kinh tế Cơ sở khoa học, định hướng và giải pháp xây dựng thư viện điện tử trong điều kiện tin học hóa các hoạt động của kiểm toán nhà nước

Định hướng giải pháp xây dựng hệ quản lý sở dữ liệu về đối tượng kiểm toán hệ thống văn bản pháp luật trong hoạt động kiểm toán

Định hướng và giải pháp xây dựng hệ quản lý cơ sở dữ liệu về đối tượng kiểm toán và hệ thống văn bản pháp luật trong hoạt động kiểm toán
... KIEM TOAN VA VAN BAN PHAP QUI TRONG HOAT DONtJ KIEM TOAN 80 3.1 DINH H U O N G DOI VOl VIEC XAY DUNG HE THONC; QUAN LY CSDL DON VI DUOC KIEM TOAN VA VAN BAN PHAP QUI TRONG KTNN 80 3.1.1 Md ta chung ... chuyen ddi he thdng; - Van hanh va bao tri he thd'ng; Trong mdi mdt cdng doan tren can cd nhung cdng cu, phuang phap dugc sir dung de thue hien Trong budc lap ke hoach du an can xac dinh dugc muc ... cac giai phap xay dung he thd'ng Trong budc phan tich thiet ke: ngudi ta sir dung cac phuang phap va cdng cu bieu didn he thdng de nhan thue va bieu rd he thd'ng Trong budc xay dung phan mem va...
 • 153
 • 279
 • 0

Định hướng giải pháp xây dựng hệ quản lý sở dữ liệu về đối tượng kiểm toán hệ thống văn bản pháp luật trong hoạt động kiểm toán.

Định hướng và giải pháp xây dựng hệ quản lý cơ sở dữ liệu về đối tượng kiểm toán và hệ thống văn bản pháp luật trong hoạt động kiểm toán.
... KIEM TOAN VA VAN BAN PHAP QUI TRONG HOAT DONtJ KIEM TOAN 80 3.1 DINH H U O N G DOI VOl VIEC XAY DUNG HE THONC; QUAN LY CSDL DON VI DUOC KIEM TOAN VA VAN BAN PHAP QUI TRONG KTNN 80 3.1.1 Md ta chung ... chuyen ddi he thdng; - Van hanh va bao tri he thd'ng; Trong mdi mdt cdng doan tren can cd nhung cdng cu, phuang phap dugc sir dung de thue hien Trong budc lap ke hoach du an can xac dinh dugc muc ... cac giai phap xay dung he thd'ng Trong budc phan tich thiet ke: ngudi ta sir dung cac phuang phap va cdng cu bieu didn he thdng de nhan thue va bieu rd he thd'ng Trong budc xay dung phan mem va...
 • 153
 • 277
 • 0

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ - SỞ LÝ LUẬN, THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ - CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
... Phân cấp quản nhà nước Thực tiễn phân cấp quản nhà nước  Sáu lĩnh vực phân cấp theo NQ 08/2004/NQ-CP:  Trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoach đầu tư phát triển  Trong lĩnh vực phân cấp ngân ... [8] Phân cấp quản nhà nước lĩnh vực kinh tế: Từ quản đất đai, quy hoạch, cấp phép đầu tư, định dự án đầu tư công, thẩm quyền địa phương phân bổ sử dụng ngân sách, lĩnh vực kinh tế, thực tế ... tục diễn lĩnh vực kinh tế, hệ thống hành tổ chức xã hội Trong lĩnh vực kinh tế, thấy kinh tế quốc doanh ngày thu hẹp nhường bước cho khu vực kinh tế dân doanh Cũng nguyên tắc quản kinh tế mệnh...
 • 13
 • 158
 • 0

163 Một số ý kiến về cấu tổ chức hoạt động của kiểm toán nhà nước ở Việt Nam

163 Một số ý kiến về cơ cấu tổ chức và hoạt động của kiểm toán nhà nước ở Việt Nam
... NH44-B PHần MộT KHáI QUáT CƠ BảN Về CấU Tổ CHứC HOạT ĐộNG CủA KTNN I Khái quát cấu tổ chức KTNN VN cấu tổ chức hoạt động KTNN quan kiểm tra tài cao Nhà nớc, thực chức kiểm tra hoạt động thu, ... cáo kiểm toán, kiểm tra thực kiến nghị kiểm toán Đoàn Kiểm toán Nhà nớc đợc thành lập để thực nhiệm vụ kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc Tổng Kiểm toán Nhà nớc định thành lập đoàn Kiểm toán Nhà ... toán Nhà nớc Giúp việc cho Tổng Kiểm toán Nhà nớc có Phó Tổng Kiểm toán Nhà nớc Phó Tổng Kiểm toán Nhà nớc Thủ tớng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nớc Số...
 • 33
 • 379
 • 1

Định hướng giải pháp phát triển thương mại Điện tử ở Việt Nam

Định hướng và giải pháp phát triển thương mại Điện tử ở Việt Nam
... ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 3.1 Xu hướng phát triển thương mại điện tử tới 2010 Các nước phát triển thị trường tiềm cho thương mại điện tử tỷ ... điện tử Việt Nam đến năm 2010 37 CHƯƠNG 39 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 39 3.1 Xu hướng phát triển thương mại điện tử tới ... hình phát triển thương mại điện tử giới - Thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ phạm vi toàn giới Tuy nhiên, khác biệt ứng dụng thương mại điện tử nước phát triển phát triển lớn Các nước phát triển...
 • 61
 • 812
 • 8

148 Định hướng giải pháp xây dựng mô hình quản trị chuỗi cung ứng nội bộ tại Công ty SCAVI

148 Định hướng và giải pháp xây dựng mô hình quản trị chuỗi cung ứng nội bộ tại Công ty SCAVI
... DỰNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG NỘI BỘ TẠI CÔNG TY SCAVI 48 3.1 Căn định hướng xây dựng hình quản trị chuỗi cung ứng nội công ty Scavi 48 3.1.1 Các để xây dựng hình ... Logistics quản trị chuỗi cung ứng Chương 2: Thực trạng hoạt động Logistics quản trị chuỗi cung ứng công ty Scavi Chương 3: Định hướng giải pháp xây dựng hình quản trị chuỗi cung ứng nội công ty Scavi ... đến quản trị Logistic quản trị chuỗi cung ứng - Xây dựng hình quản trị chuỗi cung ứng nội hoạt động hiệu qủa công ty Scavi Đối tượng phạm vi nghiên cứu Quản trị chuỗi cung ứng nội công ty Scavi...
 • 118
 • 544
 • 9

237 Định hướng giải pháp xây dựng Luật chứng khoán để đảm bảo tính đồng bộ phù hợp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

237 Định hướng và giải pháp xây dựng Luật chứng khoán để đảm bảo tính đồng bộ phù hợp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
... luật Chứng khoán với Pháp luật hành 64 Pháp luật chứng khoán Pháp luật hình 65 66 67 70 74 Chơng III: định hớng giải pháp xây dựng luật chứnG khoán đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp hệ thống ... nguyên tắc xây dựng Luật Chứng khoán để đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp hệ thống pháp luật Việt Nam 82 3.1 Tính toàn diện 82 83 3.2 Tính đồng 82 3.3 Tính phù hợp ... trọng hệ thống pháp luật Việt Nam Hệ thống pháp luật Việt Nam tổng thể quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội thống với đợc phân định thành chế định pháp luật, 12 ngành luật, lĩnh vực pháp luật...
 • 108
 • 327
 • 0

Định hướng giải pháp tăng cường thu hút đầu trực tiếp của EU vào Việt Nam

Định hướng và giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam
... nớc EU đầu t vào Việt Nam họ nớc quan 34 tâm đến Việt Nam nhiều Hiện Pháp nớc đứng thứ số nớc đầu t Việt Nam đứng đầu nớc EU đầu t vào Việt Nam Ngay có chủ trơng mở cửa Nhà nớc kèm với Luật Đầu ... hình đầu t trực tiếp EU vào Việt Nam I - Tình hình FDI nói chung đầu t trực tiếp EU nói riêng Việt Nam Tình hình FDI nói chung Việt Nam Đã 10 năm qua kể từ Nhà nớc ban hành Luật Đầu t Nớc vào ... đầu t nớc Việt Nam 1996 nh sách thu hút đầu t cởi mở tạo hội nhà đầu t nớc nói chung nhà đầu t EU nói riêng Có thể nói, hội tốt để nhà đầu t EU tham gia đầu t vào Việt Nam Bởi vì: - Việt Nam thị...
 • 60
 • 301
 • 0

sở lý luận thực tiễn xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình phương thức tiền kiểm trong hoạt động của kiểm toán nhà nước

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình và phương thức tiền kiểm trong hoạt động của kiểm toán nhà nước
... giải nội dung đề tài, sâu nghiên cứu vấn đề sở luận giải pháp xây dựng quy trình tiền kiểm toám, nh: mục tiêu, nội dung, quy trình phơng thức tổ chức thực tiền kiểm hoạt động Kiểm toán Nhà ... pháp xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình phơng thức tiền kiểm hoạt động Kiểm toán Nhà nớc Nội dung đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung đề tài bao gồm chơng : Chơng sở luận quy trình ... sách nhà nớc, cần sớm nghiên cứu đa vào áp dụng hoạt động Kiểm toán Nhà nớc Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề luận thực tiễn để xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình phơng thức tiền kiểm hoạt động...
 • 108
 • 239
 • 0

sở lý luận thực tiễn xây dựng chế khoán chi hành chính theo đặc thù về tổ chức hoạt dộng của Kiểm toán Nhà nước

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng cơ chế khoán chi hành chính theo đặc thù về tổ chức và hoạt dộng của Kiểm toán Nhà nước
... Kiểm toán nhà nớc đề tài nghiên cứu khoa học cấp năm 2005 sở luận thực tiễn xây dựng chế khoán chi hành theo đặc thù tổ chức hoạt động kiểm toán nhà nớc Chủ nhiệm đề tài: ... lựa chọn đề tài "Cơ sở luận thực tiễn xây dựng chế khoán chi hành theo đặc thù tổ chức hoạt động KTNN" với mong muốn biện pháp hữu hiệu giúp KTNN hoạt động cách tiết kiệm, hiệu theo định hớng ... Nhà nớc xây dựng kế hoạch kiểm toán, quản việc thực kế hoạch kiểm toán; thẩm định báo cáo kiểm toán; tổng hợp lập báo cáo kiểm toán toán ngân sách nhà nớc, báo cáo kiểm toán năm; tổ chức công...
 • 146
 • 140
 • 0

Xem thêm