Qui trình phát triển phần mềm

Sơ hiểu về qui trình phát triển phần mềm

Sơ hiểu về qui trình phát triển phần mềm
... phân tích thiết kế sau vào phân tích nó) Cài đặt Phần thức bắt tay vào code Kiểm chứng Bạn test chương trình Triển khai Bạn mang chương trình triển khai ... thay đổi) Vì việc xác định yêu cầu quan trọng suốt trình làm phần mềm thử tưởng tượng điều xảy môn đồ họa máy tính thầy yêu cầu bạn làm chương trình vẽ mèo, bạn mê ngủ sau nhà bạn vẽ khỉ bạn biết ... Giai đoạn phân tích Trong giai đoạn phân tích yêu cầu, mô hình hóa chúng kết trình cho đồ lớp đối tượng chương trình Thiết kế Giai đoạn thiết kế thuật toán, thiết kế mô hình liệu cho mô hình...
 • 2
 • 279
 • 1

Hệ thống mẫu biểu hướng dẫn quy trình phát triển phần mềm 1

Hệ thống mẫu biểu hướng dẫn quy trình phát triển phần mềm 1
... HD.PM. 01. 01 hớng dẫn qui trình Lần sửa đổi: phát triển phần mềm Ngày có hiệu lực: Mục đích: Hớng dẫn thực bớc qui trình qui trình phát triển phần mềm Viết tài liệu mô tả hớng dẫn sử dụng chơng trình ... ngữ trình bày tài liệu Hớng dẫn quản trị khai thác hệ thống Yêu cầu mô tả chi tiết toàn hệ thống thông tin, cấu hình phần cứng, phiên cấu hình phần mềm hệ thống, tham số hệ thống Mô tả qui trình ... Địa liên hệ: bao gồm địa chỉ, tên ngời, số điện thoại, email, fax liên hệ Mã hiệu: HD.PM. 01. 01 hớng dẫn qui trình Lần sửa đổi: phát triển phần mềm Ngày có hiệu lực: 4 .1. 2 Tài liệu hớng dẫn sử...
 • 8
 • 569
 • 6

mẫu biểu hướng dẫn quy trình phát triển phần mềm 2

mẫu biểu hướng dẫn quy trình phát triển phần mềm 2
... chơng trình phần mềm trình phát triển xử lý lỗi phần mềm 1 .2 Phạm vi áp dụng Tài liệu sử dụng cho quản trị dự án, lập trình kiểm tra chất lợng phần mềm nội dung 2. 1 Các quy định chung a) Trách ... hớng dẫn viết mã chơng trình phần mềm HD.PM.05.01 Lần sửa đổi:0 Ngày có hiệu lực: Tiêu chuẩn viết mã chơng trình phần mềm tổng quan 1.1 Mục đích Tài liệu nêu tiêu chuẩn viết mã chơng trình phần mềm ... gọn, rõ ràng 2. 2 Các quy định chi tiết 2. 2.1 Trình bày cấu trúc Cấu trúc trình bày phải sáng sủa, mạch lạc Tránh phức tạp hoá làm giảm tốc độ chơng trình Các đoạn chơng trình phải đợc trình bày...
 • 3
 • 284
 • 2

Hệ thống mẫu biểu hướng dẫn quy trình phát triển phần mềm 4

Hệ thống mẫu biểu hướng dẫn quy trình phát triển phần mềm 4
... tả Cách điền mã số tuân theo quy định sau: /xxx xxx : có giá trị từ 001 999 : mã số biểu mẫu cần tham chiếu tới Ví dụ : BM.PM.05. 04/ 001 Thiết kế chức 1.1 Sơ đồ khối ... vào biểu mẫu BM.PM.05.05) Số hiệu tài liệu: số hiệu đợc ghi bảng Danh sách reports Mẫu report: vẽ tay in giấy khuôn mẫu report Bảng mô tả chi tiết: Trang hớng dẫn viết mã chơng trình phần mềm ... liệu 4. 2 Mô tả cách sử dụng : (điền nội dung vào BM.PM.05. 04) Cách điền nội dung vào biểu mẫu BM.PM.05. 04 nh sau: Số hiệu tài liệu: (trùng với số hiệu tài liệu điền bảng Danh sách tiện ích mục 4. 1,BM.PM.05.01)...
 • 8
 • 336
 • 3

Nghiên cứu UML và ứng dụng vào quá trình phát triển phần mềm

Nghiên cứu UML và ứng dụng vào quá trình phát triển phần mềm
... trình sản xuất phần mềm ứng dụng UML, sử dụng công cụ Rational Rose cho trình phân tích thiết kế Quy trình sản xuất phần mềm ứng dụng UML mô hình hóa trình phát triển phần mềm tuân thủ nguyên ... trình nghiên cứu UML CDiT Quá trình nghiên cứu UML Trung tâm Công nghệ thông tin bớc đầu đạt đợc số kết khả quan: làm chủ đợc công nghệ từ xây dựng thành công mô hình hoá quy trình sản xuất phần ... Chúng ta áp dụng UML cho kiểu hệ thống khác nhau, lĩnh vực, phơng pháp quy trình, mô hình phát triển khác Trong trình xây dựng hệ thống phần mềm theo hớng đối tợng UML đợc sử dụng cho tiến trình, ...
 • 5
 • 333
 • 0

Quy trình phát triển phần mềm hướng đối tượng sử dụng UML.

Quy trình phát triển phần mềm hướng đối tượng sử dụng UML.
... khỏc Vỡ th quyn vo ca ca h l s kt hp quyn nhúm m h thuc v - 19 - Phõn tớch thit k hng i tng bng UML Quyn truy nhp c thit lp da trờn mi nhúm ngi v cỏc nhúm ca di s rng buc v thi gian Quyn ny c ... ny c thit lp chu k mt nm vi lch biu c lp cho tng tun S cú mt s ớt quyn vt quỏ thi gian quy nh, lch biu c lp theo tun in hỡnh v quyn tun ú l khụng thay i Ngi qun tr cú th to lp nhiu tun in hỡnh ... tin in hỡnh tun 4.3.1.12 Ca s dng Hin th quyn truy nhp ca ngi v ca Tờn: Hin th quyn truy nhp ca ngi v ca Tỏc nhõn: Ngi qun tr Mc ớch Hin th thụng tin v quyn theo yờu cu Mụ t khỏi quỏt: Ngi qun...
 • 54
 • 584
 • 1

Ứng dụng UML trong quy trình phát triển phần mềm

Ứng dụng UML trong quy trình phát triển phần mềm
... ReleaseRelease Release Hònh 4-7 RUP lâ quy trònh lùỉp vâ tùng trûúãng tûâng bûúá c Chûúng ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 147 4.10 ÛÁng dng UML RUP UML cung cêëp mưåt ngưn ngûä cho ... Chûúng ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 141 4.4 Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) 4.4.1 Kiïën trc ca RUP Cấc giai àoẩn (phase) ca quy trònh RUP lâ quy trònh bao gưìm ... http://www.ebooks.vdcmedia.com SVTH: Lêm Nguỵn Trung Nam - Lêm Quang V 132 Chûúng ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 146 4.9 RUP lâ quy trònh lùåp vâ tùng trûúãng tûâng bûúác Phất triïín mưåt phêìn mïìm...
 • 46
 • 271
 • 0

Bài 3: Công nghệ phần mềm-Tiến trình phát triển phần mềm_TS.Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 3: Công nghệ phần mềm-Tiến trình phát triển phần mềm_TS.Nguyễn Mạnh Hùng
... Inception phase (4) Phân tích rủi ro phát triển phần mềm:  Liệu team có đủ kinh nghiệm cần thiết?  Có cần phần cứng cho sản phẩm?  Nếu có, thiệt hại người ta giao phần cứng trễ hẹn?  Trong trường ... Capability maturity model CMM    Không phải mô hình vòng đời phát triển phần mềm Một tiêu chuẩn đánh giá chiến lược hoàn thiện tiến trình phần mềm: SW-CMM Các tài liệu hướng dẫn sử dụng hoàn chỉnh ... năm 1986 SEI Hoàn thiệt tiến trình phần mềm Hoàn thiện quản lí tiến trình, hoàn thiện kĩ thuật Có levels 31 SW – CMM: level Mức khởi đầu (initial):  Các tiến trình phần mềm không dự đoán  Việc...
 • 37
 • 735
 • 3

Tài liệu Nghiên cứu UML và ứng dụng UML vào quá trình phát triển phần mềm docx

Tài liệu Nghiên cứu UML và ứng dụng UML vào quá trình phát triển phần mềm docx
... trình sản xuất phần mềm ứng dụng UML, sử dụng công cụ Rational Rose cho trình phân tích thiết kế Quy trình sản xuất phần mềm ứng dụng UML mô hình hóa trình phát triển phần mềm tuân thủ nguyên ... quy trình, mô hình phát triển khác Trong trình xây dựng hệ thống phần mềm theo hớng đối tợng UML đợc sử dụng cho tiến trình, xuyên suốt vòng đời phát triển không phụ thuộc công nghệ dùng lập trình ... trình nghiên cứu UML CDiT Quá trình nghiên cứu UML Trung tâm Công nghệ thông tin bớc đầu đạt đợc số kết khả quan: làm chủ đợc công nghệ từ xây dựng thành công mô hình hoá quy trình sản xuất phần...
 • 4
 • 302
 • 1

Đề tài “Tìm hiểu về quy trình phát triển phần mềm theo Agile” pptx

Đề tài “Tìm hiểu về quy trình phát triển phần mềm theo Agile” pptx
... rủi ro cho phần mềm làm Tuy nhiên, qui trình chúng em nhận thấy phát triển phần mềm theo Agile tiềm Chính vậy, chúng em chọn đề tài báo cáo “Tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm theo Agile” Nhóm ... Tuyền phần mềm, quy trình phát triển phần Nguyễn Quang Hoàng mềm Tìm hiểu rút nhận xét ưu điểm, nhược điểm mô hình phát triển phần mềm truyền thống (phát triển theo kế hoạch) Phần II: Quy trình phát ... rộng rãi - Hiện nay: Các phần mềm biên dịch net, PHP, Java làm cho việc phát triển phần mềm dễ dàng Quy trình phát triển phần mềm hỗ trợ đa dạng II Quy trình phát triển phần mềm truyền thống Đặc...
 • 51
 • 960
 • 2

Quy trình phát triển phần mềm với SDLC

Quy trình phát triển phần mềm với SDLC
... dung Quy trình phát triển phần mềm (SDLC) Mô hình phát triển ứng dụng nhanh RAD Mô hình thác nước Phát triển phần mềm • Một toán phức tạp • Cần có khả thích ứng mở rộng • Trước đây: lập trình ... cấp mở rộng phần mềm • Cải thiện chất lượng công việc cải thiện hiệu làm việc Điều xảy với SDLC? Phát triển phần mềm ngày không công việc mà bạn làm • Nhiều nhóm nhà thiết kế, phát triển, kiểm ... 1980, qua sách James Martin • Là mô hình phát triển phần mềm gia tăng, tăng dần bước với chu trình phát triển ngắn (60-90 ngày) • Xây dựng dựa hướng thành phần với khả tái sử dụng sử dụng ứng dụng...
 • 37
 • 933
 • 0

chu trình sống của phần mềm - tiến trình phát triển phần mềm

chu trình sống của phần mềm - tiến trình phát triển phần mềm
... PHẦN MỀM TS TRẦN CAO ĐỆ 2010 Trang Nội dung đặc tả • Phần mềm: • Con người: lớp người dùng, trình độ – Môi trường làm việc phần mềm: OS, DBMS – Các phần mềm giao tiếp với phần mềm muốn phát triển: ... ví dụ: – Phần cứng, phần mềm giao tiếp chúng – Giao diện người dùng theo chu n công ty – Format tài liệu, báo cáo – Ràng buộc qui trình (vd ISO 9000) – Giới hạn phần cứng CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Các ... Các bước tiến trình PM Bài toán Tìm hiểu yêu cầu Đặc tả yêu cầu Thiết kế Đặc tả chương trình Cài đặt Chương trình Kiểm thử Chương trình làm việc Bảo trì CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TS TRẦN CAO...
 • 92
 • 142
 • 0

bài 4 lệnh lựa chọn và quy trình phát triển phần mềm

bài 4 lệnh lựa chọn và quy trình phát triển phần mềm
... bên cạnh CheckBox Lệnh đa lựa chọn quy trình phát triển phần mềm Demo sử dụng CheckBox Thêm CheckBox vào Form Tùy chỉnh CheckBox Lệnh đa lựa chọn quy trình phát triển phần mềm Hộp thoại Sử dụng ... SecurityPanelForm Lệnh đa lựa chọn quy trình phát triển phần mềm 37 Quy trình phát triển ứng dụng Bước Kiểm thử Chạy thử ứng dụng xem ứng dụng thỏa mãn yêu cầu đặt lúc đầu chưa Lệnh đa lựa chọn quy trình phát ... cho giao diện Lệnh đa lựa chọn quy trình phát triển phần mềm 40 Demo xem mã tự sinh Thiết lập giá trị cho thuộc tính điều khiển Lệnh đa lựa chọn quy trình phát triển phần mềm 41 Hướng dẫn làm Assignment...
 • 44
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: qui trình phát triển phần mềm hướng đối tượng và umlcác qui trình công nghệ mô hình các quy trình phát triển phần mềmquy trình phát triển phần mềmbài thuyết trình phát triển phần mềmquá trình phát triển phần mềmchu trình phát triển phần mềmquy trình phát triển phần mềm nhúngquy trình phát triển phần mềm hướng đối tượngquy trình phát triển phần mềm chuẩnquy trình phát triển phần mềm mô hình xoắn ốcquy trình phát triển phần mềm cmmiquy trình phát triển phần mềm theo mẫu rupquy trình phát triển phần mềm scrumquy trình phát triển phần mềm agilequy trình phát triển phần mềm rup01. Thong bao moi hop DHCD SHA.2013%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 5To trinh phat hanh tang von dieu le 2014cầu nguyện taize với chủ đề TRÊN ĐƯỜNG EMMAU%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 3To trinh mien nhiem thanh vien BKSSonHa Corporation 14.Quychebaucu 2014%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 2Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft H%c4%90QT Th%c3%b4ng qua m%e1%bb%99t s%e1%bb%91 n%e1%bb%99i dung t%e1%ba%a1i k%e1%bb%b3 h%e1%bb%8dp H%c4%90QT th%c3%a1ng 4.20139.TTluachontochuckiemtoan2015 SHABao cao HDQT 2015-SHANgh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2012Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2015 CBTTĐiều lệ công ty (bản sửa đổi 2012)SHA07-Bao cao BTG Dai hoi 2016SHA09-Tao cao BTG Dai hoi 201607.TTphanpholoinhuan2015 SHA13. Giay uy quyen du hop 2015-SHA14.Quychebaucu 2015-SHA