giáo án tiếng anh lớp 11 unit 16 english 12

giáo án tiếng anh lớp 11 unit 16 english 12

giáo án tiếng anh lớp 11 unit 16 english 12
... Malaysia and Singapore speak English besides their own languages According to the statistics recorded in 2007, ASEAN had a combined gross domestic product of about US$ 128 2billion This combined ... Malaysia and Singapore speak English besides their own languages According to the statistics recorded in 2007, ASEAN had a combined gross domestic product of about US$ 128 2billion This combined ... Malaysia and Singapore speak English besides their own languages According to the statistics recorded in 2007, ASEAN had a combined gross domestic product of about US$ 128 2billion This combined...
 • 13
 • 222
 • 0

giáo án tiếng anh lớp 11 unit 16 langua focus moi

giáo án tiếng anh lớp 11 unit 16 langua focus moi
... Bài Dự thi Thiết Kế Giáo Án Điện Tử Tác giả: TRƯƠNG QUỐC PHÚ WARM-UP Each sentence has a mistake Find the mistake by underlining ... he has eaten his breakfast? has -> had Can you help me while I was away? was -> am Lesson 5: Language Focus I Intonation: The rising-falling tune II Grammar: Adverbial clause of time I Intonation:...
 • 23
 • 221
 • 0

giáo án tiếng anh lớp 11 Unit 16 language focus 0988 055 990

giáo án tiếng anh lớp 11 Unit 16 language focus 0988 055 990
... he has eaten his breakfast? has -> had Can you help me while I was away? was -> am Lesson 5: Language Focus I Intonation: The rising-falling tune II Grammar: Adverbial clause of time I Intonation:...
 • 52
 • 265
 • 1

giáo án tiếng anh lớp 11 Unit 16 reading 0988 055 990

giáo án tiếng anh lớp 11 Unit 16 reading 0988 055 990
... /ə,sousi'eiʃn/ hiệp hội /ə'ridʤənl/căn nguyên, /əd'mit/ kết nạp /goul/mục tiêu /æk'seləreit/ làm nhanh thêm /progress/sự tiến /prə'mout/ thúcđẩy /stə'biliti/sự ổn định /ris'pekt/ tôn trọng /'ʤʌstis/ ... /in'vestmənt/: đầu tư phát triển nông thôn /'fɔristri/: Lâm nghiệp /,trænspɔ:'teiʃn/: Giao thông doanh nghiệp vừa nhỏ tình hình kinh tế - xã hội Today, ASEAN economic cooperation covers many areas:...
 • 42
 • 278
 • 0

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - Unit 1: FRIENDSHIP docx

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - Unit 1: FRIENDSHIP docx
... parks’ staff and maintenance of their resources, many national parks will be completely destroyed Unit 11: SOURCES OF ENERGY The natural environment includes all natural resources that are necessary ... network of 6,014 communal post offices have been set up across the country Unit 10: NATURE IN DANGER In many parts of the United States, large areas of land have been made into national parks to ... learning should be centered on important life skills such as communication, building self-respect and self-confidence, the ability to learn from failure, and time management, suited to the maturity...
 • 18
 • 2,744
 • 17

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 1: FRIENDSHIP - Phần 1 pot

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 1: FRIENDSHIP - Phần 1 pot
... thường dynamic (adj) động C SPEAKING (pages 1 8 -1 9) tasty (adj) ngon multi-school: gồm nhiều trường cousin (n) anh (chị) em họ D WRITING (pages 2 0-2 1) criticize (v) phê bình narrative (n) tường ... (yesterday, ago, last……, in the past, in 19 90) Ex: - My father bought this house 10 years ago - Mr Nam worked here in 19 99 b Diễn tả loạt hành động xảy liên tiếp khứ Ex: - Last night, I had dinner, did ... (hích tước + quality (tính chất) + age (tuổi) + shape (hình dáng) + color (màu sắc) + participle form (phân từ dùng tính từ: V-ing/ V-ed) + origin (nguồn gốc) + material (vật liệu) + type (loại)...
 • 9
 • 13,751
 • 37

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 1: FRIENDSHIP - Phần 2 potx

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 1: FRIENDSHIP - Phần 2 potx
... (pages 3 8-3 9) farewell (n) tạm biệt menu (n) thực đơn guest (n) khách smoothly (adv) suông serve (v) phục vụ dispose (v) xếp selection (n) lựa chọn wrap (n) gói quà D WRITING (pages 4 0-4 2) appreciate ... GRAMMAR Bare Infinitive (Vo), To Infinitive (to V), Gerund (V-ing) Bare Infinitive: Ex: - My parents let me go to Nha Trang this holiday - I can swim and sunbathe on the sand S + let, make + O + ... welcome (v) đón tiếp refusal (n) từ chối presence (n) diện regret (n) hối tiếc E LANGUAGE FOCUS (p.4 2- rehearse (v) diễn, nhắc lại 44) encourage (v) khuyến khích pot (n) lọ, bình remind (v) nhắc terminal...
 • 5
 • 1,713
 • 8

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 4: VOLUNTEER WORK AND LITERACY PROGRAMS docx

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 4: VOLUNTEER WORK AND LITERACY PROGRAMS docx
... from Nouns Noun + ful/ al/ ous/ able  Adjective Ex: - helpful, careful, beautiful - national, natural, digital - poisonous, famous, continuous - changeable, countable, comfortable  GRAMMAR Reported ... appreciation (n) đánh giá cao campaign (n) chiến dịch E LANGUAGE FOCUS (p 5 2-5 6) touch (v) chạm approach (n) phương pháp assistant (n) người phụ tá eradicate (v) xoá concentrate (v) tập trung illiteracy ... gián tiếp Đổi động từ giới thiệu sang: “asked, told, ordered, advised, requested, reminded, begged….” Thêm to/ not to vào trước động từ Đổi ngôi: - Đổi thứ NHẤT phù hợp với CHỦ TỪ mệnh đề - Đổi...
 • 7
 • 7,566
 • 31

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 5: COMPETITIONS docx

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 5: COMPETITIONS docx
... ee  Noun Ex: - teacher, player, examiner - actor, visitor, instructor - applicant, accountant, assistant - payee, trainee, employee Verb + ment/ ion/ ation/ ance  Noun Ex: - development, ... achievement, improvement - action, collection, correction - preservation, invitation, preparation - acceptance, attendance, observance  GRAMMAR A Gerund (V-ing) and Present Participle (V-ing) I Gerund ... LISTENING (pages 6 7-6 8) nervous (adj) hồi hộp ambition (n) hoài bảo bird (n) chim disease (n) bệnh tật university (n) trường đại học accountant (n) kế toán chance (n) hội chat (v) tán gẫu eloquence...
 • 6
 • 1,660
 • 9

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 7: CELEBRATIONS pot

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 7: CELEBRATIONS pot
... (pages 9 5-9 7) snow (n) tuyết champagne (n) rượu sâm banh sleigh (v) = sled :trượt tuyết fireworks (n) pháo bobtail (n) đuôi cộc vision (n) tầm nhìn jingle (v) rung leng keng C SPEAKING (pages 9 7-9 9) ... exchange camp (n) chuyến cắm crèch (n) máng cỏ trại giao lưu count down (v) đếm ngược reunion (n) đoàn tụ colleague (n) đồng nhiệp D WRITING (pages 9 9-1 02) soloist (n) người hát đơn ca proposal ... LANGUAGE FOCUS (p.10 2- Santa Claus (n) ông già nô en 104) battle (n) trận chiến for heaven’s sake: Lại chúa, enemy (n) kẻ thù Trời tinsel (n) kim tuyến break (n) giải lao manger (n) máng section (n)...
 • 6
 • 1,272
 • 8

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 8: POSTAL AND TELECOMMUNICATION SERVICES pptx

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 8: POSTAL AND TELECOMMUNICATION SERVICES pptx
... nghĩ 110 throw threw thrown ném 111 thrust thrust thrust ấn mạnh 10 112 understand understood understood hiểu 113 wake woke woken đánh thức 114 wear wore worn mặc, đội 115 weave wove woven dệt 116 ... phòng chi nhánh keep in touch (v) liên lạc urgent (adj) khẩn cấp C SPEAKING (pages 110 -1 11 ) International (adj) quốc tế instruction (n) dẫn landline phone(n) điện thoại cố định type (v) đánh máy ... (v) đánh máy contact (v) tiếp xúc D WRITING (pages 111 -1 13 ) manager (n) nhà quản lí complaint (n) phàn nàn unsatisfactory (adj) chưa thoả đáng inconvenience (n) bất tiện dissatisfaction (n) không...
 • 12
 • 1,547
 • 1

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 4: VOLUNTEER WORK-LISTENING ppt

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 4: VOLUNTEER WORK-LISTENING ppt
... to (2) : Ha Noi mua thu – Vu Thanh and give the most exactly and quickly composer (3) : Mua He Xanh – Vu Hoang composer * T shows some pictures related to Mua He Xanh activities answer BEFORE YOU ... support charities? He What’s the best way of raising money to Xanh support charities? ” song  volunteer work Which of these kinds of volunteer work you prefer? ** New words : * The teacher presents ... informal 30 street children 250 children (with special difficulties) 1998 Task : Answer the questions volunteers, June * Ask Sts to read silently in order to understand - Whole class the questions and...
 • 6
 • 3,351
 • 14

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES-READING pot

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES-READING pot
... stupid mistake , how would you feel? 3.Have you ever felt confused before someone? Today we………… personal experiences” is the thing that happened to you that influnced the way you think and behave ... making a fuss 3.embarrassing idols 5.sneaky T gets Ss to read the text silently again and Task 2: then with a peer work out the sequence of the Put the pictures of the events (on page pictures...
 • 7
 • 10,939
 • 27

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES-SPEAKING ppt

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES-SPEAKING ppt
... money from the boy’bag? What did she with the money? -T asks some questions: - Have you had some personal experiences? - How you feel if you meet a famous film star? - How you feel if you fail ... structures “Make somebody a something” or “Make somebody b + Adjective” e T introduces the task Task 2: (13ms) T can model some questions and Work in pairs (one asks one asks sts work in pairs answers)...
 • 6
 • 9,334
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giao an tieng anh lop 11 unit 16giáo án tiếng anh lớp 11 unit 9giáo án tiếng anh lớp 11 unit 12 language focusgiáo án tiếng anh lớp 11 unit 13 writinggiáo án tiếng anh lớp 7 unit 16giáo án tiếng anh lớp 11 unit 12 listeninggiáo án tiếng anh lớp 11 unit 7 listeninggiáo án tiếng anh lớp 11 unit 7 phần writinggiáo án tiếng anh lớp 11 unit 7 speakinggiáo án tiếng anh lớp 4 unit 16giao an tieng anh lop 11 unit 4giao an tieng anh lop 11 unit 4 speakinggiáo án tiếng anh lớp 11 unit 11 language focusgiáo án tiếng anh lớp 11 unit 6 language focusgiáo án tiếng anh lớp 11 unit 2Hiệu quả từ phương pháp dạy tác phẩm rừng xà nu của nguyễn trung thành từ góc độ thể loại tiết 63 64 lớp 12a, 12c trường THPT lê văn linhHướng dẫn học sinh lớp 12a1, 12a3 trường THPT quan sơn tiếp cận bài rừng xà nu (nguyễn trung thành) theo sơ đồ tư duyKinh nghiệm trang bị kiến thức lí luận văn học nhằm giải quyết khó khăn của học sinh khi làm dạng đề lí luận văn học, nâng cao hiệu quả bồi dưvui học tiếng hoa qua hình ảnhChuyên đề Phi kim Cacbon và silicRèn luyện kỹ năng giúp học sinh lớp 12 làm tốt phần đọc hiểu văn bản trong đề thi THPT quốc gia môn ngữ vănRèn luyện kỹ năng sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh trong bài văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 12Một số kinh nghiệm tích hợp văn học và nghệ thuật nhằm nâng cao hứng thú học tập và giáo dục tinh thần yêu nước đối với học sinh qua tiNÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy – học THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓABài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoangBài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốtSử dụng kiến thức liên môn và nội môn vào dạy bài 4 – các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rô ma (tiết 2) – lịch sử 10Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức khi dạy bài phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám ( 1939 1945) nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đờiSử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử ở trường THPTSử dụng sơ đồ để củng cố bài học nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học phần văn bản văn xuôi môn ngữ văn lớp 11Thiết kế bài “vĩnh biệt cửu trùng đài” (trích kịch vũ như tô) của nguyễn huy tưởng theo hướng tích hợpMột số kinh nghiệm giảng dạy tác phẩm sử thi trong chương trình ngữ văn lớp 10 ở trường THPT ngọc lặcMột số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức, kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tMột số phương pháp dạy học tích cực giúp học sinh nâng cao hứng thú học tập trong giờ đọc hiểu văn bản văn họcBài 10. Cấu tạo miền hút của rễ