kĩ thuật vi điều khiển

Giao trinh ki thuat vi dieu khien dai hoc bach khoa da nang

Giao trinh ki thuat vi dieu khien dai hoc bach khoa da nang
... thĨ võa ghi v ®äc Cã ki u vïng nhí d÷ liƯu ë bªn vi ®iỊu khiĨn §ã l c¸c ki u : data, idata, bdata Vïng nhí d÷ liƯu ki u data l vïng nhí chøa 128 byte d÷ liƯu ®Çu tiªn cđa vi ®iỊu khiĨn Vïng nhí ... thiÕt kÕ Kit vi ®iỊu khiĨn l hÕt søc quan träng v rÊt thiÕt thùc ®èi sinh vi n chuyªn ng nh tù ®éng hãa, ®iƯn tư vi n th«ng, ®o l−êng … C¸c Kit vi ®iỊu khiĨn ®Ịu ®−ỵc thiÕt kÕ dù trªn c¸c hä vi ®iỊu ... Trang 29 Gi¸o tr×nh m«n Kü tht Vi §iỊu KhiĨn Ch−¬ng21 : thiÕt kÕ Kit vi ®iỊu khiĨn Ch−¬ng II ThiÕt kÕ KIT vi ®iỊu khiĨn 2.1 Chän ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ Hä vi ®iỊu khiĨn m bé KIT chän l m th nh phÇn trung...
 • 93
 • 564
 • 0

Giáo trình thuật vi điều khiển ppt

Giáo trình kĩ thuật vi điều khiển ppt
... tht Vi §iỊu KhiĨn Ch−¬ng : Tỉng quan vỊ vi ®iỊu khiĨn Ch−¬ng I Tỉng quan vỊ Vi ®iỊu khiĨn 1.1 Giíi thiƯu vỊ c¸c hä vi xư lÝ v c¸c hä vi ®iỊu khiĨn th«ng dơng 1.1.1 LÞch sư ph¸t triĨn cđa bé vi ... Kü tht Vi §iỊu KhiĨn Ch−¬ng : Tỉng quan vỊ vi ®iỊu khiĨn V o n¨m 1976 Intel giíi thiƯu bé vi ®iỊu khiĨn (microcontroller) 8748, mét chip t−¬ng tù nh− c¸c bé vi xư lÝ v l chip ®Çu tiªn hä vi ®iỊu ... tht Vi §iỊu KhiĨn Ch−¬ng : Tỉng quan vỊ vi ®iỊu khiĨn 1.1.3 Giíi thiƯu vỊ hä vi ®iỊu khiĨn MCS-51 1.1.3.1 Tãm t¾t phÇn cøng Hä vi ®iỊu khiĨn MCS-51 ®−ỵc h ng Intel cho ®êi v o n¨m 1980 víi bé vi...
 • 122
 • 208
 • 1

thuật vi điều khiển

kĩ thuật vi điều khiển
... CHƯƠNG TRÌNH HỢP NGỮ Các chương trình hợp ngữ chứa: - Các lệnh vi xử lý, vi ñiều khiển - Các dẫn trình dịch hợp ngữ - Các ñiều khiển trình dịch hợp ngữ - Các thích GV Lê Tiến Dũng Automation ... cho vi c gỡ rối - Có số hữu hạn cấu trúc kèm theo thuật ngữ ñã ñược chuẩn hóa - Các cấu trúc giúp cho vi c xây dựng chương trình ñược dễ dàng - Tập cấu trúc ñầy ñủ, nghĩa chương trình ñều ñược vi t ... nhiều trình dịch hợp ngữ chương trình hỗ trợ khác cho phép ta dễ dàng phát triển ứng dụng chip vi ñiều khiển 8051 Phần mềm Keil µsion3 phần mềm phép soạn thảo, lập trình cho chip 8051 hãng khác Chương...
 • 34
 • 46
 • 0

Đồ án THUẬT VI điều KHIỂN điều khiển tốc độ động cơ quạt làm mát dựa vào tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ GVHD PHẠM QUỐC THÁI

Đồ án kĩ THUẬT VI điều KHIỂN điều khiển tốc độ động cơ quạt làm mát dựa vào tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ GVHD PHẠM QUỐC THÁI
... Đồ Án KĨ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN GVHD: PHẠM QUỐC THÁI Lê Tấn Trường SVTH: Nhóm 9- Danh Sách Trang Đồ Án KĨ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN GVHD: PHẠM QUỐC THÁI MỤC LỤC I Khái quát chung vi điều khiển ... Đồ Án KĨ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN II GVHD: PHẠM QUỐC THÁI Khảo sát quy trình công nghệ sản phẩm thiết kế Quy trình công nghệ thiết kế mạch điều khiển động làm mát dựa vào tín hiệu cảm biến nhiệt độ ... đồ khối mạch SVTH: Nhóm 9- Danh Sách Trang 27 Đồ Án KĨ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN V.2 GVHD: PHẠM QUỐC THÁI Lưu đồ thuật toán SVTH: Nhóm 9- Danh Sách Trang 28 Đồ Án KĨ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN V.3 GVHD: PHẠM...
 • 32
 • 249
 • 2

Đồ án THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI

Đồ án kĩ THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI
... chia GVHD: Phạm Quốc Thái Đồ án Vi điều khiển Nhóm 10 (VDK 2) Sơ đồ khối AT89C51: 1.2 Cấu trúc bên vi điều khiển Tổ chức nhớ: GVHD: Phạm Quốc Thái Đồ án Vi điều khiển Nhóm 10 (VDK 2) Bảng đồ nhớ ... vào vi điều khiển tính toán thông số sau xuất hiển thị led đoạn GVHD: Phạm Quốc Thái 22 Đồ án Vi điều khiển Nhóm 10 (VDK 2) VI Lưu đồ thuật toán chương trình điều khiển 5.1 Lưu đồ thuật toán Bắt ... Đồ án Vi điều khiển Nhóm 10 (VDK 2) I Giới thiệu chung vi điều khiển: Vi điều khiển máy tính tích hợp chip, thường sử dụng để điều khiển thiết bị điện tử Về thực chất vi điều khiển vi xử...
 • 30
 • 204
 • 0

Đồ án THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (1)

Đồ án kĩ THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (1)
... ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN GVHD: ThS PHẠM QUỐC THÁI Qua nỗ lực tìm tòi với hướng dẫn thầy Phạm Quốc Thái giúp chúng em hồn thành xong đồ án vi điều khiển này.Trong q trình hồn thành đồ án khơng tránh ... *Sơ đồ khối AT89C51: SVTH : NHĨM Trang: ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN GVHD: ThS PHẠM QUỐC THÁI *Cấu trúc bên vi điều khiển : Tổ chức nhớ: *Bảng đồ nhớ data chip sau: SVTH : NHĨM Trang: ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN ... bên ngồi định thời Chân P3.6 : điều khiển ghi nhớ liệu ngồi Chân P3.7 : điều khiển đọc nhớ liệu ngồi SVTH : NHĨM Trang: ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN GVHD: ThS PHẠM QUỐC THÁI Chân 9, RST: Ngõ vào Reset...
 • 27
 • 204
 • 0

Đồ án THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI

Đồ án kĩ THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI
... ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN  Khoa Cơ Khí Giao Thông NỘI DUNG THUYẾT MINH ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI ĐIỀU KHIỂN 1.1 Khái quát chung vi điều khiển: Bộ vi điều khiển vi t ... END MỤC LỤC GVHD: Th.S :Phạm Quốc Thái Nhóm đồ án: 04 Trang 29 ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN Khoa Cơ Khí Giao Thông  NỘI DUNG VÀ ĐỒ ÁN THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI ĐIỀU KHIỂN” 1.1 ... digital GVHD: Th.S :Phạm Quốc Thái Nhóm đồ án: 04 Trang ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN Khoa Cơ Khí Giao Thông  chip Các công ty khác lần lược cho đời vi điều khiển bit tương tự 8048 hình thành họ vi điều khiển...
 • 30
 • 190
 • 0

Đồ án THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (2)

Đồ án kĩ THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (2)
... CÔNG MẠCH CHƯƠNG V: LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 2 PHẦN II GVHD: GVC .Phạm Quốc Thái Trang 14 15 CÁC BẢN VẼ Nhóm đồ án: 07 Trang 26 BÁO CÁO ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN” Thông  Khoa Cơ ... tín hiệu mức thấp vi điều khiển nhận biết cảm biến chuyển từ mức cao xuống thấp 12/IC 74HC595: chốt liệu GVHD: GVC .Phạm Quốc Thái Nhóm đồ án: 07 Trang 16 BÁO CÁO ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN” Thông  Khoa ... máy tính đơn chíp bít 1.2 Sơ đồ chức chân Sơ đồ chân vỏ vi mạch MCS-51 hình dướ chức chân sau: GVHD: GVC .Phạm Quốc Thái Nhóm đồ án: 07 Trang BÁO CÁO ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN” Thông  Khoa Cơ Khí Giao...
 • 27
 • 181
 • 0

Đồ án THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (3)

Đồ án kĩ THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (3)
... cho MCS-51 - Chõn /EA (31) l tin hiu vo, khỡ ni /EA vi +5v thỡ MCS-51 ch lm vic vi cỏc b nh ROM, RAM bờn nú, cũn ni /EA vi t thỡ MCS51 lm vic vi cỏc b nh ROM, RAM bờn ngoi - Chõn ALE (30) l tớn ... trc tip, vỡ th vic GVHD: GVC.Phm Quc Thỏi Nhúm ỏn: 06 Trang N VI IU KHIN Thụng Khoa C Khớ Giao truy nhp chỳng khụng b xung t v nhm ln 1.4 Phn mm lp trỡnh vi iu khin MCS-51 -Cú th vit trờn ngụn ... RD ly d liu ca 804 Chõn Vin (+) v Vin (-):õy l cỏc u vo tng t vi sai m V in = Vin (+) - Vin (-) Thụng thng Vin (-) c ni xung t v Vin (+) c dựng nh u vo tng t c chuyn i v dng s Chõn VCC:õy l chõn...
 • 23
 • 173
 • 0

Đồ án THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (4)

Đồ án kĩ THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (4)
... 02_LỚP 08A,B NHÓM02 ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN Bảng đồ nhớ data chip sau: GVHD: PHẠM QUỐC THÁI SVTH:ĐẠT-ĐÔNG-HIỆP-HUY-NINH NHÓM 02_LỚP 08A,B NHÓM02 ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN GVHD: PHẠM QUỐC THÁI SVTH:ĐẠT-ĐÔNG-HIỆP-HUY-NINH ... động nhân chia Sơ đồ khối AT89C51: GVHD: PHẠM QUỐC THÁI SVTH:ĐẠT-ĐÔNG-HIỆP-HUY-NINH NHÓM 02_LỚP 08A,B ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN 1.5 Cấu trúc bên vi điều khiển: Tổ chức nhớ: GVHD: PHẠM QUỐC THÁI SVTH:ĐẠT-ĐÔNG-HIỆP-HUY-NINH ... đồ nguyên lý mạch đèn giao thông 3.3.Sơ đồ thuật toán chương trình 3.4.Chương trình điều khiển GVHD: PHẠM QUỐC THÁI SVTH:ĐẠT-ĐÔNG-HIỆP-HUY-NINH NHÓM 02_LỚP 08A,B 18 18 21 22 23 ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN...
 • 31
 • 179
 • 0

Đồ án THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (5)

Đồ án kĩ THUẬT VI điều KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (5)
... hiệu điều khiển Kết nối với Vi điều khiển Ngõ nhận tín hiệu điều khiển led đoạn có đường, dùng Port Vi điều khiển để điều khiển led đoạn Như led đoạn nhận liệu bit từ Vi điều khiển để điều khiển ... linh kiện ta lắp theo sơ đồ mạch in - Vi t chương trình - Nạp chương trình chạy thử SVTH: Nhóm Trang 22 Đồ án Kỹ thuật Vi Điều Khiển GVHD: Phạm Quốc Thái Lưu đồ thuật toán: BEGIN CALL:Doc Cam Bien ... nhiều ngắt đồng thời, ngắt xảy ngắt khác phục vụ, có hai hỏi vòng sơ đồ ưu tiên hai mức dùng SVTH: Nhóm Trang 15 Đồ án Kỹ thuật Vi Điều Khiển GVHD: Phạm Quốc Thái để xác định vi c thực ngắt Vi c hỏi...
 • 24
 • 194
 • 0

Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển – chương 1

Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển – chương 1
... Dũng Bộ môn TĐH Trang Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng : Tổng quan vi điều khiển 1. 1.3 Giới thiệu họ vi điều khiển MCS- 51 1 .1. 3 .1 Tóm tắt phần cứng Họ vi điều khiển MCS- 51 đợc h ng ... Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng : Tổng quan vi điều khiển Chơng I Tổng quan Vi điều khiển 1. 1 Giới thiệu họ vi xử lí v họ vi điều khiển thông dụng 1. 1 .1 Lịch sử phát triển vi xử ... 512 _ 80 _ _ _ _ _ 13 16 C6 21 20 1K _ 80 _ _ _ _ _ 13 16 C622 20 2K _ 12 8 _ _ _ _ _ 13 16 C 71 20 1K _ 36 _ _ _ _ _ 13 16 C73 20 4K _ 19 2 _ Yes _ _ 11 22 16 C74 20 4K _ 19 2 _ Yes Yes _ 12 33 16 C84 10 ...
 • 28
 • 718
 • 7

Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển – chương 2

Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển – chương 2
... SW 22. 12 SW2 R 22. 12 3PC7 12V VCC GND 3PC7 HEADER 1K R 22. 21 D 22. 9 1K R 22. 22 D 22. 10 3PC4 ĐẦU VÀO XUNG DẠNG NÚT ẤN 3PC5 1K R 22. 23 ĐẦU VÀO XUNG TỪ CÁC THIẾT BỊ NGOÀI NHƯ ENCODER D 22. 11 3PC6 1K R 22. 24 ... VCC 3PA2 GND LED D 22. 17 3PA4 1k LED D 22. 18 J10 3PA5 VCC SW 22. 9 LED D 22. 19 R 22. 9 3PC4 3PA6 3PC4 1K SW 22. 10 HEADER J11 R 22. 10 3PC5 3PC0 3PC1 3PC2 3PC3 LED D 22. 20 3PA7 3PC5 LED 1K SW 22. 11 R 22. 11 3PC6 ... R1IN R2IN R1OUT R2OUT T1IN T2IN T1OUT T2OUT 12 14 C1+ C1C2+ C2V+ VMAX2 32 H×nh 2. 7 S¬ ®å ch©n cđa MAX2 32 Vi m¹ch MAX2 32 Vi m¹ch MAX2 32 cã nhiƯm vơ chun møc ®iƯn ¸p tõ 12V V th nh ®iƯn ¸p + 12 V...
 • 39
 • 518
 • 10

Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển – chương 3

Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển – chương 3
... Lê Tiến Dũng Bộ môn TĐH Trang 77 Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng : Xây dựng phần mềm 3. 3 Chơng trình giao tiếp máy tính Chơng trình giao tiếp KIT với máy tính đợc vi t ngôn ngữ Delphi ... Biên soạn : Lâm tăng Đức Lê Tiến Dũng Bộ môn TĐH Trang 75 Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng : Xây dựng phần mềm 3. 2.2 Chơng trình điều khiển hiển thị LCD Để cho LCD hoạt động, ta ... Bộ môn TĐH Trang 76 Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng : Xây dựng phần mềm Gửi lệnh điều khiển LCD In kí tự LCD Bắt đầu Bắt đầu Đợi LCD sẵn s ng nhận lệnh Đợi LCD sẵn s ng l m vi c...
 • 12
 • 406
 • 5

Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển – chương 4

Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển – chương 4
... m quen với vi c điều khiển 4. 5 B i toán : Điều khiển hiển thị động ma trận LED 8x8 Biên soạn : Lâm tăng Đức Lê Tiến Dũng Bộ môn TĐH Trang 83 - 84 -Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng ... CW movx @DPTR, A ; Xuất từ điều khiển Again: Biên soạn : Lâm tăng Đức Lê Tiến Dũng Bộ môn TĐH Trang 82 - 83 -Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển mov DPTR, #8004H Chơng : Các b i tập thực ... - 81 -Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng : Các b i tập thực Chơng IV Các tập thực Kit Với mục đích l đ o tạo nên tất chơng trình DEMO KIT đợc vi t hợp ngữ (Assembly), điều n y giúp...
 • 7
 • 540
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: kỷ thuật vi điều khiểnbài giảng kỹ thuật vi điều khiểngiáo trình kỹ thuật vi điều khiểnbài tập kỹ thuật vi điều khiểnkỹ thuật vi điều khiển 8051kỹ thuật vi điều khiển với avr pdfkỹ thuật vi điều khiển với avr ngô diên tậpkỹ thuật vi điều khiển với avrkỹ thuật vi điều khiển avrsach ky thuat vi dieu khien avr ngo dien tapmôn kỹ thuật vi điều khiểntổng quát về kỹ thuật vi điều khiểnky thuat vi dieu khienkỹ thuật ứng dụng vi điều khiểnthuật toán điều khiển vị tríMẫu hợp đồng khảo sát - thiết kế nạo vét công trình cảng biển7 chuongtrinhchitietDLCCItìm hiểu về các lục địa nam mĩ, đặc điểm tự nhiênMẫu đề xuất ý kiến trong thiết kế và thi công công trình cảng biểnMẫu phụ lục hợp đồng xây dựng công trình thi công cảng sôngcâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khíKỸ THUẬT TRỒNG VÀ BẢO QUẢN RONG NHOmẫu công văn yêu cầu thanh toán chi phí kiểm định bến phà trong xây dựng công trìnhQuyet dinh phe duyet TKKT DT gia co ben 08 2010Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại EVNĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở tập đoàn điện lực việt nam, các giải pháp phát triển và nâng caoDynamic analysis and improvement of the sinking performance of the Vietnamese tuna purse seine using numerical methodsLuận bàn về thù lao lao động tại cơ quan tập đoàn điện lực việt namPhân tích chế độ thù lao lao động tại trung tâm điều độ hệ thống điện quốc giaThực trạng đánh giá hiệu quả công việc tại công ty truyền tải điện 1Phân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcTHỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hóa nông thônPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoGiaoTrinh kinh te cong nghiep