BÁO cáo THÍ NGHIỆM xử lý CHẤT THẢI

BÁO CÁO " THỬ NGHIỆM XỬ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG VI SINH VẬT " pot

BÁO CÁO
... đạt quy định nước thải loại B tốt nước thải đầu công ty khoảng 2,62% Như vậy, vi c bổ sung VSV sục khí oxy có hiệu cao vi c làm nước thải chế biến thủy sản, nước thải chế biến thủy sản bị ô nhiễm ... thể: pH nước thải thích hợp cho vi c xử nước thải VSV Vừa bổ sung hệ VSV kết hợp với vi c sục khí oxy cho trình xử nhanh hiệu suất xử cao Thành phần hệ vi sinh vật có hiệu suất xử tốt ... trình xử xảy nhanh hơn, hiệu suất cao + Bản chất nước thải chế biến thủy sản chủ yếu chất hữu dễ bị phân hủy VSV Thí nghiệm 2: Khảo sát hiệu xử nước thải hệ sinh vật khác Kết thí nghiệm...
 • 9
 • 428
 • 2

Báo cáo thí nghiệm xử số bài 4 pot

Báo cáo thí nghiệm xử lý số bài 4 pot
... Do số lần xuất ứng với mẫu (15/3)x12 = 60 Bảng tra mức: Khối ký hiệu Mức điện áp (dạng số Hex) Mức điện áp (dạng thập phân) 000 0x7FFF 32767 001 0x5B6D 2 340 5 010 0x36DB 140 43 011 0x 1 249 46 81 ... 0x5B6D 2 340 5 010 0x36DB 140 43 011 0x 1 249 46 81 100 -0x1 249 -46 81 101 -0x36DB - 140 43 110 -0x5B6D -2 340 5 111 -0x7FFF -32767 Sửa lại tập tin PAM4.c sau: #include "DSK6713_aic23.h" Uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_8KHZ; ... lấy bit LSB (ô thích số 4) Tùy bit hay mà xuất dạng sóng sine có pha tương ứng + Trong chương trình trên, giá trị khai báo biến data_BPSK[2] [4] Đây la mảng chiều kích thước 2x4 thể dạng sóng...
 • 17
 • 1,022
 • 0

Báo cáo: Kỹ thuật xử chất thải pdf

Báo cáo: Kỹ thuật xử lý chất thải pdf
... CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI  XỬ LÝ KHÍ THẢI  QUẢN LÝ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI (CTNH) CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI  1.1 Các phương pháp xử nước thải a Phương pháp xử học b ... trình xử diễn nhanh Khử trùng đạt 99,9% Xử BOD tới 90÷95% 1 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI  1.2 Các công đoạn xử nước thải – Tiền xử hay xử sơ – Xử sơ cấp hay xử bậc I – Xử ... hay xử bậc II – Khử trùng – Xử cặn – Xử bậc III  Liên quan nguồn cấp xử nước thải Tiền xử hay xử sơ  Nhiệm vụ: bảo vệ máy bơm, loại bỏ cặn nặng, vật cản trở cho công trình xử...
 • 90
 • 444
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật Thí nghiệm xử Chất thải - Phần 1 ppsx

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật Thí nghiệm xử lý Chất thải - Phần 1 ppsx
... Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh – Khoa Môi Trường CNCH 1. 3 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 1. 3 .1 Khử sắt phưong pháp làm thoáng 1. 3 .1. 1 Mô hình 1. 3 .1. 2 Trình tự thí nghiệm Bước 1: Chuẩn bò ü ... là: M 31, M32, M33 - Xác đình : Sắt (II) sắt tổng 1. 3 .1. 3 Kết quả: - Hiệu khử sắt chung - Hiệu khử sắt thời gian khác 1. 3.2 Khử Sắt Trong Nước Cấp Bằng Phương Pháp Chlorine 1. 3.2 .1 Thí nghiệm ... trình bày kết đo thí nghiệm kết tính toán v Biện luận : nêu lên ý liến cuả vấn đề mà thí nghiệm yêu cầu bình luận v Phụ lục : trình bày phép xử dụng tính toán, kết thí nghiệm v Tài liệu tham khảo...
 • 7
 • 327
 • 4

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật Thí nghiệm xử Chất thải - Phần 2 pps

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật Thí nghiệm xử lý Chất thải - Phần 2 pps
... sau: NaR + Ca+ ↔ CaR2 + 2Na+ [CaR2 ] [Na + ]2 K Na = [NaR ]2 [Ca 2+ ] Ca ü ü ü ü Trong : KNaCa : Hằng số cân [CaR2] : Khi phản ứng cân bằng, Ca2+ chất trao đổi pha rắn, ion/l [Ca2+] : Khi phản ứng ... lại chất trao đổi cân BH≈0 , E ≈BNa Dung lượng trao đổi làm việc: dung lượng trao đổi xác đònh điều kiện vận hành thực tế xử nước với quy mô phòng thí nghiệm Tiến hành thí nghiệm, đem chất ... Ca2+, Mg2+, SO4, Cl- mẫu nước lấy độ cao khác hai cột sau trình trao đổi ion chạy giờ Kết thúc sau chạy, xác đònh nồng độ ion Ca 2+ , Mg2+, SO4, Cl- mẫu nước khỏi cột ation 2. 4 KẾT QUẢ Giải thích...
 • 8
 • 240
 • 2

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật Thí nghiệm xử Chất thải - Phần 3 ppsx

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật Thí nghiệm xử lý Chất thải - Phần 3 ppsx
... đưa pH tối ưu Ø Tiến hành khuấy trộn Ø Quan sát thí nghiệm Ø Tiến hành đo SS Pt-Co xác đònh % xử 4.5 KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Thí nghiệm 1: lập bảng số liệu Dựng đồ thò, trục hoành biểu thò giá trò ... loại ion HCO 3- , SO4 2- , Cl- , cho thấy HCO 3- SO4 2- + Cl- với lượng nhiều làm cho hiệu qủa keo tụ xấu Nhưng ảnh hưởng phức tạp, người ta chưa nắm quy luật Khi nước có chứa lượng lớn chất hữu cao ... nhận pH thực tế) Ø Tiến hành thí ngiệm Ø Quan sát thí ngiệm Ø Đo kết SS, độ màu, xác đònh % xử 4.4.2 Thí nghiệm : xác đònh liều lượng phèn tối ưu Lấy lít mẫu nước thải cho vào cốc 1000ml sau...
 • 5
 • 192
 • 1

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật Thí nghiệm xử Chất thải - Phần 4 potx

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật Thí nghiệm xử lý Chất thải - Phần 4 potx
... Hệ số phân bố chất ô nhiễm pha Thể tích nước ô nhiễm thiết bò hấp phụ, m3 5.3 MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM , DỤNG CỤ, HOÁ CHẤT 5.3.1 Mô hình thí nghiệm 5.3.1.1 Quá trình hấp phụ bậc Thực thí nghiệm khảo ... nước thải nhiễm phẩm thuộc hoà tan Chất hấp phụ sử dụng than hoạt tính 5 .4. 1 Thí nghiệm : hấp phụ bậc Thí nghiệm với lượng than hoạt tính khác ü Lấy V = lít nước thải ô nhiễm phẩm màu cho vào bình ... 1,0 g : m3 = 1,5 g 5 .4. 2 .Thí nghiệâm 2: hấp phụ nhiều bậc Thực thí nghiệm mô hình hấp phụ bậc mô trình hấp phụ liên tục Từ lượng than thích hợp xác đònh trình hấp phụ bậc thí nghiệm 1, ta xác đònh...
 • 5
 • 196
 • 3

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật Thí nghiệm xử Chất thải - Phần 5 pdf

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật Thí nghiệm xử lý Chất thải - Phần 5 pdf
... 1 0 -5 mg/mg BOD5 Mb : 43 1 0 -5 mg/mg BOD5 Ca : 620 1 0 -5 mg/mg BOD5 Na : 5. 1 0 -5 mg/mg BOD5 K : 450 1 0 -5 mg/mg BOD5 Fe : 1200 1 0 -5 mg/mg BOD5 CO 3-2 : 270 1 0 -5 mg/mg BOD5 * pH: Cao thấp làm ảnh hưởng ... P = 150 : : BOD : N : P = 100 :5 :1 N : bổsung NH4Cl Ure : CO(NH2)2 P: bổ sung K2HPO4, KH2PO4 b/ Hàm lượng vi lượng: Mg : 10.1 0 -5 mg/mg BOD5 Cu : 14,6 1 0 -5 mg/mg BOD5 Zn : 16 1 0 -5 mg/mg BOD5 Mb ... cấu tạo tế bào Khi thực xử phương pháp sinh hóa nước thải công ngiệp chung với nước thải sinh hoạt hiệu suất xử cao so với xử nước thải công nghiệp Hỗn hợp nước thải công nghiệp sinh hoạt...
 • 11
 • 169
 • 1

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật Thí nghiệm xử Chất thải - Phần 6 pps

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật Thí nghiệm xử lý Chất thải - Phần 6 pps
... Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh – Khoa Môi Trường CNCH Tài liệu tham khảo Trần Văn Nhân, Ngô Thò Nga, Giáo trình công nghệ xử nước thải, Nhà xuất Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội 1999 ... Iternational Edition – Gerard Kiely – 19 96 Hoàng Huệ – PGS,PTS, Xử nước thải, Nhà xuất xây dựng, 11/19 96 Lâm Minh Triết – nguyễn Thanh Hùng- Nguyễn Phước Dân, xử nước thải đô thò, công nghiệp Lâm Minh ... nội bào, chất hữu bò phân hủy Quá trình xử nước thải bùn hoạt tính bao gồm giai đoạn sau: - Giai đoạn khuếch tán chuyển chất từ dòch thể (nước thải) tới bề mặt tế bào vi sinh vật - Hấp phụ:...
 • 8
 • 180
 • 1

Báo cáo hiện trạng xử chất thải rắn sinh hoạt tại huyện đảo Sơn

Báo cáo hiện trạng xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện đảo Lý Sơn
... BÁO CÁO HIỆN TRẠNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI HUYỆN LÝ SƠN LÝ SƠN, NGÀY 30 THÁNG 07 NĂM 2014 BÁO CÁO HIỆN TRẠNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI HUYỆN LÝ SƠN MỤC LỤC Nội ... 14 BÁO CÁO HIỆN TRẠNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI HUYỆN LÝ SƠN CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CTR SINH HOẠT TẠI HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN 3.1 CÁC NGUỒN PHÁT SINH CTR CTR huyện Sơn phát sinh ... .26 BÁO CÁO HIỆN TRẠNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI HUYỆN LÝ SƠN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN 1.1 ĐỊNH NGHĨA CHẤT THẢI RẮN Chất thải rắn (CTR) bao gồm tất chất thải dạng rắn, phát sinh...
 • 29
 • 666
 • 7

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM XỬ SỐ TÍN HIỆU

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU
... trốngdưới đây: ********* BÀI GIỚI THIỆU VỀDIGITALSIGNALPROCESSOR Mục đích: Kết thúc thí nghiệmnày, sinh viên có thểgiải thíchsựkhác bộx tín hiệu số( DSP) bộx mục đích chung Xa bước, sinh viên ... dùng bo mạch thí nghiệm đặt cấu hình đểsửdụng bộtạo dao động • Khối OSCILATOR đặt bo mạch cung cấp cho tín hiệu tham chiếu 40 MHz DSP chiatín hiệu đểtạo tín hiệu bên 20Mhz (tần s tín hiệu chủ) mànó ... thiết kếcho chương trình cho DSP Cơ sở thuyết Bộx tín hiệu số( Digital Signal Processor - DSP) bộphận x mạnh nhanh, điều khiển trình phân tích tín hiệu thời gian thực Bởi phần tửkhoá cho...
 • 43
 • 1,363
 • 11

Báo cáo thí nghiệm xử số tín hiệu

Báo cáo thí nghiệm xử lý số tín hiệu
... {1,1,1,1,1,1,1,T1,T2,0,…,0,T2,T1,1,1,1,1,1,1} Tính biểu diễn đồ thị: a Dãy mẫu tần số b Dãy đáp ứng xung lọc thực tế c Hàm độ lớn tuyệt đối đáp ứng tần số d Hàm độ lớn tương đối tính theo dB đáp ứng tần số Page 16 Báo cáo xử số tín hiệu ... tính biểu diễn đồ thị: a Dãy đáp ứng xung lọc thực tế b Hàm độ lớn tuyệt đối đáp ứng tần số c Hàm độ lớn tương đối tính theo dB đáp ứng tần số d Hàm sai số E(ω) Page 18 Báo cáo xử số tín hiệu ... 2.5]); Page Báo cáo xử số tín hiệu BÀI 2: THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ BẰNG MATLAP A Thiết kế lọc có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn (bộ lọc số FIR) 2.2 Viết chương trình tính hàm độ lớn đáp ứng tần số lọc...
 • 31
 • 128
 • 0

Tài liệu Báo cáo "NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KẾT HỢP MÀNG VI LỌC " pot

Tài liệu Báo cáo
... nghiờn cu ny c thc hin vi mc ớch xut c mt cụng ngh x nc thi sinh hot cú hiu qu cao v phự hp vi iu kin cỏc ụ th Vit Nam Cụng ngh x nc thi bng phng phỏp sinh hc kt hp mng vi lc (MBR) ó chng ... qu x cao, hnh v qun d dng (Stephenson v NCS, 2001) Trong cụng ngh MBR, b lng t ó c thay th bi h thng mng vi lc t ngp b phn ng sinh hc Hiu qu x cỏc cht ụ nhim rt cao nh vic trỡ lng sinh ... 13/8-2012 Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG Hin H Ni cú trm x nc thi vi tng cụng sut l 48.200 m3/ngy tng s hn 700.000m3 phỏt sinh mi ngy Vic xõy dng cỏc trm ny...
 • 7
 • 676
 • 4

giáo trình thí nghiệm xử nước thải chất thải

giáo trình thí nghiệm xử lý nước thải chất thải
... độ trước hấp phụ 24 Giáo trình Thí nghiệm Xử nước thải, chất thải Ce: nồng độ sau hấp phụ V: thể tích dung dịch nước thải 25 Giáo trình Thí nghiệm Xử nước thải, chất thải BÀI 4: LỌC NƢỚC ... hóa chất cần thiết để xử 1m3 nước thải So sánh hiệu xử t nh Fenton trình oxi hóa thông thường sử dụng H2O2 Giải thích? 17 Giáo trình Thí nghiệm Xử nước thải, chất thải BÀI 3: XỬ LÝ NƢỚC ... lớp bùn cột phần Chất hữu nước thải xử với vi sinh vật có bùn - Nước thải sau qua xử thu qua máng cưa xả Mô 29 Giáo trình Thí nghiệm Xử nước thải, chất thải hình thí nghiệm vận hành nhiệt...
 • 32
 • 297
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thí nghiệm xử lý ô nhiễm không khíbáo cáo thí nghiệm xử lý số tín hiệubáo cáo quá trình xu ly chat thaibáo cáo thực tập xử lý chất thải rắn ở bệnh việnthí nghiệm xử lý nước thảibáo cáo công nghệ xử lý nước thảibáo cáo thí nghiệm vật lý đại cương spktbáo cáo thí nghiệm vật lý a2báo cáo thí nghiệm vật lý 2báo cáo thí nghiệm vật lý phổ thôngbáo cáo thí nghiệm vật lý đại cương a1báo cáo thí nghiệm vật lý đại cương 2báo cáo thí nghiệm vật lý đại cương 1báo cáo thí nghiệm vật lý đại cương 3báo cáo thí nghiệm vật lý đại cươngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học