giao an lop 5 tuan 22

Giáo án lớp 5 - tuần 22

Giáo án lớp 5 - tuần 22
... Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, báo cáo só số cho gv - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, nv học - HS khởi động - Trò chơi: mèo đuổi chuột Phần - n tung bắt bóng theo nhóm - Ôn nhảy ... chủ yếu Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, báo cáo só số cho gv - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, nv học - HS khởi động - Trò chơi: kết bạn Phần - n tung bắt bóng - Ôn nhảy day kiểu ... dung 2: TĐN số - Luyện cao độ , trường độ - Cho lớp đọc nhạc , ghép lời, gõ phách - Cá nhân thực 3/ Phần kết thúc: - Lớp hát theo nhạc vừa ôn - Tập hát thêm nhà - GV nhận xét tiết học - Nhắc nhở...
 • 23
 • 387
 • 0

giao an lop 5 tuan 22( da sua)

giao an lop 5 tuan 22( da sua)
... b Nội dung: 15 Bài 1/110: Bài giải a 1 ,5 m = 15 dm Chu vi đáy HHCN ( 25 + 15 ) x = 80 ( dm ) Diện tích xung quanhcủa HHCN : 80 x 18 = 1440 ( dm2 ) Diện tích mặt đáy: 25 x 15 x = 750 ( dm2 ) Diện ... Đúng: a d + Sai: b c DTXQ: (2 ,5+ 1 ,5) x x 1,2 = 9,6 (dm2) DTTP: 2 ,5 x 1 ,5 x + 9,6 = 17,1 ( dm2 ) DTXQ : ( 1 ,5 + 1,2) x x 2 ,5 = 13 ,5 (m2 ) DTTP: 1 ,5 x 1,2 x + 13 ,5 = 17,1 (m2 ) Củng cố dặn dò: ... xung quanh lớp (2 em) Bài giải diện tích toàn phần hình lập phượng Đổi 2m 5cm = 2,05m - Giáo viên nhận xét DTXQ HLP : ( 2, 05 x 2, 05 ) x = 16,81 ( m2 ) DTTP HLP : ( 2, 05 x 2, 05 ) x = 25, 2 15 ( m2...
 • 46
 • 321
 • 2

Giáo án lớp 5(Tuần 22)

Giáo án lớp 5(Tuần 22)
... tiêu: Giúp HS: - Có biểu tượng thể tích hình - Biết so sánh thể tích hai hình số tình đơn giản II Đồ dùng dạy học: Bộ đồ dùng dạy học toán III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: Yêu cầu ... mét sè t¸c dơng cđa n¨ng lỵng giã tù nhiªn 22 Ho¹t ®éng häc HS tr¶ lêi - T¸c h¹i nh ch¸y ,nỉ , báng TiÕt kiƯm vµ an toµn chÊt ®èt sinh ho¹t HS l¾ng nghe - HS th¶o ln - Giã lµ mét hiƯn tỵng cđa...
 • 31
 • 538
 • 4

Giáo án Lớp 5 Tuần 22 CKTKN

Giáo án Lớp 5 Tuần 22 CKTKN
... bảng Đổi: 2m 5cm = 2, 05 m - Cả lớp GV nhận xét Diện tích xung quanh HLP là: (2, 05 × 2, 05) × = 16,8 (m2) Diện tích toàn phần HLP là: (2, 05 × 2, 05) × = 25, 2 15 (m2) Đáp số: 16,8 m2 ; 25, 2 15 m2 *Bài ... là: (1 ,5 × 1 ,5) × = 13 ,5 (m2) Đáp số: m2 ; 13 ,5 m2 - HS nêu yêu cầu *Bài giải: Diện tích xung quanh hộp là: (2 ,5 × 2 ,5) × = 25 (dm2) Hộp nắp nên diện tích bìa dùng để làm hộp là: (2 ,5 × 2 ,5) × ... vở, Hs lên bảng a) Sxq =(2 ,5+ 1,1) × × 0 ,5 = 3,6(dm2) - Cả lớp GV nhận xét Stp = 3,6 + 1,1 × 2 ,5 × = 9,1 (dm2) b) Sxq = (3 +1 ,5) × × 0,9 = 8,1 (m2) Stp = 8,1 + × 1 ,5 × = 17,1 (m2) *Bài tập 2:...
 • 35
 • 485
 • 4

giao an lop 5 tuan 22

giao an lop 5 tuan 22
... ban nhân dân xã (phường) cộng đồng - Kể số công việc Ủy ban nhan dân xã (phường) trẻ em đòa phương - Biết trách nhiệm người dân phải tôn trọng Ủy ban nhân dân xã (phường) - Có ý thức tôn Ủy ban ... cặp quan hệ từ Nếu … … quan hệ từ Nếu… thì… thể quan hệ điều kiện, giả thiết – kết - học sinh đọc yêu cầu đề Bài - Yêu cầu lớp viết nhanh nháp cặp - Cả lớp đọc lại yêu cầu suy nghó làm quan hệ ... ghép - Em nêu cặp quan hệ từ câu ghép này? - Giáo viên giới thiệu với học sinh: cặp quan hệ từ “Tuy … …” quan hệ tương phản vế câu Bài - Nêu cặp quan hệ từ nối vế câu có quan hệ từ tương phản...
 • 26
 • 278
 • 0

Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 22

Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 22
... xét xác nhận kết - Cả lớp góp ý, bổ sung 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS khá, giỏi thi đua giải BT3 - GD thái độ: Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học; niềm say mê học toán IV HOẠT ĐỘNG NỐI ... - Nêu nhận xét xác nhận kết - Cả lớp góp ý, bổ sung 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS khá, giỏi thi đua giải BT3 - GD thái độ: Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học IV HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 ... - Nêu nhận xét xác nhận kết - Cả lớp góp ý, bổ sung 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS khá, giỏi thi đua giải BT2 - GD thái độ: Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học IV HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1...
 • 39
 • 441
 • 1

Bài soạn Giao an lop 5(Tuan 22).doc

Bài soạn Giao an lop 5(Tuan 22).doc
... nªn chỈt c©y bõa b·i ®Ĩ + V× c©y xanh lµ l¸ phỉi xanh cã nhiƯm lÊy cđi ®un , ®èt than ? vơ ®iỊu hoµ khÝ hËu , C©y xanh lµ ngn gèc cđa than ®¸, than cđi + Than ®¸, dÇu má , khÝ tù nhiªn cã ph¶i ... -Quan sát Gi¸o ¸n líp Träng Lª Têng – Trêng TiĨu häc Lý Tù -Gọi vài Hs nhắc lại kết luận HĐ 2: Thực hành Bài 1: -Yêu cầu Hs quan sát hình SGK -Gọi Hs trả lời, nhận xét -GV sửa bài, nhận xét Bài ... Quan s¸t vµ su tÇm tranh ¶nh vỊ nh÷ng néi dung em yªu thÝch Ho¹t ®éng häc Hs quan s¸t, l¾ng nghe Hs quan s¸t H×nh 1:(kiĨu ch÷ kh«ng ch©n) Th¨ng long H×nh2: (kiĨu ch÷ cã ch©n) Th¨ng long HS quan...
 • 31
 • 358
 • 0

Bài soạn Giao an lop 5(Tuan 22).doc

Bài soạn Giao an lop 5(Tuan 22).doc
... nªn chỈt c©y bõa b·i ®Ĩ + V× c©y xanh lµ l¸ phỉi xanh cã nhiƯm lÊy cđi ®un , ®èt than ? vơ ®iỊu hoµ khÝ hËu , C©y xanh lµ ngn gèc cđa than ®¸, than cđi + Than ®¸, dÇu má , khÝ tù nhiªn cã ph¶i ... Thực hành Bài 1: -Yêu cầu Hs quan sát hình SGK -Gọi Hs trả lời, nhận xét -GV sửa bài, nhận xét Bài 2: -Yêu cầu Hs quan sát hình SGK -Gọi Hs trả lời, nhận xét -GV sửa bài, nhận xét Bài 3: -Gọi ... xung quanh vµ diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh hép ch÷ nhËt vµ kÜ n¨ng tÝnh to¸n víi ph©n sè, sè thËp ph©n _ GV ch÷a nh bµi Bµi _ Ph¸t huy kÜ n¨ng ph¸t hiƯn nhanh vµ tÝnh nhanh diƯn tÝch xung quanh,...
 • 32
 • 534
 • 0

Bài giảng GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 22

Bài giảng GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 22
... hình lập phương) Bài 3: Phối hợp kĩ vận dụng công thức tính ước lượng HS làm tập chữa Bài 1: Đổi 2m5cm = 205cm Sxq = 2 05 x 2 05 x = 168 100 cm2 Stp = 2 05 x 2 05 x = 252 150 cm2 Bài 2: - HS tự tìm ... Thực hành : Bài 1: Bài 1: S xq = 1 ,5 x 1 ,5 x = m2 Stp = 1 ,5 x 1 ,5 x = 13 ,5 m2 HS tự làm tập theo công thức HS đọc kết quả, HS khác nhận xét Bài 2: Bài 2: - GV yêu cầu HS nêu hướng giải toán, - HS ... nghe GV kết luận a Đổi 1,5m = 15 dm Sxq = ( 25 + 15) x x 18 = 1460 m2 Bài 2: GV lưu ý HS thùng nắp Bài 2: HS đọc đề, nêu cách tính tự làm nên cần sơn mặt Đổi : 1,5m = 15dm Giải : 0,6m = 6dm Diện...
 • 25
 • 474
 • 0

Bài soạn GIAO AN LOP 5 - TUAN 22( buoi 1)

Bài soạn GIAO AN LOP 5 - TUAN 22( buoi 1)
... hành luật giao thông) - Nhận xét 2/ Bài a) Giới thiệu b) Bài * HĐ1: Kể chuyện - Kể lần - HD học sinh giải nghĩa từ khó - Học sinh lắng nghe - Kể lần 2, vừa kể vừa vào tranh - Quan sát tranh minh ... Thuỷ - Trờng Tiểu học Thị Trấn Cao Thợng 77 Giáo án buổi lớp 5D - Năm học: 2010 - 2011 Nối vế câu ghép quan hệ từ I/ Mục tiêu - Hiểu câu ghép thể quan hệ điều kiện - kết quả, giả thiết - kết - Biết ... tắc - Hs tự làm bài, nêu kết giải thích cách làm tính Đổi m cm = 2, 05 m - HD làm cá nhân Sxq hình lập phơng là: (2, 05 x 2, 05) x = 16,81 (m2) Stp hình lập phơng là: (2, 05 x 2, 05) x = 25, 2 15 (m2)...
 • 23
 • 240
 • 0

Gián án giao án lớp 5 tuần 22

Gián án giao án lớp 5 tuần 22
... tt: a = 2m5cm Sxq=? Stp= ? Gii: i n v : 2m5cm=2,05m Dtxq l: (2, 05 x 2, 05) x 4=16,81(m2) Tuần 22 Lớp Nguyễn Thị Kim Thoa Trờng Tiểu học Hoàng Hoa Thám Dttp l: (2, 05 x 2, 05) x 6= 25, 2 25( m2) - Nhn ... soỏt li Gii: Din tớch xung quanh ca hlp l: (1 ,5 x 1 ,5) x =9(m2) -Nhn xột, ghi im Din tớch ton phn ca hlp l: (1 ,5 x 1 ,5) x = 13 ,5( m2) ỏp s: 9m2 v 13,5m2 Bi 2: Gi HS c , gi mt em lờn Bi HS c , mt ... tớch xung quanh l: x = (m2) 15 30 b) Chu vi mt ỏy l :( + Tuần 22 Lớp Nguyễn Thị Kim Thoa Trờng Tiểu học Hoàng Hoa Thám (m2) 15 17 11 Din tớch l: + = (m2)= 1,1( m2) 30 15 10 17 ỏp s : m v 1,1m2 30...
 • 30
 • 178
 • 0

Bài soạn GIAO AN LOP 5- TUAN 22(buoi 2)

Bài soạn GIAO AN LOP 5- TUAN 22(buoi 2)
... viên Học sinh Luyện tập HD làm tập(T26) VBT * Đọc yêu cầu *Bài 1: Hớng dẫn làm cá nhân - HS tự làm bài, nêu kết cách tính diện tích xung quanh diện tích toàn - Kết luận kết đúng, ghi điểm phần hình ... cầu *Bài 1: Hớng dẫn làm cá nhân - HS tự làm bài, nêu kết cách tính - Kết luận kết đúng, ghi điểm Sxq, Stp hình lập phơng số em - Nhận xét bổ sung - Nhận xét đánh giá * Đọc yêu cầu toán *Bài 2: ... Năm học: 2010 - 2011 Nối vế câu ghép quan hệ từ I/ Mục tiêu - Củng cố cách nối vế câu ghép QHT thể quan hệ điều kiện - kết quả, giả thiết - kết - Biết điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống, thêm...
 • 9
 • 459
 • 1

Bài giảng GIAO AN LOP 5 TUAN 22 ( 2 BUOI)

Bài giảng GIAO AN LOP 5 TUAN 22 ( 2 BUOI)
... ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi lµm cđa H/S 2m5cm = 2, 05cm VËy ( 2, 05 x 2, 05) x4 = 16,81(cm2) DiƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph¬ng ®ã lµ ( 2, 05 x 2, 05 ) x = 25 , 2 1 5( cm2) - GV yªu cÇu HS ®äc néi dung bµi ... cïng HS nhËn xÐt sưa sai nhËt cã : D =25 dm ; r =1 ,5 dm; h= 18dm lµ 25 + 1 ,5 x2 =53 ( dm ) DiƯn tÝch xung quanh lµ 53 x18 = 954 (dm2) 954 + 37 ,5 x2 = 1 029 .(dm2) - HS lµm bµi Bµi3: GV h/d häc sinh ... Stp = 3,6x+ 2, 75 x2= 12, 7 (m) Bµi 2. - HD h/s lµm bµi tËp - Yªu cÇu HS lµm bµi tËp , GV nhËn xÐt vµ ch÷a Stp = 810 + 450 x 2= 2 , 52 0 (dm) - HS lµm bµi bµi H×nh hép ch÷ nhËt (1 ) (2 ) (3 ) ChiỊu dµi...
 • 31
 • 196
 • 0

Bài giảng GIAO AN LOP 5 TUAN 22. ( 2 BUOI)

Bài giảng GIAO AN LOP 5 TUAN 22. ( 2 BUOI)
... ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi lµm cđa H/S 2m5cm = 2, 05cm VËy ( 2, 05 x 2, 05) x4 = 16,81(cm2) DiƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph¬ng ®ã lµ ( 2, 05 x 2, 05 ) x = 25 , 2 1 5( cm2) - GV yªu cÇu HS ®äc néi dung bµi ... cïng HS nhËn xÐt sưa sai nhËt cã : D =25 dm ; r =1 ,5 dm; h= 18dm lµ 25 + 1 ,5 x2 =53 ( dm ) DiƯn tÝch xung quanh lµ 53 x18 = 954 (dm2) 954 + 37 ,5 x2 = 1 029 .(dm2) - HS lµm bµi Bµi3: GV h/d häc sinh ... Stp = 3,6x+ 2, 75 x2= 12, 7 (m) Bµi 2. - HD h/s lµm bµi tËp - Yªu cÇu HS lµm bµi tËp , GV nhËn xÐt vµ ch÷a Stp = 810 + 450 x 2= 2 , 52 0 (dm) - HS lµm bµi bµi H×nh hép ch÷ nhËt (1 ) (2 ) (3 ) ChiỊu dµi...
 • 31
 • 200
 • 0

Tài liệu giao án lớp 5 tuần 22

Tài liệu giao án lớp 5 tuần 22
... tt: a = 2m5cm Sxq=? Stp= ? Gii: i n v : 2m5cm=2,05m Tuần 22 Lớp Nguyễn Thị Kim Thoa Trờng Tiểu học Hoàng Hoa Thám Dtxq l: (2, 05 x 2, 05) x 4=16,81(m2) Dttp l: (2, 05 x 2, 05) x 6= 25, 2 25( m2) - Nhn ... soỏt li Gii: Din tớch xung quanh ca hlp l: (1 ,5 x 1 ,5) x =9(m2) -Nhn xột, ghi im Din tớch ton phn ca hlp l: (1 ,5 x 1 ,5) x = 13 ,5( m2) ỏp s: 9m2 v 13,5m2 Bi 2: Gi HS c , gi mt em lờn Bi HS c , mt ... tớch xung quanh l: x = (m2) 15 30 b) Chu vi mt ỏy l :( + Tuần 22 Lớp Nguyễn Thị Kim Thoa Trờng Tiểu học Hoàng Hoa Thám (m2) 15 17 11 Din tớch l: + = (m2)= 1,1( m2) 30 15 10 17 ỏp s : m v 1,1m2 30...
 • 30
 • 148
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an lop 5 tuan 26giao an lop 5 tuan 25giáo án lớp 3 tuần 22giáo án lớp 5 tuần 18giáo án lớp 5 tuần 28giáo án lớp 5 tuần 31giáo án lớp 5 tuần 28 cktkngiáo án lớp 5 tuần 30giáo án lớp 5 tuần 25giáo án lớp 5 tuần 27thư viện giáo án lớp 5 tuần 31giáo án lớp 5 tuần 31 cktkngiáo án lớp 5 tuần 31 năm 2012giáo án lớp 5 tuần 31 năm 2013giáo án lớp 5 tuần 29 cktknHỘP GIẢM TỐC 2 CẤP PHÂN ĐÔI CẤP NHANH BÁNH RĂNG NGHIÊNGNGUYÊN LÍ DIRICHLET VÀ BÀI TẬPSỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCHỏi đáp 12 amen nghĩa là gìmô hình hệ thống năng lượng điện mặt trời độc lậpTHỰC TẬP CÔNG NHÂN ĐIỆN – ĐIỆN TỬXÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TỰ TẠO THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “CƠ HỌC” VẬT LÍ LỚP 12 NÂNG CAOĐồ án công nghệ chế tạo máyÔn tập về giải toánSo sánh hai số thập phânHỏi đáp 15 bài thánh vịnh có vai trò gìCHƯƠNG TRÌNH VÀ KKẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnBài 16. Phòng tránh HIV / AIDSBài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộBài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộBài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyếtBài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyếtBài 12. Phòng bệnh sốt rétTuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà