BÁO CÁO BT KHÍ ĐÀN HỒI NHÓM

Hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký, thực hiện và báo cáo thực hiện dán nhãn năng lượng điều hòa không khí

Hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký, thực hiện và báo cáo thực hiện dán nhãn năng lượng điều hòa không khí
... www.nhannangluong.com Bước 2: Lập Hồ đăng dán nhãn lượng Doanh nghiệp đăng dán nhãn lượng cần chuẩn bị 01 hồ gốc 05 gửi Tổng cục Năng lượng theo địa trên, hồ bao gồm: - Bản đăng ký chứng nhận ... Bước 5: Sử dụng nhãn lượng Doanh nghiệp thực Doanh nghiệp thực Tổng cục Năng lượng thực Bộ Công Thương thực Doanh nghiệp thực Đạt Không đạt 4 Bước 1: Thử nghiệm mẫu 1.1 Mẫu thử Doanh nghiệp tự lấy ... điều hòa không khí chưa phải thực dán nhãn áp dụng mức hiệu suất lượng tối thiểu chưa có TCVN quy định có số điều kiện sau: Máy điều hòa không khí có công suất lạnh 48.000 Btu/h; Máy điều hòa không...
 • 19
 • 326
 • 0

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị công ty cổ phân xây lắp dầu khí việt nam

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị công ty cổ phân xây lắp dầu khí việt nam
... 26/4/2011 Hội đồng quản trị công ty tích cực đạo Giám đốc phòng ban công ty chuyển hoạt động cho phù hợp với mô hình mới: 2.1 Việc ban hành thực quy chế quy định đơn vị: Hội đồng quản trị sửa đổi, ... thuận lợi Hội đồng quản trị ban lãnh đạo tập thể cán công nhân viên công ty cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ... hành công trình, 01Chi nhánh Công ty- Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (PVC-IC6) sở Xưởng sản xuất bê tông thương phẩm hạch toán phụ thuộc công ty công ty công ty chiếm 51% Vốn điều lệ công ty...
 • 5
 • 326
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Thí điểm bỏ hội đồng nhân dân quận, huyện, phường - những vấn đề đặt ra " pptx

Tài liệu Báo cáo
... nghiên cứu - trao đổi Qun, huyn, phng ni khụng t chc HND cú nhim v lp v quyt nh d toỏn ngõn sỏch nh nc trờn a bn; d toỏn thu chi ngõn sỏch a phng, bỏo cỏo UBND cp trờn trc tip ... ngh ca c tri trờn a bn cng nhiu khụng c thc hin Mt s xut, trao i Qua xem xột, ỏnh giỏ nhng kt qu t c cng nh nhng t 11 nghiên cứu - trao đổi khụng t chc HND qun, huyn, phng mt s a phng, chỳng ... chớnh, gim ti mt s lng ỏng k cỏc bn ngh quyt ca HND, phự hp vi mc tiờu ci cỏch hnh chớnh nghiên cứu - trao đổi Bn l khụng t chc HND qun, huyn, phng, thm quyn ca UBND v ch tch UBND hot ng qun lớ trờn...
 • 6
 • 446
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Vấn đề thu hồi đất và bồi thường khi thu hồi đất trong dự thảo luật đất đai (sửa đổi bổ sung) " potx

Tài liệu Báo cáo
... thu h i t v qu n lớ qu t ó thu h i So v i i u 41 Lu t t nm 2003, D th o Lu t s a i, b sung ó xỏc l p c ch thu h i t m i Theo Lu t t nm 2003 v cỏc b n h ng d n thi hnh, Nh n c th c hi n vi c thu ... u t tho thu n vi c b i th ng v i ng i s d ng t D th o Lu t l n ny s a i c ch thu h i t theo h ng quy nh Nh n c thu h i t v giao cho t ch c phỏt tri n qu t th c hi n Chỳng tụi ng h c ch thu h i ... th ng cho ng i b thu h i t bi t; b i l , ng i s d ng t khụng bi t c c th , rừ rng v phng ỏn mỡnh c b i th ng nh th no thỡ ch c ch n h s khụng ch p hnh quy t nh thu h i t (cho dự cú s c ng ch...
 • 5
 • 399
 • 4

Báo cáo "Định khuôn xã hội về nghề giáo viên ngày nay ở các nhóm sinh viên sư phạm và ngoài sư phạm " docx

Báo cáo
... ciiu 2.2.L Khdch the: 165 smh vien, dd 96 sinh vien su pham (DHSP Ha Ndi), 69 sinh vidn quan tri kinh doanh (Vien Dai hgc Md Ha Ndi) Ta't ca deu la sinh vien nam thir 2.2.2 Phuang phdp vd tdchifc ... tram, kiem dinh T - test Khao sat so bd: tien hanh dieu tra bang bang hdi trdn 35 sinh vien su pham va 69 sinh vien ngoai su pham dd xac dinh cac dac trung cua nhdm nghe giao vien Bang hdi dugc ... Likert vdi mirc dg (tii': Rat ddng y den rat khdng ddng y) Sir dung ciing mgt thang cho nhdm sinh vien Sinh vien dugc hdi ve su tdn tai ciia cac dac trung dd d nghe giao vien Thang dugc dieu tra...
 • 7
 • 328
 • 0

Báo cáo "Vấn đề xã hội hoá thi hành án dân sự " pot

Báo cáo
... i thi t l p c m t c ch phự h p m b o hi ho gi a l i ớch c a ng i c thi hnh ỏn v l i ớch c a nh ng ng i lm "d ch v cụng" vi c thi hnh ỏn nh m nõng cao hi u qu c a cụng tỏc thi hnh ỏn Vi c thi ... m t "d ch v cụng" thi hnh ỏn Vi c thi hnh ỏn dõn s l vi c liờn quan n l i ớch t c a cỏc bờn, v y, c n thi t ph i gi m b t s can thi p c a cỏc c quan nh n c vo ho t ng ny ng th i ng i c thi hnh ... ho t ng thi hnh ỏn nhng hi n nay, theo Phỏp l nh thi hnh ỏn dõn s nm 2004 thỡ ng i c thi hnh ỏn s ph i ch u m t kho n phớ v thi hnh ỏn Nh v y, ng i c thi hnh ỏn ph i tr ti n cho vi c thi hnh...
 • 7
 • 414
 • 6

Báo cáo khoa học:Đại hội Đảng từ chỉ dẫn kinh điển đến thực tiễn pptx

Báo cáo khoa học:Đại hội Đảng từ chỉ dẫn kinh điển đến thực tiễn pptx
... cfti dugc rftt kinh nghiem cho cdng tac td chftc dai hdi cac cap tiip theo Di to chftc dai hdi dftig theo dftng chu truang efta Trung uong Dftig va theo tinh thfti cac chi din kinh dien, nftig ... timg dftig bd de xay dvmg ke hoach kinh ti - xa hdi efta dja phyong, den tien dft hdi Ke hoach phft thye sy rd rang va trinh each mang Vi vay, phft myen tmyen khoa hgc, vach rd dugc tiing budc ... nhihig kien nghj ve chinh sach cho mgt dja phuang hay ca nhfti cu the Td ehue diiu hdnh dgi hpi khoa hpc Vi chudn bi nhdn su ban chdp hdnh, ban thucmg vu: Mudn viec bau ban chap banh tai dft bgi...
 • 6
 • 237
 • 0

Báo cáo " Thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên toà dân sự sơ thẩm" pptx

Báo cáo
... luật Với quy định thủ tục xét hỏi v tranh luận phiên tòa thẩm thấy l kiểu: Tố tụng xét hỏi đề cao vai trò thẩm phán v coi nhẹ vai trò bên đơng sự. (1) Trong trình xét xử phiên tòa thẩm phán ... thủ tục tranh luận nhiều phiên tòa không đợc tiến h nh đợc tiến h nh đại khái, có nhiều trờng hợp Chủ tọa phiên tòa đơng tranh luận trình thẩm vấn;(3) tòa xét hỏi trớc xét xử, thẩm phán báo cáo ... quy định PLTTGQCVADS thủ tục xét hỏi v tranh luận phiên tòa dân thẩm Mong ý kiến n y đợc quan có thẩm quyền nghiên cứu v tham khảo trình xây dựng Bộ luật tố tụng dân sự. / (1).Xem: Nh pháp...
 • 4
 • 554
 • 4

BÁO CÁO THỰC HÀNH XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ Đề tài nghiên cứu Ảnh hưởng của hệ thống thoát nước yếu kém đến cuộc sống người dân ở Ao Sen

BÁO CÁO THỰC HÀNH XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ Đề tài nghiên cứu Ảnh hưởng của hệ thống thoát nước yếu kém đến cuộc sống người dân ở Ao Sen
... để nghiên cứu Từ lí định chọn đề tài : ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC YẾU KÉM ĐẾN CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN AO SEN 2 Sơ đồ 3.Tên đề tài nghiên cứu Ảnh hưởng hệ thống thoát nước yếu đến sống ... tiêu nghiên cứu - Mô tả thực trạng hệ thống thoát nước ngõ Ao Sen - Xác định rõ nguyên nhân gây yếu hệ thống thoát nước - Ảnh hưởng hệ thống thoát nước tới sống người dân ( sinh hoạt, giao thông…) ... yếu đến sống người dân Ao Sen 4.Đối tượng nghiên cứu - Hệ thống thoát nước yếu ngõ Ao Sen 5.Khách thể nghiên cứu - Người dân Ao Sen Phạm vi nghiên cứu - Địa điểm: Ngõ Ao Sen- Hà Đông-Hà Nội -...
 • 37
 • 582
 • 1

báo cáo thực tập tại hội nông dân xã êayông, huyện krông pắk, tỉnh đắk lắk

báo cáo thực tập tại hội nông dân xã êayông, huyện krông pắk, tỉnh đắk lắk
... Báo cáo thực tập công tác hội cá nhân nhóm NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM HỘI NÔNG DÂN HUYỆN KRÔNG PẮK BCH HỘI NÔNG DÂN XÃ ÊAYÔNG ÊaYông , ngày 25 ... 2012 NHẬN XÉT HỌC VIÊN THỰC TẬP Hội nông dân ÊaYông, huyện Krông pắk, tỉnh Đắk Lắk ,đã tiếp nhận học viên Lê Thanh Tuấn, lớp 01K1B, thực tập môn học thực hành công tác hội cá nhân nhóm theo ... nhân dân, thực tốt vai trò hội nông dân việc bảo 14 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B Báo cáo thực tập công tác hội cá nhân nhóm vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng nông dân hội viên nông dân Bài...
 • 27
 • 1,241
 • 10

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục trong nhóm MSM tại thành phố cần thơ năm 2012

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục trong nhóm MSM tại thành phố cần thơ năm 2012
... Thực trạng số yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng bao cao su quan hệ tình dục nhóm MSM thành phố Cần Thơ năm 2012 Tóm tắt đề cương nghiên cứu Tại nhiều quốc gia giới, nam giới đồng tính (MSM) ... Xác định yếu tố ảnh hưởng gồm kiến thức, niềm tin, tiếp cận với BCS, yếu tố xã hội số yếu tố khác liên quan tới hành vi không sử dụng BCS quan hệ tình dục nhóm MSM thành phố Cần Thơ VI Kế hoạch ... thường xuyên sử dụng bao cao su nhóm MSM thành phố Cần Thơ từ tháng 7 /2012 đến tháng 11 /2012 III Tổng quan tài liệu Đặc điểm nhóm MSM 1.1 Khái niệm MSM Đồng tính nam (MSM) nam quan hệ tình dục với...
 • 28
 • 609
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo chuyên đề xã hội học gia đìnhbáo cáo kinh tế xã hộicao su siêu đàn hồibáo cáo kinh tế xã hội năm 2011báo cáo kinh tế xã hội quý i năm 2012báo cáo kinh tế xã hội 2012báo cáo kinh tế xã hội tháng 1 năm 2012báo cáo kinh tế xã hội tỉnh kon tumbáo cáo kinh tế xã hội hà nội 2013báo cáo kinh tế xã hội đà nẵngbáo cáo kinh tế xã hội đồng thápbáo cáo kinh tế xã hội năm 2013báo cáo công tác dân vậnbáo cáo công tác dân vận năm 2013báo cáo kinh tế xã hội việt nam năm 2012chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ