TÌM HIỂU một số PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐỌAN ẢNH và KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VI SINH VẬT GÂY BỆNH CÓ TRONG THỰC PHẨM

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VI SINH VẬT GÂY BỆNH CÓ TRONG THỰC PHẨM
... cho nhiều loài vi sinh vật gây hại thực phẩm phát triển Tình hình ngộ độc thực phẩm liên tục xảy Vì vậy, vi c tìm hiểu quy trình, phương pháp phân tích vi sinh vật gây bệnh thực phẩm cần thiết ... phát thực phẩm nhiễm khuẩn, chất lượng, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cho cộng đồng Xuất phát từ yêu cầu sinh vi n tiến hành đề tài: TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VI SINH VẬT GÂY BỆNH CÓ ... dụng thực phẩm phương pháp để kiểm nghiệm thực phẩm nghi ngờ nhiễm vi sinh vật Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Khóa luận gồm chương: Chương 1: Các tiêu vi sinh vật thường kiểm soát thực phẩm...
 • 79
 • 1,049
 • 2

Tìm hiểu một số phương pháp phân tích vi sinh vật gây bệnh có trong thực phẩm

Tìm hiểu một số phương pháp phân tích vi sinh vật gây bệnh có trong thực phẩm
... cho nhiều loài vi sinh vật gây hại thực phẩm phát triển Tình hình ngộ độc thực phẩm liên tục xảy Vì vậy, vi c tìm hiểu quy trình, phương pháp phân tích vi sinh vật gây bệnh thực phẩm cần thiết ... phát thực phẩm nhiễm khuẩn, chất lượng, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cho cộng đồng Xuất phát từ yêu cầu sinh vi n tiến hành đề tài: TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VI SINH VẬT GÂY BỆNH CÓ ... Feacal coliform (coliform phân) nhóm vi sinh vật dùng để thị khả diện vi sinh vật gây bệnh thực phẩm Nhóm Coliform gồm vi sinh vật hiếu khí kỵ khí tùy ý, Gram âm , không sinh bào tử, hình que,...
 • 79
 • 255
 • 0

Đề tài " MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN ẢNH THEO NGƯỠNG " ppt

Đề tài
... vấn ảnh ông; phương pháp phân đoạn trung bình-k thích nghi; phương pháp phân đoạn theo ngưỡng cục thích nghi Nhóm 11 10 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Điện Lực PHẦN : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN ... vấn ảnh theo nội dung, bước tiền xử lý phân đoạn phải ý đến thông tin tòan cục cục Đồng thời đảm bảo tính liên tục không gian ảnh Vì vậy, ta sâu vào thuật toán phân đoạn: phương pháp phân đoạn ... định chẳng hạn phương pháp Park,áp dụng không gian màu RGB, phương pháp Weeks Hague áp dụng không gian màu HIS Dựa không gian đặc trưng, ta có phương pháp phân đoạn: phương pháp phân nhóm đối...
 • 39
 • 1,662
 • 3

Phân tích một số phương pháp phân đoạn ảnh có giám sát

Phân tích một số phương pháp phân đoạn ảnh có giám sát
... phương pháp phân đoạn ảnh  Trình bày số phương pháp phân đoạn ảnh giám sát Học viên: Nguyễn Văn Thành C NỘI DUNG THỰC HIỆN Các hướng tiếp cận phân đoạn ảnh Một số phương pháp phân đoạn ảnh ... nâng cao phân đoạn ảnh Các hướng tiếp cận phân đoạn ảnh với thuật toán tiêu biểu  Trình bày sở lý luận, thuật toán phương pháp phân đoạn ảnh giám sát  Thực nghiệm thực phân đoạn ảnh RWR, đánh ... Phƣơng pháp phân đoạn ảnh giám sát loại thuật toán phân đoạn giám sát  Dựa ranh giới mong muốn  Đưa ranh giới ban đầu sát với ranh giới mong muốn  Người sử dụng cung cấp nhãn ban đầu số...
 • 30
 • 276
 • 0

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Phân tích một số phương pháp phân đoạn ảnh có giám sát

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Phân tích một số phương pháp phân đoạn ảnh có giám sát
... HỌC LẠC HỒNG *** Nguyễn Văn Thành PHÂN TÍCH MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN ẢNH CÓ GIÁM SÁT Chuyên ngành : Công Nghệ Thông Tin số: 60480201 Luận văn thạc Công nghệ thông tin NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA ... 1.2.2.6 Phân vùng ảnh dựa biểu diễn xử lý đa phân giải 35 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN ĐOẠN ẢNH CÓ GIÁM SÁT 37 2.1 Giới thiệu phân đoạn ảnh giám sát 37 2.2 Phân đoạn ảnh sử dụng ... cấp đầu vào, phương pháp phân vùng ảnh giám sát thường ưa tiên Gần đây, số phương pháp tiếp cận phân đoạn giám sát đề xuất ba loại của thuật toán phân đoạn giám sát theo yếu tố đầu vào...
 • 80
 • 395
 • 0

Tìm hiểu một số phương pháp tấn công website đề xuất một số giải pháp hạn chế

Tìm hiểu một số phương pháp tấn công website và đề xuất một số giải pháp hạn chế
... hình bảo mật Việt Nam 15 CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP TẤN CÔNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO MẬT 18 3.1 Giới thiệu chung phương pháp công website 18 3.2 Broken Authentication and ... thức công website, áp dụng vào thực tế để hạn chế thấp khả bị công website Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Cơ sở lý thuyết liên quan hoạt động website - Các kỹ thuật công website - Các giải pháp ... TẤN CÔNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO MẬT 3.1 Giới thiệu chung phương pháp công website Diện mạo mối nguy ứng dụng internet thay đổi cách liên tục Nguyên nhân phát triển tiến kẻ công, đời công nghệ...
 • 71
 • 269
 • 0

Nghiên cứu sự tạo liên hợp ion của W (VI) với một số thuốc thử hữu cơ trong môi trường nước - axeton bằng phương pháp chiết trắc quang khả năng ứng dụng vào phân tích

Nghiên cứu sự tạo liên hợp ion của W (VI) với một số thuốc thử hữu cơ trong môi trường nước - axeton bằng phương pháp chiết trắc quang và khả năng ứng dụng vào phân tích
... DUNG NGHIÊN CỨU S ự TẠO LIÊN HỢP ION CỦA W( VI) VỚI THUỐC THỬ METYL TÍM 2B TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC - AXETON BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TRẮC QUANG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀO PHÂN TÍCH KHOÁ LUẬN TÓT NGHIỆP ... tục khảo sát môi trường hồn hợp nước- hữu Sau thử với nhiều hệ dung môi khác tìm hệ dung môi thích hợp nirớc- axeton Trong môi trường hỗn hợp nước- axeton W( VI) tạo liên hợp ion với MB tot M o(VI) ... tục khảo sát môi trường hỗn hợp nước- hữu với nhiều hệ dung môi khác nhau, tìm hệ dung môi thích hợp nước- axeton Trong môi trường hỗn hợp nước- axeton, W( VI) tạo liên hợp ion với M6 B tốt Mo(VI)...
 • 52
 • 165
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 1 (2 pyridylazo) 2 naphthol (PAN) Nd(III) Ch2CLCOOH, bằng phương pháp chiết trắc quang khả năng ứng dụng phân tích luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 1  (2  pyridylazo)  2  naphthol (PAN)  Nd(III)  Ch2CLCOOH, bằng phương pháp chiết  trắc quang và khả năng ứng dụng phân tích luận văn thạc sỹ hóa học
... 1, 54 4 ,13 5,58 4,63 20 20 30 25 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0,5 0 ,1 2, 0 2, 0 2, 0 0 ,1 2, 0 1, 96 1, 11 1,84 1, 40 2, 81 0,78 1, 26 0,45 1, 23 1, 30 2, 0 1, 93 1, 30 0 ,1 2, 58 2, 49 25 80%CH3OH in th 5%(CH3)2CO in th Phõn b ... 5 ,2 11 ,80 0 ,2 5 ,1 0 ,2 9,3 0 ,2 -2, 9 0 ,2 1: 1 1: 1 :1 1 .2 THUC TH - (2 - PYRIDYLAZO) - NAPHTHOL (PAN) 1. 2 .1 Cu to, tớnh cht vt lý ca PAN Cụng thc phõn t ca PAN: C15H11ON3 Khi lng phõn t: M = 24 9 ... CHCl2COOH 499 7,5 Nd(III)- PAR-CHCl3COOH 4 91 7,0 14 ,55 1, 0 24 ,73 0,3 23 ,58 0,4 23 ,58 0,4 1, 185 0,655 -0, 024 0, 624 0,0 41 1,989 1: 2 :1 1: 2 :1 1: 2 :1 Nd(III)- XO 475 5,5 Nd(III)- XO- CHCl2COOH 572...
 • 45
 • 354
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 1 (2 pyridylazo) 2 naphthol (PAN 2) Sm(III) SCN bằng phương pháp chiết trắc quang khả năng ứng dụng phân tích luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 1  (2  pyridylazo)  2  naphthol (PAN 2)  Sm(III)  SCN bằng phương pháp chiết  trắc quang và khả năng ứng dụng phân tích luận văn thạc sỹ hóa học
... 62 15 0,35 [Xe]4f66s2 1, 8 02 1, 17 5, 61 11, 06 23 ,69 Bng 1. 1 ng v ca Samari ng v Khi lng nguyờn t % trỏi t Sm -14 4 14 3, 9 12 3 ,1 Sm -14 7 14 6, 915 15 ,0 Sm -14 8 14 7, 915 11 ,3 Sm -14 9 14 8, 917 13 ,8 Sm -15 0 14 9, 917 ... 0,5 51 0,550 0, 520 0,405 0 ,28 0 0 ,18 5 0 ,10 0 0,0 52 0 , 12 0 0 , 12 5 0 ,15 0 0, 21 0 0 ,25 0 0,340 0,400 0,470 0, 510 0, 5 12 0, 511 0. 510 0,509 0,495 0,450 0,360 0 ,28 0 0 ,18 5 0,095 0,0 41 48 (1) (3) (2) (4) Hình 3 .2 ... (iso amylic) 0 , 12 0 0 ,11 4 0 ,16 5 0 ,22 0 0 ,29 0 0,380 0,470 0,560 0,605 0, 610 0, 611 0, 610 0,695 0,595 0,450 0,370 0 ,28 0 0 ,18 5 0 , 12 0 0,05 0 ,11 0 0 ,14 0 0 ,17 0 0 ,22 0 0, 320 0,390 0,450 0, 520 0,545 0,547...
 • 94
 • 340
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 1 (2 pyridylazo) 2 naphthol (pan) Nd(III) CCL3COOH bằng phương pháp chiết trắc quang khả năng ứng dụng phân tích luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 1 (2 pyridylazo) 2 naphthol (pan) Nd(III) CCL3COOH bằng phương pháp chiết  trắc quang và khả năng ứng dụng phân tích luận văn thạc sỹ hóa học
... 0 ,1 2, 0 2, 0 7,83 6,94 6, 82 2 ,22 4, 02 2,89 1, 90 2, 50 6 ,13 6, 61 6,36 1, 54 4 ,13 5,58 4,63 1, 96 1, 11 1,84 1, 26 0,45 1, 23 25 20 20 CH2CHSHCOOCH2CHSHCOOCH2CHSHCOOAxit điglicolic Trc quang in th 20 ... -0, 024 0, 624 0,0 41 1, 989 1: 2 :1 1 :2 :1 5 ,1 0 ,2 1: 1 -2, 9 0 ,2 9,3 0 ,2 1: 1 :1 1 .2 THUC TH - (2 - PYRIDYLAZO) - NAPHTHOL (PAN) 1. 2 .1 Cu to, tớnh cht vt lý ca PAN Cụng thc phõn t ca PAN: C15H11ON3 Khi ... 2, 54 3,07 1, 40 2, 81 25 2, 0 1, 56 0,78 25 2, 0 1, 93 1, 30 30 0 ,1 2, 58 2, 49 25 Điện 2, 0 0 ,1 1,0 5,44 8,50 1, 30 12 ,1 Một số tác giả nghiên cứu tạo phức neodim với thuốc thử PAR HX (CH2ClCOOH, CHCl2COOH,...
 • 58
 • 220
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số dạng Cu2O, Cu2O.Au Nano khả năng ứng dụng của chúng

Nghiên cứu tổng hợp một số dạng Cu2O, Cu2O.Au Nano và khả năng ứng dụng của chúng
... dụng chúng với nội dung cụ thể sau: Tổng hợp hạt nano Cu2O Tổng hợp hạt nano vàng nano vàng Tổng hợp cấu trúc dị thể nhân – vỏ Au – Cu2O với hai hình dạng nhân vàng hạt nano vàng nano vàng Khảo ... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - VŨ THỊ NHỚ NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ DẠNG Cu2O, Cu2O/Au NANO VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG Chuyên ngành: Hóa vô Mã số : 60440113 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI ... đích tổng hợp Cu2O, Au nano cấu trúc dị thể nhân – vỏ Au – Cu2O với nhiều hình dạng, cấu trúc khác nhau, đề tài gồm nội dung sau: Tổng hợp hạt nano Cu2O Tổng hợp hạt nano vàng nano vàng Tổng hợp...
 • 81
 • 260
 • 0

TÌM HIỂU một số PHƯƠNG PHÁP TIÊN TIẾN TRONG ước LƯỢNG PHẦN mềm

TÌM HIỂU một số PHƯƠNG PHÁP TIÊN TIẾN TRONG ước LƯỢNG PHẦN mềm
... tài: “TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TIÊN TIẾN TRONG ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM” làm đề tài luận văn TỔNG QUAN TÀI LIỆU Đã có số phương pháp đề xuất cho việc ước lượng để hỗ trợ quản trị dự án, số phương pháp ... triển phần mềm 1.2 CÁC BƯỚC CƠ BẢN TRONG ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM Bốn bước ước lượng dự án phần mềm là: - Ước lượng kích cỡ: Thông thường, điều yêu cầu ước lượng kích cỡ phần mềm phát triển theo số dòng ... phương pháp ước lượng phần mềm nghiên cứu BỐ CỤC LUẬN VĂN Chương 1: Tổng quan ước lượng phần mềm Chương 2: Các phương pháp ước lượng phần mềm Chương 3: Ứng dụng phương pháp Điểm Use Case để ước...
 • 89
 • 448
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tìm hiểu một số phương pháp phân cụm dữ liệu và ứng dụngtìm hiểu một số phương pháp tấn công website và đề xuất một số giải pháp hạn chếphần 2 một số phương pháp phân đoạn ảnh theo ngưỡngtìm hiểu một số phương pháp dạy học về số thập phân ở tiểu họctìm hiểu một số phương pháp dạy học số thập phân ở tiểu họctìm hiểu một số phương pháp nén ảnhtìm hiểu một số phương pháp phát hiện đối tượng đột nhậptìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng cho nhận dạng chữ viếttìm hiểu một số phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5một số phương pháp phân đoạn videomột thời gian nghiên cứu đề tài tìm hiểu một số phương pháp nhẩm nhanh kết quả bàitoán hoá học trắc nghiệm khách quan đã hoàn thànhtìm hiểu một số phương pháp cụ thểmột số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn thường dùngmột số phương pháp phân tích ocps và pcbs trong m ẫu trầm tíchkhám phá khoa học tìm hiểu một số phương tiện giao đường thủy và đường hàng khôngDE KIEM TRA 1 TIET GDCD 6 NAM HOC 2017 - 2018Đây (nguồn từ Cổng thông tin Chính phủ)Đề kiểm tra GDCD 8 1 tiết học kì 1de kiem tra 45'''' hoc ki 1- mon GDCD 7Đề thi HK2 lớp 9Đề kt 1 tiếtVăn bản pháp quy Dinh muc KTKT TT45Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyCục Quản lý cạnh tranhCục Quản lý cạnh tranhVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyMột số giải pháp giảm thiểu căng thẳng trong công việc đối với nhân viên ngân hàng TMCP công thương việt nam tại khu vực TPHCMNghi dinh 90 huong dan phap lenh chong ban pha giachiều cao của sinh viên nữ đh công nghiệpCục Quản lý cạnh tranh