Giáo án lớp 2tuần 2

Giao An lop 2Tuan 26.

Giao An lop 2Tuan 26.
... lại đầu GTB 15’ * Kể đoạn theo tranh HĐ1: Kể -Cho Hs quan sát vào tranh,nêu ý -Quan sát đoạn diễn tả tranh Một số Hs nêu theo -Hd Hs kể -4 em nối tiếp kể tranh tranh Nếu Hs lúng túng, nêu câu hỏi ... chưa nói 7’ -Lúc An làm gì? -An chào mẹ Trâm tự giới thiệu lớp với Trâm .An xin lỗi … -An dặn Tuấn điều gì? -Phải cư xử lòch sự,nếu làm theo … -Khi chơi nhà bạn Trâm,bạn An cư xử -An nói nhẹ nhàng.Khi ... yêu cầu Bài 2: -Quan sát tranh trả lời -Treo tranh minh hoạ hỏi: Cá nhân +Bức tranh vẽ cảnh biển buổi +Bức tranh vẽ cảnh gì? sáng +Sóng biển nhấp nhô mặt +Sóng biển nào? biển xanh +Có cành buồm...
 • 21
 • 198
 • 0

giao an lop 2tuan 24-lien

giao an lop 2tuan 24-lien
... ®äc Bµi 1: - Häc sinh quan s¸t tranh - Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp - Treo bøc tranh minh häa vµ yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh - Tranh vÏ: c¸o, gÊu tr¾ng, - Tranh minh häa h×nh ¶nh cđa ... ghi lên bảng - HS nhắc lại tựa * Hoạt động : Quan sát nhận xét - GV treo tranh ảnh số vật cho HS quan sát sau hỏi câu hỏi gợi ý - HS quan sát + Tranh vẽ ảnh vẽ vật ? Các vật gồm có phận nhận ... kỴ ngang 2, gi÷a ®êng kỴ däc vµ + H·y t×m ®iĨm ®Ỉt bót vµ dõng bót cđa nÐt - §iĨm ®Ỉt bót n»m t¹i giao ®iĨm cđa ®êng kỴ vµ ®êng mãc ngỵc ph¶i? kỴ ngang §iĨm dõng bót n»m trªn ®êng kỴ ngang -...
 • 20
 • 166
 • 0

giao an lop 2tuan 25-lien

giao an lop 2tuan 25-lien
... tranh theo nội dung câu chuyện “Sơn Tinh, Thủy tinh ” - Y/c hs đọc y/c - GV treo tranh, hướng dẫn hs quan sát xếp lại theo thứ tự câu chuyện +Hỏi: Em nêu nội dung tranh ? + Tranh + Tranh + Tranh ... Ý.QUAN SÁT TRANH TRẢ LỜI CÂU HỎI I Mục tiêu - Biết đáp lời đồng ý tình giao tiếp thơng thường (BT1, BT2) - Quan sát tranh cảnh biển, trả lời câu hỏi cảnh biển tranh (BT3) II Chuẩn bị - GV: Tranh ... thành nan giấy - GV lấy 3-4 tờ giấy màu khác cắt - Hs theo dõi thành nan giấy rộng ơ, dài 12 Mỗi tờ giấy cắt lấy 4-6 nan  Bước 2: Dán nan giấy thành dây xúc xích - Bơi hồ vào đầu nan dán nan thứ...
 • 31
 • 235
 • 0

giao an lop 2tuan 2-lien

giao an lop 2tuan 2-lien
... Chỉ đỉnh núi Phan- xi păng hình cho biết độ cao - Tại đỉnh núi Phan- xi- păng gọi la ø “nóc nhà” Tổ quốc ? + Quan sát hình tranh,ảnh đỉnh núi Phan- xi- păng, mô tả đỉnh núi Phan- xi- păng (đỉnh ... 1: Chức quan tham gia trình trao đổi chất Bước 1: Hoạt động lớp - Yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ trang / SGK trả lời câu hỏi 1) Hình minh hoạ quan trình trao đổi chất ? 2) Cơ quan có chức ... ĐỘNG HỌC - Ngan con, dàn hàng ngang, giang, mang lạnh, bàn bạc,… - HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi + Sinh cõng bạn học suốt mười năm + Tuy nhỏ Sinh chẳng quản ngại khó khăn, cõng Hanh tới trường...
 • 37
 • 183
 • 0

giao an lop 2tuan 4-lien

giao an lop 2tuan 4-lien
... - HS nêu lại ghi nhớ SGK trang - Thực theo điều học - HS lớp thực hành ...
 • 2
 • 153
 • 0

giao an lop 2tuan 5-lien

giao an lop 2tuan 5-lien
... xét, bổ sung Thẳng thắn, thẳng Điêu ngoa, gian - Kết luận từ tính, dối, sảo trá, gian thẳng,chân thật, lận, lưu manh, thật thà, thật lòng, gian manh, gian trá, Bài 2: - HS đọc thành tiếng yêu cầu ... đỉnh tròn, sướn thoải : *Hoạt động cá nhân : - Yêu cầu HS đọc mục SGK - HS đọc SGK quan sát tranh, ảnh quan sát tranh ,ảnh vùng trung du Bắc Bộ trả lời câu hỏi sau : + Vùng trung du vùng núi ,vùng ... VÀ AN TOÀN I/ Mục tiêu: Giúp HS: - Nêu ích lợi việc ăn nhiều rau, chín hàng ngày - Nêu tiêu chuẩn thực phẩm an toàn - Biết biện pháp thực vệ sinh an toàn thực phẩm - Có ý thức thực vệ sinh an...
 • 32
 • 189
 • 0

giao an lop 2tuan 17-lien

giao an lop 2tuan 17-lien
... trai mang ngọc đến - Người thợ kim hồn nhà chàng trai ? - Tìm cách đánh tráo - Anh ta làm ? * Tương tự tranh lại3 4, 5, + HS nêu , HS nhận xét bổ sung Bước 1: Kể chuyện nhóm - HS quan sát tranh: ... số hs lên trình bày - Những hoạt động tranh thứ ? bạn nam đẩy bạn khác cầu thang - hoạt động tranh thứ Các bạn lên xuống cầu thang theo hàng ngắn - Bức tranh thứ vẽ ? Đuổi bắt trèo - Bức ảnh thứ ... dung tranh - Từ tranh đến tranh Hoạt động GV - HS nối tiếp kể câu chuyện “Con chó nhà hàng xóm”, nêu ý nghĩa câu chuyện? - HS khác nhận xét bổ sung - HS nghe - HS nghe lại nội dung tranh SGK...
 • 23
 • 198
 • 0

giao an lop 2tuan 19-lien

giao an lop 2tuan 19-lien
... Mơc tiªu : §¦êNG GIAO TH¤NG - KĨ ®ỵc tªn c¸c lo¹i ®êng giao th«ng vµ mét sè ph¬ng tiƯn giao th«ng - NhËn biÕt mét sè biĨn b¸o giao th«ng II Chn bÞ : - Tranh vÏ s¸ch gi¸o khoa trang 40 , 41 III ... Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh vµ nhËn biÕt 18 Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS c¸c ®êng giao th«ng - Gi¸o viªn treo bøc tranh lªn b¶ng yªu cÇu - C¶ líp cïng quan s¸t häc sinh quan s¸t - Ph¸t ... - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh vµ ®Ỉt c©u hái Ho¹t ®éng cđa HS - HS nh¾c l¹i tªn bµi - em ®äc ®Ị - Quan s¸t tranh §Ỉt c©u hái phï hỵp néi dung tranh *Mét chÞ líp lín ®ang chµo c¸c b¹n nhá...
 • 24
 • 95
 • 0

giao an lop 2tuan 20-lien

giao an lop 2tuan 20-lien
... lại thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện - Gọi HS đọc u cầu tập - hs nêu - Treo tranh cho HS quan sát nhớ lại nội - Quan sát tranh thực theo dung câu chuyện để lại thứ tự cho u cầu tranh theo nội ... hội AN TỒN KHI ĐI TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THƠNG A.u cầu cần đạt - Nhận biết số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thơng - Thực quy định phương tiện giao thơng - Chấp hành qui định trật tự an ... tồn giao thơng *(Ghi chú: Biết đưa lời khun số tình xảy tai nạn giao thơng xe máy, tơ, thuyền bè, tàu hỏa, ) B Chuẩn bị : tranh ảnh sách trang 42 , 43 Chuẩn bị số tình cụ thể xảy phương tiện giao...
 • 27
 • 211
 • 0

giao an lop 2tuan 21-lien

giao an lop 2tuan 21-lien
... quan sát tranh thảo luận câu hỏi SGK +Những tranh trang 46, 47 diễn sống đâu? Vì em biết? -Kể tên nghề nghiệp đựơc vẽ hình 2, 3, 4,5 SGK KL:Những hình vẽ sách thể sống thành thò HĐ 2: Vẽ tranh ... HDHS quan sát nhận xét mẫu - Phong bì có hình ? - Mặt trước mặt sau phong bì ? - Phong bì dùng để làm ? HĐ3: HD mẫu - Sử dụng tranh quy trình HD gấp, cắt, dán phong bì theo bước (tranh quy ... bày trước lớp Nhận xét - số HS nhắc lại * KL : Việc làm tranh 2,3 bạn biết dùng lời đề nghị lịch cần g/đỡ Việc làm tranh sai bạn dù anh - Nhận phiếu học tập làm phải nói tử tế cần mượn … HĐ3...
 • 21
 • 182
 • 0

giáo án lớp 2tuần 29-lien

giáo án lớp 2tuần 29-lien
... lớn hơn? b) So sánh 194 139 -Hướng dẫn HS so sánh 194 hình vuông với 139 hình vuông tương tự so sánh 234 235 hình vuông -Hướng dẫn so sánh 194 139 cách so sánh chữ số hàng c) So sánh 199 215 - ... dương vật chọn 22 * Hoạt động : Nhận xét đánh giá - GV thu vài hoàn thánh đưa trước lớp cho lớp nhận xét - HS trả lời + Bức tranh bạn xé , dán có hình dáng tương đối giống vật thật không ?Màu sắc ... cách vẽ * Hoạt động : Cách vẽ xé , dán xé, dán - GV HD HS vẽ xé , dán + Trước tiên ta chọn vật cần vẽ Chọn màu theo vật thức tế thường có Vẽ nét vật để tạo dán cho - HS thực giống vật chọn hành...
 • 28
 • 215
 • 0

giao an lop 2tuan 9 cktkn bvmt kns

giao an lop 2tuan 9 cktkn bvmt kns
... hỏi trả lời cho câu trả lời tạo ý điều gì? thành câu chuyện - Học sinh quan sát tranh sách giáo - Cho học sinh quan sát tranh để trả lời khoa + Hàng ngày mẹ đa Tuấn tới trờng + Hàng ngày đa Tuấn ... lên đọc * Hớng dẫn làm tập Bài 2: Dựa vào tranh trả lời câu hỏi - HS đọc đầu - Gọi HS đọc yêu cầu - Để thực tốt yêu cầu bài, em cần - Quan sát kĩ tranh , đọc câu hỏi trả lời cho câu trả lời tạo ... cốc , can, có nớc ta đùng đơn vị đo lít - Lít viết tắt là: l - Giáo viên giới thiệu ca lít, rót đầy ca ta đợc lít nớc - Đa can có vạch chia rót đầy nớc , yêu cầu HS đọc mức nớc có can d.Thực...
 • 14
 • 246
 • 1

GIAO AN LOP 2TUAN 23

GIAO AN LOP 2TUAN 23
... Dựa vào tranh kể lại đoạn câu chuyện + GV treo tranh HD HS quan sát - Tranh vẽ cảnh ? Hoạt động trò - HS nối tiếp kể chuyện + HS quan sát tranh minh hoạ - Ngựa gặm cỏ, Só rỏ dãi - tranh Sói thay ... TV - HS quan sát - HS quan sát + HS tập viết 2, lợt bảng HS quan sát - HS viết - HS viết vào TV Soạn : 11 tháng năm 01 Giảng : Thứ năm ngày 17 tháng năm 2011 M thut ( Tit 23) /C: TOAN SON GING ... Hot ng 1: Thực hành - Giấy màu - GV cho HS quan sát mẫu gấp - GV giao nhiệm vụ cho tổ gấp + HS quan sát Tổ : gấp cắt dán hình tròn Gấp cắt dán biển báo giao thông lối thuận chiều - Từng HS gấp,...
 • 25
 • 246
 • 0

giao an lop 2tuan 26,27

giao an lop 2tuan 26,27
... tranh kể lại đoạn câu chuyện Tôm Cá Con Tranh 1: Tôm Cá Con làm quen Tranh 2: Cá Con trổ tài bơi cho tôm xem Tranh 3: Tôm phát kẻ ác, kịp thời cứu bạn Tranh 4: Cá biết tài tôm nể trọng bạn b) Phân ... hàng ngang *Đọc câu: G: Phát ghi bảng từ khó - Từ khó: xanh non, mặt nớc, nở, lung - Luyện phát âm từ khó cho học sinh linh, lành, *Đọc đoạn H: Đọc nối tiếp đoạn (2H) Bao trùm lên tranh/ G: ... khó:phợng vĩ, Hơng G: Quan sát nhận xét uốn nắn Giang, dải lụa, lung linh G: Đọc toàn viết cho HS nghe b-Viết tả: - Đọc lần lợt câu( cụm từ) cho HS viết H: Viết vào (cả lớp) G: Quan sát uốn nắn G:...
 • 29
 • 211
 • 0

GIAO AN LOP 2TUAN 26(CKTKN-KNS)

GIAO AN LOP 2TUAN 26(CKTKN-KNS)
... Mỗi can dầu đựng lít ? - Có tất can ? - Có số lít dầu đựng can - Bài toán yêu cầu ta tìm ? can lít Hỏi có tất -Tổng số lít dầu chia thành can lít dầu ? , can có lít , để tìm tổng số - Một can ... đọc thầm trả lời câu hỏi : Câu 1: Tìm từ màu xanh khác - xanh thẳm, xanh biếc, xanh non Sông Hương? Câu 2: Vào mùa hè vào - Sông Hương thay áo xanh hàng đêm trăng,đêm trăng đổi màu nào? ngày ... vạch kẻ thẳng hai tay chống hơng,dang ngang + Đi kiễng gót,hai tay chống hơng + Đi nhanh chuyển sang chạy Mục tiêu: thực động tác tương đối - cán điều khiển,Gv quan sát sửa sai - Chia nhóm tập...
 • 34
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp ghép 2 3 tuần 11giáo án lớp 5 2014giáo án lớp ghép 2 5 cả nămgiáo án lớp ghép 2 5giáo án lớp ghép 2 3 tuần 5giáo án lớp ghép 2 3 tuần 12giáo án lớp ghép 2 3 tuần 6giao an lop ghep 2 5 tuan 6giáo án lớp ghép 2 3 tuần 4tài liệu giáo án lớp ghép 2 5 đầy đủgiáo án lớp lá 2015giao an lop 1 2 buoi tuan 19giao an lop tuan 27giao an lop ghep 2 4 ca namgiao an lop ghep 2 3 tuan 32chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả