DE CUONG ON KIEM TRA 1t l1 HKI 2015 2016 MÔN TIẾNG ANH

DE CUONG ON KIEM TRA 1t l1 HKI 2015 2016 MÔN TIẾNG ANH

DE CUONG ON KIEM TRA 1t l1 HKI 2015 2016 MÔN TIẾNG ANH
... ) ĐỀ CƯƠNG ÔN KIỂM TRA TIẾT-LẦN 1 -HKI- 2015- 2016 I Select the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group: ... Anna’s idea Some thought a national day of celebration is unnecessary Anna and her friends wrote letters to important people These people liked the idea Finally, on 8th May, 1914, President Woodrow ... Wilson made the second Sunday in May Mother’s Day, a day of celebration in The United States Who had the idea of Mother’s day? ………………………………………………………………………………… Why did she come with the idea?...
 • 11
 • 225
 • 0

DE CUONG ON KIEM TRA 1t l1 HKI 2015 2016 MÔN TIẾNG ANH LỚP 11

DE CUONG ON KIEM TRA 1t l1 HKI 2015 2016 MÔN TIẾNG ANH LỚP 11
... Anna’s idea Some thought a national day of celebration is unnecessary Anna and her friends wrote letters to important people These people liked the idea Finally, on 8th May, 1914, President Woodrow ... Wilson made the second Sunday in May Mother’s Day, a day of celebration in The United States Who had the idea of Mother’s day? ………………………………………………………………………………… Why did she come with the idea? ... presents under the family Christmas tree Children often hang up stockings for Santa Claus to fill with small gifts According to tradition, Santa arrives on a sleigh (4) _ by reindeer Presents...
 • 9
 • 234
 • 0

de kiem tra lan i HKII 2015 2016 môn tiếng anh

de kiem tra lan i HKII 2015 2016 môn tiếng anh
... other books d modern life is more difficult to deal with Part II: Rewrite Rewrite the following sentences in order to keep their original meanings We started living in Nha Trang in 1990 We have ... species diversity to provide food, clean air and water and fertile soil for agriculture A destruction B contaminat C fertilizer D variety 30 Life on Earth is disappearing fast and will continue ... KIỂM TRA TIẾT LẦN - HKII - ANH 11 NĂM HỌC 2015- 2016 A PHONETICS I Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words 1) A facsimile B transfer C spacious...
 • 25
 • 453
 • 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA . LẦN II. HKI – LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH pdf

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA . LẦN II. HKI – LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH pdf
.. . that D whom 10 This morning I bought a newspaper and ………… . magazine THPT Tháp Chàm PRTC, Ninh Thuận: thptthapcham@ninhthuan.edu.vn Trang 3/5 A an B the C Ø D a 11 In the early 1910s,……………………were .. . câu: 32 Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ : 100 % Số câu: 16 Số điểm: 4,75 47,5% Số câu: 13 Số điểm: 4,25 42,5% ONE PERIOD TEST (2) Grade : 10 MARKS Name: ………………………………… Class: 10 A B C D 0 0 0 0 0 0 .. . 0 10 0 0 11 0 0 12 0 0 A B C D 13 0 0 14 0 0 15 0 0 16 0 0 17 0 0 18 0 0 19 0 0 20 0 0 21 0 0 22 0 0 23 0 0 24 0 0 A TỰ LUẬN THPT Tháp Chàm PRTC, Ninh Thuận: thptthapcham@ninhthuan.edu.vn Trang...
 • 5
 • 2,711
 • 91

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ MÔN: TIẾNG ANH pot

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ MÔN: TIẾNG ANH pot
... sau sang tiếng Anh: 1.Bạn kể tên số nước nói tiếng Anh tiếng mẹ đẻ không ? Can you name some countries where English is used as a mother language? 2.Trước người ta tưởng nguồn tài nguyên thi n ... have been living in this house for six years now They moved ………………  They moved in this house six years ago Bài 3: Dịch câu sau sang tiếng Anh: 1.Ông Tâm bỏ thuốc cách năm Ông vốn hút đến 40 điếu ... Bài 3: Dịch câu sau sang tiếng Anh: 1.Trông anh mệt mỏi Làm việc nhiều phải không ? You look tired Have you worked hard ?) 2.Tuần trời chả chịu mưa It hasn’t rained this week 3.Chúng tớ lái...
 • 26
 • 3,139
 • 115

Đề cương ôn kiểm tra phần amin

Đề cương ôn kiểm tra phần amin
... 28 : Aminoaxit không tác dụng với A este B oxit bazơ , bazơ C axit D ancol α – aminoaxit đơn chức no có tỉ lệ mol 1:1 thu 5,6 lít CO2 Câu29 : Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hai ( đktc ) công thức ... đây; tơ tằm, sợi bông, len, tơ enang, tơ visco, nilon 6-6, tơ axetat Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là: A tơ tằm, sợi bông, nilon 6-6 B sợi bông, tơ visco, tơ axetat C sợi bông, len, nilon 6-6 ... hoàn toàn amin đơn chức X,thu 8,4 lít khí CO2 1,4 lít khí N2 10,125g H2O Công thức phân tử (các khí đo đktc) A C3H5-NH2 B C4H7-NH2 C C3H7-NH2 D C5H9-NH2 Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam amin no...
 • 6
 • 191
 • 0

DE CUONG ON KIEM TRA KIEN THUC GIAO VIEN

DE CUONG ON KIEM TRA KIEN THUC GIAO VIEN
... soạn chương trình thay sách Tiếng Việt bậc tiểu học: a) Quan điểm dạy học tích hợp giao tiếp b) Quan điểm dạy học giao tiếp c) Quan điểm dạy học tích hợp d) Quan điểm đổi phương pháp theo hướng ... chương trình giáo dục 7/ Tất ý Trên số câu hỏi hướng dẫn ôn tập kiểm tra kiến thức Chúc đ/c tích cực ôn luyện để đạt kết cao kỳ kiểm tra tới! HT ... trưởng cấp quản lí giáo dục Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục 7/ Tất...
 • 6
 • 988
 • 10

Đề cuơng ôn kiểm tra một tiết

Đề cuơng ôn kiểm tra một tiết
... trợ động từ +, too EX : I passed the exsam So did Lan / Lan did, too b) Either, Neither (cũng không) : Khi muốn diễn đạt hai ý phủ định giống - Động từ to be: am, is, are Neither + be + S / S...
 • 2
 • 69
 • 0

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH
... MEANING AS THE ROOT ONE C©u 28: It’s a pity I can’t speak Chinese A I want to go to China B I wish I could speak Chinese C I hope I can’t speak Chinese D I wish I were a Chinese C©u 29: “My family ... family live in Ha Noi now,” she said A She said that her family are living in Ha Noi then B She says that her family live in Ha Noi now C She said that her family lived in Ha Noi then D She said that ... MEANING AS THE ROOT ONE C©u 28: It’s a pity I can’t speak Chinese A I wish I were a Chinese B I want to go to China C I hope I can’t speak Chinese D I wish I could speak Chinese C©u 29: I often...
 • 16
 • 1,743
 • 15

Đề kiểm tra chất lượng học kì II môn Tiếng Anh lớp 5

Đề kiểm tra chất lượng học kì II môn Tiếng Anh lớp 5
... Học sinh không đợc viết vào phần gạch chéo IV Sửa lỗi sai cho câu sau ( im ) Mary never is late ... 10.OO.All the teacher and students (be) in beautiful school uniforms.We (arrive) home at 11.OO.We (travel)next week VI Diền từ thích hợp vào chỗ chấm (4 im) Miss Hoa is twenty five years old.She...
 • 2
 • 849
 • 42

Đề kiểm tra chất lượng học kì I môn Tiếng Anh lớp 4

Đề kiểm tra chất lượng học kì I môn Tiếng Anh lớp 4
... phßng gi¸o dôc hng hµ ®¸p ¸n kiÓm tra chÊt lîng häc kú i n¨m häc 2010-2011 m«n tiÕng anh- líp *Th i gian lµm b i 40 kh«ng kÓ th i gian giao ®Ò * Häc sinh lµm b i vµo b i kiÓm tra I Put the words in ... Long school I have Maths, Science, Music, and Vietnamese today I like Vietnamese because it’s interesting and I learn to read and write in Vietnamese during Vietnamese lessons What’s his name ? ... 11 His brother ( like / likes / to like ) English the most 12 Lan ( is / have / has ) Art, English ( on / in / at ) Tuesday III Read and answer (3 points) Hello, I am Nam I am from Vietnam I am...
 • 2
 • 945
 • 99

Xem thêm