Chuyên đề 1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Tài liệu Chuyên đề 1: Tổng quan về quản dự án đầu xây dựng công trình pptx

Tài liệu Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình pptx
... NIỆM VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Phát triển dự án chu trình hoạt động trải qua giai đoạn sau: Giai đoạn tiền đầu 1.1 Dự án đầu xây dựng công trình gi? Dự án đầu xây dựng công trình ... đầu xây dựng công trình Chủ đầu xây dựng công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Chủ đầu xây dựng công trình người định đầu định trước lập dự án đầu xây dựng công trình ... dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản dự án đầu xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng hoạt động...
 • 182
 • 700
 • 3

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản dự án đầu xây dựng công trình - TS. Lưu Trường Văn

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - TS. Lưu Trường Văn
... (VBQPPL) LIÊN QUAN ð N QU N LÝ D ÁN ð U TƯ XÂY D NG CƠNG TRÌNH Tài li u lưu hành n i b Trình bày: TS Lưu Trư ng Văn Gi ng viên: TS Lưu Trư ng Văn 1.1.1 KHÁI NI M V PHÁP LU T & CÁC VĂN B N PHÁP ... CƠNG TRÌNH Tài li u lưu hành n i b Trình bày: TS Lưu Trư ng Văn Gi ng viên: TS Lưu Trư ng Văn H c vi n cán b qu n xây d ng th L p B i dư ng ki n th c QLDA XD 1.1 GI I THI U T NG QUAN V CÁC VĂN ... • Cơ quan: P.312, 97 Võ Văn T n, Q.3, TP.HCM Gi ng viên: TS Lưu Trư ng Văn H c vi n cán b qu n xây d ng th L p B i dư ng ki n th c QLDA XD PH N NH NG V N ð CHUNG V QU N LÝ D ÁN ð U TƯ XÂY D...
 • 121
 • 363
 • 1

CHUYÊN đề 1 TỔNG QUAN về QUẢN dự án đầu xây DỰNG CÔNG TRÌNH

CHUYÊN đề 1 TỔNG QUAN về QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH
... bộ công việc,ưmụcưtiêuưhoặcưyêuưcầuưnàoưđó. Dự án baoưgồm dự án đầu dự án khôngưcóưtínhưchất đầu Dự án đầu t XDCT (Luật Xây dựng) : ưư Dự án đầu XDCTưlàưtậpưhợpưnhững đề xuất về việcưbỏưvốnưđểưtạoư mới,ưmởưrộngưhoặcưcảiưtạoưnhững công trình xây dựng nhằmưphátưtriển,ư ... CQ 26 II Tổ chức quản dự án đầu t XDCT Thiết kế xây dựng Giấy phép xây dựng Quản thi công Các hình thức quản dự án 27 Thiết kế xây dựng Tùy theo quy mô, tính chất công trình, việc thiết ... trình Quản chất lợng theo giai đoạn dự án đầu t xây dựng công trình 34 3.3 Quản tiến độ thi công XDCT Công trình xây dựng trớc triển khai phải đợc lập tiến độ thi công XD, phù hợp với tổng...
 • 41
 • 234
 • 0

Chuyen de 1 quan ly du an dau tu xay dung cong trinh

Chuyen de 1 quan ly du an dau tu xay dung cong trinh
... sở 9 /14 /2 013 36 1. 5 Thẩm định dự án đầu t xây dựng công trình 1. 5 .1 Thẩm quyền nội dung thẩm định dự án 1. 5.2 Thẩm quyền nội dung thẩm định thiết kế sở 9 /14 /2 013 37 1. 5 .1 Thẩm quyền nội dung ... dân dụng, kho tàng, du lịch, TDTT, nghiên cứu khoa học dự án khác 9 /14 /2 013 Nhóm b Nhóm c >600 300-600 ...
 • 77
 • 446
 • 1

Một số vấn đề về quản dự án đầu xây dựng công trình

Một số vấn đề về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
... LOẠI DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH II CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH III TRÌNH TỰ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ IV QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO CƠNG VIỆC I Phân loại dự án quản ... định) dự án đầu xây dựng cơng trình khác Thủ ng Chính TS Lương Đức Long - KS 21 phủ u cầu Đỗ Tiến Sỹ Điều chỉnh dự án đầu xây dựng cơng trình Dự án đầu xây dựng cơng trình định đầu ... cơng xây dựng cơng trình Quản chất lượng xây dựng (Riêng quản chất lượng xây dựng thực theo quy định Nghị định quản chất lượng cơng trình xây dựng ) • Quản tiến độ xây dựng Quản lý...
 • 45
 • 1,291
 • 3

Tổng Quan Về Quản Dự Án Đầu Xây Dựng Công Trình - Hoàng Thọ Vinh, 223 Trang

Tổng Quan Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình - Hoàng Thọ Vinh, 223 Trang
... twang, Thu truang cc quan ngang Be, co quan thuOc Chinh phit, co quan quan ly tai chinh cua Dang, co quan Trung ming cua t6 chnc chinh tri- xa h0i, td auk chinh tri xa hOi - ngh6 nghiep va Chit ... lap Ban quan 19 du an a gidp minh true del) to chile quart 19 thuc hien du an, Cu the nhu saw - Chit dau to giao cho Ban quan 19 du an hien c6 de quan 19 them clq an mai - Truong hop Ban quan 19 ... dinh dau to thi chu dau tu la mot cac co quan, to chirc sau: BO, co quan ngang bO, co quan thuOc Chinh pha, co quan khac o trung ming (goi chung la co quan cap BO), U9 ban nhan dan tinh, ph6 true...
 • 223
 • 722
 • 1

Chuyên đề quản dự án đầu xây dựng công trình trên địa bàn các xã khu vực đồng bằng (tiếp theo)

Chuyên đề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn các xã khu vực đồng bằng (tiếp theo)
... 12 THÁNG 12 THÁNG THÁNG THÁNG THỜI GIAN KIỂM TOÁN 10 THÁNG THÁNG THÁNG THÁNG 10 THÁNG THÁNG THÁNG THÁNG THỜI GIAN THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT NHÓM B NHÓM C DỰ ÁN LẬP BCKT KTXD THÁNG THÁNG TOÁN d/ ... QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ) DỰ ÁN VỐN NSNN, ODA, NN QUẢN LÝ TỒN BỘ Q TRÌNH ĐTXD DỰ ÁN VỐN CĨ TÍNH CHẤT NS, NN QUẢN LÝ CHỦ TRƯƠNG VÀ QUY MƠ ĐẦU TƯ DỰ ÁN QUAN TRỌNG QG HAY NHĨM A, CĨ NHỮNG DỰ ÁN THÀNH PHẦN, ... THÀNH PHẦN, NHỮNG DỰ ÁN THÀNH PHẦN PHẢI ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRONG DỰ ÁN TỔNG THỂ NẾU TỪNG DỰ ÁN THÀNH PHẦN LÀ ĐỘC LẬP THÌ ĐƯỢC QUẢN LÝ NHƯ MỘT DỰ ÁN ĐỘC LẬP DỰ ÁN CĨ TMĐT ≥ 35 NGÀN TỈ ĐỒNG, BẤT KỂ NGUỒN...
 • 52
 • 442
 • 0

Chuyên đề quản dự án đầu xây dựng công trình trên địa bàn các xã khu vực đồng bằng

Chuyên đề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn các xã khu vực đồng bằng
... PHẦN I QUẢN LÝ DA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH I- DỰ ÁN VÀ QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: DỰ ÁN VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: – DA LÀ QUÁ TRÌNH ĐƠN NHẤT, GỒM TẬP HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ PHỐI ... (LXD) LÀ CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ – KHÔNG ĐỀ CẬP DA KHÔNG CÓ XÂY DỰNG SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: – XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỚI, DỰ ÁN MỚI, KHU DC MỚI – CẢI TẠO, SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CŨ – ... DT-TDT - Điều chỉnh dự án (nếu có) - Trình công tác phát sinh - Cho phép công trình sử dụng (QLNN) - Gíam định đầu đầu - Bàn giao, đưa công trình vào sử dụng - Hoàn công công trình - Vận hành,...
 • 50
 • 337
 • 2

Tổng quan về quản dự án đầu xây dựng công trình hoàng thọ vinh, 223 trang

Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  hoàng thọ vinh, 223 trang
... dinh dau to thi chu dau tu la mot cac co quan, to chirc sau: BO, co quan ngang bO, co quan thuOc Chinh pha, co quan khac o trung ming (goi chung la co quan cap BO), U9 ban nhan dan tinh, ph6 true ... ti6p quan 11 du an la hinh tilde chit dau to sir dung 1)0 may caa co quan, don vi minh de true ti6p t6 chile quan 19 thtrc hien du an hoac giao cho Ban quan 19 du an minh lap a t6 chile quan ... truang, Thu trtrang co quan ngang BO, Chu tich U9 ban nhan dan cac cap quygt dinh dau to thi chit dau tu la don vi quan 19, sir dung cOng trinh Twang hop chua xac dinh duct don vi quan 19, sir...
 • 223
 • 411
 • 0

Quyết định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản dự án đầu xây dựng công trình

Quyết định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
... đầu triển khai công tác chuẩn bị đầu theo Quy chế quản đầu xây dựng b) Tổ chức thẩm định dự án đầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhóm A (sau Thủ ng Chính phủ cho phép đầu tư) , ... chủ đầu lập báo cáo đầu theo quy định pháp luật để trình cấp có thẩm quy n xem xét định đầu c) Tổ chức thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu nhóm A doanh nghiệp thuộc quy n Ủy ... thi hành Luật Bảo vệ môi trường b) Thẩm định dự toán chi phí đo đạc địa dự án quy hoạch xây dựng dự án đầu xây dựng công trình có yêu cầu đo đạc địa Sở Bưu Viễn thông a) Chịu trách nhiệm quản...
 • 3
 • 460
 • 1

Luận văn quản dự án đầu xây dựng công trình thủy lợi tại ban quản đầu xây dựng thủy lợi 1 bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Luận văn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tại ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
... QU N LÝ D ÁN ð U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH 2 .1 Khái ni m thu t ng - Khái ni m v d án ñ u xây d ng công trình D án ñ u xây d ng công trình theo ñ nh nghĩa c a lu t Xây d ng: D án ñ u xây ... trình t , th t c l p d án ñ u xây d ng công trình 51 4 .1. 2 Qu n công tác l a ch n nhà th u ho t ñông xây d ng 56 4 .1. 3 Qu n công tác thi công xây d ng công trình 65 4 .1. 4 Qu n ... chi phí ñ u xây d ng công trình 79 4 .1. 5 Qu n ngu n nhân l c tham gia d án 88 4 .1. 6 Nh ng t n t i công tác qu n d án ñ u xây d ng công trình thu l i t i Ban Qu n ð u Xây d ng thu...
 • 130
 • 4,637
 • 29

Tài liệu TỔNG QUAN QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ppt

Tài liệu TỔNG QUAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ppt
... tin, liệu trình giám sát 15 Luật Xây dựng- DAĐT 1.2.8 Quản dự án đầu xây dựng công trình Nội dung quản dự án đầu xây dựng công trình; Hình thức quản dự án đầu xây dựng công trình: ... ThS.Ks Lương văn Cảnh Tổ chức quản dự án đầu xây dựng công trình Quản chi phí đầu xây dựng công trình Điều kiện lực chủ thể tham gia trình đầu xây dựng công trình NĐ 112 NĐ 12, 209,112 ... thuật xây dựng công trình – Điều 13 ThS.Ks Lương văn Cảnh Khi đầu xây dựng công trình sau đây, chủ đầu lập dự án đầu xây dựng công trình mà lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình...
 • 102
 • 377
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tổng quantổng quantổng quan về công nghệ lasertổng quan chungtổng quan về quản trị họctống quantổng quanp1 tổng quantông quantổng quan chungtong quantổng quan về internettổng quan về kế toántổng quan về ngân hàngtổng quan mạngUnderstanding psychology 10th edition morris test bankUsing MIS 5th edition kroenke test bankUsing MIS 6th edition kroenke test bankUsing MIS 7th edition kroenke test bankBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY SUPER CARGOVoices of wisdom a multicultural philosophy reader 8th edition kessler test bankWardlaws contemporary nutrition 10th edition smith test bankWardlaws perspectives in nutrition 10th edition byrd bredbenner test bankWardlaws perspectives in nutrition a functional approach 1st edition byrd bredbenner test bankthuyet trinh luat csmtluyện trắc nghiệm toán ôn thi đại họcgiới thiệu tổng quan về phân tích tĩnh phi tuyến đẩy dần (pushover) được nêu trong một số tiêu chuẩn và các bước chi tiết về đánh giá kháng chấn khung bê tông cốt thép sử dụng pushover theo eurocode 8 12 hay TCVN 9386 20Quản lý thu ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nộinghiên cứu, ứng dụng plc s7 1200 điều khiển mô hình thang máy 6 tầng phục vụ thực tập tại phòng thí nghiệm truyền động điện – trường đại học nha trangPhân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty than na dương vinacominBài giảng hệ thống thông tin kế toánBÀI GIẢNG kế TOÁN tài CHÍNH 3BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN ĐHCQ NGUYỄN THỊ DIỆU THANHGiáo trình vật lý chất rắnLanguage and linguistics