Giáo trình hóa lý 2 phần 1

giáo trình hóa 2

giáo trình hóa lý 2
... Eighth edtion (20 06), Oxford university press Nguyễn Hữu Phú, HÓA LÝ VÀ HÓA KEO, 20 06, Nhà xuất KHKT Trần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế, HÓA LÝ, Tập 1 &2, 20 07, Nhà xuất Giáo dục Chương ... (1) B +C (2) D+E Tốc độ phản ứng Giai đoạn 1: v1 = k1C A Giai đoạn 2: v2 = k2CB CC Giai đoạn chậm nhất v = v1 = k1C A (bậc 1) Giai đoạn chậm nhất v = v2 = k2CB CC (bậc 2) ĐỘNG HỌC ... x1 A a t a-x C t=0 t k2 (2) t=0 x2 Với x= x1+x2 a kt + kn = ln t a−x kn ĐỘNG HỌC CÁC PHẢN ỨNG ĐỒNG THỂ PHỨC TẠP PHẢN ỨNG SONG SONG BẬC v1 x1 k1 = = v2 x2 k2 Nồng độ sản phẩm...
 • 44
 • 585
 • 3

Giáo trình - Hóa các hợp chất cao phân tử - chương 2 potx

Giáo trình - Hóa lý các hợp chất cao phân tử - chương 2 potx
... kết thu polyme có cấu trúc mạch nhánh -CH2-CHX-CH2-CHX-C0H-CHX-CH2-CHX- + (p+1)CH2=CHX → → .-CH2-CHX-CH2-CHX-CH-CHX-CH2-CHX- | (CH2-CHX)p-CH2-C0HX A chất làm chậm Nếu gốc Ao tạo thành có hoạt ... CH2-CH-CH2-CHo | | X X (1) .CH2-CH-CH-CHo2 | | X X (2) .CH-CH2-CH2-CHo | | X X (3) .CH-CH2-CH-CHo2 | | X X (4) kP2 o .-CH2-CH | X -CH-CHo2 | X + CH2 = CH | X kP3 kP4 Các kiểu cấu trúc (1), (2) , ... ko.[R o ]2 (2. 3) [R o]: Tổng nồng độ gốc phát triển k0 = k01 + k 02 C6H5-C-O-(CH2-CH)m-CH2-CHo + C6H5-C-O-(CH2-CH)n-CH2-CHo || | | || | | O C6H5 C6H5 O C6H5 C6H5 k01 → C6H5-C-O-(CH2-CH)m+n + 2- O-C-C6H5...
 • 23
 • 361
 • 5

Giáo trình hóa học 12 (Phần 2) pptx

Giáo trình hóa học 12 (Phần 2) pptx
... - Số oxi hóa đặc tr-ng kim loại kiềm - Tính chất hóa học đặc tr-ng kim loại kiềm - Viết PTHH chứng minh tính chất Hoạt động Tính chất hóa học III Tính chất hóa học: * Tính chất hóa học đặc tr-ng: ... Hoạt động Viết t-ờng trình thực hành 71 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com giáo án hoá học 12 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2 012 liên hệ đt 01689218668 ... tính chất hóa học - Là chất rắn, không màu, dể nóng chãy hút ẩm NaOH mạnh - Tan nhiều n-ớc tỏa nhiệt mạnh b Tính chất hóa học: - Là bazơ mạnh n-ớc điện li hoàn toàn * Em nêu tính chất hóa học cho...
 • 10
 • 182
 • 0

Giáo trình quản mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 2 pot

Giáo trình quản lý mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 2 pot
... Jsc - CIC Ci đặt windows 20 00 server Bộ nhớ 128 MB of RAM (nên có 65 MB of RAM (nên có 128 25 6 MB) MB) Dung lợng đĩa 671MB trống (nên có 620 MB trống (nên có 2GB) 2GB) Màn hình VAG monitor 640 x480 ... máy để tải nạp chơng trình Windows 20 00 Setup Wizard 2. 2.3 Windows 20 00 Server Setup Wizard Phần giải thích cặn kẽ bớc cần thực wizard Windows 20 00 Setup Wizard Khi bắt đầu trình setup, hình cho ... cài đặt Windows 20 00 yêu cầu phải chuẩn bị Trong nhiều trờng hợp hình hiển thị (wizard) cài đặt Windows 20 00 Server Windows 20 00 Professional giống nh 2. 2.1 Tạo đĩa cài đặt Windows 20 00 Server ...
 • 10
 • 203
 • 0

Giáo trình quản mạng - Phần 2 potx

Giáo trình quản lý mạng - Phần 2 potx
... Khái niệm v mô hình mạng internet TATA Jsc - CIC Class A: 10.0.0.0 10 .25 5 .25 5 .25 5 Class B: 1 72. 16.0.0 1 72. 31 .25 5 .25 5 Class C: 1 92. 168.0.0 1 92. 168 .25 5 .25 5 IP subnet mặt nạ mạng (mask) Do phát ... công: quản trị viên chịu trách nhiệm Có thể có nhiều DHCP server mạng; server quản vùng đc IP riêng biệt; nhiên, server không đợc quản vùng đc chồng chéo lên nhau; Với DHCP, việc quản ... TATA Jsc - CIC Nhìn lại số công nghệ mạng Giới thiệu giao thức TCP/IP i Nhìn lại số công nghệ mạng Việc kết nối mạng phân chia thành hai lớp: circuit-switched (chuyển mạch), packet - switched(chuyển...
 • 21
 • 135
 • 0

Giáo trình Hóa Polymer part 2 pdf

Giáo trình Hóa lý Polymer part 2 pdf
... dëch g2 : khäúi lỉåüng ca polymer dung dëch M1 : trng lỉåüng phán tỉí ca dung mäi M2*: trng lỉåüng phán tỉí biãøu kiãún ca polymer l giạ trë tỉång âỉång våïi trng lỉåüng phán tỉí ca mäüt polymer ... 1: Polymer khäng gian 2: Polymer mảch thàóng t Âäúi våïi Polymer mảch thàóng quạ trçnh biãún dảng â cọ sỉû trỉåüt tỉång âäúi giỉỵa cạc mảch phán tỉí nãn ε chè gim âãún mäüt giạ trë no âọ cn Polymer ... l tỉåíng våïi dung mäi âang xẹt M2* phủ thüc vo näưng âäü dung dëch Vê dủ: M2* ca dung dëch polyizo butylen âáûm 1500 âàûc = 1500 tỉïc l cọ 56 = 27 màõc xêch 27 màõc xêch ny cọ kh nàng trao âäøi...
 • 12
 • 490
 • 6

GIÁO TRÌNH HOÁ part 2 pps

GIÁO TRÌNH HOÁ LÝ part 2 pps
... phương trình không d ln k E = 12 (III-7) và vậy, phương trình viết lại sau: dT RT Thạc só Trần Kim Cương Khoa hoá học Giáo trình Hoá dùng cho SV ngành Môi trường - 22 - d ln k E = 22 (III-8) ... hai mức lượng E1 E2 thì, từ phương d ln k d ln k E E − = 12 22 (III-4) Từ phương trình (III-4), trình (III-1 ,2, 3), ta có: dT dT RT RT d ln k E d ln k E = 22 + C (III-6) = 12 + C (III-5) ta suy ... 6, 021 023 ), h −34 số Planck ( = 6 ,22 10 jun.giây) ν tần số xạ bò hấp thụ Mà ν = c / λ (XI -2) , đó: c tốc độ ánh sáng ( ≈ 31010 cm/giây) λ độ dài Thạc só Trần Kim Cương Khoa hoá học Giáo trình Hoá...
 • 13
 • 240
 • 0

Giáo trình - Hóa các hợp chất cao phân tử - chương 7 pps

Giáo trình - Hóa lý các hợp chất cao phân tử - chương 7 pps
... 1 977 Cơ sở hoá học hợp chất cao phân tử NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [2].Hồ Uy Liêm, Ngô Duy Cường 1980 Hóa học vật hợp chất polyme Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội [3].Xuruta Teigi 1 976 Các ... tác phân tử chất lỏng với polyme lớn tương tác phân tử polyme với nhau, nên tách phân tử polyme khỏi phân bố chúng vào chất lỏng Trường hợp gọi trương không giới hạn Quá trình tách phân tử polyme ... chạm đại phân tử xem dung dịch loãng theo quy ước Do phân tử polyme có kích thước lớn tính mềm dẻo cao nên thể tích quy cho phân tử gặp phân tử khác tăng nhanh theo khối lượng phân tử polyme...
 • 10
 • 758
 • 12

Giáo trình - Hóa các hợp chất cao phân tử - chương 6 ppsx

Giáo trình - Hóa lý các hợp chất cao phân tử - chương 6 ppsx
... tử etan Ví dụ polyetylen Ta xem đại phân tử polyetylen dẫn xuất etan : -CH 2- CH 2- CH 2- CH 2- CH 2- CH 2- CH 2- CH 2- R1 R2 Tuy nhiên trường hợp nội quay đại phân tử polyme phức tạp hơn, nhóm R1, R2 ... PE > (-CH2-CH)n | H PVC > (-CH2-CH-)n | Cl PS (-CH2-CH-)n | C6H5 6. 2.2 Nhiệt độ Nhiệt độ cao polyme thể tính mềm dẻo rõ hơn, nội quay có điều kiện xảy dễ dàng Các nguyên tử, nhóm nguyên tử cung ... lại Sự nội quay phân tử dicloetan Cl-CH2-CH2-Cl Sự nội quay dicloetan tương tự trường hợp phân tử etan, ý phân tử dicloetan tương tác tương hỗ nguyên tử clo lớn Ta có kết sau: Bảng 6. 2 Sự tương...
 • 16
 • 275
 • 4

Giáo trình - Hóa các hợp chất cao phân tử - chương 5 potx

Giáo trình - Hóa lý các hợp chất cao phân tử - chương 5 potx
... -NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO- + H2O → -NH-(CH2)6-NH2 + -CO-(CH2)4-COOH Với nhóm chức monome -NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO- + NH 2-( CH2)6-NH2 → -NH-(CH2)6-NH2 + hay H2N-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO- .-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO- ... .-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO- + HOOC-(CH2)4-CO-OH → -CO-(CH2)4-COOH + .-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-COOH Với nhóm chức cuối mạch polyme -NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO- + NH 2-( CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO- → -NH-(CH2)6-NH2 ... terephtalic nCH2-CH-CH2 + nHOOC-C6H4-COOH  | | | OH OH OH OCO-C6H4-OCO | | → -O-CH2-CH-CH2 CH2-CH-CH2-O- | | O-C=O O-C=O | | | | O-C=O O-C=O | | -O-CH2-CH-CH2 CH2-CH-CH2-O- | | OCO-C6H 4- OCO * Số...
 • 14
 • 322
 • 6

Giáo trình - Hóa các hợp chất cao phân tử - chương 3 docx

Giáo trình - Hóa lý các hợp chất cao phân tử - chương 3 docx
... e Q2 (3. 12) = Q − e ( e 2− e1) e Q1 (3. 13) Từ (3. 12) (3. 13) ta có: r1.r2 = e− (e1 − e2) (3. 14) Từ biểu thức (3. 14) có nhận xét: + Nếu e1 = e2 tức r1.r2 = Đây trường hợp đồng trùng hợp tưởng: ... Phương trình (3. 9) gọi phương trình thành phần vi phân copolyme, cho biết mối liên hệ thành phần copolyme thành phần hỗn hợp monome ban đầu độ biến hoá cao phương trình (3. 9) không xác 3. 2.2 Các ... Cl 3. 2 Phương trình thành phần vi phân copolyme 3. 2.1 Thiết lập phương trình thành phần vi phân Khác với trình trùng hợp, hệ phản ứng có loại monome loại gốc tự tương ứng, trình đồng trùng hợp...
 • 12
 • 273
 • 6

Giáo trình - Hóa các hợp chất cao phân tử - chương 1 ppt

Giáo trình - Hóa lý các hợp chất cao phân tử - chương 1 ppt
... nM1 + nM2 → .-M1-M1-M2-M1-M1-M1-M2-M2-M1-M2-M2-M 2- 1. 1.2 Các hợp chất cao phân tử hữu vô Các hợp chất cao phân tử hữu (trong thành phần có chứa nguyên tố C, H, O, N) sở giới sinh vật Những hợp ... M1 - M1 - M2 - M1 - M2 - M2 - M2 - M1 - M1 - M2 - M2 - - mắt xích monome xếp theo khối (bloc), sản phẩm gọi copolyme khối : M1 - M1 - M1 - M2 - M2 - M2 - M1 - M1 - M1 - M2 - M2 -M 2- b Polyme ... quanh hợp chất cao phân tử, có nước không khí trái đất phổ biến rộng rãi hợp chất cao phân tử" 1. 2 tính chất chung hợp chất cao phân tử 1. 2 .1 Khối lượng phân tử Đối với chất thấp phân tử giá...
 • 10
 • 701
 • 15

Xem thêm