trac nghiem thue TNCN (giai dap)

Ôn trắc nghiệm thuế TNCN 2014

Ôn trắc nghiệm thuế TNCN 2014
... trừ thuế TNCN trước chi trả thu nhập tiền bản quyền b)  Không khấu trừ thuế TNCN trước chi trả c)  Chỉ trả tiền theo hợp đồng ký kết Ôn thi trắc nghiệm thuế TNCN Câu 70: Việc kê khai thuế TNCN ... giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (hoặc định án xử ly hôn, tái hôn) c)  Bản hộ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (hoặc định án xử ly hôn, tái hôn) Ôn thi trắc nghiệm thuế TNCN Câu 35 : Anh Nam chị ... điểm xác định thu nhập tính thuế phần vốn đầu tư NN: a/  Thời điểm cá nhân nhận thu nhập Ôn thi trắc nghiệm thuế TNCN b/  Hằng tháng quan thuế ấn định mức thu nhập chịu thuế c/  Cả a b sai Câu...
 • 9
 • 175
 • 3

Bài tập trắc nghiệm thuế GTGT có đáp án

Bài tập trắc nghiệm thuế GTGT có đáp án
... chịu thuế TTĐB giá bán: a Giá bán thuế Tiêu thụ đặc biệt b Giá bán thuế Tiêu thụ đặc biệt chưa thuế GTGT c Giá bán thuế Tiêu thụ đặc biệt thuế GTGT Câu 40 Giá tính thuế hàng hoá bán ... số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết thời gian xin hoàn thuế hoàn thuế GTGT hoàn thuế GTGT Số thuế hoàn hoàn thuế GTGT Số thuế hoàn hoàn thuế GTGT Số thuế hoàn ... - Thuế GTGT phải nộp đầu kỳ tính thuế tháng 6/2009: đồng - Thuế suất thuế GTGT hoạt động xây dựng, lắp đặt: 10% (Hiện thời gian giảm 50% thuế suất thuế GTGT) Số thuế GTGT phải nộp kỳ tính thuế...
 • 10
 • 1,128
 • 0

Bài tập trắc nghiệm thuế thu nhập cá nhân có đáp án

Bài tập trắc nghiệm thuế thu nhập cá nhân có đáp án
... 41: Căn tính thu thu nhập từ đầu tư vốn : a/  Thu nhập chịu thu thu suất b/  Thu nhập tính thu thu suất c/  Cả a b Câu 42 : Biểu thu để tính thu TN từ đầu tư vốn : a/  Biều thu lũy tiến ... suất thu thu nhập nhân thu nhập tính thu từ trúng thưởng áp dụng: a)  5% b)  10% c)  5% nhân cư trú 10% nhân không cư trú Câu 55: Cách tính thu thu nhập từ trúng thưởng là: a)  Thu ... định thu nhập tính thu a)  nhân cư trú thu nhập từ tiền lương, tiền công b)  nhân không cư trú thu nhập từ tiền lương, tiền công c)  a & b Câu 16: Thu suất thu TNCN từ thu nhập...
 • 9
 • 6,608
 • 187

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai và đáp án có giải thích môn phân tích tài chính doanh nghiệp

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai và đáp án có giải thích môn phân tích tài chính doanh nghiệp
... LNG(LIFO) Câu Phân tích tài bao gồm chức chức đánh giá chức điều chỉnh Sai Phân tích Đánh giá Dự đoán Câu Bảng CĐKT báo cáo tài mà theo khoản mục tài sản xếp theo thứ tự tính khoản giảm dần - Đúng ... tiêu doanh thu Sai: Vì điều kiện số liệu cụ thể ta dùng phương pháp số chênh lệch Câu 16: Sưu tầm tính toán phân tích số liệu công việc trình lập kế hoạch phân tích TCDN - Sai Tổ chức phân tích ... đông Sai: Khi công ty thực điều đó, vi phạm nguyên tắc quán trình hạch toán kế toán: “Các sách phương pháp kế toán doanh nghiệp chọn phải áp dụng thống nhất kỳ kế toán” Câu 13: Hai công ty hoạt...
 • 26
 • 9,210
 • 103

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THUẾ CÓ ĐÁP ÁN

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THUẾ CÓ ĐÁP ÁN
... & b Câu 48: Cách tính thuế TN từ đầu tư vốn : a/  Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất b/  Số thuế TNCN phải nộp = (Giá mua – Giá bán – Chi phí) x Thuế suất c/  Cả a b Câu ... chuyển giao công nghệ c)  Câu a b Câu 68: Căn tính thuế thu nhập tiền quyền : a)  Thu nhập tính thuế thuế suất b)  Thu nhập nhận thuế suất c)  Thu nhập chịu thuế thuế suất Câu 69: Tổ chức, cá nhân ... b/  Miễn thuế c/  a & b Câu 73: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20% tính thu nhập phải toán thuế trường hợp đây: a/  Số thuế phải...
 • 10
 • 1,776
 • 9

hệ thống câu hỏi trắc nghiệm thuế có đáp án

hệ thống câu hỏi trắc nghiệm thuế có đáp án
... chịu thuế TTĐB giá bán: a Giá bán thuế Tiêu thụ đặc biệt b Giá bán thuế Tiêu thụ đặc biệt chưa thuế GTGT c Giá bán thuế Tiêu thụ đặc biệt thuế GTGT Đáp án: b) Câu 44 Giá tính thuế ... chưa thuế tiêu thụ đặc biệt c Giá sở sản xuất bán chưa thuế tiêu thụ đặc biệt chưa thuế Giá trị gia tăng d Giá sở sản xuất bán chưa thuế Giá trị gia tăng Đáp án : c) Câu 18 Giá tính thuế ... thứ 25 tháng tháng phát sinh nghĩa vụ thuế d Chậm ngày thứ 30 tháng tháng phát sinh nghĩa vụ thuế Đáp án: b) Câu 30 Khai Thuế giá trị gia tăng loại thuế khai theo tháng trường hợp: a Khai thuế gí...
 • 70
 • 1,935
 • 11

500 câu trắc nghiệm thuế có đáp án

500 câu trắc nghiệm thuế có đáp án
... bằng: a Thuế GTGT đầu x Thuế suất thuế GTGT HHDV b Thuế GTGT đầu - Thuế GTGT đầu vào khấu trừ c Giá tính thuế HHDV x Thuế suất thuế GTGT HHDV d Thuế GTGT đầu - Thuế GTGT đầu vào Câu 19 Thuế GTGT ... toán thuế Câu 30 Theo luật thuế TNDN tính thuế Thu nhập doanh nghiệp là: a Lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp thuế suất b Thu nhập tính thuế thuế suất c Doanh thu kỳ tính thuế doanh nghiệp thuế ... lần BÀI TẬP THUẾ TTDB Câu Tháng 1/2012, Công ty sản xuất bia A bán 10.000 chai bia, giá bán thuế GTGT chai bia 9.900 đồng (thuế suất thuế GTGT 10%, giá bán bao gồm giá trị vỏ chai 500 đồng/...
 • 52
 • 5,165
 • 232

Đề trắc nghiệm Thuế có đáp án

Đề trắc nghiệm Thuế có đáp án
... thuế TT ĐB hàng xuất nước xác định nào? A Giá chưa thuế GTGT B Giá bán sở sản xuất chưa thuế TT ĐB chưa thuế GTGT C Giá thuế TT ĐB, chưa thuế GTGT D Giá thuế GTGT, chưa thuế ... định nào? A Giá bán CSSX thuế GTGT B Giá bán CSSX thuế GTGT C Giá bán chưa thuế GTGT CSSX quy định bao gồm hoa hồng D Giá bán đại lý thuế TT ĐB Câu 79: CSKDXK mua hàng chịu thuế TT ĐB để ... (Doanh số bán × thuế suất) – (Giá mua vào × thuế suất) D Thuế GTGT phải nộp = (Giá bán thuế GTGT × thuế suất) – (Giá vốn hàng mua vào × thuế suất) Câu 29: Ai người chịu thuế GTGT? A Người bán B...
 • 17
 • 259
 • 1

Trắc nghiệm Thuế có đáp án

Trắc nghiệm Thuế có đáp án
... A, Gía thuế GTGT, chưa thuế TTĐB B, Gía bán sở sản xuất chưa thuế TTĐB chưa thuế GTGT C, Gía thuế TTĐB, chưa thuế GTGT D, Gía chưa thuế GTGT 53 Thông qua công cụ để thuế thực ... Gía bán sở sản xuất thuế GTGT B, Gía bán sở sản xuất thuế GTGT C,Gía bán chưa thuế GTGT sở sản xuất quy định bao gồm hoa hồng D, Gía bán đại lý thuế TTĐB 36 Ưu điểm thuế trực thu gì? A, ... thuế, thuế chia thành loại nào? A, Thuế bán hàng thuế mua hàng B, Thuế thu nhập, thuế tiêu dùng thuế tài sản C, Thuế tiêu dùng thuế tài sản D, Thuế thu nhập thuế tài sản Với điều kiện sau xảy...
 • 16
 • 153
 • 1

Trắc nghiệm thuế tổng hợp có đáp án

Trắc nghiệm thuế tổng hợp có đáp án
... thuế TT ĐB hàng xuất nước xác định nào? A Giá chưa thuế GTGT B Giá bán sở sản xuất chưa thuế TT ĐB chưa thuế GTGT C Giá thuế TT ĐB, chưa thuế GTGT D Giá thuế GTGT, chưa thuế ... định nào? A Giá bán CSSX thuế GTGT B Giá bán CSSX thuế GTGT C Giá bán chưa thuế GTGT CSSX quy định bao gồm hoa hồng D Giá bán đại lý thuế TT ĐB Câu 79: CSKDXK mua hàng chịu thuế TT ĐB để ... (Doanh số bán × thuế suất) – (Giá mua vào × thuế suất) D Thuế GTGT phải nộp = (Giá bán thuế GTGT × thuế suất) – (Giá vốn hàng mua vào × thuế suất) Câu 29: Ai người chịu thuế GTGT? A Người bán B...
 • 16
 • 85
 • 0

Tuyển tập 100 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh (kèm đáp án và giải thích) tập 2

Tuyển tập 100 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh (kèm đáp án và giải thích) tập 2
... lao vào B Nguyễn Tiến Dũng (mrnsapro@gmail.com) – Tổng hợp 100 câu hỏi tiếng Anh (Kèm theo đáp án & giải thích) Tập -3- 21 22 23 24 25 26 B knock down C turn over D run accross After so many years, ...  TỔNG HP 100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH (KÈM THEO ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH) – TẬP  STT CÂU HỎI Reliance Property Developers takes great _ in announcing ... điều C Nguyễn Tiến Dũng (mrnsapro@gmail.com) – Tổng hợp 100 câu hỏi tiếng Anh (Kèm theo đáp án & giải thích) Tập -4- 27 28 29 30 31 32 33 D Comparing Hats like this may have been fashionable...
 • 17
 • 5,484
 • 218

câu hỏi và đáp án trắc nghiệm thuế giá trị gia tăng

câu hỏi và đáp án trắc nghiệm thuế giá trị gia tăng
... trị gia tăng xác định (=)? a Số thuế giá trị gia tăng đầu trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ b Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu c Giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ... số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa d Cả trường hợp Đáp án: d) Câu 19 Thời hạn nộp hồ sơ khai Thuế giá trị gia tăng khai Thuế giá trị gia tăng ... thuế giá trị gia tăng b Bao gồm thuế giá trị gia tăng Đáp án: a) Câu 22 Doanh thu tính thuế TNDN DN nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp giá trị gia tăng là: a Chưa bao gồm thuế giá...
 • 38
 • 503
 • 2

Tuyển tập 291 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập và Đáp án thi công chức ngành thuế

Tuyển tập 291 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập và Đáp án thi công chức ngành thuế
... GTGT HHDV chịu thuế x thuế suất thuế GTGT HHDV tương ứng b Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào khấu trừ c Giá toán HHDV bán – Giá toán HHDV mua vào Đáp án: a) Câu 38 Thuế GTGT đầu vào hàng hóa, ... chịu thuế TTĐB giá bán: a Giá bán có thuế Tiêu thụ đặc biệt b Giá bán có thuế Tiêu thụ đặc biệt chưa có thuế GTGT c Giá bán có thuế Tiêu thụ đặc biệt thuế GTGT Đáp án: b) Câu 44 Giá tính thuế ... gia công giá bán sản phẩm loại tương đương thời điểm bán hàng chưa có thuế TTĐB c Giá bán sở giao gia công giá bán sản phẩm loại tương đương thời điểm bán hàng chưa có thuế GTGT Đáp án: a) Câu...
 • 83
 • 352
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm, đúng sai giải thích và bài tập có đáp án kinh tế vĩ mô 1

Câu hỏi trắc nghiệm, đúng sai giải thích và bài tập có đáp án kinh tế vĩ mô 1
... Không câu 18 Trong kinh tế học "phân phối" đề cập đến: a Bán lẻ, bán buôn vận chuyển b Câu hỏi c Câu hỏi d Câu hỏi cho e Không câu Sử dụng số liệu sau cho câu hỏi 10 , 11 12 Các số liệu phản ánh ... Kinh tế học b Kinh tế học vi c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học thị trường 13 Một lý thuyết hay hình kinh tế là: a Phương trình toán học b Sự dự đoán tương ... a Kinh tế học b Kinh tế học vi c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học tổng thể 12 Nghiên cứu hành vi kinh tế , đặc biệt yếu tố thất nghiệp lạm phát gọi là: a Kinh...
 • 187
 • 1,358
 • 2

Xem thêm