Luật tố cáo hoàn thiện mới nhất

Báo cáo " Hoàn thiện môi trường kinh tế ở Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO " ppt

Báo cáo
... hoàn thiện môi trường kinh tế Việt Nam trình hội nhập WTO 4.1 Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hệ thống luật pháp Khuôn khổ pháp lý phải quán, đồng bộ, ổn định đảm bảo thực thi thực tế Tiếp tục hoàn ... lý xung đột Theo WTO, tất kinh tế thị trường hoạt động có hiệu xây dựng vận hành đồng thể chế nêu Thành tựu việc hoàn thiện môi trường kinh tế Việt Nam theo yêu cầu hội nhập WTO 2.1 Hệ thống ... cho trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam sở đối chiếu, so sánh với cam kết, chuẩn mực điều ước quốc tế Việt Nam tham gia, tạo phù hợp pháp luật nước quốc tế, đảm bảo thực cam kết quốc tế hội...
 • 10
 • 289
 • 1

Báo cáo " Hoàn thiện pháp luật đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam hiện nay " docx

Báo cáo
... kt bo v mụi trng ỏnh giỏ cỏc quy nh hin hnh v TM Vit Nam Cỏc quy nh v TM cú v trớ tng i quan trng h thng phỏp lut v bo v mụi trng ca Vit Nam v ngy cng c quan tõm hon thin iu ú chng t s nhỡn nhn ... buc ỏp dng, cỏc quy chun k thut quc gia v mụi trng ca Vit Nam; cỏc tiờu chun mụi trng, quy chun k thut mụi trng theo cỏc iu c quc t m Vit Nam l thnh viờn (8).Xem: Thụng t s 05/2008/TT-BTNMT quy ... ng mụi trng Vit Nam: T phỏp lut n thc tin, Trung tõm ngi v thiờn nhiờn, H Ni, 4/2009, tr 10 (10).Xem: Nguyn Hi Võn, Nguyn Vit Dng, Hong Xuõn Thỳy, ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng Vit Nam: T phỏp lut...
 • 11
 • 322
 • 1

Báo cáo " Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nhằm bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật" potx

Báo cáo
... bao hm ni dung cn c "ngi thc hin hnh vi nguy him cho xó hi cha n tui chu trỏch nhim hỡnh s", khụng cn thit phi tỏch thnh hai cn c riờng bit Theo quy nh hin hnh, vic quy nh cn c "ngi thc hin hnh ... tc chung thc hin quyn bo cha Quyn bo cha ca b can, tạp chí luật học số 6/2011 nghiên cứu - trao đổi b cỏo khụng c bo m y s nh hng n vic gii quyt ỳng n v ỏn ng thi nh hng n quyn li hp phỏp ca ... hp phỏp ca h cú quyn khiu ni quyt nh ỏp dng th tc rỳt gn, thi hiu khiu ni l ba ngy, k t ngy nhn c quyt nh Khiu ni c gi n vin kim sỏt ó quyt nh ỏp dng th tc rỳt gn v phi c gii quyt thi hn ba ngy,...
 • 10
 • 332
 • 1

Báo cáo " Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự nhằm hạn chế việc phải chuyển từ thủ tục rút gọn sang thủ tục chung để giải quyết vụ án " ppt

Báo cáo
... c chung Trong nh ng tr ng h p ny, i u ki n ỏp d ng th t c rỳt g n khụng cũn y , tớnh ch t c a v ỏn ó tr nờn ph c t p, vỡ v y c n ỏp d ng th t c chung gi i quy t h n ch tr ng h p ph i chuy n sang ... chuy n sang gi i quy t theo th t c chung Vỡ v y, vi c quy nh b sung i u ki n xỏc nh cn c c, lai l ch nhanh chúng, d dng l i u ki n phỏp lớ c n thi t h n ch vi c ph i chuy n t th t c rỳt g n sang ... theo th t c chung Nh v y, c hai tr ng h p ch p nh n ho c khụng ch p nh n u n i v quy t nh ỏp d ng th t c rỳt g n u cú th d n n h u qu v ỏn ph i chuy n sang gi i quy t theo th t c chung S l h...
 • 7
 • 211
 • 0

Báo cáo "Ban hành Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư - một bước tiến mới trong hoàn thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam " pptx

Báo cáo
... dangky kinh th~ doanh dOlvOititng IOlili inh doanh' nghi~p h - Quy dinh' C1,1h~ hdn, ro hdn n-aeh nhi~m t cua cd quan dang ky kinh doanh; di~u ki~n ca'p gia'y chung nh~n dang ky kinh doanh - B6 ... cua doanh nghiep; phl;lm vi kinh doanh va quan ly nha nuClc dOl vOi cac doanh nghi~p So vOi Lu~t Doanh nghi~p 1999, Lu~t Doanh nghi~p nam 2005 co nhung nQidung d6i moi cd ban sau day: QUAN L YKINHE ... Lu~t Doanh nghi~p 3.2 Deln gidn va ro rang hcJn Uj,p va dang ky kinh doanh V~ I~p va dang ky kinh doanh co mQt so' di~m moi sau day: - Rut ngAn hdn thdi hliln ea'p gia'y chung nh~n dang ky kinh doanh; ...
 • 4
 • 204
 • 0

Báo cáo " Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nhằm bảo vệ người làm chứng khi tham gia tố tụng " ppt

Báo cáo
... cú quyn c cỏc to ỏn quc gia cú thm quyn bo v bng cỏc bin phỏp hu hiu chng li nhng hnh vi vi phm cỏc quyn c bn ca h m ó c hin phỏp hay lut phỏp quy nh.(2) Mt ngi tham gia t tng vi t cỏch ngi ... cỏch ú, h 44 khụng cú quyn v li ớch phỏp lớ liờn quan n v ỏn hỡnh s ang c gii quyt Ngi lm chng l ch th tham gia t tng khụng cú s quan tõm phỏp lớ v kt cc ca v ỏn Lớ tham gia ca h v ỏn hỡnh s khụng ... phũng, chng tham nhng nm 2005 cú quy nh: Cụng dõn cú quyn phỏt hin, t cỏo hnh vi tham nhng; cú ngha v hp tỏc, giỳp c quan, t chc, cỏ nhõn cú thm quyn vic phỏt hin, x lớ ngi cú hnh vi tham nhng...
 • 8
 • 374
 • 7

Báo cáo " Hoàn thiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự về thủ tục phiên toà sơ thẩm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp " ppt

Báo cáo
... trờn, i u 205 BLTTHS quy nh v n gi i quy t yờu c u v xem xột ch ng c v hoón phiờn to cú ng i v ng m t Theo quy nh c a BLTTHS thỡ khụng ph i t t c nh ng ng i tham gia t t ng u cú quy n ny (nh ng i ... phiờn to Vi c BLTTHS quy nh quỏ chi ti t tr ng h p ny l khụng c n thi t + Quy n tham gia xột h i c a ng i giỏm nh Theo quy nh t i i u 207 BLTTHS thỡ ng i giỏm nh cng cú quy n tham gia xột h i ... v ng i b o v quy n 62 l i c a ng s ch khụng quy nh cỏch th c, n i dung xột h i c a ng i giỏm nh l b t c p Theo quy nh t i kho n i u 215 BLTTHS thỡ xột th y c n thi t, h i ng xột x quy t nh giỏm...
 • 7
 • 441
 • 5

Báo cáo "Hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế nhằm đảm bảo tính thống nhất trong điều chỉnh các quan hệ hợp đồng " doc

Báo cáo
... thể hợp đồng kinh tế áp dụng Thứ t, quy định BLDS hợp đồng vô hiệu Pháp lệnh hợp đồng kinh tế quy định trờng hợp hợp đồng kinh tế vô hiệu (Điều Pháp lệnh hợp đồng kinh tế) Pháp luật hợp đồng kinh ... sung v ho n thiện pháp luật hợp đồng kinh tế để mặt, phúc đáp yêu cầu đời sống kinh tế x hội, mặt khác đảm bảo tính pháp chế, tính thống hệ thống pháp luật nói chung v pháp luật hợp đồng nói riêng ... Pháp lệnh hợp đồng kinh tế (sửa đổi) với lí l không nên phân biệt hợp đồng dân v hợp đồng kinh tế m tất loại hợp đồng BLDS điều chỉnh Trong lĩnh vực cụ thể đ có văn pháp luật điều chỉnh mối quan...
 • 7
 • 185
 • 0

Báo cáo " Hoàn thiện quy định về tạm giữ trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam " pdf

Báo cáo
... ng h p kh n c p khụng quy tạp chí luật học số 7/2008 nh cho ch huy tr ng c nh sỏt bi n m th m quy n quy t nh t m gi l i quy nh ch huy tr ng c nh sỏt bi n cú th m quy n quy t nh t m gi tr ng h ... cú quy n quy t nh t m gi ; gi m th i h n g i quy t nh t m gi cho vi n ki m sỏt t 24 gi xu ng 12 gi ; quy nh rừ v th i h n vi n ki m sỏt cựng c p ph i quy t nh phờ chu n ho c khụng phờ chu n quy ... quan cú th m quy n Trờn c s nghiờn c u cỏc quy nh c a phỏp lu t v th m quy n l nh b t ng i tr ng h p kh n c p v t m gi , theo quy nh t i kho n i u 81 BLTTHS, nh ng ng i cú th m quy n l nh b t...
 • 5
 • 562
 • 2

Báo cáo " Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh của các tổ chức có hoạt động ngân hàng trước yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế " ppt

Báo cáo
... ngõn hng Khỏc v i Lu t c nh tranh cỏc n c, Lu t c nh tranh c a n c ta quy nh c hai n i dung l hnh vi h n ch c nh tranh v c nh tranh khụng lnh m nh Hnh vi h n ch c nh tranh l hnh vi c a doanh nghi ... nh tranh trờn th tr ng bao g m hnh vi tho thu n h n ch c nh tranh, l m d ng v trớ th ng lnh th tr ng, l m d ng v trớ c quy n v t p trung kinh t Hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh l hnh vi c nh tranh ... l t o i u ki n thu n l i cho C c qu n lớ c nh tranh ti n hnh cỏc ho t ng i u tra cỏc v vi c c nh tranh liờn quan n hnh vi h n ch c nh tranh v c nh tranh khụng lnh m nh phỏt sinh ho t ng ngõn hng...
 • 6
 • 220
 • 0

Báo cáo " Hoàn thiện một số quy định về giám đốc thẩm trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 " potx

Báo cáo
... BLTTHS quy nh nguyờn t c hai c p xột x (4).Xem: Ngh quy t s 04/2004/NQ-H TP ngy 05/11 /2003 c a H i ng th m phỏn To ỏn nhõn dõn t i cao h ng d n thi hnh m t s quy nh Ph n th ba "xột x s th m" c ... trờn õy, chỳng tụi xu t s a i, b sung m t s quy nh c a BLTTHS nh sau: Th nh t, thay th m t s thu t ng m tạp chí luật học số 7/2008 BLTTHS ang s d ng quy nh v giỏm c th m nh sau: i u 277 Khỏng ... khụng ỳng, xõm ph m nghiờm tr ng n quy n l i c a b can, b cỏo, ng i b h i, nguyờn n dõn s , ng i cú quy n l i ngha v liờn quan n v ỏn ho c lm cho vi c gi i quy t v ỏn thi u khỏch quan, ton di...
 • 6
 • 234
 • 2

Báo cáo " Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà sơ thẩm " pdf

Báo cáo
... trỡnh tranh t ng m cũn d n n tỡnh tr ng to ỏn "l n sõn", lm thay cho cỏc bờn tranh t ng i u ú khụng b o m s bỡnh ng gi a cỏc bờn tranh t ng, nh h ng n vi c xỏc nh s th t khỏch quan v v ỏn v phỏn quy ... cú quy n phỏt bi u sau cựng ng th i b sung quy n tranh lu n, i ỏp c a i di n h p phỏp c a b cỏo Ki n ngh s a i, b sung m t s quy nh c a B lu t t t ng hỡnh s hi n hnh nh m nõng cao ch t l ng tranh ... tham gia t t ng tạp chí luật học số 7/2008 khỏc C n c c u l i Chng III v Chng IV BLTTHS hi n hnh thnh b n chng riờng, m i chng quy nh v m t nhúm ch th ng th i, cỏc quy nh v quy n v ngha v c a t...
 • 9
 • 445
 • 3

Báo cáo " Hoàn thiện quy định của bộ luật tố tụng hình sự về thủ tục rút gọn " docx

Báo cáo
... nghiên cứu - trao đổi cú th xem xột quy t nh ỏp d ng th t c rỳt g n m cha c n ph i cú quy t nh kh i t b can Cũn kho n i u 320 l i quy nh: "Quy t nh ỏp d ng th t c rỳt g n ph i c g i ... v y m nờn quy nh sau cú quy t nh kh i t v ỏn, c quan i u tra quy t nh kh i t b can r i m i ngh vi n ki m sỏt ỏp d ng th t c rỳt g n Ngha l tr c quy t nh ỏp d ng th t c rỳt g n, ngoi quy t nh kh ... t t ng s gi i quy t t t c nh ng v n c a v ỏn cú liờn quan n quy n l i c a h Do ú, n u khụng ng ý v i quy t nh ỏp d ng th t c t t ng ny, h khụng bi t mỡnh cú quy n u n i i v i quy t nh ỏp d ng...
 • 6
 • 271
 • 1

Báo cáo " Hoàn thiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự hiện hành nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm " pdf

Báo cáo
... trỡnh tranh t ng m cũn d n n tỡnh tr ng to ỏn "l n sõn", lm thay cho cỏc bờn tranh t ng i u ú khụng b o m s bỡnh ng gi a cỏc bờn tranh t ng, nh h ng n vi c xỏc nh s th t khỏch quan v v ỏn v phỏn quy ... cú quy n phỏt bi u sau cựng ng th i b sung quy n tranh lu n, i ỏp c a i di n h p phỏp c a b cỏo Ki n ngh s a i, b sung m t s quy nh c a B lu t t t ng hỡnh s hi n hnh nh m nõng cao ch t l ng tranh ... tham gia t t ng tạp chí luật học số 7/2008 khỏc C n c c u l i Chng III v Chng IV BLTTHS hi n hnh thnh b n chng riờng, m i chng quy nh v m t nhúm ch th ng th i, cỏc quy nh v quy n v ngha v c a t...
 • 9
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ luật tố tụng dân sự mới nhấtluật tố tụng hành chính mới nhấtbộ luật tố tụng hành chính mới nhấtdownload luật tổ chức tín dụng mới nhấtluật tổ chức tín dụng mới nhấttiếp túc ban hành các văn bản quy phàm pháp luật nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý về tmđtcao hoan thien de tang cuong nang luc giang day mon luat moi truong tai truong dh luat hnthực trạng pháp luật về phá sản và việc hoàn thiện môi trường pháp luật kinh doanh tại việt namluật các tổ chức tín dụng mới nhất 2012luật mặt trận tổ quốc việt nam mới nhấtluật các tổ chức tín dụng mới nhất t62010luật các tổ chức tín dụng mới nhất downloaddown luật các tổ chức tín dụng mới nhấtluật các tổ chức tín dụng mới nhấtluật các tổ chức tín dụng mới nhất t6 2010skkn “ Một số biện pháp dạy từ đồng âm, từ nhiều nghĩa; phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa”Giáo án môn GDCD lớp 6 mô hình trường học mớiNghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mức tưới cho lúa vùng Trung du miền núi phía BắcTrình bày nhân tố thành công đối với công tác quản trị tài chínhSKKN “Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 ”Bài 8. Gương cầu lõmTIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNGUnit 03. Music. Lesson 6. WritingShow and tell 1 student book fullSuper minds 1 grammar practice bookTiny talk 2a workbookTiny talk 2b student bookUnit 01. My new school. Lesson 1. Getting startedpower point tiền tệ và lưu thông tiền tệDe reading ieltsDe nghe ieltsBáo cáo TN đề tài an sinh giáo dục thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở công ty bảo hiểm nhân thọBáo cáo TN đề tài một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại công ty bảo hiểm nhân thọ hà nộiHuong dan tao ten mien DNSExitHD su dung windows movie maker