Test 3 Unit 5 và 7 lớp 11

Test 3 Unit 5 7 lớp 11

Test 3 Unit 5 và 7 lớp 11
... answer of the 45- minute Test (No 002) A C D A B A B D A 10 B 11 B 12 D 26a.business woman 26b 27a 27b 28a 28b 29 30 31 32 33 34 35 Homework : - Prepare Speaking 13 B 14 D 15 A 16 D 17 D 18 C 19 ... indicating past time Vocabulary: Unit - III Techniques: IV.Teaching aids: V Procedure: T’s and Ss’ activities Teacher : • T sends each student a sheet of paper & the Test • T gives Ss the answers ... 33 34 35 Homework : - Prepare Speaking 13 B 14 D 15 A 16 D 17 D 18 C 19 C 20 D 21 B 22 A 23 A 24 B 25 A ...
 • 2
 • 207
 • 0

Unit 5: language focus (lop 11)

Unit 5: language focus (lop 11)
... FRIDAY,OCTOBER 22nd, 2010 ENGLISH 11 Unit 5: ILLITERACY 31 E LANGUAGE FOCUS WARMLY WELCOME TO OUR CLASS 11 A1 LA Warm –up : Game - Who is the quickest ... me don’t go out alone at night a b cc d LA 1.Do all exercises in workbook ( section: Language focus) Prepare Unit 6- Reading LA Thank you for joining us GOODBYE ! SEE YOU AGAIN LA Exercise 2:...
 • 45
 • 636
 • 2

TEST 3 UNIT 6 ANH 7

TEST 3 UNIT 6 ANH 7
... at B in C on D of 36 Ba enjoys stamps A collect B collects C to collect D collecting 37 Let’s part in the English Speaking Club A take B takes C to take D taking 38 Do you enjoy ... take D learn 33 American students participate in different activities recess A with B in C on D at 34 What about to the movies? - That’s a good idea! A go B to go C goes D going 35 I sometimes ... recess C time D hospital 30 I ride my bike to school A always B sometime C some D any 31 The students enjoy different activities school A after B from C on D for 32 Ba likes to part in...
 • 4
 • 230
 • 0

ÔN LUYỆN BUỔI 2 TUẦN 3 4 5 6 7 LỚP 3. VNEN

ÔN LUYỆN BUỔI 2 TUẦN 3 4 5 6 7 LỚP 3. VNEN
... hành: 1) Đặt tính tính: 6 72 + 21 8 53 7 – 1 94 491 + 1 83 850 20 23 x 12 × 14 × 11 × 2) Tính: × + 48 = × – 37 3) Tìm x x 2= 8 x :5 =3 4) Giải toán a) Một cửa hang ngày thứ bán 56 7 mét vả, ngày thứ hai ... thực hành Bài 1: Đặt tính tính 84 : 37 : 56 : 49 :4 x - 15 = 48 x + 21 5 = 28 5 130 = y x Bài 2: Tìm x: Z x = 42 Bài 4: Ngăn thứ có 1 47 sách Ngăn thứ hai có số sách 1 /7 số sách ngăn thứ Ngăn thứ ba ... hành: 68 : 1) Đặt tính tính: 44 : 93 : 45 : 19 : 2) Viết tiếp vào chỗ chấm: 80 : 25 : 54 : 40 m là: b) 54 l là: c) 12 là: 3) Một băng giấy dài 48 cm,...
 • 11
 • 195
 • 3

GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU LỚP 2 TUẦN 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...11

GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU LỚP 2 TUẦN 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...11
... - Yêu cầu nêu cách đặt tính - Lớp làm bảng 17 +24 41 28 +17 45 39 +7 46 17 +25 42 29 +7 36 27 +28 55 37 24 68 +15 +17 + 52 41 77 - Cả lớp nhận xét Bài 2: Giải toán theo tóm tắt - HS đọc đề nêu ... lại Bài 2: Giải toán + Bài toán thuộc toán gì? + Bài toán cho biết gì? + Bài toán yêu cầu tìm gì? + Muốn tìm số tuổi em ta làm ntn? Bài 3: Giải toán + Bài toán thuộc toán gì? + Bài toán cho biết ... theo dõi HD Số 26 26 17 38 26 hạng Số 25 36 16 hạng Tổng 31 51 53 54 35 - Lớp nhận xét Bài 3: Giải toán theo tóm tắt sau: + Bài toán thuộc toán gì? + Bài toán cho biết gì? + Bài toán yêu cầu tìm...
 • 66
 • 18,680
 • 222

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 37,38 SGK Hóa 11: Amoniac muối amoni

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 37,38 SGK Hóa 11: Amoniac và muối amoni
... Giải 5: Chọn đáp án C Bài (SGK Hóa lớp 11 trang 38) Trong phản ứng nhiệt phân muối NH4NO2 NH4NO3, số oxi hóa nitơ biến đổi ? Nguyên tử nitơ ion muối đóng vai trò chất khử nguyên tử nitơ ion muối ... oxi hóa ? Giải 6: NH4NO2 →t0 N2 + 2H2O; NH4NO3 →t0 N2O + 2H2O N có số oxi hóa +3 +5 NO2– NO3– : đóng vai trò chất oxi hóa N có số oxi hóa -3 NH4+: đóng vai trò chất khử Bài (SGK Hóa lớp 11 trang ... nước bị hút vào bình Tia nước có màu hồng chứng tỏ dung dịch có tính bazơ Bài (SGK Hóa lớp 11 trang 37) Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau viết phương trình hóa học: Biết A hợp chất nitơ Giải 2: Chọn...
 • 4
 • 1,179
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 45 SGK Hóa 11: Axit nitric muối nitrat

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 45 SGK Hóa 11: Axit nitric và muối nitrat
... 9Fe(NO3)3 + 14H2O Bài (SGK trang 45 Hóa lớp 11) Hãy tính chất hóa học chung khác biệt axit nitric axit sunfuric Viết phương trình hóa học để minh họa Hướng dẫn giải 3: Axit nitric axit sunfuric đặc ... 4H2O Bài (SGK trang 45 Hóa lớp 11) a) Trong phương trình hóa học phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng hệ số ? A B C D 21 b) Trong phương trình hóa học phản ứng nhiệt phân thủy ngân (II) nitrat, ... B C D 21 Giải 4: a) Chọn D 21 4Fe(NO3)3 →t0 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2 b) Chọn A Hg(NO3)3 →t0 Hg + 2NO2 + O2 Bài (SGK trang 45 Hóa lớp 11) Viết phương trình hóa học phản ứng thực dãy chuyển hóa sau...
 • 4
 • 3,126
 • 1

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 SGK Sinh 11: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 CAM

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 SGK Sinh 11: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM
... – Khác Bài trước: Giải 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11: Quang hợp thực vật B Hướng dẫn giải tập SGK trang 43 Sinh Học lớp 11: Quang hợp nhóm thực vật C3 C4 CAM Bài 1: (trang 43 SGK Sinh 11) ... sáng chiếu vào diệp lục Bài 2: (trang 43 SGK Sinh 11) Ôxi quang hợp có nguồn gốc từ đâu? Đáp án hướng dẫn giải 2: Ôxi quang hợp có nguồn gốc từ nước Bài 3: (trang 43 SGK Sinh 11) Sản phẩm pha sáng ... dẫn giải 3: Sản phẩm pha sáng là: ATP, NADPH, O 2Bài 4: (trang 43 SGK Sinh 11) Những hợp chất mang lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat? Đáp án hướng dẫn giải 4: Những hợp...
 • 4
 • 523
 • 0

Giải bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 63,64 SGK Đại số giải tích 11: Phép thử biến cố

Giải bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 63,64 SGK Đại số giải tích 11: Phép thử và biến cố
... (3, 4)} = Ω\{(1, 3)} Bài trang 64 SGK Đại số giải tích 11 Hai xạ thủ bắn vào bia.Kí hiệu Ak biến cố: “Người thứ k bắn trúng”, k = 1, a) Hãy biểu diễn biến cố sau qua biến cố A1 A2 : A: “Không ... Xác định biến cố sau A: “Tổng số hai thẻ số chẵn”; B: Tích số hai thẻ số chẵn” Đáp án hướng dẫn giải 3: Phép thử T xét là: “Từ hộp cho, lấy ngẫu nhiên hai thẻ” a) Đồng thẻ với chữ số ghi thẻ ... hai lần gieo có tổng số chấm 8″ C:={(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6)} →Đây biến cố kết hai lần gieo nhau” Bài trang 63 SGK Đại số giải tích 11 Một hộp chứa bốn thẻ đánh số 1, 2, 3, Lấy ngẫu...
 • 5
 • 382
 • 1

Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 74, 75 SGK đại số giải tích 11: Xác xuất biến cố

Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 74, 75 SGK đại số và giải tích 11: Xác xuất và biến cố
... 0,48 c) Gọi D biến cố: “Lấy hai cầu khác màu” Ta có D = ¯C ⇒ P(D) = – P(C) = – 0,48 = 0,52 Bài tiếp: Giải ôn tập chương đại số giải tích 11: Bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9, 10,11,12, 13,14,15 trang 76, ... nhân ta tìm số kết có thuận lợi cho A B là: =24 Suy ra: P(A B) = 24/100= 0,24 = 0,6 0,4 = P(A) P(B) Như vậy, ta có P(A B) = P(A) P(B) Suy A B hai biến cố độc lập với b) Gọi C biến cố: “Lấy ... 60/100 = 0,6 Xét biến cố B: “Quả cầu lấy từ hộp thứ hai có màu trắng” Tương tự ta tìm số kết thuận lợi cho B là: n(B) = 10 = 40 Từ suy P(B) = 40/100 = 0,4 a) Ta có A B biến cố: “Lấy cầu trắng...
 • 2
 • 445
 • 0

Giải bài ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15 SGK trang 24, 25

Giải bài ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15 SGK trang 24, 25
... |2,289 – 2,289| < 0,0 01 Bài 14 : Chiều cao đồi đo h = 347 ,13 ± 0,2m.Hãy viết SỐ quy tròn số gần 347 ,13 Hướng dẫn giải 14 : Sô’ quy tròn h = 347 ,13 ± 0,02 (m) h = 347 Bài 15 : Những quan hệ quan ... Hướng dẫn giải 11 : P ⇔ T; R ⇔ S; Q ⇔ X Bài 12 : Xác định tập hợp sau a) (-3 ; 7) ∩ (0 ; 10 ) ; b) (—∞ ; 5) ∩ (2 ; +∞) ; c) R \(—∞ ; 3) Hướng dẫn giải 12 : T: ” x ∈ A x ∈ B”; R: “x Bài 13 : Dùng máy ... [a ; +∞) Viết tập hợp R số thực dạng khoảng Hướng dẫn giải 6: Bài 7: Thế sai số tuyệt đối số gần ? Thế độ xác số gần ? Hướng dẫn giải 7: Goi a số gần đúng; a số sô đo dại lượng Bài 8: Cho tứ...
 • 5
 • 4,527
 • 3

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 11 SGK hóa học lớp 8: Chất

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 11 SGK hóa học lớp 8: Chất
... xe đạp – Chất : nước, than chì, xenlulozơ, nilon, sắt, nhôm, cao su Bài (Trang 11 SGK hóa học ) Hãy so sánh tính chất : màu, vị, tính tan nước, tính cháy chất muối ăn, đường than Đáp án giải 4: ... Không Không Cháy Bài (Trang 11 SGK hóa học ) Chép vào câu sau với đầy đủ từ hay cụm từ phù hợp : “Quan sát kĩ chất biết được… Dùng dụng cụ đo xác định được… chất Còn muốn biết chất có tan nước, ... thở ta có khí cacbonic làm đục nước vôi Bài (Trang 11 SGK hóa học ) a) Hãy kể hai tính chất giống hai tính chất khác nước khoáng nước cất b) Biết số chất tan nước tự nhiên có lợi cho thể Theo...
 • 3
 • 4,376
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 25 SGK Hóa lớp 8: Đơn chất hợp chất Phân tử

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 25 SGK Hóa lớp 8: Đơn chất và hợp chất Phân tử
... lên Bài 4: (Trang 25 SGK Hóa học lớp 8) a) Phân tử gì? b) Phân tử hợp chất gồm nguyên tử nào, có khác so với phân tử đơn chất Lấy ví dụ minh họa Hướng dẫn giải 4: a) Phân tử hạt gồm số nguyên tử ... đầy đủ tính chất hóa học chất b) Phân tử hợp chất gồm nguyên tử khác loại liên kết với theo tỉ lệ thứ tự định Phân tử hợp chất khác với phân tử đơn chất là: Phân tử đơn chất gồm nguyên tử loại liên ... chất khí xem 6) Hướng dẫn giải 7: – Phân tử oxi nặng phân tử nước 1,1778 – Phân tử oxi nhẹ phân tử muối ăn 0,55 lần – Phân tử oxi nặng phân tử khí metan lần lần Bài 8: (Trang 25 SGK Hóa học lớp...
 • 4
 • 5,662
 • 2

ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI VIẾT 5,6,7 lớp 10 NC

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN BÀI VIẾT 5,6,7 lớp 10 NC
... -Điểm 0: Bỏ giấy trắng ĐỀ KIỂM TRA-MÔN VĂN KHỐI 10( Nâng cao) (Bài viết số 6-về nhà ) ĐỀ:Em giới thiệu tác gia Nguyễn Trãi Đáp n Về kỹ năng: Hiểu yêu cầu cuả đề, biết cách làm văn thuyết minh ... Văn “Chuyện chức phán đền Tản Viên” (Trích “Truyền kì mạn lục” Nguyễn Dữ) ĐÁP ÁN VĂN KHỐI 10( Nâng cao) Về kỹ năng: - HS hiểu yêu cầu cuả đề, biết cách làm văn NLVH -Bố cục viết rõ rằng, kết cấu ... 10 lỗi trở lại,biết viết thể loại thuyết minh -Điểm 1-2: trình bày số ý nhỏ, mắc nhiều loại lỗi -Điểm 0: Không nộp ĐỀ KIỂM TRA-MÔN VĂN KHỐI 10( Nâng cao) Thời gian làm bài: 45’ (Không kể chép đề) ...
 • 4
 • 969
 • 6

test unit 5,6,7

test unit 5,6,7
... The lake is too deep for them to swim in  They oOo End of Test oOo oOo oOo oO o oOo oOo oOo ...
 • 2
 • 278
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ôn unit 5 tiếng anh lớp 11 ban nâng caoon tap chuong 5 6 7 lop 11giáo án buổi chiều lớp 2 tuần 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11giáo án buổi chiều lớp 5 tuần 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11test 3 unit 9 lop 7bai 3 cua bai tap va thuc hanh 5 tin hoc lop 11tiếng anh lớp 3 unit 5bài tập tiếng anh lớp 3 unit 5giáo án tiếng anh lớp 3 unit 5ngữ pháp tiếng anh unit 7 lớp 11test 3 unit 1 lop 9tieng viet tuan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19giao an dien tu lop 3 luyen tu va cau tuan 11bài tập unit 7 lớp 11oxford project 3 unit 5 testĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây