ĐỀ THI THỬ TNTHPT QG MỚI

De thi thu TNTHPT Mon tiếng Anh (MOI NHAT)

De thi thu TNTHPT  Mon tiếng Anh (MOI NHAT)
... passage? A Viet Nam-ASEAN: a decade of companionship and development B Viet Nam's achievements in relation with the ASEAN community C Viet Nam's contributions to ASEAN's development D How Viet Nam ... Question 12 How long has Viet Nam been a full member of ASEAN? A For the past few years B For a decade C Since 1995 D As long as Singapore Question 13 That Viet Nam _ is an example of Viet Nam's ... weather in the mountains, we re no longer considering our skiing trip A Due to B Because C Since D Due to the fact that Question 32: Timmy spent money buying movie tickets that he didn’t have...
 • 5
 • 144
 • 0

De thi thu TNTHPT Mon tiếng Anh (CUC MƠI)

De thi thu TNTHPT  Mon tiếng Anh (CUC MƠI)
... spent a lot of money on food and clothes A A lot of money was spent on food and clothes B A lot of money were spent on food and clothes C A lot of money on food and clothes were spent D Money was ... Do they 33 ……………you work, …………………money you earn A The harder / the more B The hardest / the more C The harder / the most D The more harder / the more 34 “Would you like to come to have dinner ... Secretary General Nong Duc Manh, Vice President Truong My Hoa and leaders of the Asian Sport Federation A spectacular art …………18………… programme with the participation...
 • 4
 • 110
 • 0

Tuyển tập Bộ đề thi thử TNTHPT(Có hd)(2010 2011)(Moi)

Tuyển tập Bộ đề thi thử TNTHPT(Có hd)(2010 2011)(Moi)
... đâu ngờ hôm ” ( Kính gửi cụ Nguyễn Du - Tố Hữu ) BỘ ĐỀ & GỢI Ý ÔN THI TNTHPT NĂM HỌC 2010 - 2011 GỢI Ý LÀM BÀI BỘ ĐỀ ĐỀ A: Câu 1:Tại nói Enxa có vai trò quan trọng đời ... đoạn cũng thơ -8 BỘ ĐỀ & GỢI Ý ÔN THI TNTHPT NĂM HỌC 2010 - 2011 BỘ ĐỀ Đề A: Câu 1: (2 điểm) Trình bày nét đời nghiệp M Solokhop ? Câu 2: (8 ... Bắc - Tố Hữu ) GỢI Ý LÀM BÀI BỘ ĐỀ ĐỀ A: Câu 1:Tóm tắt tác phẩm “Ông già biển cả” Hemingway 11 BỘ ĐỀ & GỢI Ý ÔN THI TNTHPT NĂM HỌC 2010 - 2011 - Ông già Xanchiagô đánh...
 • 29
 • 71
 • 0

De thi thu TNTHPT

De thi thu TNTHPT
... k = C12 x .3k 2ữ x k =0 13k =5k =6 6 Vậy hệ số x5 C12 36 Theo giả thi t : 18 Phm Vn Bỡnh THPT Hu Lc Email : Binhthuy_HL2@yahoo.com 0.25 0.25 0.25 ... đờng thẳng ( d1 ) có vtcp u1 ( 0; 1;1) điểm M ( 2,1, ) ( d1 ) Phm Vn Bỡnh THPT Hu Lc Email : Binhthuy_HL2@yahoo.com 0.25 0.25 r đờng thẳng ( d ) có vtcp u2 ( 4;1;1) điểm M ( 1, 2,3) ( d ) uuu ... ) ; ( d ) giao tuyến x + y + z = y z +1 = (P1) (P2) Do (d) có phơng trình n +1 n Theo giả thi t : Cn + Cn +3 = ( n + 3) Câu V ( n + ) ! ( n + 3) ! = n + ( ) 3!( n + 1) ! 3!n ! ( x + 3...
 • 4
 • 171
 • 3

Đề thi thử TNTHPT năm 2008

Đề thi thử TNTHPT năm 2008
... điện C UR = 30V UC = 40V Hiệu điện hai đầu đoạn mạch A 70V B 120V C 50V D 10V - HẾT - ĐÁP ÁN ĐỀ THI Câu Đ.án C B A Câu 11 12 13 Đ.án A C C Câu 21 22 23 Trường THPT Lịch Hội Thượng – Long Phú ... D 0,45 µm Câu 27: Thực giao thoa với ánh sáng trắng, quan sát hình ảnh nào? A Một dải màu biến thi n liên tục từ đỏ đến tím B Các vạch tối nằm quang phổ liên tục C Vân trung tâm vân sáng trắng, ... 100π t −   2  4 (A) Hai phần tử A R C B R L C L C D A, B Câu 22: Một lăng kính thủy tinh có thi t diện thẳng tam giác ABC (góc chiết quang A) có chiết suất n = Một tia sáng SI không khí từ...
 • 5
 • 190
 • 0

4 đề thi thử đại học mới sưu tầm

4 đề thi thử đại học mới sưu tầm
... C6H4OH B CH2Br–C6H5, p–CH2Br–C6H4Br, p–CH2OH–C6H4Br, p–CH2OH–C6H4OH C p–CH2Br–C6H5, p–CH2Br–C6H4Br, p–CH3–C6H4OH, p–CH2OH–C6H4OH D p–CH3–C6H4Br, p–CH2Br–C6H4Br, p–CH2Br–C6H4OH, p–CH2OH–C6H4OH ... Câu 32 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH 4, C3H6, C4H10 thu 4, 4 gam CO2 2,52 gam H2O Hỏi m có giá trò bao nhiêu? A 1 ,48 gam B 2 ,48 gam C 1, 84 gam D Kết khác Câu 33 Chọn khái niệm hiđrocacbon ... CTPT là: A C2H4O2 B C4H4O2 C C4H8O2 D C4H8O4 Câu 36 Hợp chất A1 có CTPT C3H6O2 thỏa mãn sơ đồ: dd AgNO3/NH3 dd H2 SO A1 NaOH → A    → A     → A   Công thức cấu tạo hóa học thỏa mãn...
 • 34
 • 216
 • 1

Đề thi thử TNTHPT của BỘ ban KHTN

Đề thi thử TNTHPT của BỘ ban KHTN
... giới tính X gây nên bệnh A máu khó đông B hồng cầu hình liềm C Đao D tiểu đường Trang 2/4 - Mã đề thi 321 Câu 26: Ở loài sinh sản vô tính nhiễm sắc thể ổn định trì không đổi qua hệ tế bào hệ thể ... biến mà tế bào sinh dưỡng có cặp nhiễm sắc thể tương đồng tăng thêm gọi A thể đa bội B thể tam nhiễm C thể tam bội D thể đa nhiễm Câu 36: Dạng đột biến gen làm thay đổi cấu trúc phân tử prôtêin ... 10 C đảo vị trí cặp nuclêôtit ba mã hoá cuối D thay cặp nuclêôtit ba mã hoá cuối Trang 3/4 - Mã đề thi 321 Câu 37: Sơ đồ biểu thị mức xoắn khác nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn là: A Phân tử ADN...
 • 4
 • 167
 • 1

Đề thi thử TNTHPT của BỘ ban KHXH

Đề thi thử TNTHPT của BỘ ban KHXH
... sinh dưỡng có cặp nhiễm sắc thể tương đồng tăng thêm gọi A thể tam nhiễm B thể đa bội C thể đa nhiễm D thể tam bội Câu 23: Cho cá thể dị hợp cặp gen tự thụ phấn trường hợp gen phân li độc lập, ... hình Câu 24: Loại đột biến gây bệnh di truyền phân tử đột biến A cấu trúc nhiễm sắc thể B dị bội C đa bội D gen Câu 25: Bệnh mù màu (không phân biệt màu đỏ, lục) người quy định gen lặn nằm nhiễm ... tích thu đời sau có tỷ lệ phân ly kiểu hình A 9:3:3:1 B 3:3:1:1 C 1:1:1:1 D 3:1 1 Trang 2/3 - Mã đề thi 146 Câu 27: Cơ chế di truyền cấp độ phân tử sinh vật tóm tắt theo sơ đồ: A Gen → tính trạng...
 • 3
 • 164
 • 0

Đề thi thử TNTHPT của BỘ KPB

Đề thi thử TNTHPT của BỘ KPB
... qua mô sống D kích thích không ion hóa nguyên tử xuyên qua mô sống , Trang 2/ - Mã đề thi 306 Câu 25: Nếu hệ F tứ bội là: ♂ AAaa x ♀ AAaa, trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường tỷ lệ kiểu gen ... hoá sinh giới A tổ chức ngày cao B ngày đa dạng C thích nghi ngày hợp lý D ngày hoàn thi n m Trang 3/ - Mã đề thi 306 m Câu 39: Hiện tượng sau thường biến? A Cây rau mác cạn có hình mũi mác, mọc ... : AAAa : 18 AAaa : 8Aaaa : 1aaaa Câu 26: Dạng song nhị bội hữu thụ tạo cách A gây đột biến nhân tạo 5-brôm uraxin B lai xa kèm theo đa bội hoá C gây đột biến nhân tạo tia phóng xạ D gây đột biến...
 • 4
 • 195
 • 0

Đề thi thử Đại học mới nhất

Đề thi thử Đại học mới nhất
... nguyên tử A proton, electron B nơtron, electron C proton, nơtron, electron D proton, nơtron 29 Thuốc thử phân biệt dung dịch: Na2CO3; KNO3; NH4Cl; (NH4)2SO4 A dung dịch Ba(OH)2 B dung dịch H2SO4 C ... (4) CH3-CH2-OH Các chất đồng đẳng A (2) (4) B (1) (2) C (1) (3) D (2) (3) 33 Trong phản ứng hoá học nào, SO2 có vai trò chất oxi hoá: A SO2 + H2O  B SO2 + Cl2 + 2H2O  → H2SO3 → H2SO4 + 2HCl ... tính lưỡng tính A (1) ; (2) ; (4) B (2) ; (4) ; (6) C (1) ; (3) ; (6) D (3) ; (5) ; (6) 37 Thuốc thử nhận biết phenol, axit acrylic, axit axetic A Na2CO3 B quì tím C dung dịch NaOH D dung dịch...
 • 2
 • 164
 • 0

đề thi thử đại học mới

đề thi thử đại học mới
... hàm số: y = x + ( m + 2) x m x +1 (1) (m tham số) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1) m = Xác định m để hàm số (1) có cực đại cực tiểu Câu (2.0 điểm): Giải hệ phơng trình: Giải phơng trình: ... x, y, z > x2 + y2 + z2 = CMR: x y z 3 + + 2 2 y +z z +x x +y o0o Họ tên:.Số báo danh: (Cán coi thi không giải thích thêm !) ...
 • 2
 • 191
 • 0

ĐỀ THI THỬ TNTHPT ĐỊA LÝ 2008-2009 (1)

ĐỀ THI THỬ TNTHPT ĐỊA LÝ 2008-2009 (1)
... ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN ĐỊA LÝ - KHỐI 12 ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (2điểm) Tính suất (1đ): - Cách tính: Năng suất ... trình độ mỏng Đặc biệt đội ngủ cán quản lý, công nhân kỹ thuật lành nghề thi u nhiều Khó khăn kinh tế- xã hội phát triển kinh tế Tây Nguyên (1điểm) - Thi u lao động lành nghề, cán khoa học kĩ ... sau lớn năm trước - Chia tỷ lệ xác, đẹp - Ghi đủ tên biểu đồ, giá trị phần trăm hợp phần, giải - Thi u không xác đối tượng trừ 0,25đ b- Nhận xét giải thích ( điểm ) - Từ năm 2000- 2005, cấu giá...
 • 3
 • 170
 • 0

ĐỀ THI THỬ TNTHPT ĐỊA LÝ 2008-2009 (2)

ĐỀ THI THỬ TNTHPT ĐỊA LÝ 2008-2009 (2)
... hỡng dẫn chấm đề thức môn : Địa lí Câu I (3 điểm) Hệ toạ độ địa lí í nghĩa tự nhiên vị trí địa lí a Toạ độ địa lí - Điểm cực Bắc : 23023B xã Lũng Cú, huyện ... xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà b ý nghĩa tự nhiên vị trí địa lí Việt Nam - Vị trí địa lí quy định đặc điểm thi n nhiên nớc ta mang tình chất nhiệt đới gió mùa Vị trí nớc ta nằm hoàn...
 • 2
 • 181
 • 0

đề thi thử tnthpt 2009

đề thi thử tnthpt 2009
... ang dao ng in t cú dũng in cc i mch l I = 60mA Ti 12 Mt mch dao ng in t gm t in cú in dung C = thi im ban u in tớch trờn t in q =1,5.10 C v cng dũng in mch i = 30 3mA t cm ca cun dõy l: A/40mH...
 • 6
 • 144
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử thpt qg 2015đề thi thử đại học mới nhấtđề thi thử tiếng anh mới nhấtdề thi thử tnthpt quốc gia môn toánđáp án đề thi thử tnthpt năm 2011 lần 2 môn thi tiến anh mã đề thi 173de thi thu dai hoc moin tieng anh 2015tuyen tap cac de thi thu mon van moi nhat co dap anđề thi thử đại học mới nhất năm 2014đề thi thử đại học mới nhất 2013đề thi thử đại học mới nhất 2014đề thi thử đại học mới nhất 2012de thi thu thpt qg 2016đề thi thử thpt qg hóađề thi thử thpt qg sửđề thi thử thpt qg toán1846 QD DHHN Quy che dao tao DH he chinh quy1591 TB DHHN phan cong cong tac BGH 2015 202016 2015 TT BGDT danh gia ket qua ren luyen16 2015 TT BGDT danh gia ket qua ren luyen1146 QD DHHN Quy dinh keo dai thoi gian lam viec1145 QD DHHN quy dinh chuc nang nhiem vu cua cac don vi HANU19 2014 TT BNV huong dan cong tac dao tao boi duong vien chuc35 2014 TTLT BGDDT BTC ho tro chi phi hoc tap vi sv dan toc04 2014 TT BGDDT ky nang song va gd ngoai gio04 2014 TT BGDDT ky nang song va gd ngoai gioDanh mục biểu mẫuMẫu 11_Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHNHoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông khu vực Tây Nguyên.(tt)18 BLDTBXH day va hoc mon giao duc quoc phong an ninhTuần 8. Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy01 2015 TTLT BNV TTCP to cao tham nhungbài toán trắc nghiệm hình học chuyên đề tích vô hướng dạng file PDF99 2014 NDCP PT KHCN trong CS giao duc DHPHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ27 2015 NDCP NGND NGUT