de tai nghiem cuu khoa hoc cap co

Biểu 1 PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP SỞ (Đại học Huế)

Biểu 1 PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ (Đại học Huế)
... TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 12 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 13 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13 .1 Đối tượng nghiên cứu 13 .2 Phạm vi nghiên cứu 14 CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 .1 Cách tiếp cận 13 .2 ... nhân đề xuất BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ TÊN ĐỀ TÀI MÃ SỐ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Tự nhiên: Kinh tế, XHNV: Giáo dục: ... HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM - Căn Công văn số /KHCN ngày tháng năm Đại học Huế việc giao nhiệm vụ kinh phí KHCN năm - Sau xem xét mục tiêu, nội dung nghiên cứu đề tài (tên đề tài, ...
 • 11
 • 906
 • 1

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở năm 2012

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2012
... Điện tử KT Điện – Điện tử Hội đồng (Các khoa học – Lọc hóa dầu): 12 đề tài Mã số 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tên đề tài Họ tên người đề xuất Nghiên cứu quy bội bội trộn bội Hilbert-Samuel ... (CVA) Nghiên cứu xây dựng mô hình sở liệu GIS - 3D phục vụ công tác giảng dạy môn học trình bày đồ Bộ môn Bản đồ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chế tài ... 14 15 16 17 Nghiên cứu xây dựng sở liệu khai thác phục vụ quy hoạch thông gió giai đoạn 2011-2015 cho Công ty than Mạo Khê Nghiên cứu tuyển than cấp hạt mịn thiết bị tuyển cột Nghiên cứu ứng dụng...
 • 4
 • 754
 • 1

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở- chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh II

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở- chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh II
... ng Hồ Chí Minh Giáo dục Chuyên đề II: tưởng Hồ Chí Minh Công nhân Chuyên đề III: tưởng Hồ Chí Minh Nông dân Chuyên đề IV: tưởng Hồ Chí Minh Trí thức Chuyên đề V: tưởng Hồ Chí Minh ... tịch Hồ Chí Minh nội dung trên, nhóm tác giả mạnh dạn lựa chọn việc giới thiệu chuyên đề tưởng Hồ Chí Minh II làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở Tình hình nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh ... tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề II nhằm đáp ứng yêu cầu việc nghiên cứu, giảng dạy học tập Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, đề tài gồm chuyên đề: Chuyên đề I: tưởng...
 • 16
 • 528
 • 2

MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP SỞ pptx

MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ pptx
... trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, kết nghiên cứu lĩnh vực nghiên cứu đề tài; phân tích mặt mạnh, mặt yếu công trình nghiên cứu có, làm rõ lịch sử trình nghiên cứu lĩnh vực nghiên cứu đề tài, ... tài, từ nêu rõ tình nảy sinh vấn đề nghiên cứu, cụ thể hoá cần thiết đề tài vấn đề khoa học đề tài đặt nghiên cứu Nếu có đề tài chất thực đăng ký nghiên cứu cấp khác, nơi khác tác giả, phải ... cần đặt nghiên cứu, nêu rõ tính cấp thiết, tính thực tiễn đề tài, đề tài thành công đạt vấn đề gì?) 11 Mục tiêu đề tài: 12 Cách tiếp cận đề tài, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu (Luận...
 • 5
 • 464
 • 1

quy định viết báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở tại bệnh viện bạch mai

quy định viết báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại bệnh viện bạch mai
... Quy định viết báo cáo kết đề tài NCKH cấp sở BỆNH VIỆN BẠCH MAI QUY ĐỊNH VIẾT BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ QĐ.01.HT Mã số: QĐ.01.HT Ngày ... Trang 2/12 Quy định viết báo cáo kết đề tài NCKH cấp sở QĐ.01.HT I MỤC ĐÍCH: Quy định thống bố cục nội dung cần thiết phần báo cáo kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở Bệnh viện Bạch Mai II PHẠM ... cách viết báo cáo khoa học kết nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ cấp sở Quy trình quản lý nghiên cứu khoa học IV THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT: - Không V NỘI DUNG: 5.1 Hình thức báo cáo - Tên đề tài...
 • 12
 • 362
 • 0

Phân tích hồi quy bằng Support Vector Machines (SVM) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở

Phân tích hồi quy bằng Support Vector Machines (SVM) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
... TRUONG DAI HOC KINH TE TP.HO CHi MINH • • DE TAl NGHIEN Ciru KHOA HOC CAP CO SO • ' " , ;t, PHAN TICH HOI QUY BANG SUPPORT VECTOR MACHINES (SVM) MA SO: CS-2007-01 CHU NHI¢M: THANH VrEN: ThS GVC HUYNH ... cuu khoa hc cftp bo, MS: B200609-14, 2007 ; [21] Vojilav Keoman, Support Vector Machines Basics, School of Engineering Report 616, 2004 [22] Carl Staelin, Parameter Selectionfor Support Vector ... vecta t11cl (Support Vector Machines- SVM) dua mot tieu chuAn t5i uu cho phep chi lai giai t5t nhat s5 cac lai giai kha di biet can.nay xac dinh sieu tach qua cac vecta t11a (Support Vector) thay...
 • 55
 • 264
 • 1

Tạo xung ánh sáng trắng femto giây bằng sợi quang tinh thê báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở

Tạo xung ánh sáng trắng femto giây bằng sợi quang tinh thê báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ TẠO XUNG ÁNH SÁNG TRẮNG FEMTO GIÂY BẰNG SỢI QUANG TINH THỂ Mã số đề tài: CS2013-38 Xác ... tin kết nghiên cứu Kết nghiên cứu Xung ánh sáng trắng (SC) femto giây tạo sợi quang tinh thể (PCF) Đây kết thực nghiệm Việt Nam theo hướng nghiên cứu SC tạo sợi PCF • Cấu trúc sợi PCF tính chất ... nghiên cứu SC điều hành Dr Philippe Leproux Mục đích đề tài "Tạo xung ánh sáng trắng femto giây sợi quang tinh thể " phát triển nguồn ánh sáng trắng dạng xung cực ngắn dựa sở sợi PCF Nhiệm vụ nghiên...
 • 63
 • 229
 • 0

MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP SỞ

MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
... D kin s lng, quy mụ sn phm to Thuyết minh đề tài Khoa học phát triển công nghệ 12.2 Yờu cu khoa hc i vi sn phm d kin to (dng kt qu II, III) TT Tờn sn phm Yờu cu khoa hc d kin t c Ghi chỳ 12.3 ... nghiờn cu mi nht lnh vc nghiờn cu ti; nờu c nhng khỏc bit v trỡnh KH&CN nc v th gii): Thuyết minh đề tài Khoa học phát triển công nghệ Trong nc: (phõn tớch, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh nghiờn cu nc thuc lnh ... phi hp nghiờn cu c thỡ cn ghi c th tờn ti, tờn Ch nhim ti v c quan ch trỡ ti ú): Thuyết minh đề tài Khoa học phát triển công nghệ 6.3 Lit kờ danh mc cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan n...
 • 14
 • 236
 • 0

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức và thực hiện thi trắc nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức và thực hiện thi trắc nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... Bộ GIÁO DỤC & Đ À O TẠO • • • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ĐÈ TÀI NGHIÊN cứu CẤP Bộ M Ã SỐ : B2003-22-54 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC TỎ CHỨC VÀ THỰC HIỆN THI TRẮC NGHIỆM ... bảng đáp án đề thi tướng ứng Công việc thực thủ công giáo viên chấm thi; kể việc vào điểm Sơ dồ tổ chức thi trắc nghiệm (hình 2.1) C Danh sách Soạn câu hỏi Y TỔ chức thi trắc nghiệm Coi thi Quản ... hình thức thi trắc nghiệm máy tính Mục tiêu đề tài nghiên cứu giải pháp tổng quát cho việc thực công ĐỀ TÀI M Ã SỐ : B2003-22-54 tác tổ chức thi trắc nghiệm với hai hình thức thi giấy thi máy Đ...
 • 129
 • 379
 • 1

Vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa ở thái lan (thời kỳ 1961 2004), bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào việt nam đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa ở thái lan (thời kỳ 1961  2004), bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào việt nam đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... 1961- 2004) học kinh nghiệm Chương 3: Khả vận dụng số kinh nghiệm vai trò nhà nước trình công nghiệp hoa Thái Lan vào công nghiệp hoa Việt Nam CHƯƠNG I LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ NHÀ N Ư Ớ C TRONG QUẢ TRÌNH ... BỘ GIÁO DỤC V À Đ À O TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG Q U Á TRÌNH CNH THÁI LAN (THỜI KỶ 1961- 2004), BÀI HỌC KINH NGHIỆM ... nghiên cứu vai trò nhà nước trình công nghiệp hoa Thái Lan - Phạm vi nghiên cứu: Đ ề tài tập trung nghiên cứu vai trò nhà nước trình công nghiệp hoa Thái Lan (vé lựa chọn chiến lược tổ chức thực công...
 • 119
 • 429
 • 0

Ảnh hưởng của sự chuyển đổi cấu sở hữu đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Ảnh hưởng của sự chuyển đổi cơ cấu sở hữu đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... tượng nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu xác định tác động chuyển đổi sở hữu đến kết SX-KD doanh nghiệp, nghiên cứu ảnh hưởng cấu sở hữu đến kết sản xuất kinh doanh xác định tác nhân tạo thay đổi Đối ... nghiệp Các nghiên cứu gợn nhiều nước giới cấu sở hữu nhân tố chủ yếu ảnh hương đến kết SX-KD doanh nghiệp Các kết nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp cấu sở hữu hỗn hợp (DNNN CPH), sở hữu Nhà nước ... ta Nghiên cứu ảnh hưởng chuyển đổi cấu sở hữu DNNN đến kết hoạt động doanh nghiệp Do giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp nhà hoạch định sách hiểu biết đầy đủ chất trình chuyển đổi cấu sở hữu DNNN...
 • 89
 • 553
 • 2

Các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ ở thành phố hồ chí minh đến năm 2010 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ [biểu ghi biên mục]

Các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ ở thành phố hồ chí minh đến năm 2010 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ [biểu ghi biên mục]
... kinh tế-xã hội thành phố, mạnh dạn chọn đề tài: " Các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010" làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2-Đối tượng ... tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu phát triển thị trường khoa học - công nghệ gồm thị trường công nghệ, thị trường sở hữu trí tuệ, thị trường sản phẩm ... - công nghệ thị trường khoa học - công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 tầm nhìn 2020 Chương 4: Phương án, giải pháp sách phát triển khoa học - công nghệ thị trường khoa học - công nghệ...
 • 214
 • 522
 • 0

Các khu công nghiệp, khu chế xuất việt nam hiệu quả hoạt động và xu hướng phát triển đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Các khu công nghiệp, khu chế xuất việt nam hiệu quả hoạt động và xu hướng phát triển đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... thực phát triển cân dối lãnh thổ Các KCN - KCX Việt Nam - hiệu quà hoạt động xu hướng phát triển Chương ít: Hiệu quà hoạt dộng KCN • KCX Việt Nam 22 CHƯƠNG HAI HIỆU QUẢ C Ủ A CÁC KCN - KCX VIỆT NAM ... Chương ba: Xu hướng phát triển giải pháp nâng cao hiộu quà hoạt động KCN Việt Nam 78 3.1 Các xu hướng phát triển đến năm 2020 78 3.1.1 Những xác định xu hướng 78 3.1.2 Những xu hướng phát triển KCN ... dựa vào: "Tổng kết tình hình hoạt động khu cóng nghiệp, khu chế xu t năm 2003 phương hướng phát triển thời gian tới", Bộ Kế Hoạch Đẩu Tư, \ữ/2003, 3/2004; Kỷ yếu khu- cõng nghiệp - khu chế xu t Việt...
 • 173
 • 271
 • 0

Chuyển dịch cấu kinh tế ngành ở nông thôn việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thực trạng và giải pháp đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở nông thôn việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thực trạng và giải pháp đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... cầu hội nhập kinh tế quốc tế chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông thôn - Góp phần tìm hiểu nhạng vấn đề tồn chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông thôn Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế từ đề ... chung, chuyển dịch cấu ngành nông thôn Việt Nam nói riêng trình hội nhập kinh tế quốc tế; kinh nghiêm nước giới trình chuyển địch cấu kinh tế ngành nông thôn; thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế ngành ... chọn đề tài "Chuyển dịch cấu ngành nông thôn Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế- Thực trạng giải pháp" Tình hình nghiên cứu Hiện có nhiều công trình nghiên cứu chuyển dịch cấu Việt Nam thếgiới...
 • 111
 • 614
 • 0

Co sở khoa học cho sự lựa chọn giải pháp và bước đi nhằm đẩy mạnh tiến trình mở cửa về dịch vụ thương mại đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Co sở khoa học cho sự lựa chọn giải pháp và bước đi nhằm đẩy mạnh tiến trình mở cửa về dịch vụ thương mại đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... có nghiên cứu cách toàn diện dịch vụ thương mại vấn đề mở cửa lĩnh vực dịch vụ thương mại Việt Nam Đ ó lý m chọn vấn đề "Cơ sở khoa học cho lựa chọn giải pháp bước nhằm đẩy mạnh tiến trình mở cửa ... lâu khoa học pháp lý Việt Nam trọng đến Dịch vụ thương mại (chứ không phái Thương mại dịch vụ) Vậy Dịch vụ thương mại gì? Dịch vụ thương mại khác so với Thương mại dịch vụ? Dịch vụ thương mại ... -0O0 - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HÓC CẤP BÔ Cơ SỞ KHOA HỌC CHO s ự LƯA CHỌN • • • • GIẢI PHÁP VÀ BƯỚC ĐI NHẰM ĐẨY MẠNH TIẾN TRÌNH MỞ CỬA VE ĐÍCH VU THƯƠNG MAI M Ã SÔ: 2001- 78- 059 Chủ nhiệm để tài: ...
 • 190
 • 598
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sởcác đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sởthủ tục đăng ký hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệthuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp trườngdanh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộdanh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnhmẫu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trườngmẫu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộthuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnhthuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộđề tài nghiên cứu khoa học cấp trườngđề tài nghiên cứu khoa học về công nghệ sinh họcđề tài nghiên cứu khoa học và công nghệđề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nướcmột số đề tài nghiên cứu khoa học cấp trườngđe kiem traĐề cương ôn tập giữa kì 1 (CT mới)Bài tập Unit 5: Technology And Youđề kt 45 lần 1 học kỳ 1Chương 3, Chương 4 Ôn tập kiêm tra vật lý 10 - đề 3MÁY ĐIỆNđề vật lý 8 hsg huyện bỉm sơnĐề HSG môn Vật lý lớp 12 năm học 2015-2016 - Sở GD&ĐT Gia Lai - Bảng A - Hệ Không Chuyên - File word có lời giải chi tiếtMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘKT HOA 10- CHUONG 1,2- CO DAÔn luyện vật lý 12 - Hiện tượng quang điện, phát quang, lazeĐỀ THI VẬT LÝ 12 HK1 2016-2017 TRƯỜNG NGUYỄN THƯỢNG HIỀN TPHCMBAI TAP CHUONG 2 DONG LUC HOC CHAT DIEMÔn tập vật lý 11 - Từ trườngĐề KT tiết 20đề 10- chuong 1,2-30 câubai tập lớn cơ kết cấuĐề thi hsg tỉnh sinh học 9đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 8 HK1 2017- 2018tin học