(Luận án tiến sĩ Vật lý) Chế tạo vật liệu quang xúc tác cấu trúc nano mét AWO4 (A: Mn, Co, Ni và Cu) bằng phương pháp hóa có hỗ trợ vi sóng và nghiên cứu một số tính chất.

LUẬN ÁN TIẾN VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO SỬ DỤNG VỮA MẠCH MỎNG CHO KHỐI XÂY BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP

LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG VỮA MẠCH MỎNG CHO KHỐI XÂY BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP
... hợp vữa; - Nghiên cứu số tính chất vữa xây mạch mỏng cho khối xây tông khí chưng áp - Nghiên cứu khả chịu lực khối xây tông khí chưng áp sử dụng vữa mạch mỏng; - Sử dụng thực tế tính toán ... viên xây sử dụng vữa cho khối xây tông khí chưng áp Chương 2: Vật liệu sử dụng phương pháp nghiên cứu Chương 3: Nghiên cứu chế tạo vữa mạch mỏng Chương 4: Nghiên cứu số tính chất vữa mạch mỏng ... đích nghiên cứu luận án chế tạo sử dụng vữa xây mạch mỏng nâng cao chất lượng bám dính cho khối xây tông khí chưng áp Các nghiên cứu luận án gắn liền với điều kiện đặc thù khí hậu, vật liệu xây...
 • 135
 • 262
 • 2

Luận án tiến Xử lý tổng hợp tài liệu địa lý vật lý vùng thành phố Hồ Chí Minh

Luận án tiến sĩ Xử lý tổng hợp tài liệu địa lý vật lý vùng thành phố Hồ Chí Minh
... Di).cdiem vilng Thanh Ph6 h6 Chi Minh Xii'ly t5ng hc;1pai li~u Dia v~t ly vilng Thanh ph6 H6 Chi Minh t Ke't qua xii'ly t5ng hc;1p li~u Dia V~t ly vilng TP.H6 Chi Minh tai Lu~n an du'c;1c oan t(;liTru'C1ng ... van vling Thanh ph6 H5 Chi Minh, qua nhi~u nam lam vi~c llnh vvc nay, cling vdi qua trlnh hQCt~p va nghien CUD ii'ly va t6ng hqp tai li~u vling Thanh ph6 H5 Chi X Minh la mQt cac d~ tai du'qc ... pho' H6 Chi Minh, qua b6 sung them M tho'ng dut gay kinh tuye'n va VI tuye'n, la cae M tho'ng dut gay quaD trQng chi pho'i cac d~c di~m ca'u truc chinh tren lanh th6 Thanh pho' H6 chi Minh Cae lu~n...
 • 32
 • 254
 • 1

Luận án tiến vậtChế tạo nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silica chứa tâm màu thử nghiệm ứng dụng trong đánh dấu y sinh

Luận án tiến sĩ vật lý Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silica chứa tâm màu và thử nghiệm ứng dụng trong đánh dấu y sinh
... dung nghiên cứu luận án: Chế tạo nghiên cứu tính chất quang hạt nano silica chứa tâm màu hữu định hướng ứng dụng làm chất đánh dấu sinh học Ứng dụng hạt nano silica chế tạo làm chất đánh dấu để ... VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN VẬT LÝ PHẠM MINH TÂN CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA HẠT NANO SILICA CHỨA TÂM MÀU VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG TRONG ĐÁNH DẤU Y ... quốc tế mà luận án muốn giải Xuất phát từ thực tế nêu trên, đề tài luận án chọn là: Chế tạo nghiên cứu tính chất quang hạt nano silica chứa tâm màu thử nghiệm ứng dụng đánh dấu y - sinh Mục...
 • 169
 • 396
 • 1

LUẬN án TIẾN vậtnghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất và khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình
... Nghiên cứu công nghệ chế tạo, tính chất khả ứng dụng vật liệu xốp nano SiC định hình để nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu màng aSiC đế Si loại không pha tạp có pha tạp loại p n Các màng aSiC ... việc nghiên cứu làm xốp SiC giới thu nhiều kết khả quan Tuy nhiên nghiên cứu SiC xốp chủ yếu tập trung vào vật liệu SiC tinh thể (cSiC) Còn vật liệu SiC định hình (aSiC), có gần đầy đủ tính chất ... 1.1.4 Các phương pháp chế tạo vật liệu SiC 12 1.1.5 .Vật liệu SiC định hình 17 1.2 Tổng quan vật liệu SiC xốp 18 1.2.1 Đại cươngvề vật liệu bán dẫn xốp 18 1.2.2 Giới thiệu chung vật liệu SiC xốp...
 • 188
 • 272
 • 1

luận án tiến vật

luận án tiến sĩ vật lý
... In-Sang-Yang, khoa Vt lý, i hc Ewha Womans (Hn Quc), PGS.TS Nguyn Xuõn Ngha, TS o Nguyờn Hoi Nam, Vin Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam, PGS.TS Nguyn Hong Hi, TS Ngụ c Th, Trung tõm KHVL thuc khoa Vt lý, Trng i ... ch to c cỏc thit b cú kh nng lu tr, x thụng tin vi mt cao Vic nghiờn cu cỏc vt liu t cú kớch thc ht c nano l mt cú tm quan trng trờn c hai phng din thuyt v ng dng Gn õy, vt liu t nano ... loi chuyn tip) [136] ang c quan tõm nghiờn cu Vi nhng tớnh cht vt mi m v hp dn, vt liu ny ang m trin vng ng dng nhiu lnh vc: vt lý, hoỏ hc, sinh hc, k thut Nm 1996, mt tớnh cht c bit ca vt liu...
 • 171
 • 337
 • 0

Vật chất tối trong một số mô hình 3 3 1 mở rộng làm luận án tiến vật

Vật chất tối trong một số mô hình 3 3 1 mở rộng làm luận án tiến sĩ vật lý
... iv 15 15 16 27 32 32 35 37 38 38 40 42 45 47 Vật chất tối hình 3- 3 -1- 1 thực nghiệm tìm kiếm 3. 1 hình 3- 3 -1- 1 3. 1. 1 Fermion trung hòa hạt lepton sai 3. 1. 2 Đối ... Q3L uiR UR       diL −uiL DiL       ∼ (3, 3, 0) , i = 1, 2, u  3L    =  d3L  ∼ (3, 3, 1 /3) ,   UL ∼ (3, 1, 2 /3) , diR ∼ (3, 1, 1 /3) , DiR ∼ (3, 1, 1 /3)(3, 1, 2 /3) , u3R ... dụng cho hình 3- 3 -1 khác, chẳng hạn hình 3- 3 -1 tài liệu [27], hình 3- 3 -1 với neutrino phân cực phải [22] hình 3- 3 -1 tối thiểu [24] Trong thực tế, tất hạt bao gồm hạt hình biến...
 • 104
 • 633
 • 2

ẢNH HƯỞNG CỦA CHIRP TẦN SỐ TRONG SỰ HÌNH THÀNH LAN TRUYỀN XUNG CỰC NGẮN TRONG MÔI TRƯỜNG PHI TUYẾN LUẬN ÁN TIẾN VẬT

ẢNH HƯỞNG CỦA CHIRP TẦN SỐ TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ LAN TRUYỀN XUNG CỰC NGẮN TRONG MÔI TRƯỜNG PHI TUYẾN LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ***************** BÙI XUÂN KIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA CHIRP TẦN SỐ TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ LAN TRUYỀN XUNG CỰC NGẮN TRONG MÔI TRƯỜNG PHI TUYẾN LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ ... Ảnh hưởng chirp tần số trình hình thành lan truyền xung cực ngắn môi trường phi tuyến Trong luận án này, tập trung nghiên cứu trình tiến triển xung laser khởi phát dạng Gauss có chirp tần số ... rộng xung lan truyền nói xung chịu ảnh hưởng chirp tần số Hiệu ứng coi chế chirp phi tuyến Tần số bước sóng ánh 37 sáng xung chirp không đơn giản đặc tính nội nguồn phát mà tương tác với môi...
 • 131
 • 379
 • 1

Tóm tắt luận án tiến vậtnghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích hạt nhân phối hợp với một số kỹ thuật phân tích hỗ trợ góp phần giải quyết bài toán ô nhiễm bụi khí PM 10

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích hạt nhân phối hợp với một số kỹ thuật phân tích hỗ trợ góp phần giải quyết bài toán ô nhiễm bụi khí PM 10
... khớ u bi khớ 2.5 v 00 2.5 -10 ó c phõn ớch b ng i S H lng ca nguyờn ó c xỏc nh Phổ PIXE mẫu bụi khí 100 000 Si Al Ca S 100 00 Số đếm/kênh K Fe 100 0 Ti 100 Zn As V Pb 10 100 200 300 400 500 600 700 ... bỡnh ngy 24h ca PM2 .5 l (37.79 0.64) g/m3, PM2 .5 -10 l (50.51 0.96) g/m3 v PM1 0 l (87.95 1.46) g/m3 S ngy c 2.5 v PM1 0 rung bỡnh gi c ng v TC ca ng ng l 50% v % 3.2 P p y PM1 0 b N 3.2.1 T ... M2.5, PM2 .5 -10 F -B N Mu 2.5 v 2.5 -10 c hu g p vo h v ch nh hng u n S hay i ca h lng PM2 .5, PM2 .5 -10 v B h hin ớnh chu k r r VTB c T LATS VLNT&HN cc i vo ựa ụng, vo thỏng 12 v 1, PM1 0 c h...
 • 30
 • 302
 • 0

Luận án Tiến Vật lý: Nâng cao chất lượng thiết bị thực nghiệm triển khai nghiên cứu cấu trúc hạt nhân Ti, V Ni

Luận án Tiến sĩ Vật lý: Nâng cao chất lượng thiết bị thực nghiệm và triển khai nghiên cứu cấu trúc hạt nhân Ti, V và Ni
... tính chất cấu trúc hạt nhân, góp phần kiểm chứng hiệu chỉnh mẫu cấu trúc hạt nhân, công việc quan trọng v t hạt nhân thực nghiệm Bên cạnh đó, số liệu thực nghiệm nghiên cứu cấu trúc hạt nhân ... triển công nghệ ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phục v mục đích lượng V v y, nhiều trung tâm nghiên cứu lớn giới Dubna, Cern, J-PARC, triển khai nghiên cứu cấu trúc hạt nhân thực nghiệm nhiều thiết ... nhân liên quan đến v t liệu dùng thiết kế lò phản ứng hạt nhân, nghiên cứu phản ứng bắt nơtron hạt nhân cần thiết nước phát triển lượng hạt nhân Việt Nam Luận án gồm mục tiêu sau: 1) Nghiên cứu...
 • 147
 • 207
 • 0

Luận án Tiến Vật lý: Ứng dụng phương pháp cộng biên độ các xung trùng phùng nghiên cứu phân rã gamma nối tầng của hạt nhân YB SM trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Luận án Tiến sĩ Vật lý: Ứng dụng phương pháp cộng biên độ các xung trùng phùng nghiên cứu phân rã gamma nối tầng của hạt nhân YB và SM trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt
... tng nghiờn cu: S dng h o SACP thu thp s liu phõn ró gamma ni tng ca cỏc ht nhõn 153 Sm v 172 Yb cỏc phn ng ca 152 Sm( n,2)15 3Sm v 17 1Yb( n,2)17 2Yb vi cỏc ntron nhit 4- V x lý s liu: Xõy dng cỏc chng ... nhanh Khi trựng phựng nhanh s cho xung in hai li vo cú xung xut hin khong thi gian T c la chn trc Cỏc xung li E s c khuch i bng khuch i ph Cỏc SCA cho xung nu biờn xung li vo nm di o c la chn tng ... by v s phỏt trin phng phỏp thc nghim nghiờn cu phõn ró gamma ni tng trờn LPHNL Chng trỡnh by kt qu nghiờn cu phõn ró gamma ni tng ca Yb v Sm s dng h ph k SACP trờn LPHNL Ngoi cũn cú cỏc phn ti...
 • 113
 • 458
 • 3

Tóm tắt luận án tiến vậtnghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường và ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích
... nghiên cứu nguồn gốc trầm tích sử dụng đồng vị phóng xạ môi trƣờng; (ii) Khảo sát, nghiên cứu quy luật phân bố hàm lƣợng, tỷ số đồng vị đồng vị phóng xạ môi trƣờng đất bề mặt trầm tích, mối quan ... đến hàm lƣợng tỷ số đồng vị phóng xạ đƣợc khảo sát đất bề mặt lẫn trầm tích 2.3 Các phƣơng pháp phân tích 2.3.1 Phân tích đồng vị phóng xạ môi trường 2.3.1.1 Phân tích đồng vị phóng xạ hệ phổ kế ... tƣơng quan với vị trí lại - Các đồng vị 228Ra 228Th cân phóng xạ với đất bề 15 mặt hầu hết vị trí khảo sát 3.3.2 Các đồng vị phóng xạ dãy urani thori trầm tích 3.3.2.1 Các đồng vị phóng xạ trầm tích...
 • 27
 • 303
 • 0

Tóm tắt luận án tiến vậtnghiên cứu một số phản ứng hạt nhân cần thiết cho thiên văn học

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu một số phản ứng hạt nhân cần thiết cho thiên văn học
... thức cần thiết, quan trọng vật hạt nhân liên quan đến vật thiên văn Từ đó, nhận thấy vị trí, vai trò phản ứng nghiên cứu luận án 1.1 Nguồn gốc vật chất vũ trụ Trình bày giả thiết suy luận ... lĩnh vực thiên văn mà lĩnh vực cấu trúc hạt nhân Ngoài ra, hạt nhân không bền môi trường cho giúp có kiến thức cấu trúc hạt nhân Với thiết bị đại dành cho nghiên cứu hạt nhân nay, hoàn toàn tiến ... Bố cục luận án, trình bày tiếng Anh, với nội dung sau: - Phần mở đầu - Chương 1: Những kiến thức tổng quan vật hạt nhân, vật thiên văn mục tiêu luận án Những chuỗi phản ứng hạt nhân xảy trình...
 • 30
 • 337
 • 0

Tóm tắt luận án tiến vậtnghiên cứu, xây dựng hệ thiết bị thu nhận xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DPS qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu, xây dựng hệ thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DPS qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật lý
... CH C NĂNG C A DSP, FPGA THU T TOÁN PHÁT TRI N, NG D NG THI T B I N T H T NHÂN TRONG GHI- O B C X 1.1 Tình hình nghiên c u, ng d ng nư c Trên th gi i DSP, FPGA thu t toán x xung s d ng ã c ... thi t k , x d án, t o t p h a, biên d ch n p d li u vào vi m ch FPGA ch a toàn b n i dung thi t k ho t c thù K t qu , ng b µC 1.6 Thu t toán x s li u th c nghi m Các thu t toán x s li u ... 1.4.3 Thu t toán DSP dùng thi t k b ghi- o b c x xây d ng c b DPP, thu t toán quy cho phép hình thành x xung theo th i gian th c phép o chi u cao xung c c p Các thu t toán ch y u d a vào b...
 • 26
 • 281
 • 0

tóm tắt luận án tiến vậtnghiên cứu chuyển pha trong mô hình sigma tuyến tính

tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu chuyển pha trong mô hình sigma tuyến tính
... Poliakov-NJL (PNJL), hình sigma tuyến tính (LSM) Hiện nghiên cứu hình sigma tuyến tính (LSM) chưa đầy đủ nên chọn đề tài Nghiên cứu chuyển pha hình sigma tuyến tính Lịch sử vấn đề ... phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, luận án chia thành chương: Chương Cấu trúc pha hình sigma tuyến tính tham gia quark Chương Cấu trúc pha hình sigma tuyến tính có tham gia ... tham gia quark Chương Chuyển pha chiral không-thời gian rút gọn CHƯƠNG CẤU TRÚC PHA TRONG MÔ HÌNH SIGMA TUYẾN TÍNH KHI KHÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA QUARK 1.1 hình sigma tuyến tính - Lagrangian -...
 • 27
 • 264
 • 0

Luận án tiến vật lý sử DỤNG kỹ THUẬT LIDAR

Luận án tiến sĩ vật lý sử DỤNG kỹ THUẬT LIDAR
... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN VẬT LÝ  BÙI VĂN HẢI SỬ DỤNG KỸ THUẬT LIDAR NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ CỦA SON KHÍ TRONG TẦNG KHÍ QUYỂN LUẬN ÁN TIẾN SỸ VẬT LÝ Hà Nội 2014 LỜI CẢM ƠN Trước ... nghiên cứu luận án thực với tên gọi: Sử dụng kỹ thuật lidar nghiên cứu đặc trưng vật son khí tầng khí quyển” Luận án thực với mục đích đối tượng nghiên cứu cụ thể sau: Mục đích luận án:  Nghiên ... nghiên cứu luận án:  Tìm hiểu sở thuyết kỹ thuật lidar (kỹ thuật khảo sát từ xa xạ điện từ kết hợp) đàn hồi kỹ thuật lidar Raman Từ xây dựng chương trình số xác định thông số vật đặc trưng...
 • 190
 • 188
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận án tiến sĩ vật lýluận án tiến sĩ tâm lý họcluận án tiến sĩ quản lý giáo dụcdanh mục luận án tiến sĩ quản lý giáo dụcđề tài luận án tiến sĩ quản lý giáo dụcluận án tiến sĩ quản lý đất đaiđề cương luận án tiến sĩ tâm lý họcluận án tiến sĩ địa lýluan an tien si quan ly hoat dong ton giao o viet namluận án tiến sĩ quản lý dạy họcquản lý chất lượng dạy học lâm sàng cho điều dưỡng viên trình độ đại học tại các trường đại học y việt nam luận án tiến sĩ quản lý giáo dụcphương pháp chiết xuất có hỗ trợ vi sóngluận án tiến sĩ bach khoa vat lyluận án tiến sĩ bach khoa vat ly ky thuatquy chế luận án tiến sĩVăn bản - Tài liệu | Trang chủHematological Scoring System in Early Diagnosis of Neonatal SepsisVai trò của linezolid trong điều tri MRSA.pdfSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀUVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủufma so kc 05 11 1522261ufma so kc 06 11 1522262ufma so kc 07 11 1522263ufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503ufbien ban giao nhan san pham khcn23528uftai ve tai day22460Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnbctc hop nhat ban nien nam 2010Tài liệu Ashrae 62 1hệ thống lạnh Refrigerationon tap lich su hoc thuyet kinh teGiay uy quyen du hop DHCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGD