DE ON THI TOT NGHIEP TRUONG HUYNH THUC KHANG 2015 MÔN TIẾNG ANH

DE ON THI TOT NGHIEP TRUONG HUYNH THUC KHANG 2015 MÔN TIẾNG ANH

DE ON THI TOT NGHIEP TRUONG HUYNH THUC KHANG 2015 MÔN TIẾNG ANH
... refusal D responsibility Question 26: A few B much C many D some Question 27: A dependent B lonely C alone D single Question 28: A expensive B saving C comfortable D modern Read the following passage ... place Any offer, however, is not only conditional at this stage Applications and interviews take place several months before students their A-level examination These are the exams that you at ... A being destroyed B to have been destroyed C to have destroyed D to destroy Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that is closest in meaning to the underlined...
 • 5
 • 334
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Năm học 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH 12 pot

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Năm học 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH 12 pot
... D The coffee was so hot that I couldn’t drink it ANSWER ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Năm học 2009-2010 B 11.C 21.D 31.C 41.B D 12 C 22.B 32.D 42.A 3.A 13.B 23.A 33.A 43.B D 14.C 24.B 34.A ... The thieves wore gloves so as to avoid leaving any fingerprints A The thieves wore gloves so as to not leave any fingerprints B The thieves wore gloves so that not leave any fingerprints C The thieves ... gold medals and Vietnamese marksman Nguyen Manh Tuong who owned five gold medals during the Games were awarded the most …………20………… athlete title Nguyen Danh Thai, Minister – Chairman of the State...
 • 4
 • 205
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Năm học 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH 12 - Thời gian pdf

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Năm học 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH 12 - Thời gian pdf
... D The coffee was so hot that I couldn’t drink it ANSWER ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Năm học 200 9-2 010 B 11.C 21.D 31.C 41.B D 12 C 22.B 32.D 42.A 3.A 13.B 23.A 33.A 43.B D 14.C 24.B 34.A ... The thieves wore gloves so as to avoid leaving any fingerprints A The thieves wore gloves so as to not leave any fingerprints B The thieves wore gloves so that not leave any fingerprints C The thieves ... gold medals and Vietnamese marksman Nguyen Manh Tuong who owned five gold medals during the Games were awarded the most …………20………… athlete title Nguyen Danh Thai, Minister – Chairman of the State...
 • 4
 • 173
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Năm học : 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH 12 pptx

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Năm học : 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH 12 pptx
... Created by : Nguyen Trong Tan C This room is used not very often D This room isn't used very often 27 They needn't finish their work tonight ... up D gave up 38 Fresh air is of great to our health A used B use C using D useful 39 This farm grows rice This is a farm A growing rice B rice grown C rice growing D grown rice 40 Mrs Lan, ... fill in the gaps: Wild animals (and wild plants) and the wild places where they live are seriously threatened almost everywhere One species has become extinct in each year of this century But...
 • 3
 • 93
 • 0

Bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT, Cao đẳng, Đại học môn tiếng Anh

Bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT, Cao đẳng, Đại học môn tiếng Anh
... impossible to this work right now A It is impossible for this work to be done right now B.It is impossible for to be done this work right now C This work is impossible to right now D This work is ... the drug soon 47 This book / ought/ read/ on the spot A This book ought be read on the spot B This book ought to been read on the spot C.This book ought to be read on the spot D This book ought ... time/ breakfast/ this morning A I didn’t have time for the breakfast this morning B I didn’t have the time for the breakfast this morning C I didn’t have time for breakfast this morning D I didn’t...
 • 121
 • 351
 • 0

DE ON THI TOT NGHIEP 2016 THPT HUYNH THUC KHANG KEy môn tiếng anh

DE ON THI TOT NGHIEP 2016 THPT HUYNH THUC KHANG KEy môn tiếng anh
... Question 39: A lie B cheat C deceive D betray Question 40: A rather B want C prefer D wish Question 41: A unless B without C although D despite Question 42: A made B allowed C let D had Question ... greenhouse effect Question 62 The word “this” in the third paragraph refers to Page A man’s upsetting the equation B the reduction of the level of carbon dioxide C a volcanic eruption D the melting ... temperatures D The conditions that could lead to an ice age Question 57: Which of the following does the author NOT mention as a consequence of a large rise in global sea level? A The destruction of wetlands...
 • 9
 • 425
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 10 pptx

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 10 pptx
... Mắc-xoen đề cập đến vấn đề vấn đề đưới đây? A Tương tác điện trường với điện tích B Tương tác từ trường với dòng điện C Tương tác điện từ trường với điện tích D Mối quan hệ điện trường từ trường ... C D x  10 cos t (cm) x  10 cos(t   )(cm) Câu 3: Sóng học lan truyền môi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi, tăng tần số sóng lên lần bước sóng: A tăng lần đổi B tăng lần C không D giảm ... uL = 100 cos (100  t +  ) (V ) Tìm biểu thức cường độ dòng điện tức thời mạch ? A i = 0,5cos (100  t B i = 0,5cos (100  t + C i =   3 ) (A) ) (A) cos (100  t D i = cos (100  t +  - ...
 • 16
 • 268
 • 0

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn môn vật lý - ĐỀ SỐ 8 pps

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn môn vật lý - ĐỀ SỐ 8 pps
... loại Câu 37:Ra ôn 222Rn chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 3 ,8 ngày đêm Nếu ban đầu có 64g chất sau 19 ngày đêm khối lượng Ra ôn bị phân rã : A 2g B.32g C.16g D.8g Câu 38: Phát biểu sau không hạt sơ ... B.T’=4T D.T’=T/2 Câu 18: Gắn vật nặng vào lò xo treo thẳng đứng làm lò xo dãn 6,4cm vật nặng vị trí cân Cho g=10m/s2 Tần số dao động vật nặng A.0,2Hz B.2 Hz C.0,5 Hz D.5Hz Câu 19:Một vật dao động điều ... C.200 lần B.100lần D.25 lần Câu 29:Hệ số công suất đoạn mạch xoay chiều không ( cos   0) trường hợp sau đây? A.Đoạn mạch có R B.Đoạn mạch có điện trở không C.Đoạn mạch tụ điện D.Đoạn mạch cuộn...
 • 15
 • 227
 • 0

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn MÔN VẬT LÝ -ĐỀ SỐ 6 pdf

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn MÔN VẬT LÝ -ĐỀ SỐ 6 pdf
... thuộc vào: A Hệ số lực cản tác dụng lên vật B Tần số ngoại lực tác dụng lên vật C Pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dung lên vật Câu 12: Chọn ... loại ánh sáng có bước sóng  = 0,489  m Biết h = 6, 625.10 – 34Js, C = 3.108m/s Chọn giá trị giới hạn quang điện kim loại A 0, 066  m B 6, 6  m C 0 ,66  m D Một giá trị khác Câu 21: Phạm vi tác dụng ... chất truyền sóng môi trường: A Quá trình truyền sóng trình truyền lượng B Sóng truyền không mang theo vật chất môi trường C Các sóng âm có tần số khác truyền vận tốc môi trường D Sóng mạnh truyền...
 • 15
 • 192
 • 0

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn MÔN VẬT LÝ -ĐỀ SỐ 5 pdf

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn MÔN VẬT LÝ -ĐỀ SỐ 5 pdf
... biên độ hiệu số pha không đổi theo thời gian C tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian D tần số khác hiệu số pha không Câu 27 Phát biểu sau đúng: A tia hồng ngoại có tần số cao tần số tia sáng ... hệ số công suất đoạn mạch có giá trị khác không C tăng tần số dòng điện lên độ lệch pha dòng điện điện áp giảm D giảm tần số dòng điện cường độ hiệu dụng giảm Câu 15 mạch điện sau có hệ số công ... không truyền chất lỏng chất khí B sóng dọc không truyền chân không C sóng phản xạ ngược pha với sóng tới điểm phản xạ phản xạ vật cố định D sóng truyền từ môi trường đến môi trường khác tần số...
 • 15
 • 163
 • 0

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 4 ppsx

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 4 ppsx
... vào khỏang: A 1 0-6 đến 1 0-9 m 14 đến 1 0-1 5 m B 1 0-3 đến 1 0-8 m C 1 0- D 1 0-1 6 đến 1 0-2 0 m Câu 29: Ban đầu có gam radon ( 222 86 Rn ) chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T = 3,8 ngày đêm Số nguyên tử lại ... phôtôn C Thuyết sóng không giải thích tượng quang điện D Ánh sáng mang hai tính chất sóng - hạt Câu 26: Cho h = 6,625.1 0-3 4Js, c = 3.108 m/s Năng lượng phôtôn có bước sóng 0,3 m là: A 3,012.1 0-1 9J ... chuyền, hệ số nhân nơtron (s) có giá trị: A s > B s < s =1 D s  C Câu 31: Công thoát electron khỏi kim loại A = 6,625.1 0-1 9J, số Plăng h = 6,625.1 0-3 4J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108m/s...
 • 16
 • 189
 • 0

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn- MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 3 docx

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn- MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 3 docx
... 6cos (t+  ) (cm) thời điểm t = s vật vị trí có vận tốc ? A X = 0, v = 6cm/s B X = 3cm, v = -3 cm/s C X = -3 cm, v = -3  cm/s D X = 3cm, v = 3 cm/s Câu 34 Vật dao động điều hoà có tốc độ cực ... dụng 3A B Tần số dòng điện 50Hz C Cường độ cực đại A D Cường độ dòng điện sớm pha  so với điện áp đầu đoạn mạch Câu 13 Một đoạn mạch điện gồm R = 100, L = H, C =  100  F chiều tần số mắc ... tối thứ Câu 23. Ứng dụng tia hồng ngoại : A Để phát vết nứt sản phẩm đúc B Để tiệt trùng dụng cụ phẫu thuật y tế C Để sấy khô sản phẩm công nghiệp, sưởi ấm y học D Để làm phát quang số chất Câu...
 • 16
 • 137
 • 0

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 2 pot

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 2 pot
... độ x vật có vận tốc v Thì hệ thức sau không ? 2 2 A v =  (A - x ) B A2  x   v2 C D 2 A x  v2 2 v2   A  x2 Câu : Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m vật có khối lượng m = 25 0g, ... nguyên tử hiđro bán kính quĩ đạo K 5,3.1 0-1 1m bán kính quĩ đạo L A 21 ,2. 1 0-1 1m 11 m B 42, 4.1 0-1 1m C 47,5.1 0- D 122 ,5.1 0-1 1m Câu 28 : Trong thí nghiệm I-âng chiếu đến hai khe ánh sáng đơn sắc có ... ánh sáng đơn sắc có bước sóng  khoảng vân là: A i1 B 2i1 C i1 D 4i1 Câu 29 Số pr ôn số nơtrôn hạt nhân 23 11 Na A 23 11 11 23 B 11 12 C D 12 11 Câu 30 Đơn vị khối lượng nguyên tử A khối lượng...
 • 15
 • 118
 • 0

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 1 pdf

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 1 pdf
... gia tốc không B Khi vật qua vị trí cân bằng, tốc độ không, gia tốc không C Khi vật qua vị trí cân bằng, tốc độ không, gia tốc cực đại D Khi vật vị trí biên, tốc độ không, gia tốc không Giáo viên ... viên biên soạn: Văn Hùng Câu 11 Một lắc lò xo có W=0,5J biên độ dao động A =10 cm Hỏi động lắc li độ x =-5 cm A 0 ,12 5J B 0,4J C 0,375J D Không xác định chưa biết độ cứng lò xo Câu 12 Con lắc lò ... 2, 013 6u, mT = 3, 016 0u mp = 1, 0073u.u= 9 31 MeV/ c2 Tìm lượng toả phản ứng: A 3,6309 MeV MeV B 4, 515 1 MeV C 3,34 51 D 2,6 309MeV Câu 32 Hạt nhân 238 92 A 238p 14 6n 92n U có cấu tạo gồm: B 92p 14 6n C 238p...
 • 14
 • 176
 • 0

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ MÔN VẬT LÝ potx

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ MÔN VẬT LÝ potx
... LÝ – HÓA : CHÚC CÁC EM ÔN THI TỐT! TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - EATOH NGÂN HÀNG ĐỀ ÔN TN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - EATOH NĂM HỌC 2010-2011 Trang 5/5 - Mã đề: 153 Đáp án mã đề: 153 01 C; 02 D; 03 C; ... = 4cm TỔ LÝ – HÓA : CHÚC CÁC EM ÔN THI TỐT! TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - EATOH Trang 4/5 - Mã đề: 153 Câu 44 Xét vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc  Tại vị trí có li đọ x vật có vận ... /3) (cm) TỔ LÝ – HÓA : CHÚC CÁC EM ÔN THI TỐT! TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - EATOH Trang 3/5 - Mã đề: 153 Câu 29 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(t + /2)cm Vận tốc vật thời điểm...
 • 5
 • 160
 • 0

Xem thêm