ĐIỀU TRA bổ SUNG THÀNH PHẦN LOÀI NGOẠI ký SINH (ECTOPARASITE) ở tây NGUYÊN

Điều tra bổ sung thành phần loài ngoại sinh (E.Ctoparasite) Tây Nguyên

Điều tra bổ sung thành phần loài ngoại ký sinh (E.Ctoparasite) ở Tây Nguyên
... _ Phần A - TểM TT CC KT QU NI BT CA TI Kết nỗi bật đề tài a- Đóng góp đề tài: - Đã điều tra, bổ sung 69 loài ngoại sinh (NKS), đa thành phần loài ngoại sinh Tây Nguyên lên tổng số 143 loài, ... 21 loài có vai trò truyền lu giữ mầm bệnh Có thể danh sách thành phần loài NKS đầy đủ so với trớc, giúp cho việc tra cứu, tham khảo ngoại sinh địa bàn Tây Nguyên - Bổ sung địa điểm điều tra ... b sung loi mi khu vc Tõy Nguyờn - Phát hiện, bổ sung 69 loài ngoại sinh, đa thành phần loài NKS Tây Nguyên lờn tổng số 143 loài, thuộc 41 giống 14 họ, (Siphonaptera, Acarina Diptera); 21 loài...
 • 41
 • 300
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Điều tra bổ sung thành phần loài, phân bố và một số đặc điểm sinh thái các loài tre chủ yếu Việt Nam " pptx

Nghiên cứu khoa học
... sách số loài tre chủ yếu Việt Nam: Quyển sách đợc soạn thảo có tiêu đề: "Một số loài tre chủ yếu Việt Nam" , giới thiệu 40 loài tre chủ yếu Việt Nam, đợc biên tập theo hình thức Thụ mộc chí, trang ... đợc chi 22 loài tre cho hệ thực vật Việt Nam - Phát 22 loài tre cho khoa học - Bản thảo sách chơng trình tra cứu Một số loài tre chủ yếu Việt Nam cho 40 loài - Nghiên cứu giải phẫu thân số tính ... lang Tre thịt *Những loài chuyên gia sơ đặt tên để chuẩn bị công bố thời gian tới 3.3 Phân bố số đặc điểm sinh thái học loài tre chủ yếu 3.3.1 Phân bố Theo kết đề tài, Việt Nam có 22 chi 122 loài...
 • 7
 • 452
 • 1

Điều tra nghiên cứu thành phần loài côn trùng, đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái của sâu cuốn lá lamprosema indicata fabr trên cây đậu tương vùng ngoại thành hà nội vụ đông xuân 2014 2015

Điều tra nghiên cứu thành phần loài côn trùng, đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái của sâu cuốn lá lamprosema indicata fabr trên cây đậu tương vùng ngoại thành hà nội vụ đông xuân 2014  2015
... NGHIÊN cứu Thành phần loài côn trùng đậu tương ngoại thành Nội vụ đông xuân 2014 - 2015: 3.2.2.117 Qua trình điều tra thành phần loài côn trùng đậu tương Lai Sơn, Bắc Sơn, Sóc Sơn ngoại thành ... thái, sinh học, sinh thái loài sâu xanh đầu bé gây hại họ đậu [32] 3.2.2.67 Ngoài nghiên cứu loài sâu hại đậu tương nhà khoa học tập trung nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái loài ... ngoại thành 23 2.3 Nội vụ đông xuân 3.1.2 Thành phần loài thiên địch đậu tương ngoại thành 27 2.4 Nội 3.2 Đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái sâu Lamprosema...
 • 33
 • 268
 • 0

Điều tra nghiên cứu thành phần loài côn trùng, đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái của sâu cuốn lá lamprosema indicata fabr trên cây đậu tương vùng ngoại thành hà nội vụ đông xuân 2014 2015

Điều tra nghiên cứu thành phần loài côn trùng, đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái của sâu cuốn lá lamprosema indicata fabr trên cây đậu tương vùng ngoại thành hà nội vụ đông xuân 2014  2015
... Thành phần loài sâu hại đậu tương ngoại thành Nội vụ đông xuân 2014- 2015 Trong khoảng thời gian từ tháng 10 /2014 – 4 /2015 tiến hành điều tra, xác định thành phần sâu hại đậu tương vùng ngoại thành ... pháp nghiên cứu phòng thí nghiệm……………… 20 PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thành phần loài côn trùng đậu tƣơng ngoại 22 thành Nội vụ đông xuân 3.1.1 Thành phần loài sâu hại đậu tương ngoại thành ... phần loài côn trùng đậu tƣơng ngoại thành Nội vụ đông xuân 2014 2015: Qua trình điều tra thành phần loài côn trùng đậu tương Lai Sơn, Bắc Sơn, Sóc Sơn ngoại thành Nội từ tháng 10/2014...
 • 61
 • 268
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " BỔ SUNG THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÁY HỆ ĐẦM PHÁ TAM GIANG-CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... lục thành phần loài động vật đáy (Zoobenthos) bổ 49 Tạp chí Nghiên cứu Phát triển, số (79) 2010 Hình Biểu đồ tỷ lệ (%) thành phần loài nhóm động vật đáy đầm phá Tam GiangCầu Hai sung cho đầm phá ... nguyên-Môi trường, Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học Huế Kết nghiên cứu 3.1 Cấu trúc thành phần loài động vật đáy (Zoobenthos) đầm phá TGCH, tỉnh Thừa Thiên Huế Qua kết nghiên cứu phân tích đònh ... Công nghệ Quốc gia-Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2000 Nguyễn Văn Huệ, Lê Công Tuấn Nghiên cứu thành phần loài động vật đáy (Zoobenthos) khu hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế ...
 • 8
 • 516
 • 4

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2008 dự án Điều tra cơ bản thành phần loài và xây dựng danh lục nấm Việt Nam (Mycoflora of Vietnam

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2008 dự án Điều tra cơ bản thành phần loài và xây dựng danh lục nấm Việt Nam (Mycoflora of Vietnam
... quan trọng: - chủng - M ô tả loài quan trọna, tìm hiêu tác dụng gần 100 loài thực tiễn, đặc biệt nấm dùng làm dược liệu Lập danh lục loài nấm độc Việt Nam 3.2 Địn h loại loài nấ m thu đ ợ c b ằ n ... KHI)A BÁO C ẢO ĐẺ I ẢI NGHIỀN c u K H O A HỌC 1■Ten dẻ tải Ị M ã sỗ: Đ iều tra c thành p h n lo i x â y dự ng D anh lụ c I KHĐL N ấm Việt N a m (M ycoflora o f Vietnam) T h ò i gian thực hiện: ... Phallus aurantiacus Mont var pusillus Pat - Nam hoa báu hạ, nấm lõ chó 353 Phallus indusiatus Ver: Pers - Nấm luói vàng 3.3 Các loài nâm độc dã ghi nhận ỏ’ Việt Nam ] Agaricus pỉacomyces Peck Agariciis...
 • 134
 • 455
 • 0

Báo cáo kết quả thưc hiện dự án Điều tra cơ bản thành phần loài và xây dựng danh lục nấm Việt Nam (Mycoflora of Vietnam

Báo cáo kết quả thưc hiện dự án Điều tra cơ bản thành phần loài và xây dựng danh lục nấm Việt Nam (Mycoflora of Vietnam
... gốc nấm: khoảng 200 chủne - Xây dựng danh lục nấm lớn Macro Fungi thường gặp Việt N a m mô tà chúng: 300 loài - Nghi ên cứu mọc hình thành thẻ số chủng quan trọng công nghệ nuôi trồng: - loài ... nuôi trồng: - loài - Nghi ên cứu đặc điểm sinh học cùa số loài nấm mốc: - 0 loài 3.2 Thu mẫu số vườn Quốc gia số vùng sinh thái Việt Nam DANH SÁCH CÁC M Ẫ U NÁM TH U THẬP N Ă M 2009 TT Ký hiệu ... g i ố ng gốc nam DANH SÁCH CÁC CHỦNG G IÓ N G PHÂN LẬP N Ă M 2009 Sô TT • Ký lúêu 0901 0902 0903 0904 Tên khoa học Tên Việt Nam Giá the Trên Trên Trên Trẽn Pvcnoporus sanguineus Trametes oriental...
 • 84
 • 210
 • 0

Báo cáo kết quả thưc hiện dự án Điều tra cơ bản thành phần loài và xây dựng danh lục nấm Việt Nam (Mycoflora of Vietnam

Báo cáo kết quả thưc hiện dự án Điều tra cơ bản thành phần loài và xây dựng danh lục nấm Việt Nam (Mycoflora of Vietnam
... BẢO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN c u KHOA HỌC Ten ~dê tài Mã so: Điểu tra thành phần loài xây dựng Danh KHĐL lục Nấm Việt Nam (Mycoftora o f Vietnam) Thòi gian thự c hiện: 12 tháng (2010) C a ... c loà i nấm thu năm L ập d an h lụ c N â m thu thập năm 2010 Nghiên cứu thành phần loài nấm VQG Pù Mát Nghiên cứu nâm lỗ cập nhật danh lục nấm gây bệnh rừng Nghiên cứu thành phần loài nấm Cách ... ả nghiên cứu - Danh lục mầu nấm thu dược năm 2010 - D a n h lục c ác ch ù n g e iố n g nấm phân lập năm - D a n h lục chùns g iố n g nấm bảo quản tro n a Bộ m ẫu g iố n e gốc nấm - Các đặc...
 • 131
 • 417
 • 0

Nghiên cứu thành phân loài nấm sinh côn trùng tại khu rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu thành phân loài nấm ký sinh côn trùng tại khu rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
... vấn đề tồn nêu trên, đề tài Nghiên cứu thành phần loài nấm sinh côn trùng khu rừng di tích lịch sử cảnh quan môi trường Mường Phăng huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đặt cần thiết có ý nghĩa ... Phăng huyện Điên Biên, tỉnh Điên Biên - Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài loại nấm KSCT khu rừng di tích lịch sử cảnh quan môi trƣờng Mƣờng Phăng huyện Điên Biên, tỉnh Điên Biên ... Phạm Quang Thu – Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam Tôi tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu thành phần loài nấm sinh côn trùng khu rừng di tích lịch sử cảnh quan môi trường Mường Phăng huyện Điện...
 • 100
 • 365
 • 1

Nghiên cứu thành phần loài nấm sinh côn trùng tại khu rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường mường phăng huyện điện biên, tỉnh điện biên

Nghiên cứu thành phần loài nấm ký sinh côn trùng tại khu rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường mường phăng huyện điện biên, tỉnh điện biên
... tài: Nghiên cứu thành phần loài nấm sinh côn trùng khu rừng di tích lịch sử cảnh quan môi trường Mường Phăng huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ VÀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU ... Nhằm góp phần giải vấn đề tồn nêu trên, đề tài Nghiên cứu thành phần loài nấm sinh côn trùng khu rừng di tích lịch sử cảnh quan môi trường Mường Phăng huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đặt ... Mường Phăng huyện Điên Biên, tỉnh Điên Biên - Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài loại nấm KSCT khu rừng di tích lịch sử cảnh quan môi trường Mường Phăng huyện Điên Biên, tỉnh Điên Biên...
 • 100
 • 99
 • 0

Điều tra thành phần loài, đặc điểm sinh trưởng và sự phân bố của thực vật thủy sinh bậc cao trong một số hồ thành phố đà nẵng

Điều tra thành phần loài, đặc điểm sinh trưởng và sự phân bố của thực vật thủy sinh bậc cao trong một số hồ ở thành phố đà nẵng
... tr thành m t hi m ho l n V i nh ng lí trên, ch n th c hi n ñ tài: “Đi u tra thành ph n loài, ñ c ñi m sinh trư ng s phân b c a th c v t th y sinh b c cao m t s h thành ph Đà N ng” M C ĐÍCH VÀ ... u tra k t qu phân lo i 3.1.1 Thành ph n loài th c v t th y sinh b c cao * Xác ñ nh ña d ng v thành ph n loài m ts h Thành ph Đà N ng - Xác ñ nh ña d ng loài c a h Thành ph n loài sinh v t h sinh ... ch tiêu v ña d ng thành ph n loài, d ng s ng, ĐA D NG V THÀNH PH N LOÀI TH C V T TH Y SINH B C CAO TRONG M T S H THÀNH PH ñ c ñi m phân b c a ñ i tư ng nghiên c u c vào s li u ĐÀ N NG thu ñư c...
 • 13
 • 612
 • 0

Điều tra xác định thành phần sâu hại bộ cánh vẩy và nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu cuốn lá (Olethreutes leucaspis Meyrick) trên cây vải thiều

Điều tra xác định thành phần sâu hại bộ cánh vẩy và nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu cuốn lá (Olethreutes leucaspis Meyrick) trên cây vải thiều
... trường vào sản xuất PHẦN III: NGHIÊNCỨUKHOAHỌC Đề tài: Điều tra xác định thành phần sâu hại cánh vẩy nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái sâu (Olethreutes leucaspis Meyrick) vải thiều Nông trường ... tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Điều tra xác định thành phần sâu hại cánh vẩy nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái sâu Khoa NLNN Trường ĐH Hồng Đức Báo cáo tốt nghiệpTạ Thị Quyên BVTVK1 (Olethreutes ... vẩy thiên địch chúng - Xác định quy luật phát sinh phân bố chúng - Xác định đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái sâu (Olethreutes leucaspis Meyrick) - Xác định tỉ lệ ký sinh pha - Có thểđề xuất...
 • 101
 • 546
 • 0

điều tra xác định thành phần sâu hại bộ cánh vẩy và nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu cuốn látrên cây vải thiều tại nông trường hà trung, bỉm sơn, thanh hoá

điều tra xác định thành phần sâu hại bộ cánh vẩy và nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu cuốn látrên cây vải thiều tại nông trường hà trung, bỉm sơn, thanh hoá
... tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Điều tra xác định thành phần sâu hại cánh vẩy nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái sâu (Olethreutes leucaspis Meyrick) vải thiều Nông trường Trung - T.X Bỉm Sơn, ... BVTVK1 PHẦN III: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Đề tài: Điều tra xác định thành phần sâu hại cánh vẩy nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái sâu (Olethreutes leucaspis Meyrick) vải thiều Nông trường trung ... tiến hành nghiên cứu loài sâu vải (Olethreutes leucaspis Meyrick) Từ thực tiễn nghiên cứu muốn tìm hiểu phát sinh gây hại chúng phương thức, cách gây hại Nghiên cứu xem đặc điểm sinh học, sinh thái, ...
 • 75
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân định rõ trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng trong việc trả hồ sơ để điều tra bổ sunghồ sơ điều tra bổ sungchế định trả hồ sơ điều tra bổ sungmẫu quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sungquy định về trả hồ sơ điều tra bổ sungthời hạn trả hồ sơ điều tra bổ sunghướng dẫn về trả hồ sơ điều tra bổ sungtrả hồ sơ điều tra bổ sungtrả hồ sơ để điều tra bổ sungsố lần trả hồ sơ điều tra bổ sungđiều tra đánh giá thành phần bệnh hại trên cây bạch truật tại sa pa lào caithành phần loài tảo lục phù du ở sông hương và sông bồ tỉnh tt huếbước 4 thu phiếu điều tra tổng hợp ý kiến đánh giá tiến hành thu phiếu điều tra sau 01 ngày từ khi phát ra phiếu điều tra thu về được phân loại kiểm tra đánh giá mức độ hợp lệnhững vấn đề lý luận về chế định trả hồ sơ để điều tra bổ sung và các cơ quan tiến hành tố tụngkhái quát về trả hồ sơ để điều tra bổ sung và các cơ quan tiến hành tố tụngufma so kc 05 11 1522261ufma so kc 06 11 1522262(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 2017Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnNHỮNG TRÀO lưu TRIẾT học GIÁO dục CHỦ yếu của PHƯƠNG tây THẾ kỷ XX và ẢNH HƯỞNG của nó đối với GIÁO dục VIỆT NAM HIỆN NAYbctc cong ty me ban nien nam 2010hệ thống lạnh Refrigerationon tap lich su hoc thuyet kinh tePhieu dong gop y kien DHDCD 2014Giay uy quyen du hop DHCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL220100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃ3 ptd participatory technology development