

Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị

Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị
... HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG LẬP TRÌNH HỆ THỐNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ Biên soạn : THS PHẠM VĂN CƯỜNG LỜI NÓI ĐẦU Cuốn giáo trình Lập trình hợp ngữ điều khiển thiết bị chia thành chương ... tín hiệu bus điều khiển Ngoài ra, thành phần làm nhiệm vụ hỗ trợ giao tiếp hệ thống bus bus Hệ thống bus hệ thống bus kết nối thành phần hệ vi xử lý với nhau: CPU, Bộ nhớ Thiết bị vào/ra Hàng ... chương trình: Mov AH,4Ch Int 21h Làm nhiệm vụ kết thúc chương trình EXE trả lại quyền điều khiển cho hệ điều hành DOS Nhắc lại không giống hệ điều hành Windows 9x, 2K,XP hệ điều hành đa nhiệm Hệ điều...
 • 147
 • 668
 • 5

Tài liệu lập trình hệ thống ngắt và sự kiện

Tài liệu lập trình hệ thống ngắt và sự kiện
... Tài liệu Lập trình hệ thống Chương Trong trình ngắt, ta phân biệt thành loại: ngắt cứng ngắt mềm Ngắt mềm ngắt gọi lệnh chương trình ngôn ngữ máy Ngắt mềm thục hợp ngữ thông ... Luồng hay hệ thống WH_JOURNALRECORD Hệ thống WH_JOURNALPLAYBACK Hệ thống WH_FOREGROUNDIDLE Luồng hay hệ thống WH_SHELL Luồng hay hệ thống WH_KEYBOARD Luồng hay hệ thống WH_MOUSE Luồng hay hệ thống ... bảng vector ngắt chứa địa chỉ: địa ghi đoạn đưa vào CS địa offset chương trình phục vụ ngắt đưa vào IP Phạm Hùng Kim Khánh Trang 35 Tài liệu Lập trình hệ thống Chương Bảng vector ngắt mô tả sau:...
 • 15
 • 594
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: lập trình hệ thống nhúng là gìlập trình hệ thống nhúngtài liệu lập trình hệ thống nhúngngôn ngữ lập trình hệ thống nhúnglập trình hệ thống nhúng bằng ngôn ngữ lập trình clập trình hệ thống với javalập trình hệ thống với clập trình hệ thốnglập trình hệ thống webgiáo trình hệ thống nhúngtài liệu lập trình hệ thốngthực hành lập trình hệ thốnggiáo trình hệ thống nhúng tiếng việtgiáo trình hệ thống nhúng ptitlập trình hệ thống đại học cần thơĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây