Ôn thi Triết học

Tổng hợp 15 câu ôn thi triết học

Tổng hợp 15 câu ôn thi triết học
... ng VD: ông nông dân thay BSCL mà mi n Trung s th t b i i u ki n ã i Nhưng k sư s không th t b i n u tr ng m t gi ng lúa không c em vào phòng thí nghi m sau vài ti ng s bi t lý ngư i nông dân ... t không hoàn thi n ng i lên, t n hoàn thi n Phép bi n ch ng v t không ch th a nh n phát tri n c a th gi i mà ch cách th c, ngu n g c, khuynh hư ng c a s phát tri n M t khác ch phát tri n không ... thu n i kháng: i kháng có lo i mâu thu n: a ch - nông dân + Mâu thu n n i b nhân dân: mâu thu n không i kháng: gi a công nhân nông dân Ph i tôn tr ng quy t c gi i quy t mâu thu n => Phương pháp...
 • 44
 • 377
 • 8

Ôn thi triết học

Ôn thi triết học
... ng VD: ông nông dân thay BSCL mà mi n Trung s th t b i i u ki n ã i Nhưng k sư s không th t b i n u tr ng m t gi ng lúa không c em vào phòng thí nghi m sau vài ti ng s bi t lý ngư i nông dân ... t không hoàn thi n ng i lên, t n hoàn thi n Phép bi n ch ng v t không ch th a nh n phát tri n c a th gi i mà ch cách th c, ngu n g c, khuynh hư ng c a s phát tri n M t khác ch phát tri n không ... thu n i kháng: i kháng có lo i mâu thu n: a ch - nông dân + Mâu thu n n i b nhân dân: mâu thu n không i kháng: gi a công nhân nông dân Ph i tôn tr ng quy t c gi i quy t mâu thu n => Phương pháp...
 • 44
 • 314
 • 2

Hưỡng dẫn ôn thi triết học

Hưỡng dẫn ôn thi triết học
... låt cú http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 27 bẫn ca phếp biïån chûáng Phất triïín khưng phẫi lâ mưåt vông trôn khếp kđn, mâ lâ mưåt quấ trònh chuín tûâ hònh ... http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 43 - Phất triïín lâ sûå vêån àưång tiïën lïn (tûâ thêëp àïën cao, tûâ àún giẫn àïën phûác tẩp, tûâ kếm hoân thi ån àïën hoân thi ån hún) - Tûâ ... cố sùén (tđnh bẫn thi ån, tđnh bẫn ấc, http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 18 tđnh ngûúâi trúâi ph ,) Cng cố nhâ triïët hổc cho rùçng tđnh ngûúâi khưng thi ån, khưng ấc,...
 • 107
 • 317
 • 4

Tổng hợp 15 câu hỏi ôn thi triết học

Tổng hợp 15 câu hỏi ôn thi triết học
... ng VD: ông nông dân thay BSCL mà mi n Trung s th t b i i u ki n ã i Nhưng k sư s không th t b i n u tr ng m t gi ng lúa không c em vào phòng thí nghi m sau vài ti ng s bi t lý ngư i nông dân ... t không hoàn thi n ng i lên, t n hoàn thi n Phép bi n ch ng v t không ch th a nh n phát tri n c a th gi i mà ch cách th c, ngu n g c, khuynh hư ng c a s phát tri n M t khác ch phát tri n không ... thu n i kháng: i kháng có lo i mâu thu n: a ch - nông dân + Mâu thu n n i b nhân dân: mâu thu n không i kháng: gi a công nhân nông dân Ph i tôn tr ng quy t c gi i quy t mâu thu n => Phương pháp...
 • 44
 • 1,571
 • 14

TONG HOP 15 CAU ON THI TRIET HOC

TONG HOP 15 CAU ON THI TRIET HOC
... tác động qua lại chúng, điều kiện chuyển hóa lẫn chúng VD: mâu thuẩn bên trong, bên ngoài, mâu thuẩn thi t yếu, không thi t yếu - Để thúc đẩy vật phát triển phải giải mâu thuẩn phải tôn trọng ... bị vi phạm mà sx xh còn bị tê liệt Trong QHSX thi quan hệ pháp lý, quan hệ tổ chức rất nhạy cảm và có tầm quan trọng rất lớntrong hệ thống QHSX chính vì vậy ta phải ... truyền thống tôn sư trọng đạo, … - Hạn chế: Thi u óc phân tích, tinh thần phê bình tự phê bình; thi u ý thức pháp luật, chấp hành nội quy, kỷ luật; thi u ý thức tiết kiệm, chưa biết làm ăn lớn,...
 • 24
 • 348
 • 4

Hướng dẫn ôn thi triết học mác lenin

Hướng dẫn ôn thi triết học mác lenin
... låt cú http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 27 bẫn ca phếp biïån chûáng Phất triïín khưng phẫi lâ mưåt vông trôn khếp kđn, mâ lâ mưåt quấ trònh chuín tûâ hònh ... http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 43 - Phất triïín lâ sûå vêån àưång tiïën lïn (tûâ thêëp àïën cao, tûâ àún giẫn àïën phûác tẩp, tûâ kếm hoân thi ån àïën hoân thi ån hún) - Tûâ ... cố sùén (tđnh bẫn thi ån, tđnh bẫn ấc, http://ebooks.vdcmedia.com 18 PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁ (Chbiï n) C tđnh ngûúâi trúâi ph ,) Cng cố nhâ triïët hổc cho rùçng tđnh ngûúâi khưng thi ån, khưng ấc,...
 • 107
 • 506
 • 1

Hướng dẫn ôn thi triết học

Hướng dẫn ôn thi triết học
... låt cú http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 27 bẫn ca phếp biïån chûáng Phất triïín khưng phẫi lâ mưåt vông trôn khếp kđn, mâ lâ mưåt quấ trònh chuín tûâ hònh ... http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 43 - Phất triïín lâ sûå vêån àưång tiïën lïn (tûâ thêëp àïën cao, tûâ àún giẫn àïën phûác tẩp, tûâ kếm hoân thi ån àïën hoân thi ån hún) - Tûâ ... cố sùén (tđnh bẫn thi ån, tđnh bẫn ấc, http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 18 tđnh ngûúâi trúâi ph ,) Cng cố nhâ triïët hổc cho rùçng tđnh ngûúâi khưng thi ån, khưng ấc,...
 • 107
 • 208
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn ôn thi Triết học Mác- Lênin docx

Tài liệu Hướng dẫn ôn thi Triết học Mác- Lênin docx
... låt cú http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 27 bẫn ca phếp biïån chûáng Phất triïín khưng phẫi lâ mưåt vông trôn khếp kđn, mâ lâ mưåt quấ trònh chuín tûâ hònh ... http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 43 - Phất triïín lâ sûå vêån àưång tiïën lïn (tûâ thêëp àïën cao, tûâ àún giẫn àïën phûác tẩp, tûâ kếm hoân thi ån àïën hoân thi ån hún) - Tûâ ... cố sùén (tđnh bẫn thi ån, tđnh bẫn ấc, http://ebooks.vdcmedia.com 18 PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁ (Chbiï n) C tđnh ngûúâi trúâi ph ,) Cng cố nhâ triïët hổc cho rùçng tđnh ngûúâi khưng thi ån, khưng ấc,...
 • 107
 • 328
 • 3

Ôn thi triết học ( câu hỏi và dáp án)

Ôn thi triết học ( câu hỏi và dáp án)
... - Không gian thời gian có tính chất: Tính khách quan, nghĩa không gian thời gian tồn độc lập, không phụ thuộc vào ý thức ngời Không gian thời gian không gian thời gian vật chất Không có không ... _ Lớp HC31A Bài tập môn Triết học chơngV: Vật chất ý thức sống thờng ngày Vì vậy, không đợc đồng vật chất với t cách phạm trù triết học với dạng tồn cụ thể mà ngành khoa học chuyên ngành nghiên ... giúp ngời cải tạo giới hoàn thi n - Thông qua lao động, não ngời ngày hoàn thi n, phát triển giúp t trừu tợng phát triển Nguyễn Thu Trang _ Lớp HC31A Bài tập môn Triết học chơngV: Vật chất ý thức...
 • 7
 • 425
 • 3

Tài liệu Hướng dẫn ôn thi Triết học Mác- Lenin docx

Tài liệu Hướng dẫn ôn thi Triết học Mác- Lenin docx
... låt cú http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 27 bẫn ca phếp biïån chûáng Phất triïín khưng phẫi lâ mưåt vông trôn khếp kđn, mâ lâ mưåt quấ trònh chuín tûâ hònh ... http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 43 - Phất triïín lâ sûå vêån àưång tiïën lïn (tûâ thêëp àïën cao, tûâ àún giẫn àïën phûác tẩp, tûâ kếm hoân thi ån àïën hoân thi ån hún) - Tûâ ... cố sùén (tđnh bẫn thi ån, tđnh bẫn ấc, http://ebooks.vdcmedia.com 18 PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁ (Chbiï n) C tđnh ngûúâi trúâi ph ,) Cng cố nhâ triïët hổc cho rùçng tđnh ngûúâi khưng thi ån, khưng ấc,...
 • 107
 • 320
 • 1

Tài liệu Đề cương ôn thi triết học doc

Tài liệu Đề cương ôn thi triết học doc
... cần có tham gia tầng lớp tri thức: Công nghiệp+ Nông Nghiệp+ Khoa học- Công Nghệ (GCCN) (GCNôngDân) (Tầng Lớp Tri Thức) 2, Những nguyên tắc liên minh công nông: - Trong liên minh, vai trò lãnh ... ngành nghề, có ngành SX công nghiệp nông nghiệp Sự liên minh công nông ngành phát triển tạo môi trường phát triển cho nghành khác Sự phát triển phải đôi với khoa học công nghệ, liên minh cần có ... đến với tôn giáo - Các lực thù địch lợi dụng tôn giáo để thực mưu đồ chống phá điều kiện cho tôn giáo tồn Câu 13 Trình bày chất tôn giáo nguyên tắc CN Mác - Lênin việc giải vấn đề tôn giáo? *...
 • 8
 • 232
 • 0

tai lieu on thi triet hoc chuong trinh cao hoc kinh te da nang

tai lieu on thi triet hoc chuong trinh cao hoc kinh te da nang
... trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, đấu tranh hình thức cạnh tranh thi đua kinh tế, giải lợi ích kinh tế Chúng ta phải quản lý kinh tế pháp luật, đấu tranh ba lĩnh vực: kinh tế, trị, văn ... dân q tài phải có nhân có nghĩa hết nhân với thi n hạ u, hết nghĩa với thi n hạ q Vậy lấy nhân nghĩa mà trị thi n hạ thi n hạ cho ngơi vua gốc chung thi n hạ Nguời dân phải phục tùng theo vua vua ... lòng người, hướng tâm người tới chân, thi n, mỹ -Chính danh: Coi danh điều để trị nước Một ngun nhân loạn lạc xã hội danh thực khơng phù hợp nhau, theo ơng danh thực khơng phù hợp nhau; mà ngơn...
 • 29
 • 390
 • 4

Ôn thi triết học cao học

Ôn thi triết học cao học
... vấn đề mà triêts học không giải đáp để giải đpa t .học -Vậy t .học gì? Những vấn đề t .học gì? -Triiết học xuất từ ngời có phân công lao động Khi ngành khoa học nằm t .học gọi t .học tự nhiên Sau ... hay không Đó vấn đề t .học Không có trờng phái t .học lại không giải vấn đề việc giải chi phối việc giải vấn đề khác t .học Nó điểm xuất phát t tởng, quan điểm hệ thống t .học lịch sử -Vấn đề t .học ... hình -Thời trung cổ khoa học nh t .học không P.triển dới kìm kẹp nhà thờ -CNDV siêu hình xem xét S.vật trạng thái tĩnh, không V.động, không P.triển, trạng thái cô lập, không liên quan đến S.vật...
 • 53
 • 253
 • 2

Ôn thi triết học - Đại học mở pptx

Ôn thi triết học - Đại học mở pptx
... hoàn thi n kết Ví dụ, cử nhân kết học tập Trong điều kiện định đơn sinh viên sau thời gian học tập bậc đại học, điểm số chuyển hóa thành chung ngược lại Vì vậy, hoạt môn học trình học đại học ... mạng khoa học - kỹ thuật, 30 năm cuối kỷ XX tham gia vào cách mạng khoa học - công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn Dự báo thi n tài Mác từ thếc kỷ XIX “khoa học trở ... quáng, lý luận mà không nhiều vào trình độ phát triển khoa học liên hệ với thực tiễn lý luận suông Nhận thức thông thường nhận thức khoa học a) Nhận thức thông thường Nhận thức thông thường cấp độ...
 • 62
 • 182
 • 0

Xem thêm