anh ngu thuc hanh thong tin tv

Anh ngữ thực hành Khoa học Thông tin và Thư viện

Anh ngữ thực hành Khoa học Thông tin và Thư viện
... o m p re h e n s io n - Thực hành đ ọ c h iể u c h u y ê n n g n h T h ô n g tin - Thư v iệ n " cung cấ p m ộ t s ố vố n thuật ngữ chu yên ng ành T h ô n g tin - Thư viện, đồng th i thự c hà ... n g tin - Thư việ n vui học T iế n g A nh S O Ạ N GIÀ A N H NG Ừ THỰ C H À N H K H O A HỢ C T H Ô N G TIN VÁ THƯ V IỆ N PHẦN Essential Practice Grammar: Verbs and Sentences Ngữ pháp thực hành ... TR Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C S À I G Ò N ANH NGƠ THựC h n h k h o a h ọ c • • • THÔNG TIN VÀ THƯ VIỆN Practice English in Library and Information ổcience In lần thứ...
 • 269
 • 206
 • 1

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC GMDSS (the global maritime distress and safety system)

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC GMDSS (the global maritime distress and safety system)
... tự thông tin CATEGORY All Ship's INDIVIDUAL Disstres Routine Urgency Disstres Safety Routine Urgency Safety CALL - B3 Phát điện: Tổ Máy Điện & VTĐ Trang 16 the global maritime distress and safety ... ID: Mã trạm bờ cần phát + DATE: Ngày, tháng, năm liên lạc + TIME: Thời gian liên lạc Tổ Máy Điện & VTĐ Trang 27 the global maritime distress and safety system Sau nhập xong thu tục phía góc trái ... OF DISTRESS 1: FIRE/EXPLOSION 2: FLOODING 3: COLLISION 4: GROUNDING Tổ Máy Điện & VTĐ Trang 29 the global maritime distress and safety system 5: LISTING 6: SINKING 7: DISABLE AND ADRIFT 8: ABANDONING...
 • 74
 • 126
 • 1

Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP600 song ngữ)

 Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP600 song ngữ)
... issuing CÁC QUY TẮC VÀ THỰC HÀNH THỐNG NHẤT VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (Bản sửa đổi năm 2007, số xuất 600 Phòng thương mại quốc tế) Điều 1: Áp dụng UCP Các quy tắc Thực hành Thống Tín dụng chứng từ, sửa ... 600 (“UCP”) quy tắc áp dụng cho tín dụng chứng từ ( tín dụng ) (bao gồm thư tín dụng dự phòng chừng mực mà quy tắc áp dụng) nội dung tín dụng cách rõ ràng phụ thuộc vào quy tắc Các quy tắc ràng ... tả hàng hóa tín dụng f Nếu tín dụng yêu cầu xuất trình chứng từ, trừ chứng từ vận tải, chứng từ bảo hiểm hóa đơn thương mại mà không quy định người lập chứng từ nội dung liệu chứng từ, ngân hàng...
 • 29
 • 2,864
 • 75

anh ngơ thực hành hhoa học thông tín và thư viện

anh ngơ thực hành hhoa học thông tín và thư viện
... viên ngành Thông tin - Thu' v iệ ii vui học Tiếng Anh SOẠN GIẢ VI ANH NGỮ THỰC HÀNH KHOA HỌC THÔNG TIN VÀ THƯ VIỆN -1 - PHẦN Essential Practice Grrammar: Verbs and Sentences Ngữ pháp thực hành thiét ... rie s " g\ở\ thiệu m ột số thư viện quốc gia lớn giới, tổ chức hoạt động thư viện quốc gia thư viện đại học, tẩm quan trọng đặc biệt thư viện đại học việc nghiên cứu, học tập giảng dạy; m ột số ... bày thông tin Hơn nữa, người cán thư viện sinh viên ngành Thông tin - Thư viện phải sử dụng thành thạo Tiếrtg Anh để tạo điều kiện cho việc đào tạo tái đào tạo nhằm bắt Kịp nhịp phát triển nhanh...
 • 263
 • 158
 • 0

UCP 600 - Bản quy tắc thực hành thống nhất mới về tín dụng chứng từ.doc

UCP 600 - Bản quy tắc thực hành thống nhất mới về tín dụng chứng từ.doc
... dng chng t s 600 (UCP 600) thay cho UCP 500 UCP 600 s cú hiu lc t ngy 01 thỏng 07 nm 2007 UCP 600 cú mt s thay i c bn so vi UCP 500 nh sau: Th nht, v hỡnh thc, UCP 600 c b cc li vi 39 ... cha c gii quyt UCP 600 Chng hn nh cha quy nh v chng t bt hp l xut trỡnh theo th tớn dng chuyn nhng (iu 38 UCP 600) Ngoi ra, cha phõn bit one copy of v in one copy iu 17 (d) v (e) UCP6 00 quy nh: ... vy, UCP 600 l kt qu hn nm lm vic ca y ban K thut v quỏn ngõn hng ca ICC V c bn, UCP 600 ó cú nhiu im mi nhm xỏc nh rừ v gii quyt nhng xung t toỏn xut nhp khu bng phng thc tớn dng chng t m UCP...
 • 5
 • 1,535
 • 32

Bản sửa đổi quy tắc và Thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ

Bản sửa đổi quy tắc và Thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ
... CHỨNG TỪ (Bản sửa đổi năm 2007, số xuất 600 Phòng thương mại quốc tế) Điều : Ap dụng UCP Các quy tắc Thực hành Thống Tính dụng chứng từ, sửa đổi 2007, ICC xuất số 600 (“UCP”) quy tắc áp dụng cho tín ... cho tín dụng chứng từ ( tín dụng ) (bao gồm thư tín dụng dự phòng chừng mực mà quy tắc áp dụng) nội dung tín dụng cách rõ ràng phụ thuộc vào quy tắc Các quy tắc ràng buộc tất bên, trừ tín dụng loại ... xác nhận thư tín dụng sửa đổi có giá trị thực điện chuyển không coi tín dụng sửa đổi có giá trị thực Ngân hàng phát hành sau phải phát hành không chậm trễ tín dụng sửa đổi có giá trị thực với điều...
 • 36
 • 579
 • 5

Quy tắc và thực hành thống nhất tín dụng chứng từ

Quy tắc và thực hành thống nhất tín dụng chứng từ
... chứng từ, chứng từ vận Nội dung chứng từ hiểu theo tải, chứng từ bào hiểm hoá đơn thư tín dụng, theo thân chứng từ thương mại, yêu cầu xuất trình theo quy tắc thực hành ngân hàng thư tín dụng ... đột luật điều chỉnh tín dụng chứng từ quốc gia việc xây dựng quy tắc thống cho hoạt động tín dụng chứng từ Theo đánh giá chuyên gia, UCP quy tắc (thông lệ quốc tế) tư nhân thành công lĩnh vực ... phát hành ; ii Thể giấy văn thư thức người phát hành chứng từ iii Ghi rõ chứng từ gốc, trừ nói rõ không áp dụng chứng từ xuất trình d Nếu LC quy định xuất trình chứng từ xuất trình chứng từ chính,...
 • 21
 • 367
 • 0

Tài liệu CÁC QUY TẮC VÀ THỰC HÀNH THỐNG NHẤT VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ doc

Tài liệu CÁC QUY TẮC VÀ THỰC HÀNH THỐNG NHẤT VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ doc
... cho tín dụng chứng từ ( tín dụng ) (bao gồm thư tín dụng dự phòng chừng mực mà quy tắc áp dụng) nội dung tín dụng cách rõ ràng phụ thuộc vào quy tắc Các quy tắc ràng buộc tất bên, trừ tín dụng loại ... đó, UCP ban hành lần làm giảm bất đồng quốc gia cố gắng áp dụng quy tắc riêng thư tín dụng đạt mục tiêu tạo quy tắc hợp đồng từ thiết lập thống thực hành tín dụng chứng từ để nhà thực hành đối phó ... thực Điều 17 : Các chứng từ gốc a Ít gốc chứng từ quy định tín dụng phải xuất trình b Ngân hàng coi lại chứng từ gốc chứng từ nhìn bề có chữ ký dấu hiệu nhãn gốc thực người phát hành chứng từ, ...
 • 30
 • 517
 • 2

Tài liệu UCP 600 - Bản quy tắc thực hành thống nhất mới về tín dụng chứng từ pptx

Tài liệu UCP 600 - Bản quy tắc thực hành thống nhất mới về tín dụng chứng từ pptx
... hành thống tín dụng chứng từ số 600 (UCP 600) thay cho UCP 500 UCP 600 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2007 UCP 600 có số thay đổi so với UCP 500 sau: Thứ nhất, hình thức, UCP 600 bố cục ... phát hành phép từ chối chứng từ giao chứng từ cho người yêu cầu mở thư tín dụng nhận chấp nhận chứng từ bất hợp lệ họ Bên cạnh đó, tồn số vấn đề chưa giải UCP 600 Chẳng hạn chưa quy định chứng từ ... kiểm tra chứng từ thông báo chứng từ bất hợp lệ Cụ thể sau: Thứ ba, UCP 600 đưa quy định địa người yêu cầu mở người hưởng lợi thư tín dụng phải thể chứng từ xuất trình L/C: Thứ tư, theo UCP 600, ...
 • 7
 • 693
 • 12

quy tắc thực hành thống nhất tín dụng chứng từ

quy tắc thực hành thống nhất tín dụng chứng từ
... hàng ngân hàng  Quy định rõ loại thư tín dụng: thư tín dụng trả ngay, thư tín dụng trả chậm, thư tín dụng chấp nhận, thư tín dụng thương lượng toán  Một thư tín dụng không phát hành có giá trị ... chậm Chứng từ Chứng từ phù hợp Cam kết trả tiền Chiết khấu cam kết trả chậm Chứng từ giả mạo!!! NH phát hành Tình  Một NHđCĐ (không phải NHXN) kiểm tra chứng từ quy định phù hợp sau gửi chứng từ ... Nguyễn Thị Thanh Tâm Hồ Thu Thảo Trần Thị Yến Tống Đình Thông Doãn Tiến Sang QUY TẮC THỰC HÀNH THỐNG NHẤT TÍN DỤNG CHỨNG TỪ UCP 600 The Uniform Customs and Practices for Documentary Credits, publication...
 • 76
 • 319
 • 1

Tiểu luận: Quy tắc thực hành thống nhất tín dụng chứng từ - UCP 600

Tiểu luận: Quy tắc thực hành thống nhất tín dụng chứng từ - UCP 600
... chỉnh UCP 600 thư tín dụng thư tín dụng dự phòng: UCP 600 điều chỉnh Thư tín dụng Thư tín dụng phát hành kết thúc giá trị hiệu lực Phạm vi điều chỉnh Đối với Thư tín dụng dự phòng: UCP 600 điều ... dung Thư tín dụng dự phòng tương thich với quy tắc UCP 600 nội dung riêng có thư tín dụng dự phòng mà UCP quy tắc tương ứng không điều chỉnh Đối với Thư tín dụng thương mại: quy tắc cua UCP 600 buộc ... chấp nhận chứng từ cần thiết chứng từ phải ký chứng từ gốc nếu: Thể đánh máy, viết tay đóng dấu người phát hành chứng từ; Thể chứng từ chữ ký gốc người phát hành; Chỉ rõ chứng từ chứng từ gốc trừ...
 • 38
 • 433
 • 0

Thực hành thống nhất về tín chứng từ UCP pptx

Thực hành thống nhất về tín chứng từ UCP pptx
... CÁC QUY TẮC VÀ THỰC HÀNH THỐNG NHẤT VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (Bản sửa đổi năm 2007, số xuất 600 Phòng thương mại quốc tế) Điều : p dụng UCP Các quy tắc Thực hành Thống Tính dụng chứng từ, sửa đổi 2007, ... Các chứng từ gốc a Ít gốc chứng từ quy đònh tín dụng phải xuất trình b Ngân hàng coi lại chứng từ gốc chứng từ nhìn bề có chữ ký dấu hiệu nhãn gốc thực người phát hành chứng từ, trừ chứng từ thân ... trình chứng từ, trừ chứng từ vận tải, chứng từ bảo hiểm hóa đơn thương mại mà không quy đònh người lập chứng từ nội dung liệu chứng từ, ngân hàng chấp nhận chứng từ xuất trình, nội dung chứng từ...
 • 49
 • 79
 • 0

Đồng hành cùng doanh nghiệp: Báo chí phải thực sự thông tin có trách nhiệm ppt

Đồng hành cùng doanh nghiệp: Báo chí phải thực sự thông tin có trách nhiệm ppt
... số khuyết điểm báo chí thời gian qua, tình trạng báo chí thiếu sắc, đưa tin không tôn chỉ, mục đích; số tờ báo, trang thông tin tổng hợp thông tin bịa đặt hoàn toàn, thông tin sai thật, thiếu ... tin chưa thể hết trách nhiệm xã hội đạo đức người làm báo, chí, lúc, nghiêm trọng Tại Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012, Bộ Thông tin Truyền thông thẳng thắn ... tới lợi ích doanh nghiệp kinh tế đất nước Nói cách khác, tình trạng thiếu tính xây dựng, thiếu trách nhiệm thông tin báo chí Ông chia sẻ thêm với báo chí báo chí kinh tế nói chung, với Báo Đầu tư...
 • 5
 • 216
 • 0

QUY TẮC THỰC HÀNH THỐNG NHẤT TÍN DỤNG CHỨNG TỪ ppsx

QUY TẮC THỰC HÀNH THỐNG NHẤT TÍN DỤNG CHỨNG TỪ ppsx
... CÁC CHỨNG TỪ KHÔNG ĐƯC CHỈ ĐỊNH RÕ Khi chứng từ, chứng từ vận tải, chứng từ bảo hiểm hoá đơn thương mại, yêu cầu xuất trình Tín dụng thư phải nêu rõ chứng từ lập nội dung số liệu chứng từ Nếu Tín ... “duplicate”, “two fold” từ tương tự chứng từ phải xuất trình gốc lại copy, ngoại trừ chứng từ thể khác d) Trừ có quy đònh khác Tín dụng thư, Tín dụng thư nêu điều kiện chứng từ phải chứng thực, có hiệu ... 44(a) Quy tắc thực hành thống Tín dụng chứng từ, sửa đổi năm 1993, Phòng Thương mại Quốc tế phát hành số 500 Điều khoản 45: GIỜ ĐỂ XUẤT CHỨNG TỪ Các Ngân hàng nghóa vụ phải nhận chứng từ xuất...
 • 29
 • 131
 • 0

Xem thêm