Ứng dụng lý thuyết đồ thị giải một số bài toán trong thực tế

SKKN thực hành ứng dụng CABRI 3d v2 vào giải một số bài toán hình học không gian lớp 11

SKKN thực hành ứng dụng CABRI 3d v2 vào giải một số bài toán hình học không gian lớp 11
... NGHIỆM Năm học : 2 011- 2012 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: Thực hành ứng dụng Cabri 3D v2 vào giải số toán hình học không gian lớp 11 Họ tên tác giả: Nguyễn Bá Tuấn Đơn vị (Tổ): Toán - ... phần mềm vào toán cụ thể Vì vậy, khuyến khích Thầy Bùi Văn Dũng – Trường THPT Xuân Lộc, lựa chọn viết chuyên đề Thực hành ứng dụng Cabri 3D v2 vào giải số toán hình học không gian lớp 11 Tài ... (Hyperlink) đến tập tin tạo Cabri 19 III- HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Trong năm vừa qua, áp dụng Cabri 3D v2 vào giải toán hình học không gian nhận thấy : Thay phải làm mô hình thực tế để giúp học sinh dễ xác định...
 • 24
 • 1,267
 • 4

ứng dụng phép biến hỉnh để giải một sổ bài toán quỹ tích lớp 11

ứng dụng phép biến hỉnh để giải một sổ bài toán quỹ tích lớp 11
... tạo học tập Do với đề tài: ứng dụng phép biến hỉnh để giải sổ toán quỹ tích ỉớp 11 mong muốn phần giúp học sinh thích thú học toán II/ MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG: Mục tiêu : Với đặc điểm ... đưa vài toán quỹ tích sử dụng phép phép biến hình để giải chương I, hình học lớp 11 Phép tinh tiến : Định nghĩa : M’ ảnh M qua phép tịnh tiến theo vectơ V MM' = V / \ Phương pháp tìm quỹ tích : ... biệt Thực tế giảng dạy cho thấy nhiều học sinh học phép biến hình ứng dụng để giải toán quỹ tích, em thường có tâm lí: ứng dụng phép biến hình để làm gì, nói cách khác em không gắn lý thuyết vào...
 • 18
 • 217
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm thực hành ứng dụng cabri 3d v2 vào giải một số bài toán hình học không gian lớp 11 copy

sáng kiến kinh nghiệm thực hành ứng dụng cabri 3d v2 vào giải một số bài toán hình học không gian lớp 11  copy
... NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học : 2 011- 2012 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: Thực hành ứng dụng Cabri 3D v2 vào giải số toán hình học không gian lớp 11 Họ tên tác giả: ... phần mềm vào toán cụ thể Vì vậy, khuyến khích Thầy Bùi Văn Dũng – Trường THPT Xuân Lộc, lựa chọn viết chuyên đề Thực hành ứng dụng Cabri 3D v2 vào giải số toán hình học không gian lớp 11 Tài ... (Hyperlink) đến tập tin tạo Cabri III- HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Trong năm vừa qua, áp dụng Cabri 3D v2 vào giải toán hình học không gian nhận thấy : Thay phải làm mô hình thực tế để giúp học sinh dễ xác định...
 • 17
 • 234
 • 0

SKKN ỨNG DỤNG TÍNH đơn điệu để GIẢI một số bài TOÁN

SKKN ỨNG DỤNG TÍNH đơn điệu để GIẢI một số bài TOÁN
... nghiệm Một số biện pháp thực giải pháp đề tài : 1) Cơ sở lý thuyết tính đơn điệu hàm số 2) Những toán chọn lọc ứng dụng tính đơn điệu hàm số 3) Một số giải pháp dạy học ứng dụng tính đơn điệu hàm số ... nghiệp để đề tài hoàn thiện có tác dụng V KẾT LUẬN : Ứng dụng tính đơn điệu hàm số ứng dụng trình bày đề tài này, mà ứng dụng vô rộng lớn Tuy nhiên với khuôn khổ đề tài tính thực tiễn nêu số ứng dụng ... kiến kinh nghiệm : ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN A CƠ SỞ LÝ THUYẾT: * Tính đơn điệu hàm số: a.Định nghĩa: Cho hàm số f(x) xác định khoảng (a;b) - Hàm số f(x) gọi đồng biến (...
 • 30
 • 172
 • 0

Đề tài: Sử dụng máy tính cầm tay giải một số bài toán trong chương trình toán 10, 11, 12 pptx

Đề tài: Sử dụng máy tính cầm tay giải một số bài toán trong chương trình toán 10, 11, 12 pptx
... #$ % !" &'( X * > #B L R [ ! L !@ @ = ) * +(, RJ ' L bW , M A ! /)1 , H A !" ( L @ T !" #$ 12 L @ !" #$ 12 (7 2( ) * +(, σ − = RJ /> l j , !" (7 %# , L !@ @ @ /> = T / / 2( & & M σ = L @ l > e ... = , = A “ = = !" ( H 09 L @ T = * +(, = / !" ( H 0; L @ T = ) * +(, = / !" #$ 12 (7 H 09 L @ T = ) * +(, σ ≈ !" #$ 12 (7 H 0; L @ T , = ) * +(, σ ≈ 7! / J T m ^ E &&& c J Q^ T F> ' ! , ) ) , `] ... 4| = *+ 0T \] [ md , ! "# $% " &' + + = + − + − + + = + @ Wx[Wg = "! (& ) $ !* + − , + − − − + − 12T W W]UVgiVgxx *+ T md , c W][Wb - = ! !" # "! (& ) & & ' (& /!01 " ! − + = = 7777 $ %# )*+...
 • 55
 • 821
 • 7

Sử dụng phép vị tự để giải một số bài toàn trong hình học phẳng

Sử dụng phép vị tự để giải một số bài toàn trong hình học phẳng
... MỘT SỐ BÀI TOÁN SỬ DỤNG PHÉP VỊ TỰ Trong chương trình bày số toán hình học phẳng sử dụng phép vị tự để giải số dạng toán đặc trưng mà ta thường gặp giải toán hình học phẳng 2.1 Bài toán chứng ... vấn đề tìm tâm vị tự hai đường tròn để hỗ trợ cho việc vẽ hình giải toán Chương Một số toán sử dụng phép vị tự Chương trình bày số toán hình học sơ cấp có sử dụng phép vị tự để giải Về bản, toán ... dụng phép vị tự để giải toán tính đại lượng hình học cách thông qua việc sử dụng kết thực phép vị tự để tính đại lượng hình học Thông qua phép vị tự hai hình vị tự với ta tính đại lượng hình ta...
 • 72
 • 3,281
 • 6

Ứng dụng thuyết đồ thị để khảo sát đặc trưng một số lớp ngôn ngữ và điều khiển tương tranh

Ứng dụng lý thuyết đồ thị để khảo sát đặc trưng một số lớp ngôn ngữ và điều khiển tương tranh
... vào sau Ngôn ngữ tập hợp từ bảng chữ 1.2.2 Một số phép toán ngôn ngữ 1) Tích ghép hai ngôn ngữ 2) Hợp hai ngôn ngữ 3) Giao hai ngôn ngữ 4) Hiệu hai ngôn ngữ 5) Phần bù ngôn ngữ 6) Lặp ngôn ngữ ... thuộc vào Đồ thị sinh Ii phụ thuộc vào đồ thị sinh Ij sơ đồ sinh S Ii chứa cung phụ thuộc vào đồ thị sinh Ij phụ thuộc vào đồ thị có chứa cung phụ thuộc vào đồ thị Ij Sự phụ thuộc đồ thị sinh sơ đồ ... thuyết đồ thị, thuyết ngôn ngữ hình thức otomat khái niệm mạng Petri, hệ mạng điều kiện - biến cố hệ mạng vị trí chuyển 1.1 Đại cơng đồ thị 1.1.1 Định nghĩa đồ thị Định nghĩa 1.1: Đồ thị cặp...
 • 12
 • 201
 • 0

ứng dụng thuyết đồ thị để khảo sát đặc trưng một số lớp ngôn ngữ và điều khiển tương tranh

ứng dụng lý thuyết đồ thị để khảo sát đặc trưng một số lớp ngôn ngữ và điều khiển tương tranh
... S bin i tng tranh mt quỏ trỡnh tun t 50 Hình 2.2 Đồ thị tr-ờng hợp hệ 52 Hình 2.3 Đồ thị tr-ờng hợp đầy đủ 58 Hình 2.4 Minh hoạ Định 2.9 65 Hình 2.5 Một phần đồ thị phủ đồ thị phủ rút gọn ... đồ thị phủ rút gọn 66 Hình 3.1 Hai đồ thị sinh đơn giản I1 I2 có l(I1) = l(I2) = 75 Hình 3.2 Đồ thị sinh lấy tiền tố đồ thị sinh I1 cung cj 78 Hình 3.3 Sơ đồ sinh không chứa cung bù với cj cung ... mng iu kin bin c T ú ta nhn c mt bc tranh y v hnh vi tng tranh ca h thng c biu din bi h mng ny ng thi ta cng nhn c cỏc quỏ trỡnh tng tranh vi cỏc bc tng tranh cc i xy trờn h thng Thut toỏn th...
 • 102
 • 168
 • 0

SKKN ỨNG DỤNG THUYẾT đồ THỊ TRONG VIỆC bồi DƯỠNG học SINH GIỎI TIN học 11

SKKN ỨNG DỤNG lý THUYẾT đồ THỊ TRONG VIỆC bồi DƯỠNG học SINH GIỎI TIN học 11
... công việc vận dụng thuyết đồ thị vào bồi dưỡng học sinh giỏi phụ thuộc nhiều vào kiểu đối tượng học sinh Tuy cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu vận dụng thuyết đồ thị vào dạy học đội tuyển học sinh ... hướng vận dụng thuyết đồ thị vào giải toán tìm biện pháp để giúp học sinh Tin học 11 tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi trường THPT hình thành phát triển lực vận dụng thuyết đồ thị vào giải ... sau : học sinh đạt giải nhì (16 điểm) học sinh đạt giải (14 điểm) – ứng thứ toàn tỉnh Đề tài vận dụng hiệu đội tuyển học sinh giỏi 11 tiếp tục vận dụng để bồi dưỡng cho học sinh giỏi tin học 12...
 • 28
 • 203
 • 1

quy hoạch động và ứng dụng thuyết đồ thị

quy hoạch động và ứng dụng lý thuyết đồ thị
... hoạch động ứng dụng thuyết đồ thị để mở rộng tầm hiểu biết thân nên em định chọn đề tài Quy hoạch động ứng dụng thuyết đồ thị Mục đích nghiên cứu: Hệ thống lại cách chi tiết vấn đề thuyết ... phương pháp Quy hoạch động tỏ đặt biệt hấp dẫn Ngoài hỗ trợ hiệu nguyên tắc tối ưu thuyết đồ thị tỏ hiệu qua việc hỗ trợ giải toán Quy hoạch động thuyết đồ thị đưa công cụ đồ thị để thực ... đỉnh kề gọi đồ thị đầy đủ Đơn đồ thị đầy đủ gồm n đỉnh kí hiệu: K n Đồ thị G'  (V ' , E ' ) gọi đồ thị đồ thị G  (V , E ) E '  E;V '  V Đồ thị có số cạnh số đỉnh hữu hạn gọi đồ thị hữu hạn,...
 • 67
 • 329
 • 0

Một số khải niệm cơ bản của thuyết đồ thị và phát biểu bài toán luồng trên mạng

Một số khải niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị và phát biểu bài toán luồng trên mạng
... l k i Hình Sơ đồ mạng máy tính với đa kênh thơng báo Rõ ràng đơn đồ thị đa đồ thị, khơng phải đa đồ thị đơn đồ thị, đa đồ thị có hai (hoặc có nhiều hơn) cạnh nối cặp đỉnh Trong mạng máy tính ... máy tính mạng trao đổi thơng tin với đồ thị tương ứng với mạng đồ thị liên thơng Thí dụ Trong hình 2: Đồ thị G liên thơng, đồ thị H khơng liên thơng a b H1 c d e g H2 e H3 H G Hình Đồ thị liên ... PHÁT BIỂU BÀI TỐN 1 .Mạng Luồng mạng Định nghĩa Ta gọi mạng đồ thị có hướng G = (V,E), có đỉnh s khơng có cung vào gọi điểm phát, đỉnh t khơng có cung gọi điểm thu cung e = (v,w) ∈ E gán với số...
 • 70
 • 526
 • 3

ứng dụng của phương pháp tọa độ để giải một số bài toán cấp

ứng dụng của phương pháp tọa độ để giải một số bài toán sơ cấp
... phương pháp tọa độ số toán sử dụng phương pháp tọa độ để giải - Phạm vi nghiên cứu: Các toán cấp IV Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu, giáo trình liên quan đến phương pháp tọa độ để ... rút số dạng toán phương pháp giải toán liên quan ứng dụng phương pháp tọa độ V Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc giáo trình, tài liệu liên quan tới ứng dụng phương pháp ... giải phương pháp tọa độ Đó toán giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình Hay toán chứng minh bất đẳng thức, toán cực trị Với lí gợi cho em đề xuất đề tài "Ứng dụng phương pháp tọa độ...
 • 19
 • 1,382
 • 9

ứng dụng thuyết độ tin cậy đánh giá an toàn công trình trên hệ thống

ứng dụng lý thuyết độ tin cậy đánh giá an toàn công trình trên hệ thống
... hình dạng công trình - Quan hệ phận Tính độ tin cậy Tính độ bền Phân phối xác suất độ bền f(S) f(N) Hỡnh 2-2 S tớnh tin cy ca kt cu cụng trỡnh 26 2.1.2 Nhng u im s dng thuyt tin cy Tớnh toỏn ... xỏc nh l P{Z...
 • 116
 • 216
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề tài sử dụng máy tính cầm tay giải một số bài toán trong chương trình toán 10 11 12 pptx7 ứng dụng lý thuyết đồ thị trong quản lý bưu chínhung dung ly thuyet do thi trong quan ly buu chinhứng dụng phương pháp toạ độ để giải một số bài toán hình học không gianhướng dẫn học sinh lớp 12 sử dụng kỹ năng tính tích phân các hàm số hữu tỉ để giải một số bài toán trong đề thi đại học và đề thi hsgung dung cua dao ham de giai 1 so bai toan trung hoc pho thonggiai mot so bai toan trong sach giao khoa lop 6ứng dụng lý thuyết ttph để giải thích một số tình huốngứng dụng lý thuyết đo lườngvan dung ly thuyet ve ucln va bcnn cua mot so de giai mot so bai toan so hocứng dụng lý thuyết độ tin cậy để đánh giá mức độ an toàn và dự báo tuổi thọ cống dưới đêứng dụng của phép vị tự để giải một số bài toán hình họcứng dụng phần mềm mathcad và geogebra giải một số bài toán hình giải tíchhướng dẫn học sinh giải một số bài toán khoảng cách liên quan đến đồ thị hàm sốứng dụng liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa trong việc giải một số bài toán dao động và sóngThông tư hướng dẫn về tài chính khi đổi mới của công ty nông, lâm nghiệpThông tư 197 2015 TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoánThông tư 51 2015 TT-BCT quy định về xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điệnThông tư 48 2015 TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vậtQUẢN TRỊ rủi RO của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMTiểu luận kết thúc môn Quan hệ lao động trong tổ chứcThu nhập của lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức trên địa bàn nội thành hà nộiThông tư số 172 2015 TT-BTC về phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh HòaThông tư 15 2015 TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hốiThông tư 16 2015 TT-BGDĐT Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quyThông tư 151 2015 TT-BTC về kinh phí thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dânĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Địa lý Kinh tế Việt NamĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Hệ thống nông nghiệpChương I. §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG BÓN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRÊN CÀ CHUA GIỐNG BM1993 he thong khoi dong 1C1 HE THONG THONG TINc2 HE THONG CHIEU SANG VA TIN HIEUC6 DIEU KHIEN HE THONG AN TOAN 1Chương II. §1. Tổng ba góc của một tam giác