NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ĐỨNG

Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió tuabin trục đứng

Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió tuabin trục đứng
... CỦA TUABIN GIÓ VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ CỦA TUABIN TRỤC ỨNG 2.1 KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC TUABIN GIÓ 2.1.1 Động lực học cánh gió tuabin Cánh gió phận thiếu tuabin gió cho dù tuabin trục ứng ... quay tuabin Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu - Hệ thống cánh gió tuabin trục ứng - Khảo sát thông số mô hình tuabin trục ứng - Nghi n cứu lý thuyết để đƣa thuật toán điều khiển - Thiết kế hệ điều khiển ... hiệu suất sử dụng lƣợng gió cần phải có thiết bị chuyển đổi với điều khiển hợp lý Mục tiêu đề tài nghi n cứu điều khiển mờ thích nghi ứng dụng chúng để điều khiển cách gió tuabin trục ứng nhằm mục...
 • 114
 • 718
 • 4

Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió tuabin trục đứng.pdf

Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió tuabin trục đứng.pdf
... hiệu suất sử dụng lƣợng gió cần phải có thiết bị chuyển đổi với điều khiển hợp lý Mục tiêu đề tài nghi n cứu điều khiển mờ thích nghi ứng dụng chúng để điều khiển cách gió tuabin trục ứng nhằm mục ... CỦA TUABIN GIÓ VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ CỦA TUABIN TRỤC ỨNG 2.1 KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC TUABIN GIÓ 2.1.1 Động lực học cánh gió tuabin Cánh gió phận thiếu tuabin gió cho dù tuabin trục ứng ... quay tuabin Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu - Hệ thống cánh gió tuabin trục ứng - Khảo sát thông số mô hình tuabin trục ứng - Nghi n cứu lý thuyết để đƣa thuật toán điều khiển - Thiết kế hệ điều khiển...
 • 114
 • 508
 • 4

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ĐỨNG

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ĐỨNG
... CỦA TUABIN GIÓ VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ CỦA TUABIN TRỤC ỨNG 2.1 KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC TUABIN GIÓ 2.1.1 Động lực học cánh gió tuabin Cánh gió phận thiếu tuabin gió cho dù tuabin trục ứng ... quay tuabin Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu - Hệ thống cánh gió tuabin trục ứng - Khảo sát thông số mô hình tuabin trục ứng - Nghi n cứu lý thuyết để đƣa thuật toán điều khiển - Thiết kế hệ điều khiển ... hiệu suất sử dụng lƣợng gió cần phải có thiết bị chuyển đổi với điều khiển hợp lý Mục tiêu đề tài nghi n cứu điều khiển mờ thích nghi ứng dụng chúng để điều khiển cách gió tuabin trục ứng nhằm mục...
 • 114
 • 306
 • 1

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ĐỨNG pdf

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ĐỨNG pdf
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHI P *** LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGHI N CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ỨNG Ngành: TỰ ĐỘNG HÓA ... NGHI P *** LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH: TỰ ĐỘNG HOÁ NGHI N CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ỨNG NGUYỄN VĂN HUỲNH THÁI NGUYÊN 2009 ... khoa Điện - Trƣờng đại học Kỹ thuật Công nghi p Thái Nguyên Xin cam đoan: Đề tài Nghi n cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió tuabin trục ứng thầy giáo, nhà giáo ƣu...
 • 114
 • 495
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ĐỨNG doc

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ĐỨNG doc
... cỏc im nghi n cu Hỡnh 4.4: Hm lng kali d tiờu cỏc im nghi n cu Hỡnh 4.5: Hm lng kali d tiờu cỏc im nghi n cu Hỡnh 4.6: Hm lng Ca++ cỏc im nghi n cu Hỡnh 4.7: Hm lng Mg++ cỏc im nghi n cu ... Mc tiờu nghi n cu Phm vi nghi n cu úng gúp mi ca lun Chng I: TNG QUAN CC VN NGHI N CU 1.1 Nhng nghi n cu v thnh phn loi v dng sng thc vt 1.1.1 Nhng nghi n cu ... ca cỏc qun xó nghi n cu Bng 4.5: Mt s tớnh cht lý hc ca t cỏc qun xó nghi n cu Bng 4.6: Thnh phn c gii t cỏc qun xó nghi n cu Bng 4.7: Mt s tớnh cht húa hc ca t di cỏc qun xó nghi n cu S húa...
 • 96
 • 321
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ĐỨNG pdf

Luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ TUABIN TRỤC ĐỨNG pdf
... điều khiển tuabin gió trục ứng Tuabbin gió luận văn nghi n cứu tuabin trục ứng gồm cánh có biên dạng phẳng hình chữ nhật Để xác định góc cánh điều khiển ta phân tích động lực học cánh gió tuabin ... quay tuabin Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu - Hệ thống cánh gió tuabin trục ứng - Khảo sát thông số mô hình tuabin trục ứng - Nghi n cứu lý thuyết để đƣa thuật toán điều khiển - Thiết kế hệ điều khiển ... hiệu suất sử dụng lƣợng gió cần phải có thiết bị chuyển đổi với điều khiển hợp lý Mục tiêu đề tài nghi n cứu điều khiển mờ thích nghi ứng dụng chúng để điều khiển cách gió tuabin trục ứng nhằm mục...
 • 114
 • 128
 • 0

nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió tuabin trục đứng

nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió tuabin trục đứng
... CỦA TUABIN GIÓ VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ CỦA TUABIN TRỤC ỨNG 2.1 KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC TUABIN GIÓ 2.1.1 Động lực học cánh gió tuabin Cánh gió phận thiếu tuabin gió cho dù tuabin trục ứng ... quay tuabin Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu - Hệ thống cánh gió tuabin trục ứng - Khảo sát thông số mô hình tuabin trục ứng - Nghi n cứu lý thuyết để đƣa thuật toán điều khiển - Thiết kế hệ điều khiển ... hiệu suất sử dụng lƣợng gió cần phải có thiết bị chuyển đổi với điều khiển hợp lý Mục tiêu đề tài nghi n cứu điều khiển mờ thích nghi ứng dụng chúng để điều khiển cách gió tuabin trục ứng nhằm mục...
 • 295
 • 125
 • 2

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió tua

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió tua
... CỦA TUABIN GIÓ VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ CỦA TUABIN TRỤC ỨNG 2.1 KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC TUABIN GIÓ 2.1.1 Động lực học cánh gió tuabin Cánh gió phận thiếu tuabin gió cho dù tuabin trục ứng ... thành Hình 4.29 Quan hệ vào điều khiển mờ Hình 4.30 Sơ đồ mô hệ thống điều khiển cánh gió tuabin với điều khiển mờ thích nghi Hình 4.31 Sơ đồ khối điều khiển mờ thích nghi Hình 4.32 Sự thay đổi ... cam đoan: Đề tài Nghi n cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió tuabin trục ứng thầy giáo, nhà giáo ƣu tú PGS.TS Lại Khắc Lãi hƣớng dẫn công trình nghi n cứu riêng Tất tài...
 • 154
 • 429
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng Learning Feed Forward trên cơ sở điều khiển thích nghi theo hình mẫu (Mras) điều khiển vị ytis cánh tay Robot

Nghiên cứu ứng dụng Learning Feed Forward trên cơ sở điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu (Mras) điều khiển vị ytis cánh tay Robot
... sở điều khiển thích nghi theo hình mẫu (MRAS) điều khiển vị trí cánh tay Robot Luận văn tập trung nghi n cứu xây dựng điều khiển vị trí cánh tay robot dựa lý thuyết điều khiển LFFC sở MRAS ... Hình 3.1 hình cánh tay robot bậc tự Hình 3.2 Sơ đồ Robot bậc tự Hình 3.3 Sơ đồ khối đối tượng Robot bậc tự Hình 3.4 Sơ đồ khối điều khiển LFFC sở điều khiển thích nghi theo hình mẫu ... Việc ứng dụng Learning Feed Forward sở MRAS để điều khiển vị trí cánh tay rôbốt nâng cao chất lượng hệ thống Vì tác giả lựa chọn đề tài Nghi n cứu ứng dụng Learning Feed - Forward (LFFC) sở điều...
 • 89
 • 352
 • 0

nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi cho bộ thí nghiệm truyền động bóng - tay đòn

nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi cho bộ thí nghiệm truyền động bóng - tay đòn
... ngẫu nhiên… Đề tài: Nghi n cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi cho thí nghi m truyền động Bóng - Tay đòn nghi n cứu ứng dụng lý thuyết vào điều khiển hệ vật lý phòng thí nghi m bƣớc quan trọng ... đòn Hệ Bóng - Tay đòn (BÓNG - TAY ĐÒN) (Hình 2.1) nằm bảng thí nghi m SRV2 hãng Lab-Volt (Italia) chế tạo Hệ Bóng- Tay đòn (BÓNG TAY ĐÒN) ví dụ điển hình hệ thống phi tuyến cấp Hệ BÓNG - TAY ĐÒN ... Hệ điều khiển thích nghi mờ hệ điều khiển thích nghi đƣợc xây dựng sở hệ mờ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 30 So với hệ điều khiển thích nghi kinh điển, hệ điều khiển thích...
 • 69
 • 81
 • 0

nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để nâng cao chất lượng hệ truyền động qua bánh răng

nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để nâng cao chất lượng hệ truyền động qua bánh răng
... đầu điều khiển mờ 3.15 Quan hệ vào-ra điều khiển mờ 95 3.16 Sơ đồ mô hệ truyền động bánh sử dụng điều khiển mờ thích nghi 96 3.17 Đặc tính độ hệ truyền động bánh sử dụng điều khiển mờ thích nghi ... TỰ ĐỘNG HÓA CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ TRUYỀN ĐỘNG QUA BÁNH RĂNG Hình1.1 Ví dụ số hệ truyền động qua bánh 1.1 CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG QUA BÁNH RĂNG Theo chức sử dụng truyền động hệ bánh ... cao suất lao động chất lƣợng sản xuất Xuất phát từ luận điểm nêu trên, ta thấy việc Nghi n cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để nâng cao chất lượng hệ truyền động qua bánh răng vấn đề cần...
 • 112
 • 137
 • 0

nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi cho tay máy robot hai bậc tự do

nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi cho tay máy robot hai bậc tự do
... cho tay mỏy robot hai bc t do" Mc ớch nghi n cu Xõy dng b iu khin m thớch nghi cho cỏnh tay robot m bm cỏc yờu cu cht lng i tng nghi n cu iu khin cỏnh tay robot hai bc t theo m thớch nghi í ngha ... THCH NGHI CHO CNH TAY ROBOT HAI BC T DO V Mễ PHNG 41 3.1 Mụ hỡnh toỏn hc cỏnh tay robot 3.2 43 43 3.3 Kt lun 55 Chng THC NGHIM B IU KHIN M THCH NGHI TRấN ROBOT ... k h thng iu khin m thớch nghi cho cỏnh tay robot hai bc t v mụ phng Chng 4: Thc nghim b iu khin m thớch nghi trờn robot RD5NT Mc dự ht sc n lc song qu thi gian v kinh nghim khoa hc cũn nhiu hn...
 • 79
 • 362
 • 2

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG điều KHIỂN mờ THÍCH NGHI CHO bộ THÍ NGHIỆM TRUYỀN ĐỘNG BÓNG – TAY đòn

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG điều KHIỂN mờ THÍCH NGHI CHO bộ THÍ NGHIỆM TRUYỀN ĐỘNG BÓNG – TAY đòn
... toán cho hệ thí nghi m truyền động bóng tay đòn + Thiết kế điều khiển mờ nơron cho hệ thí nghi m truyền động bóng tay đòn + Tiến hành mô làm thí nghi m hệ thống thực 8 CHƯƠNG HỆ BÓNG TAY ĐÒN ... dụng điều khiển Mờ- Nơron 3.2 Thiết kế điều khiển thích nghi mờ cho hệ Bóng - Tay đòn 3.2.1 Cấu trúc điều khiển thích nghi mờ ym Mô hình mẫu Gm ε + Hình 3.6: Sơ đồ khối điều Cơ cấuthích nghi mờ ... đồ thí nghi m hình Trong thí nghi m này, ta thay điều khiển G1 điều khiển mờ thích nghi Như mạch vòng sử dụng phương pháp điều khiển kinh điển mạch vòng điều khiển mờ thích nghi Để kết nối điều...
 • 23
 • 113
 • 0

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG điều KHIỂN mờ THÍCH NGHI CHO TAY máy ROBỎ 2 bậc tự DO

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG điều KHIỂN mờ THÍCH NGHI CHO TAY máy ROBỎ 2 bậc tự DO
... giả nghi n cứu ứng dụng hệ mờ thích nghi để điều khiển tay máy hai bậc tự Trên lý tác giả chọn đề tài: "Nghi n cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi cho tay máy robot hai bậc tự do" Mục đích nghi n ... Hình 2. 11 So sánh phương pháp giải mờ 2. 3 Điều khiển thích nghi : 2. 3.1 Lịch sử phát triển hệ điều khiển thích nghi Chương THIẾT KẾ HỆ THÓNG ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI CHO CÁNH TAY ROBOT HAI BẬC TỰ ... do" Mục đích nghi n cứu Xây dựng điều khiển mờ thích nghi cho cánh tay robot đảm bảm yêu cầu chất lượng Đối tượng nghi n cứu Điều khiển cánh tay robot hai bậc tự theo mờ thích nghi Ý nghĩa khoa...
 • 26
 • 201
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió tuabin trục đứngluận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển pid và mở để điều khiển hệ thống pin mặt trờinghiên cứu ứng dụng mô hình hechms tính điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông hồngnghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị tắc ruột sau mổnghiên cứu ứng dụng kĩ thuật điều khiển số trong máy công cụ thiết bị công nghiệp và đào tạo nguồn nhân lựckết quả nghiên cứu ứng dụng điều khiển ra hoa trên cây nhãnnghiên cứu ứng dụng và phát triển kỷ thuật can thiệp nội mạch điều trị một số bệnhnghiên cứu ứng dụng công nghệ 4d cad trong lập và mô phỏng tiến độ thi công xâynghiên cứu ứng dụng các hệ thống kỹ thuật cơ điện tử trong ôtô và đề xuất giải pháp mô hình cho bài toán cân bằng trên xe du lịchnghiên cứu ứng dụng mô hình toán mô phỏng lũ tràn đồng trên hệ thống sông hương tỉnh thừa thiên huếnghien cuu ung dung mo hinh mike 11 mo phong chat luong nuochợp tác nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật y học hạt nhân trong phẫu thuật điều trị ung thư vú tại việt namnghiên cứu ứng dụng phẫu thuật giảm áp hốc mắt điều trị bệnh mắt basedow mức độ nặngnghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt cụt trực tràng đường bụng tầng sinh môn điều trị ung thư trực tràng thấpđồ án tốt nghiệp nghiên cứu ứng dụng unigraphics nx 9 0 thiết kế khuôn cho chi tiết mô hình thân xe máy xúc và lập trình gia công lòng khuôn lõi khuôn cho máy phay cncĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócBài 43. Rễ cây