LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP) VỚI C#

Slide LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP) trong C++

Slide LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP) trong C++
... hàm Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 7: Lập trình có cấu trúc Lập trình HĐT 2/24 7.1 Lập trình có cấu trúc Lập trình HĐT  Phương pháp Lập trình HĐT (OOP) - Lập trình hướng đối tượng lập trình có cấu ... trình hướng đối tượng Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 7: Lập trình có cấu trúc Lập trình HĐT 5/24 7.1 Lập trình có cấu trúc Lập trình HĐT So sánh phương pháp lập trình: Lập trình cấu trúc Đối tượng ... 7.1 Lập trình có cấu trúc Lập trình HĐT  Phương pháp Lập trình HĐT (OOP) - Quá trình phát triển phương pháp lập trình - Lập trình tuyến tính - Lập trình có cấu trúc - Sự trừu tượng hóa liệu - Lập...
 • 24
 • 409
 • 0

Lap trinh huong doi tuong OOP C++ ppt

Lap trinh huong doi tuong OOP C++ ppt
... Loops, giả sử muốn giá trị mặc định cho tham số Loops 1000 Khi đoạn mã viết lại sau : void MyDelay(long Loops = 1000); //prototype ……………………………… void MyDelay(long Loops) { for(int I = 0; I < Loops; ... trúc C++ xuất phát vào năm 1970 từ Simula 70 Algol 68 Các ngôn ngữ đưa khái niệm lớp đơn thể Ada ngôn ngữ phát triển từ đó, C++ khẳng định vai trò thực 2.2 CÁC MỞ RỘNG CỦA C++ 2.2.1 Các từ khóa C++ ... int main() 8: { 9: cout>Side; 12: cout...
 • 354
 • 185
 • 0

Lập trình hướng đối tượng (OOP) là gì

Lập trình hướng đối tượng (OOP) là gì
... vào đối tượng, đối tượng nhận thông điệp phải làm việc theo thông điệp Các đối tượng độc lập với thay đổi biến thể đối tượng không ảnh hưởng biến thể đối tượng khác việc gửi thông điệp cho đối tượng ... ngữ lập trình liệu phức tạp số dấu chấm động Tuy nhiên gần đây, người ta phát triển ngôn ngữ cho phép định nghĩa kiểu liệu trừu tượng riêng 1.1.4 Lập trình hướng đối tượng: Khái niệm hướng đối tượng ... trình hướng đối tượng làm việc theo phương thức tương tự, chúng cho phép xây dựng các cấu liệu thao tác dựa cấu có sẵn, mang theo tính cấu mà chúng dựa đó, thêm vào tính Lập trình hướng đối tượng...
 • 7
 • 244
 • 1

Giáo án - Bài giảng: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG NÂNG CAO C++

Giáo án - Bài giảng: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG NÂNG CAO C++
... ip; (*ip) trả Person* (**ip) trả *(Person*) BÀI 9:FUNCTION OBJECT (ĐỐI TƯỢNG HÀM) Function object Một function object (đối tượng hàm) object (đối tượng) sử dụng function (hàm) Một Một function ... hạng (arity) phép toán hay hàm Tương tự, số toán tử (operand) biểu thức (expression), tương ứng số đối số (argument) đối tượng hàm (functor), gọi hạng (arity) biểu thức hay đối tượng hàm Ví dụ Unary ... học sau Có điều đáng lưu ý predicate đối số hai đối số Số lượng đối số predicate gọi hạng (arity) predicate Biết sơ điều chuẩn bị cho http://river.congdongso.com/advc++/bai9.htm BÀI 10:THƯ VIỆN...
 • 76
 • 336
 • 1

bài 2 lập trình hướng đối tượng (oop)

bài 2 lập trình hướng đối tượng (oop)
... viết -> Phương pháp lập trình hướng đối tượng Slide - Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng Chương trình chia thành Đối tượng (Object) Quản lý Ngân hàng Mỗi đối tượng chịu trách nhiệm ... Lập trình hướng đối tượng Mục tiêu học hôm Nhắc lại khái niệm lập trình hướng thủ tục (Procedural Programming) Tìm hiểu khái niệm ý nghĩa Lập trình hướng đối tượng (OOP) Lập trình hướng đối tượng ... sở), Lập trình hướng đối tượng thường thao tác với liệu có cấu trúc đối tượng Cấu trúc liệu đối tượng loại cấu trúc sử dụng phổ biến lập trình Slide - Lập trình hướng đối tượng Bài toán ví dụ Bài...
 • 34
 • 231
 • 0

Chương 1: Giới thiệu Lập trình hướng đối tượng OOP pptx

Chương 1: Giới thiệu Lập trình hướng đối tượng OOP pptx
... Department Tổng quan kỹ thuật lập trình      1.1 Lập trình tuyến tính 1.2 Lập trình cấu trúc 1.3 Lập trình môđun 1.4 Nhược điểm lập trình cấu trúc 1.5 Lập trình hướng đối tượng Object Oriented Programing– ... 10 1.5 Lập trình hướng đối tượng Là phương pháp lập trình:         Mô tả xác đối tượng giới Lấy đối tượng làm tảng xây dựng thuật toán Thiết kế xoay quanh liệu hệ thống Chương trình chia ... Chương I Object Oriented Programing– Information Systems Department Giới thiệu Tổng quan  Lập trình hướng đối tượng    Được xem là:     Lập trình định hướng đối tượng Object...
 • 29
 • 341
 • 0

Chương 6: KẾ THỪA (tt) - ĐA KẾ THỪA (Lập trình hướng đối tượng - OOP)

Chương 6: KẾ THỪA (tt) - ĐA KẾ THỪA (Lập trình hướng đối tượng - OOP)
... MáyNgheNhạc Lập trình hướng đối tượng - Object Oriented Programming 15/05/15 Đa kế thừa (tt) Lập trình hướng đối tượng - Object Oriented Programming 15/05/15 10 Đa kế thừa (tt) • Khái niệm: Đa kế thừa gì? ... 15/05/15 5 Đa kế thừa (tt) Khai báo cài đặt lớp đối tượng ĐiệnThoạiDiĐộng, MáyNgheNhạc Lập trình hướng đối tượng - Object Oriented Programming 15/05/15 Đa kế thừa (tt) Lập trình hướng đối tượng - Object ... Programming 15/05/15 Đa kế thừa (tt) Lập trình hướng đối tượng - Object Oriented Programming 15/05/15 Đa kế thừa (tt) Khai báo cài đặt lớp đối tượng ĐiệnThoạiDiĐộngNgheNhạc kế thừa lớp đối tượng ĐiệnThoạiDiĐộng,...
 • 14
 • 148
 • 0

Lập trình hướng đối tượng OOP bai11

Lập trình hướng đối tượng  OOP bai11
... Luồng đối tượng - Serialization 40 File object stream ‡Ta đối đọc tượng vào fileghi ‡Quá trình - gọi l serialization ‡Quá trình khăn đối tượng đối tượng khác Java dễ dàng 41 Điều kiện cho trình ... hợp Các luồng có sẵn Java ‡System.in đối InputStream tượng ki (byte stream) ‡System.out đối PrintStream tượng ki (byte stream) ‡System.err đối PrintStream tượng ki (byte stream) ‡Chúng character ... file File text file nhị Lớp File File text Luồng file nhị phân Luồng đối - Serialization tượng 21 Lớp File ‡Một tượng đối Filetượng thể đường dẫn trừu ŁBao gồm đường dẫn t ŁPhương thức khởi tạo...
 • 52
 • 90
 • 0

Lập trình hướng đối tượng OOP bai02

Lập trình hướng đối tượng  OOP bai02
... (float) Ký tự (char) Giá trị logic (boolean) ▫ Kiểu liệu tham chiếu (reference)  Mảng (array)  Đối tượng (object) 10 2.1 Kiểu liệu nguyên thủy • Mọi biến phải khai báo kiểu liệu ▫ Các kiểu liệu ... 2 Mục tiêu học • Nêu quy ước đặt tên chương trình Java/C++ • Tạo định điều kiện, cấu trúc lặp rẽ nhánh hợp lệ • Mô tả kiểu liệu Java cách sử ... System.out.println (num+ “la so chan”); else System.out.println (num + “la so le”); } } C++: Giải phương trình bậc #include int main(){ float a, b; cout ...
 • 58
 • 88
 • 0

Lập trình hướng đối tượng OOP bai03

Lập trình hướng đối tượng  OOP bai03
... mối quan hệ đối tượng với đối tượng khác 22 Hành vi đối tượng • Hoạt động đối tượng xác định cách thức đối tượng đáp ứng yêu cầu từ đối tượng khác tất đối tượng làm Hoạt động đối tượng thực tập ... hoạt động đối tượng khác không bị thao tác đối tượng khác ▫ Server: Một đối tượng không hoạt động đối tượng khác; bị thao tác đối tượng khác ▫ Agent: Là đối tượng vừa hoạt động đối tượng khác, ... điểm nhận dạng 21 Trạng thái đối tượng ▫ Trạng thái đối tượng số hoàn cảnh mà đối tượng tồn Thông thường, trạng thái đối tượng thay đổi theo thời gian ▫ Trạng thái đối tượng định nghĩa tập tất đặc...
 • 101
 • 118
 • 0

Lập trình hướng đối tượng OOP bai04

Lập trình hướng đối tượng  OOP bai04
... viên đối tượng vs Thành viên lớp (Instance member) • Thuộc tính/phương thức truy cập thông qua đối tượng • Mỗi đối tượng có riêng thuộc tính đối tượng • Giá trị thuộc tính đối tượng đối tượng ... true 50 3.3 So sánh đối tượng (3) • Phương thức equals ▫ Đối với kiểu liệu nguyên thủy  Không tồn ▫ Đối với đối tượng: Bất kỳ đối tượng có phương thức  So sánh giá trị đối tượng 51 Ví dụ == equals ... giúp truy cập dễ dàng Đối tượng C++ Java • C++: đối tượng lớp tạo dòng lệnh khai báo: ▫ Point p1; • Java: Câu lệnh khai báo đối tượng thực chất tạo tham chiếu, trỏ đến đối tượng thực gặp toán tử...
 • 98
 • 92
 • 0

Lập trình hướng đối tượng OOP bai05

Lập trình hướng đối tượng  OOP bai05
... tạo kết tập • Khi đối tượng tạo mới, thuộc tính đối tượng phải khởi tạo gán giá trị tương ứng • Các đối tượng thành phần khởi tạo trước  Các phương thức khởi tạo lớp đối tượng thành phần thực ... dụng mã nguồn: Sử dụng lại mã nguồn viết ▫ Lập trình cấu trúc: Tái sử dụng hàm/chương trình ▫ OOP: Khi mô hình giới thực, tồn nhiều loại đối tượng có thuộc tính hành vi tương tự liên quan ... Bản chất kết tập • Kết tập (aggregate) ▫ Các thành phần lớp mới đối tượng lớp có sẵn ▫ Kết tập tái sử dụng thông qua đối tượng • Lớp mới ▫ Lớp toàn thể (Aggregate/Whole), • Lớp cũ ▫...
 • 84
 • 104
 • 0

Lập trình hướng đối tượng OOP bai06

Lập trình hướng đối tượng  OOP bai06
... vấn đề kế thừa • Chuyển đổi đối tượng thuộc lớp thừa kế thành đối tượng thuộc lớp sở gọi “upcasting” • Mọi thông điệp mà ta gửi cho đối tượng lớp sở gửi cho đối tượng lớp thừa kế thay Instrument ... (Redefine/Overiding) Lớp trừu tượng (Abstract class) Đa kế thừa đơn kế thừa Giao diện (Interface) Lớp trừu tượng (Abstract Class) • Lớp trừu tượng lớp mà ta tạo đối tượng từ Thường lớp trừu tượng dùng để định ... ElectricCar extends Car{}; Car c = new ElectricCar (); • kiểu tham chiếu kiểu đối tượng khái niệm riêng biệt • Đối tượng tham chiếu bởi ‘c’ thuộc kiểu ElectricCar Upcast • Car c = new Car();...
 • 79
 • 112
 • 0

Lập trình hướng đối tượng OOP bai07

Lập trình hướng đối tượng  OOP bai07
... hình đối tượng  Nhìn nhận đối tượng theo nhiều kiểu khác  Các đối tượng khác đáp ứng chung danh sách thông điệp có giải nghĩa thông điệp theo cách thức khác 21 Đa hình (4) • Nhìn nhận đối tượng ... các đối tượng ▫ List: Tập các đối tượng tuần tự, nhau, lặp lại ▫ Set: Tập các đối tượng không lặp lại • Map: Tập cặp khóa-giá trị (key-value) không cho phép khóa lặp lại ▫ Liên kết các đối tượng ... kết tĩnh Liên kết động Đa hình (Polymophism) Lập trình tổng quát (generic prog.) 40 Lập trình tổng quát (generic programming) • Tổng quát hóa chương trình để hoạt động với kiểu liệu khác nhau,...
 • 65
 • 116
 • 1

Lập trình hướng đối tượng OOP bai08

Lập trình hướng đối tượng  OOP bai08
... phát không giải phóng 19 2.2 Mô hình xử lý ngoại lệ • Hướng đối tượng ▫ Đóng gói điều kiện không mong đợi một đối tượng ▫ Khi xảy ngoại lệ, đối tượng tương ứng với ngoại lệ tạo chứa thông tin chi ... ngoại lệ mạnh • Xử lý ngoại lệ Java thực theo mô hình hướng đối tượng: ▫ Tất ngoại lệ thể một lớp kế thừa từ lớp Throwable lớp ▫ Các đối tượng có nhiệm vụ chuyển thông tin ngoại lệ (loại và ... 2 Mục tiêu học • Giải thích ngoại lệ mô tả lợi ích việc xử lý ngoại lệ hướng đối tượng • Giải thích mô hình xử lý ngoại lệ • Sử dụng khối try/catch/finally để bắt xử lý ngoại...
 • 63
 • 91
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập trình hướng đối tượng oop phplập trình hướng đối tượng với net chướng dẫn lập trình hướng đối tượng với clập trình hướng đối tượng với c plus pluslập trình hướng đối tượng với clập trình hướng đối tượng với visual cbài tập lập trình hướng đối tượng với cgiáo trình lập trình hướng đối tượng với clập trình hướng đối tượng với c sharplập trình hướng đối tượng với c nguyễn thanh thủylập trình hướng đối tượng với c lê đăng hưnglập trình hướng đối tượng với c phạm văn ấttài liệu lập trình hướng đối tượng với cbai tap lập trình hướng đối tượng với csách lập trình hướng đối tượng với c111Nghi quyet DHCD 2011111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011bctc da kiem toan nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen EnglishCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcdong gop moi cua luan anThS chuẩn đầu ra ch hhtmMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016đề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.HD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Mau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017