TÀI LIỆU ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 12

Tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 12 (2010-2011) pot

Tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 12 (2010-2011) pot
... Someone who prefers not to join in with everyone else is a a deviant b individual c loner > c 12 The manager had me his paper for him last night a to type b type c to have typed b 13 I didn’t...
 • 5
 • 294
 • 1

tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 12

tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 12
... CIRCUMSTANCES : Dù hoàn cảnh không Eg In / under no circumstances should you lend him the money (dù trờng hợp anh không nên cho vay tiền.) ON NO ACCOUNT: Dù lý không Eg On no account must this ... when scarcely ever scarcelywhen seldom/ so * Inversions: o ng dựng trng t Trong tiếng Anh có trờng hợp phó từ không đứng vị trí bình thờng mà đảo lên đứng đầu câu nhằm nhấn mạnh vào hành động ... www.violet.vn/quocbinh72 12 TRNG THPT LIN SN - T NGOI NG - GIO N CHUYấN MễN TING ANH e.g He was fishing./ His hobby is fishing Functions (Position): chc nng hay v trớ 2.1 Noun-subordinator: (b ngha cho danh t)...
 • 80
 • 596
 • 0

Tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 8 tham khảo

Tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 8 tham khảo
... d/ are Bài tập Anh 10Kì I – Trường THCS Đồng Khởi 12/We English here in 1 987 a/ were teaching b/ are teaching c/ taught d/ teached 13/ Daisy married on May 19 in 20 08 a/ got b/ ... Bài tập Anh 26Kì I – Trường THCS Đồng Khởi =>My brother is……………………………………………………………………… 3-Miss Lan is a fast runner =>Miss Lan runs…………………………………………………………………… 4-Mrs Oanh cooks well => Mrs Oanh is……………………………………………………………………… ... English? 17 We ( not get ) .in touch with him for years Bài tập Anh 38Kì I – Trường THCS Đồng Khởi 18 He ( not be ) here since Christmas 19 I (try) .learning English...
 • 48
 • 1,558
 • 17

Tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 9 HKI

Tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 9 HKI
... Clothes today are very different (4) the clothes of the 19th century One different is the way they look For example, in the 19th century, all women (5) blouses with long skirts But today, ... they wore short skirts Sometimes they wear pants Another different (6) the 19th century and today is cloth In the 19th century, clothes (7) only from natural kinds of cloth They were made ... unit of ………… of Malaysia is the ringgit (1) A current B currently C currency D currant Key : C 19 Choose the correct words ( A , B , C or D ) to complete the sentence She took care of the sick...
 • 93
 • 251
 • 0

Đề cương ôn thi tiếng anh lớp 10 cả năm tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 10 có đáp án

Đề cương ôn thi tiếng anh lớp 10 cả năm tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 10 có đáp án
... / this / what / you / if / rain / afternoon ? A If it rains this afternoon what you will do? B What will it if you rains this afternoon? C What will you if it rains this afternoon? D If you this ... other books is as interesting as this one A This book is more interesting one B This book is the much interesting one C This book is the less interesting one D This book is the most interesting ... all D It makes nothing 24 I don’t like this CD Can I have _? A something else B something other C something either D other thing 25 Chris: Where you work? - Evan: In a studio - Chris: ...
 • 97
 • 550
 • 1

TÀI LIỆU ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT

TÀI LIỆU ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT
... other + danh từ đếm số nhiều = lại (của bộ), người lại (của nhóm) Dùng với danh từ không đếm  another + danh từ không đếm = chút  The other + danh từ không đếm = chỗ sót lại I don't want this book ... FEW  Little + danh từ không đếm được: ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định) I have little money, not enough to buy groceries  A little + danh từ không đếm được: có chút, đủ để I have a ... (pretty) 10 This picture is ………………………………….than that one (beautiful) SO SÁNH DANH TỪ @ So sánh danh từ: Ngoài so sánh tính từ, trạng từ ta so sánh danh tư trước hết phải xem danh từ đếm hay không đếm...
 • 101
 • 4,059
 • 44

TÀI LIỆU ÔN TẬP TIẾNG ANH 12 – HỌC KỲ II docx

TÀI LIỆU ÔN TẬP TIẾNG ANH 12 – HỌC KỲ II docx
... …… married last Saturday is getting B have got C got …… did it take you to finish the project? Just one day How often B How long C How many Hoa is good …… speaking English on B at C for What ... had lived in Mexico for a year before he left for New York *Chọn câu có cấu trúc đ úng có nghĩa không đ ổi so với câu dẫn : Câu81: A C Câu82: A B C D Câu83: A B C The book is so expensive that she ... country It is very dangerous to drive on the left in our country *Chọn từ cụm từ có phần gạch không câu : Câu91: It’s no use to advise him to stop smoking A B C D Câu92: Living in the city is...
 • 6
 • 374
 • 8

Tài liệu ôn tập tiếng Anh 12 - 3 năm (2010-2011) - Lesson 13 docx

Tài liệu ôn tập tiếng Anh 12 - 3 năm (2010-2011) - Lesson 13 docx
... cars D them 3- Year English Lessons Sở GD&ĐT Sóc Trăng Tài liệu ôn tập tiếng Anh 12 - năm (201 0-2 011) Chọn từ (ứng với A B, C, D) có phần gạch chân phát âm khác với từ lại câu sau 11 12 13 14 15 16 ... world now are overcrowded? A B C D 10/11/11 3- Year English Lessons Sở GD&ĐT Sóc Trăng 10/11/11 Tài liệu ôn tập tiếng Anh 12 - năm (201 0-2 011) 3- Year English Lessons ... B C D 30 You have to study harder unless you will fail the examination A B C D 10/11/11 3- Year English Lessons Sở GD&ĐT Sóc Trăng Tài liệu ôn tập tiếng Anh 12 - năm (201 0-2 011) Review Lesson...
 • 6
 • 295
 • 1

Tài liệu BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 EXERCISES (TENSES) P4 doc

Tài liệu BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 EXERCISES (TENSES) P4 doc
... He (teach) in this school before he (leave) for England 10 She (win) the gold medal in 1986 VIII Give the right forms of the verbs ... our work I (wait) here until you (come) back tomorrow 10 I (send) you some postcards as soon as I (arrive) in London IX Give the ... house by June next year We (start) our plan next week 10 I (give) her your letter when I (see) her tomorrow ...
 • 6
 • 1,713
 • 42

Tài liệu BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 EXERCISES (TENSES) docx

Tài liệu BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 EXERCISES (TENSES) docx
... very cold now It (rain) much in summer It (rain) now 10 Daisy (cook) some food in the kitchen at present She always (cook) in the morning ... yet Mary (lose) her hat and she (look) for it until now 10 I (see) that film several times because I like it ...
 • 5
 • 1,494
 • 36

Tài liệu BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 EXERCISES (TENSES) P2 pptx

Tài liệu BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 EXERCISES (TENSES) P2 pptx
... who (smoke) there? Mrs Green always (go) to work by bus 10 We (be) from French We (be) there for twenty years 11 That house (belong) ... (teach) English in this school since he (graduate) from the university in 1986 10 How long you (learn) English? ...
 • 5
 • 1,115
 • 24

Tài liệu BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 EXERCISES (TENSES) P3 pptx

Tài liệu BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 EXERCISES (TENSES) P3 pptx
... I (be) very tired because I (work) all day yesterday 10 He (sit) in a cafe when I (see) him VI Give the right forms of the verbs ... bath, he (go) to bed What (be) he when he (be) young? 10 It was the first time I (ever, see) such a beautiful girl ...
 • 4
 • 734
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 8tài liệu ôn thi tiếng anh lớp 12tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 11tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 10tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 5tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 7tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 4tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 9tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 6tài liệu ôn tập tiếng anh 12tài liệu ôn tập tiếng anh vào lớp 10tài liệu ôn tập tiếng việt lớp 3 ve dat cau co hinh anh so sanhtài liệu ôn tập tiếng anh 12 có đáp ántai lieu on tap tieng anh tracnghiem cho hoc sinh lop 3ôn tập tiếng anh lớp 12Luận án tiến sĩ nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano fe và feb bằng phương pháp mô hình hóa (tt)Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ mặt trời tại lưu vực sông cầu (tt)thực tập kỹ thuật nhà máy DAP hải phòngKỹ năng tham vấn trong trị liệu tâm lý và công tác xã hội.Giáo dục giới tính cho học sinh THCSNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mau (tt)Nghiên cứu thành phần loài sán lá song chủ (digenea) ký sinh ở cá chẽm (lates calcarifer bloch, 1790) nuôi ở khánh hòa (tt)Giảm stress cho NV CTXHnâng cao năng lực cho nhân viên CTXH trong việc Quản lý ca " năng động nhóm"thiết kế hoạt động chủ đề: vai trò của người cao tuổi trong việc giáo dục con cháu.Bài luận môn CTXH với người nghiện HIV và ma túyGiáo trình hình học họa hình dùng cho sinh viên ngành kiến trúc dương thọĐại hội cổ đông | MBBank Thong tin ung vienĐăng ký sở hữu trí tuệ | Hanoi University of Science, VNUBài báo trong nước | Hanoi University of Science, VNUĐề tài cấp Nhà nước 2011-2015.Tuyen dung cua Cong ty TNHH Tri tue VietBao cao thuong nien 2013Cong van Bao cao hieu qua thiet bi bang A 2016 0Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU